Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 634930
Resolució de revocació de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 d’agost de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. En data 8 de setembre de 2021 l'entitat ARC Sistemes Electrics, SL, representada per Manuel Iglesias March, va presentar una sol·licitud de subvenció per a l'adquisició d'un vehicle elèctric (expedient MOVES III 317/2021).

3. En data 19 de novembre de 2021 el tècnic va emetre un informe favorable a la concessió d'una subvenció de 2.900,00 euros.

4. El dia 20 de gener de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 11 la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la que es proposava concedir a ARC Sistemes Electrics, SL, una subvenció de 2.900,00 euros.

5. En data 19 de febrer de 2022 es publicà en el BOIB núm. 27 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la que es concedia a ARC Sistemes Electrics, SL, una subvenció de 2.900,00 euros.

6. El dia 16 de maig de 2022, l'empresa sol·licitant va presentar la documentació següent per a la justificació de la subvenció:

- Sol·licitud de pagament de la subvenció.

- Autorització a favor de Coloma Tomas Ribas.

- Memòria econòmica.

- Fitxa tècnica del vehicle.

- Permís de circulació del vehicle.

- Factura.

- Justificants de pagament.

7. El 6 d'agost de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 103 la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la que figurava l'expedient de ARC Sistemes Electrics, SL, i es feia constar el motiu següent:

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 4.1.c) i 4.2.c).

8. En data 22 d'agost de 2022 el senyor Manuel Iglesias March, en qualitat d'administrador de l'entitat ARC Sistemes Electrics, SL va presentar al·legacions contra la revocació de la subvenció (s'entén que contra la Proposta, ja que resolució no s'havia dictat encara).

No obstant, no va ser fins el dia 9 de setembre de 2022 que aquest escrit tingué entrada a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (GOIBE 507172/2022).

9.En data 30 d'agost de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 114 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, i concretament, la subvenció concedida a l'entitat ARC Sistemes Electrics, SL, pels motius exposats a l'antecedent anterior.

10.Com que a la data en què es va dictar i publicar la Resolució no es tenia coneixement de les al·legacions del sol·licitant, en la Resolució de revocació de 25 d'agost de 2022 (BOIB núm. 114, de 30 d'agost de 2022), no es varen tenir en compte i, per tant, aquestes no varen ser resoltes.

Fonaments de dret

1. És competent per dictar aquesta Resolució el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de conformitat amb l'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics o de fet en actes i disposicions administratives corresponen a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

2. L'article 88 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que «La resolució que posi fi al procediment decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades d'aquest.»

3. L'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que «les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.»

Per tant, acreditat que l'interessat havia presentat dins termini l'escrit d'al·legacions, és procedent revocar parcialment l'esmentada Resolució de revocació de concessió de la subvenció per tal de poder atendre-les.

Així mateix, aquesta revocació no constitueix una dispensa o exempció que no estigui permesa per la llei, ni és contrària al principi d'igualtat, a l'interès general o a l'ordenament jurídic.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Deixar sense efecte la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 d'agost de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

2. Retrotreure les actuacions al moment anterior en què es va dictar la Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)