Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 634263
Resolució de concessió de les subvencions relatives a la convocatòria de de subvencions per al manteniment de l’activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de Pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d’Origen Protegida de la Serra de Tramuntana per a l’any 2022 (SV 3/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 646625

La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en data 27 d'octubre de 2022, ha dictat la següent resolució:

<<Antecedents

1. La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre en data 1 de setembre de 2022, entre d'altres, aprovar subvencions per al manteniment de l'activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de Pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegida de la Serra de Tramuntana per a l'any 2022 (SV 3/2022).

2. La indicada convocatòria de subvencions es va publicar al BOIB núm. 117, de dia 6 de setembre de 2022.

3. Durant el període de 15 dies hàbils per presentar sol·licituds, des del dia 7 de setembre de  2022 fins el 27 de setembre de 2022, es varen presentar 4 sol·licituds.

4. Revisada la documentació administrativa i tècnica presentada, en data 19 d'octubre de 2022 la TAG del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori, en les seves funcions d'instructor de l'expedient, va emetre l'informe sobre el compliment dels requisits de la convocatòria per part de les entitats beneficiàries i ha emès informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta de resolució de concessió de les subvencions que ens ocupa.

5. La Intervenció delegada ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient en data 25 d'octubre de 2022.

Fonaments de dret.

1. El procediment de concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública s'ha dut a terme, mitjançant règim de concurrència no competitiva, d'acord amb l'article 17,2 de l'Ordenança General de Subvencions, per ordre d'entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana, en els termes de la base cinquena de la convocatòria. D'aquesta manera seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria totes aquelles sol·licituds completes que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Al cas que ens ocupa, atenent l'ordre de prioritat d'entrada per registre de les sol·licituds presentades, s'ha previst el crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que es deriven de la línia de subvencions per al manteniment de l'activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegida de la Serra de Tramuntana i queda crèdit inicial suficient per poder dur a terme la concessió de totes les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria.

2. Per determinar l'import que es proposa concedir a cada beneficiari s'ha valorat la seva sol·licitud, la documentació aportada i la comprovació de la realitat física en la que es pretén actuar, d'acord amb les regles previstes a la base dotzena i els límits regulats a les bases segona i tercera de la convocatòria.

3. La base dotzena estableix les funcions de l'instructor de l'expedient, que “ ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d'exercir les facultats previstes en l'article 24 i concordants de la LGS, i les que s'esmenten en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. L'òrgan instructor pot requerir a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients”. Sent el Consorci Serra de Tramuntana el centre gestor responsable del seguiment de les subvencions.

4. La base segona regula la condició de beneficiari d'aquestes subvencions i estableix, entre d'altres, que no poden ser beneficiaris els que, en el moment que l'òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta de resolució de concessió, no estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

En el sentit indicat, s'ha constatat en el moment de la concessió que els sol·licitants no incompleixen amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

5. La base dotzena de la convocatòria, en el seu apartat primer determina que la instrucció de l'expedient correspon a la TAG del servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori i que l'indicat òrgan instructor és el competent per dictar la proposta de resolució de la convocatòria.

6. La proposta de resolució s'ajusta al que estableix la base dotzena de la convocatòria, en el sentit que ha d'incloure la relació de persones beneficiàries, amb indicació del seu CIF, el concepte, el pressupost, la quantia sol·licitada i l'import concedit, no hi hagut sol·licituds desestimades o excloses.

7. La base quarta de la convocatòria disposa que per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total de cinc-cents mil euros (500.000,00 €). L'import màxim subvencionable per a cada projecte sol·licitat dependrà del tipus de beneficiari:

  • Per Cooperatives l'import màxim subvencionable que, depenent del número d'associats, el màxim subvencionable serà:

    • Més de 300 socis: fins un màxim de 150.000,00 €.
    • Entre 100 i 299 socis, fins un màxim de 100.000,00 €.
    • Menys de 100 socis, fins un màxim de 50.000,00 €.
  • Per confraries de pescadors, fins a 20.000,00 €

  • Per Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegida, fins a 50.000,00 €.

8. L'òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria és la vicepresidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, tal com s'estableix a la base dotzena de la convocatòria.

Per tot el que s'ha exposat, resolc

Resolució

1. Concedir a les entitats que es detallen a l'Annex 1 adjunt, la quantitat total de dos-cents trenta-dos mil set-cents vuitanta-vuit euros amb trenta-cinc cèntims (232.788,35 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.47900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2022 (A 220220000496), i disposar-ne la despesa a favor seu. A l'annex 1 consta l'import que es concedeix i l'operació comptable D provisional que va associada a cada expedient.

2. Anular la diferència de crèdit del document comptable A 220220000496 de la partida pressupostària 00.33615.47900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2022, per un import de dos-cents seixanta-set mil dos-cents onze euros amb seixanta-cinc cèntims (267.211,65 €) – (A/ 920220000547).

3. Requerir als beneficiaris que justifiquin la subvenció rebuda al termini més aviat possible una vegada executat el projecte subvencionat d'acord amb la base tretzena de la convocatòria, la data màxima de presentació de la documentació justificativa és el dia 4 de novembre de 2022.

4. Remetre aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Consorci de la Serra de Tramuntana (www.serradetramuntana.net).

5. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualssevol altres recursos que s'estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.>>

 

Palma, 28 d'octubre de 2022

La secretaria del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (per delegació, BOIB núm. 143, De 15 de novembre de 2018) Nieves Rodríguez Verdú

 

ANNEX 1 Línia manteniment de l'activitat agrària i marítima 2022

Nº EXP

BENEFICIARI

CIF

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT PRESS.

IMPORT SOL·LI-CITAT

QUANTITAT DEFINITIVA A CONCEDIR

OPERACIÓ COMPTABLE D PROVISIONAL

CST-01/2022-CO

DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA OLIVA DE MALLORCA

**7006***

Projecte per la gestió, control i promoció de l'Oliva de Mallorca

14.000,00€

14.000,00€

14.000,00 €

920220000543

CST-02/2022-CO

COOP. PAGESA DE POLLENÇA S. COOP.

**7077***

Projecte per la gestió i el manteniment dels adobs, la sembra i menjar pel bestiar de la Cooperativa Pagesa de Pollença

54.501,91€

54.501,91 €

50.000,00 €

920220000544

CST-03/2022-CO

COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME DE SOLLER

**7013***

Projecte pel manteniment de l'activitat agrària, informació i promoció, formació de tècnica i personal i distribució de productes fitosanitaris i fertilitzants.

 

150.558,56€

150.000,00 €

150.000,00 €

920220000545

CST-04/2022-CO

COFRADIA DE PESCADORES SAN PEDRO DE SOLLER

**7068**

Projecte de preservació de la pesca sostenible sollerica

22.168.79 €

18.788,35 €

18.788,35 €

920220000546