Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 635072
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’educació infantil de primer cicle privat (CEI) Pa amb Oli, de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.  El 8 de març de 2019 (GOIBE33591/2021), la senyora Catalina Maria Crespí Isern, en representació d'Escoleta de Pa amb Oli, CB, va presentar una sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament d'un centre singular incomplet d'educació infantil de primer cicle amb 1 unitat (1 unitat d'1 a 3 anys), i hi va adjuntar una modificació del projecte.

2. El 26 de març de 2021, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) va emetre un informe favorable condicionat del projecte presentat.

3. El 26 d'abril de 2021, es va comunicar a la titular del centre l'informe emès per l'arquitecte de l'IEPI el 26 de març de 2021.

4. El 7 de maig de 2021, la titular del centre va presentar nova documentació, per esmenar les deficiències detectades a l'informe de 26 de març de 2021.

5. El 26 de juliol de 2021, la cap de la Secció d'Autoritzacions i Registre de Centres comunicà al centre l'informe favorable de l'arquitecte de l'IEPI sobre la sol·licitud i va requerir-li que en finalitzar les obres d'adaptació del bany sol·licitàs la visita d'obres perquè el tècnic pogués comprovar que les instal·lacions s'havien adequat als plànols aprovats.

6. El 3 de juny de 2022, la Comissió de Valoració de les Qualificacions del Professorat d'Educació Infantil de Primer Cicle va emetre un informe favorable sobre les qualificacions del professorat.

7. En data 3 de setembre de 2022, el representant del centre va sol·licitar la visita dels tècnics per comprovar que les instal·lacions s'havien adequat als plànols aprovats.

8. En data 22 de setembre de 2022, l'arquitecte de l'IEPI va informar favorablement sobre la visita realitzada al centre.

9. El 14 d'octubre de 2022, el cap del Servei de Planificació Educativa va emetre un informe favorable sobre l'expedient d'obertura i funcionament del Centre singular d'Educació Infantil incomplet de primer cicle Pa amb Oli, del municipi de Sóller.

10. El 18 d'octubre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'obertura i el funcionament del Centre d'Educació Infantil de primer cicle privat (CEI) Pa amb Oli, del municipi de Sóller.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

 

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 18 d'octubre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici del curs 2022/2023, l'autorització de l'obertura i el funcionament del Centre singular d'Educació Infantil incomplet de primer cicle Pa amb Oli amb el codi 07016487. 

2. Autoritzar la implantació de 1 unitat d'1 a 3 anys, distribuïda de la manera següent:

Nombre de places 1-2 anys

5

6

7

8

9

10

Nombre de places 2-3 anys

8

7

5

4

2

1

Nombre total places (*)

13

13

12

12

11

11

(*) Amb el límit màxim que s'indica a la taula de configuracions, per a infants de 2 a 3 anys

 3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

  • Codi de centre: 07016487
  • Denominació genèrica: centre singular d'educació infantil de primer cicle
  • Denominació específica: Pa amb Oli
  • Titular: Escoleta de Pa amb Oli, CB
  • Domicili: C/ Andreu Coll, 10, baixos
  • Municipi: Sóller
  • Codi postal: 07100
  • Illa: Mallorca

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 1 unitat d'1 a 3 anys, distribuïda de la manera següent:

Nombre de places 1-2 anys

5

6

7

8

9

10

Nombre de places 2-3 anys

8

7

5

4

2

1

Nombre total places (*)

13

13

12

12

11

11

(*) Amb el límit màxim que s'indica a la taula de configuracions, per a infants de 2 a 3 anys

4. Inscriure aquesta autorització en el Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

5. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i que ha de sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'octubre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà