Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 321687
Aprovació llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’examen de la borsa de Tècnics/ques en Relacions Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidenta del Consell Insular de Formentera, en data 3 de juny de 2022, ha dictat, entre d'altres, la següent resolució:

“RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SRA. ANA JUAN TORRES, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ILLES BALEARS.

Vistes les bases que regeixen el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de Tècnics/ques en relacions laborals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera, BOIB núm. 114, de 26 d'agost de 2021.

Atès que aquest procés selectiu es regeix per les determinacions contingudes en aquesta convocatòria específica i per les Bases Generals de convocatòries de processos de selecció del Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2008.

Atesa la documentació presentada pels aspirants que s'ha tramitat segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Vista la Resolució de Presidència de dia 20 de setembre de 2021 per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu d'una borsa de Tècnics/ques de Relacions Laborals.

Atès que ha transcorregut el termini per realitzar esmenes, al·legacions o reclamacions, i s'ha presentat una esmena amb NRGE 26140 de 28 de setembre de 2021 fora de termini, segons informe emès per l'àrea de secretaria de data 02 de juny de 2022.

Per tot això, i per les competències que té atribuïdes la Presidència segons el Decret de Presidència de data 15 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021), en relació amb l'article 9.2.l de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i tota la normativa aplicable que estigui vigent.

 

HE RESOLT

PRIMER.- APROVAR el següent llistat definitiu d'aspirants admesos al procés selectiu d'una borsa de Tècnics/ques en relacions laborals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

41452768Y

41615018Z

41446926Y

46954125Q

SEGON.- APROVAR el següent llistat d'aspirants exclosos al procés selectiu d'una borsa de Tècnics/ques en relacions laborals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

47260781J  No compleix amb el requisit f de la base segona.

73391652D Presenta documentació fora de termini.

 

TERCER.- NOMENAR els membres del Tribunal Qualificador conforme a la base cinquena de l'esmentada convocatòria.

President/a:

Titular: Sr. Francesc Ribas Tur

Suplent: Sr. Joaquim Roca Mata

Secretari/a:

Titular: Sr. Pedro Serra Mayans

Suplent: Sra. Rosalina Gurrea Berricarte

Un/a vocal en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Titular: Sr. Gabriel Oliver Crespí

Suplent: Sra. Francisca Sampol Morell

Dos vocals designats pel consell i que poden ser de fora de l'Entitat:

Titular: Sr. Jesús Villar Juan

Suplent: Sra. Mª. Trinidad Soriano Pozo

 

Titular: Sra. Rosalia Moreno Marí

Suplent: Sr. Juan Manuel Gil Gómez

QUART.- CONVOCAR el Tribunal Qualificador el dia 29 de juny de 2022 a les 9.50 hrs. a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc), per a la seva constitució.

CINQUÈ.- CONVOCAR pel dia 29 de juny de 2022 a les 10.30 hrs., als aspirants admesos segons el punt primer d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del primer exercici de la fase d'oposició, segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SISÈ.- CONVOCAR pel dia 1 de juliol de 2022 a les 9.30hrs., als aspirants que hagin superat el primer exercici citat al punt cinquè d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (Carrer Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SETÈ.- PUBLICAR la present Resolució de Presidència al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al Tauler d'anuncis de l'OAC del Consell Insular de Formentera, i en la web de la Corporació, www.consellinsulardeformentera.cat.

VUITÈ.- DONAR COMPTE de la Resolució de Presidència present, a tots els membres del Tribunal Qualificador, assessors tècnics i als representants sindicals de la corporació.

A l'hora de publicar les dades dels aspirants, serà per DNI, conforme a la normativa aplicable de la protecció de dades personals.

La presidenta,                                                          El secretari accidental,

Ana Juan Torres                                                         Joan Ferrer Yern”

La qual cosa es publica per a general coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

  

Formentera, 6 de juny de 2022

La presidenta

Ana Juan Torres