Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 637398
Aprovació definitiva de l’expedient de declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de les subvencions de millora dels serveis, instal·lacions, equipaments i infraestructures per als anys 2017 i 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució de dia 30 d'agost de 2022 signada per la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Sofía Alonso Bigler, es va iniciar la declaració de pèrdua parcial del dret al cobrament de les subvencions esmentades anteriorment per als anys 2017 i 2018.

En el Bulletí Oficial de les Illes Balears núm. 116, de 3 de setembre de 2022 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11620/664309/resolucio-d-inici-de-la-declaracio-de-perdua-parci, es va publicar la resolució esmentada amb una relació dels tercers afectats per a que furant el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de la data de la publicació, els interessants poguessin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideressin oportunes.

No havent estat formulada cap al·legació durant aquest termini, i d'acord amb el que s'estipulava a la resolució, aquesta ha esdevingut definitiva.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

a) El recurs potestatiu de reposició davant el Ple del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Bulletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs de reposició. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs potestatiu de la reposició sense haver rebut la notificació de resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci i es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

b) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el Bulletí Oficial de les Illes Balears.

Resum dels interessats i quantia de les subvencions:

OPERACIÓ

FASE

PROJECTE

APLICACIÓ

TERCER

IMPORT

220170095058

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL (IRES)

993,84 €

220170095059

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

845,63 €

220170095060

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

6.267,26 €

220170095062

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

869,09 €

220170095063

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

7.851,20 €

220170095064

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

422,89 €

220170095066

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

68,29 €

220170095070

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

764,54 €

220170095071

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

CREU ROJA ESPANYOLA

1,65 €

220170095072

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACION DEIXALLES

5.133,99 €

220180042169

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

0,01 €

220180125288

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

1.747,71 €

220180125292

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

FUNDACIÓ TROBADA

0,84 €

220180125293

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

83,89 €

220180125295

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

INSTITUCIÓ NATZARET

1.440,81 €

220180125299

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASS.PADRE MONTALVO PARA NIÑOS SIN HOGAR

9.816,22 €

220180125304

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

60.000,00 €

220180125305

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125307

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

220180125309

AD

2017 2 23100 1 1

2022 00 23102 78091

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS

2.250,13 €

 

Palma, 27 d'octubre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler