Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 638113
Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova la proposta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes a finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual de 2023; ratificar la correcció d’una errada material d’aquest Pla; i autoritzar modificacions que afecten a determinats projectes corresponents al Pla de 2017 i 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb la finalitat d'impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat a l'arxipèlag de les Illes balears, la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible crea, a l'article 19, el fons per afavorir el turisme sostenible com a instrument de finançament, total o parcial, d'inversions i altres despeses que, en execució dels projectes que s'aprovin, es destinin a les actuacions següents:

a) Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

b) Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa

c) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

d) Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic

e) Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació. Foment de l'ocupació en temporada baixa.

f) Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica.

La Llei estableix també que, dins el conjunt d'aquestes actuacions, s'han de prioritzar els projectes de caràcter mediambiental que formin part de les actuacions a què fa referència la lletra a) anterior i que, en tot cas, els projectes que s'aprovin en el marc de qualsevol de les actuacions a què fan referència les lletres anteriors han de ser sostenibles des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

Aquest fons es nodreix de la recaptació total de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears.

La disposició addicions cinquena de la Llei 5/2021, de pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l'any 2022, que du per títol Règim especial aplicable als recursos obtinguts en l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears en els exercicis de 2021 i 2022, en la redacció atorgada pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació publica de les Illes Balears, disposa:

1. Pels exercicis de 2021 i 2022 es suspèn el funcionament de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible

A aquest efecte, no s'aplicaran les normes que conté el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 2 i els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, i tampoc les normes reglamentàries de desenvolupament concordants del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, i els recursos del fons per a afavorir el turisme sostenible corresponents als esmentats exercicis es destinaran a finançar les despeses i les inversions a què es refereix el següent apartat d'aquesta disposició.

2. Els recursos esmentats en l'apartat anterior, d'acord amb els estats de despeses i d'ingressos que formen part d'aquesta Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, o de les modificacions d'aquests degudament autoritzats, finançaran, directament o mitjançant el fons de contingència, crèdits corresponents a actuacions relacionades amb la pandèmia de la COVID-19 destinades a fer front als efectes directes d'aquesta pandèmia, imputables al programa pressupostari 413G, i també a la recuperació, transformació i impuls econòmic que requereixin un seguiment pressupostari diferenciat, mitjançant la imputació de les corresponents despeses i inversions al programa de classificació funcional adequat per raó del tipus d'actuació i al subprograma CV que s'habiliti a aquest efecte, de conformitat amb el que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional novena de la Llei de mesures extraordinàries i urgents per a executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

3. A partir del segon semestre de l'exercici de 2022, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible tornarà a exercir les seves funcions, i, en conseqüència, en aquest segon semestre de 2022, i de cadascun dels exercicis següents, haurà d'aprovar el pla anual d'impuls del turisme sostenible corresponent a 2023, i els següents, en funció dels ingressos que es prevegin recaptar per raó de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears el mateix exercici de 2023, i de la correlativa previsió de recaptació en concepte d'aquest impost de cadascun dels anys successius; tenint en compte, així mateix, els romanents a què es refereix l'article 58 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Les actuacions inversores que es prevegin en els plans anuals esmentats, corresponents a l'exercici de 2023 i següents, hauran de respectar les previsions de l'article 19.3 de la Llei 2/2016, considerant a la vegada, especialment, les previsions contingudes en el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, susceptibles de finançar-se amb recursos propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, crea la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, a la que correspon proposar els projectes que s'han d'executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible a què fa referència l'article anterior a partir dels projectes que presentin les administracions públiques que formin part de la Comissió, directament o a través de les associacions que les representen segons els casos, i també la resta d'entitats que formin part de la Comissió sempre que, en aquest darrer cas, aquestes entitats comptin amb el vistiplau de l'administració que s'hagi de fer càrrec del projecte.

La Llei preveu que per mitjà d'un decret s'han de determinar la composició, les competències i el règim de funcionament d'aquesta comissió. Aquest decret és el Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible que dedica el títol IV a la regulació de l'esmentada comissió, que es configura com un òrgan consultiu i de proposta del Govern de les Illes Balears, sense personalitat jurídica pròpia, que s'integra en la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (ara, i en funció del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma, s'ha d'entendre Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball), de la qual depèn orgànicament.

La Comissió ha d'elaborar un pla anual d'impuls del turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial.

El dia 1 d'agost de 2022 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual es ratificava el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023, aprovat anteriorment per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (BOIB de dia 2 d'agost).

Respecte aquest Pla, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible ha detectat una errada material consistent en el sumatori de les pròpies xifres contingudes en el Pla que condueix al import total que correspondrà (article 22), que toca ser de 138.637.738,51 euros, i no de 138.767.521,17 euros

Aquest Pla va fixar en el Capítol II els objectius prioritaris, en els següents termes:

En atenció a l'establert en la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, i en la disposició final quinzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, pel qual es modifica la Llei 5/2021, l'objectiu prioritari d'aquest Pla Anual és el finançament d'actuacions previstes en el marc de l'Estratègia d'inversions Illes Balears 2030 i que contribueixin, per tant, al desenvolupament d'alguna de les dotze estratègies que s'hi estableixen. En concret, es prioritzaran els projectes relacionats amb:

a) Mitigació i adaptació al canvi climàtic.

b) Accés a l'habitatge i solucions davant l'emergència residencial.

c) Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del mar.

d) Biomedicina i ciències de la salut.

e) Mobilitat sostenible.

f) Economia circular.

g) Projectes d'R+D+I, especialment els vinculats amb algun dels sectors identificats en les lletres anteriors.

Establerts els objectius prioritaris, es pot presentar qualsevol projecte que es destini a la resta d'actuacions previstes en l'article 19.3 de la LIET:

a) Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

b) Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.

c) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

d) Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l'àmbit turístic.

e) Millora de la formació i la qualitat de l'ocupació. Foment de l'ocupació en temporada baixa.

f) Actuacions en polítiques d'habitatge destinades a fomentar l'accés a l'habitatge, i especialment el lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica.

El Pla va establir un període per presentar o reformular sol·licituds relatives a projectes fins el 31 d'agost de 2022.

L'article 53 del Decret 35/2016 disposa que la Comissió ha de seleccionar els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible, de conformitat amb els paràmetres específics que, si s'escau i en el marc del que estableix l'article 19 de la Llei 2/2016, aprovi el Ple de la Comissió, i d'acord amb una relació de criteris generals que a manera de resum són els següents:

a) Increment de la valoració a aquells projectes sotmesos prèviament a un procés de participació ciutadana

b) Major valoració pels projectes amb menor cost de manteniment i despesa recurrent, i en general als més econòmics i productius des dels punt de vista dels principis d'eficiència i eficàcia en la despesa pública

c) S'han de prioritzar els projectes susceptibles d'execució immediata, i els que no requereixin actuacions d'altres administracions o particulars aliens al projecte susceptibles de retardar l'execució.

d) Prioritzar els projectes que siguin més urgents per raons objectives d'interès públic.

L'article 51.2 del Decret 35/2016 disposa que l'aplicació dels recursos del Fons s'ha de fer d'una manera proporcional al pes de cada illa en el conjunt de l'arxipèlag i a les necessitats efectives de cada illa respecte les actuacions prioritàries susceptibles de ser finançades. El punt 3 del mateix article conté uns percentatges per illa amb caràcter de màxims i mínims.

El punt 4 de l'article 20 de la Llei 2/2016 disposa que el conseller o la consellera competent en matèria de turisme ha d'elevar les propostes de la Comissió al Consell de Govern perquè les aprovi. Un cop aprovades, s'han d'executar mitjançant els instruments jurídics que es considerin més adequats a cada projecte, i s'ha de donar publicitat general de l'aprovació i l'execució mitjançant un lloc web específic.

En aquest punt és important fer esment a l'article 69 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que en el punt 2 afirma que les despeses estructurals que, amb independència dels seu import, puguin generar noves despeses recurrents (o un increment d'aquestes) de quantia superior a 100.000 euros anuals, prèviament a l'acte d'autorització de la despesa que correspongui a la inversió o a l'actuació inicial, seran autoritzats pel conseller competent en matèria d'Hisenda i Pressupostos.

Atesa l'aprovació del Consell de Govern dels projectes, del qual forma part el conseller esmentat, es considera que queda complert aquest tràmit d'autorització.

Atès que el Capítol V del Pla Anual disposa que l'aprovació de projectes pel Consell de Govern estarà condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per fer front a les obligacions que es puguin desprendre de la seva execució, la Direcció General de Pressuposts ha informat sobre la disponibilitat dels crèdits pressupostaris que són necessaris per fer front a les despeses que es derivaran de l'execució dels projectes esmentats. La tramitació de les despeses que se'n derivin haurà de tenir lloc d'acord amb el procediment que preveu la normativa economicofinancera que és d'aplicació.

En data 28 d'octubre de 2022, a proposta del Comitè Executiu, el Ple de la Comissió va aprovar la selecció dels projectes a finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponents al Pla anual 2023, que consten en la relació que s'annexa al present acord, i que el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball eleva a aquest Consell de Govern perquè els aprovi.

En la mateixa data la Comissió, arran d'una sol·licitud de la Direcció General d'Espais Naturals, va aprova la renúncia a l'execució del projecte ITS 080-2019 Creació d'una plataforma de ciència ciutadana per uns boscos més verds, i la disposició del seu import (260.000 euros) per ampliar el projecte ITS1 137-201 Sanitat forestal 3.0 ús de les noves tecnologies aplicades a la modernització forestal, per tal de ser elevada a Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva. Ambdós projectes corresponents al Pla anual 2019 i considerats d'execució estratègica per Acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2020 (BOIB de 18 de juny de 2020)

Així mateix, en la mateixa sessió i arran d'un escrit de l'IDISBA, es va aprovar la reducció de l'import corresponent al projecte ITS 2017-032 FUTURMed. Talent per a la medicina del futur en 249.815,65 euros, atès el cofinançament amb Fons Socials Europeus, resultant un finançament total via impost del turisme sostenible de 254.184.35 euros. Aquest projecte correspon al Pla anual 2018 i es va considerar d'execució estratègica per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020 (BOIB núm 128, de 18 de juliol de 2020)

Això en aplicació de l'article 35 lletra c) del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei de l'Impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, que determina entre les funcions de la Comissió les següents: efectuar el seguiment i l'avaluació de l'execució dels projectes aprovats pel Consell de Govern i proposar l'adopció de les mesures de suspensió, modificació o cancel·lació que, al seu cas, consideri oportunes

Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de dia 31 d'octubre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent :

Primer. Ratificar la modificació deguda a una errada material del sumatori corresponent a l'import total del Pla anual de 2023, continguda en l'article 22 del Pla, en el sentit que allà on diu 138.767.521,17 euros, ha de dir 138.637.738,51 euros

Segon. Aprovar la proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes susceptibles de ser finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual de 2023, que consten en la relació que s'annexa.

Això no obstant, cadascun dels projectes aprovats estarà sotmès al procediment administratiu que sigui d'aplicació en cada cas, i a la normativa economicofinancera que és d'aplicació a la gestió dels pressuposts de despeses.

Tercer. Els instruments jurídics que articulin cada projecte especificaran l'obligació que en el desenvolupament del mateix, es faci una publicitat adequada respecte que el finançament es du a terme amb el Fons per Afavorir el Turisme Sostenible

Quart. Acceptar la renúncia a l'execució del projecte ITS 080-2019 Creació d'una plataforma de ciència ciutadana per uns boscos més verds, i la disposició del seu import (260.000 euros) per ampliar el projecte ITS1 137-2019 Sanitat forestal 3.0 ús de les noves tecnologies aplicades a la modernització forestal.

Cinquè: Acceptar la renúncia parcial de finançament relativa al projecte ITS 2017-032 FUTURMed. Talent per a la medicina del futur per un import de 249.815,65 euros, resultant un finançament total via fons de l'impost del turisme sostenible de 254.184,35 euros.

Sisè. Aquest Acord ja dóna compliment al tràmit d'autorització determinat a l'article 69.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Setè. Ordenar la publicació d'aquest Acord i la relació annexa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al lloc web específic que preveu l'article 20.4 de la Llei 2/2016.

 

Palma, 31 d'octubre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts