Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 634713
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual s’aprova la nova taula de puntuació dels resultats segons la posició que s’ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d’alt nivell de les Illes Balears i que substitueix la Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, de 10 de febrer de 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura electrònica, el director general d'Esports ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

El 15 de setembre de 2022, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears valorà les sol·licituds presentades d'acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 4 del Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears, i elaborà l'acta que va servir de base per publicar els llistats provisionals d'esportistes admesos, no admesos i desestimats. En aquesta convocatòria es tornà a constatar les poques sol·licituds de les modalitats d'esports col·lectius E6 que aconsegueixen el reconeixement (concretament només el 6,7%). Per tot això, es revisà la taula de puntuacions de la Resolució de 10 de febrer de 2017, i es comprovà la dificultat per als esports col·lectius per aconseguir el reconeixement. La Comissió entenent  la necessitat de facilitar l'accés al reconeixement d'esportista d'alt nivell a les modalitats d'esports col·lectius E6, aprovà per unanimitat proposar la modificació de la Resolució de 10 de febrer de 2017.

En data 4 d'octubre de 2022, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears revisà i resolgué les al·legacions presentades, i elaborà l'acta corresponent amb la proposta definitiva de les llistes d'esportistes admesos, no admesos i desestimats. En aquesta reunió, la Comissió aprovà per unanimitat proposar la nova taula de puntuació dels resultats segons la posició que s'ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d'alt nivell de les Illes Balears, que figura a l'Annex d'aquesta Resolució, i que substitueix la taula de puntuacions aprovada a la Resolució de la Consellera de Participació, Transperència i Cultura de 10 de febrer de 2017.

Fonaments de dret

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva d'esport i lleure, d'acord amb el que disposa l'article 30.12 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, regula, en el capítol VII del títol III, l'activitat esportiva d'alt nivell a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015, es va publicar el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears. L'article 4.1 disposa que les proves esportives en què cal competir i obtenir un resultat mínim per ser considerat esportista d'alt nivell de les Illes Balears, s'han de determinar per una ordre de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.

En el BOIB núm. 18, d'11 de febrer de 2017, es va publicar l'Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a les proves esportives que s'han de tenir en compte a l'hora de determinar la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears. Així doncs, l'article 3.2 de l'Ordre esmentada preveu que la taula de puntuació dels resultats segons la posició de la persona esportista s'ha d'establir mitjançant una resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

En el BOIB núm. 19, de 14 de febrer de 2017, es va publicar la Resolució de la consellera de Participació, Transperència i Cultura, de 10 de febrer de 2017, per la qual s'aprova la taula de puntuació dels resultats segons la posició que s'ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d'alt nivell de les Illes Balears.

En virtut de l'article 27 del Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel que es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears, s'estipulen les funcions de la Comissió d'Avaluació dels Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears. Entre aquestes funcions hi trobam la següent; f) Proposar la modificació de l'ordre de la consellera de Participació, Transperència i Cultura que desenvolupi el barem necessari per obtenir la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

 

Proposta de resolució

Per tot l'exposat anteriorment, propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1.  Aprovar la nova taula de puntuació dels resultats segons la posició que s'ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d'alt nivell de les Illes Balears, que figura a l'Annex d'aquesta Resolució, i que substitueix la taula de puntuacions aprovada a la Resolució de la Consellera de Participació, Transperència i Cultura de 10 de febrer de 2017.

2.   Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

 

Palma, amb data de la signatura electrònica (26 d´octubre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

El director general d´Esports Carles Gonyalons Sureda

Documents adjunts