Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 633924
Atorgament ajuts al transport escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batlle-President de l'Ajuntament de Ses Salines, en data 28 d'octubre de 2022,va acordar la següent:

Resolució del Batlle-President per la qual es concedeixen ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2022-2023 dirigides als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines.

Fets

1. El 22 de setembre de 2022 es va publicar al BOIB número 124 la Resolució del Batlle-President, per la qual es publiquen les bases per a la concessió d'ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2022-2023 dirigides als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines.

2. En data 21 d'octubre finalitzava el termini per presentar sol·licituds a dita convocatòria. Per tan un cop revisades les sol·licituds, totes compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida a la convocatòria.

Fonaments de dret.

1. La llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el reglament que la desenvolupa aprovat per reial decret 887/2006 , de 21 de juliol. 

2. El Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

3. El RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

4. El Decret del Batlle-President de 20 de setembre de 2022 pel qual es convoquen subvencions al transport als estudiants del terme municipal de Ses Salines a altres centres escolars d'ensenyament secundari no obligatori (exceptuant estudis universitaris) per al curs 2022-2023. (BOIB número 124, de 22 de setembre de 2022).

5. L'article 6 i 15 de l'Ordenança General núm. 15, reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Ses Salines (BOIB núm. 116, de 21 d'agost de 2004).

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RESOLUCIÓ

1. Admetre totes les sol·licituds presentades, atès que compleixen els requisits establerts i presenten completa la documentació exigida a la convocatòria.

2. Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels ajuts econòmics que es relacionen a l'annex 1 en concepte d'ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2022-2023 dirigides 

3. als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines, per un import de 300 € (tres-cents euros) a cadascun d'ells amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320.481.00 del pressupost de despeses 2022.

4. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Ses Salines (www.ajsessalines.net).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s'hi pot interposar directament un contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu les Illes Balears, en el termini de 2 mesos comptadors des de l'endemà de la publicació (Article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa). Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi com més pertinent al seu dret.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2022)

El batle-president Juan Rodríguez Ginard

 

ANNEX 1 Relació ordenada per núm. de registre d'entrada de la sol·licitud de les persones a les quals es concedeixen les ajudes al transport per al curs 2022-2023:

NÚM. EXP. DNI/ NIE
2022/6530 4*622**5G
2022/6820 4*624**6T