Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 322722
Cessament com a personal eventual del Coordinador del Partit Popular de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 9183 de data 24 de maig de 2022, ha resolt el següent:

PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament i cessar el Sr. Juan Carlos Sabrafín Roig com a personal eventual del lloc de feina de Coordinador del Partit Popular, atesa la petició de la Portaveu de l'esmentat grup de 23 de maig de 2022.

SEGON.- Aquest cessament tindrà efectes a partir de dia 25 de maig, essent el darrer dia de feina el 24 de maig de 2022.

TERCER.- Notificar el present decret a la persona  interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la signatura electrònica (30 de maig de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón