Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Pintor Torrent, de Ciutadella

    Número de registre 4924 - Pàgines 23006-23007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de juny de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària convocat per mitjà de la Resolució de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14, de 31 de gener de 2019)

    Número de registre 4811 - Pàgines 23008-23009

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

    Número de registre 4870 - Pàgina 23010

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

    Número de registre 4871 - Pàgina 23011

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Cessament com a personal eventual del Coordinador del Partit Popular de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 4901 - Pàgina 23012

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament funcionaris i funcionaries de carrera arquitecte/a pertanyents a l’Escala de l’Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 4903 - Pàgines 23013-23014

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juny de 2022 per la qual s’aprova la llista amb l’aspirant seleccionat per proveir en comissió de serveis un lloc de feina de la Inspecció Educativa i es fa pública l’adjudicació de la destinació

    Número de registre 4846 - Pàgines 23015-23016

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena assessor especialista per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 4824 - Pàgina 23017

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 4911 - Pàgines 23018-23054

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4912 - Pàgines 23055-23077

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4913 - Pàgines 23078-23108

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’examen de la borsa de Tècnics/ques en Relacions Laborals

    Número de registre 4874 - Pàgines 23109-23110

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’auxiliars sociosanitaris per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4930 - Pàgines 23111-23117

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’auxiliars administratius per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4931 - Pàgines 23118-23123

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en comissió de serveis CS68/2022 de metge/ssa de la Residència La Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

    Número de registre 4896 - Pàgines 23124-23131

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 31 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A2, de cossos generals d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna

    Número de registre 4716 - Pàgines 23132-23143

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 31 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’administratius de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C1, de cossos generals d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna

    Número de registre 4719 - Pàgines 23144-23154

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació llistat definitu admesos i exclosos, modificació membres tribunal i convocatòria data realització proves físiques del procés selectiu policia local

    Número de registre 4841 - Pàgines 23155-23162

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Bases per la provisió de plaça d’oficial de policia local en comissió de serveis

    Número de registre 4830 - Pàgines 23163-23169

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Correcció errors materials Anunci 4799 del BOIB num. 74 de 7 de juny de 2022. Concurs Borsa per a selecció operari Brigada Municipal

    Número de registre 4927 - Pàgina 23170

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala tècnica d’Administració Especial de Tècnic/a Mitjà en Seguretat i Salut en obres de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4902 - Pàgina 23171

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació del borsí del concurs oposició pel torn lliure de TAE superior arquitecte per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Administració especial de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4904 - Pàgines 23172-23173