Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 634620
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova l’ampliació de crèdit de la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i amb fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears és un organisme autònom creat per la Llei 7/2000, de 15 de juny, que d'acord amb els seus estatuts té com a funcions gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; adaptar la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i millorar les condicions dels treballadors.

Entre d'altres, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) té com a missió desenvolupar les polítiques actives d'ocupació que han de garantir, d'una banda, una millor eficiència del mercat de treball de les Illes Balears i, de l'altra, assegurar la igualtat d'oportunitats laborals de totes les persones en edat laboral.

En sintonia amb la missió de garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones desocupades, així com donar servei a un col·lectiu amb unes circumstàncies especials, l'any 2018 el SOIB va engegar com a experiència pilot dins el programa SOIB Dona, la primera convocatòria de foment d'ocupació dirigida a les dones de la nostra comunitat que han sofert la violència masclista.

Davant els resultats obtinguts en les successives edicions, el Govern va manifestar la voluntat de consolidar i donar continuïtat a aquest programa i, per això, mitjançant la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 4 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost), es va aprovar la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte contra la violència de gènere del Ministeri d'Igualtat i amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria no constitueixen ajuts d'Estat en els termes prevists en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), atès que la seva concessió no falseja ni amenaça de falsejar la competència a afavorir determinades empreses o produccions, atesa la tipologia d'entitats que hi poden concórrer. Les entitats que duen a terme una activitat que es pugui considerar econòmica d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal d'acord amb el que disposa l'article 107.1 del TFUE ja esmentada, no poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, llevat que les tasques que hagin de fer les persones que es contractin s'emmarquin en l'exercici de potestats administratives per a les entitats dependents o vinculades a una administració, o activitats no econòmiques per a les entitats sense ànim de lucre, i resultin clarament separades de les tasques que s'han de dur a terme en l'exercici de l'activitat econòmica.

Aquesta convocatòria SOIB Dona està prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2021-2023, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre) a la línia IV. Igualtat IV.1.17 Subvencions destinades a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista desocupades (SOIB Dona), i es regeix per l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 que estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB.

Aquesta convocatòria té una dotació inicial de 5.350.0000 €, dels quals 1.350.000 € es destinen a l'anualitat 2022 i 2.000.000 € per a cada una de les anualitats 2023 i 2024.

El termini per presentar sol·licituds ha de romandre obert des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al 30 de setembre de 2024, o fins exhaurir el crèdit (en cas que sigui anterior a aquesta data) i es faci públic per part del SOIB, amb la publicació de la resolució mitjançant la qual s'informi de l'exhauriment del crèdit disponible en el BOIB.

Des que es va obrir el termini fins ara ja s'han rebut sol·licituds d'ajut per import superior als 4 milions d'euros, quantia que supera amb escreix el crèdit assignat a la convocatòria per a enguany i el previst per a l'any 2023.

Al punt 3 de l'apartat tercer de la convocatòria es preveu que, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import consignat inicialment a la convocatòria, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, sense haver d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el que estableix l'article 3.3.b) de les bases reguladores.

Pel que fa a la disponibilitat pressupostària, el SOIB disposa per a enguany de 750.000 € de fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals (ff 22021) i 900.000 € de fons propis, els quals podria destinar a aquesta convocatòria ja que s'adeqüen a la finalitat.

La memòria justificativa de la directora del SOIB recull les raons que justifiquen la necessitat d'ampliar el crèdit total de la convocatòria sense ampliar el termini de presentació de sol·licituds.

Hi ha disponibilitat pressupostària i la convocatòria així ho preveu, i amb l'objectiu de facilitar la contractació del major nombre de dones possible, resulta oportú modificar la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024 per tal d'ampliar-ne el crèdit en 1.650.000 € més per a l'anualitat 2022, i una dotació total a la convocatòria de 7.000.000 €.

Per tot això, en l'exercici de les competències que atribueix el Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), i tenint en compte la disponibilitat pressupostària i amb l'informe favorable de la Intervenció General, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ampliar el crèdit total de la convocatòria SOIB Dona 2022-2024, aprovada per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 4 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022), en un import d'1.650.000 € (un milió sis-cents cinquanta mil euros) que s'ha d'afegir a l'anualitat 2022, amb un crèdit total resultant a la convocatòria de 7.000.000 € (set milions d'euros) amb la distribució següent:

Any 2022: 3.000.000 € dels quals:

  • 1.350.000 € imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 22090 (fons provinents de Conferència Sectorial d'Igualtat- Pacte d'Estat contra la violència de gènere).
  • 750.000 € imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 22021 (fons provinents de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals).
  • 900.000 €, imputables al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, fons propis del SOIB.

Any 2023: 2.000.000 € dels quals:

  • 1.000.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 23021 (fons provinents de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals), sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
  • 1.000.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 19213 (fons provinents de l'FSE+ ), sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2024: 2.000.000 € dels quals:

  • 1.000.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 24021 (fons provinents de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals), sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
  • 1.000.000 € imputable al centre de cost 76101, subprograma 322D05, Capítol 4, Fons Finalista 19213 (fons provinents de l'FSE+), sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

2. Mantenir el termini de presentació de sol·licituds tal com es preveu a l'apartat novè.1. de la convocatòria, el qual ha de romandre obert fins al 30 de setembre de 2024, o fins exhaurir el crèdit (en cas que sigui anterior a aquesta data) i es faci públic per part del SOIB, amb la publicació de la resolució mitjançant la qual s'informi de l'exhauriment del crèdit disponible en el BOIB.

3. Ordenar comunicar a la Base de dades nacional de subvencions i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució, la qual comença a produir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

(Signat electrònicament: 28 d'octubre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Iago Negueruela Vázquez