Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 319865
Aprovació llistat definitu admesos i exclosos, modificació membres tribunal i convocatòria data realització proves físiques del procés selectiu policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Regidora Delegada de l´àrea de personal en virtut del Decret n.º 1598/2022, ha disposat el següent:

«Atès que per Decret de la Regidora Delegada de l'àrea de personal núm. 1375/2021 de 19 d'abril de 2021 es va procedir a convocar el procés selectiu per a cobrir sis places de Policia Local, funcionaris de carrera de l'Ajuntament d'Andratx, publicada la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 62, de 13 de maig de 2021 i l'anunci del termini de presentació de sol·licituds al BOE núm. 123, de 24 de maig de 2021.

Atès que per Decret de la Regidora Delegada de l'àrea de personal núm. 2807/2021 de 26 d'agost es va procedir a la rectificació d'errors materials o de fet detectats a la convocatòria i les bases del procés selectiu, publicada la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 119, de 2 de setembre de 2021.

Atès que per Decret de la Regidora Delegada de l'àrea de personal núm. 2934/2021 de 10 de setembre es va procedir a la rectificació de l'Annex II per incloure la informació sobre la manera d'accedir al temari, publicada la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.134, de 30 de setembre de 2021.

Atès que per Decret de la Regidora Delegada de l'àrea de personal núm. 0218/2022, de 28 de gener de 2022 es resolen les al·legacions presentades i s'acorda obrir un nou termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'anunci en extracte de la present resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat, (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2022), per la presentació de sol·licituds i documentació per a prendre part al procés selectiu de de sis places de Policia Local, funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Andratx. escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1, mitjançant el sistema d'oposició, en torn lliure.

Vist el Decret núm. 1253/2022 de 2 de maig, de la Regidora delegada de personal de l'Ajuntament d'Andratx, d'aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i designació del Tribunal Qualificador del procés selectiu de de sis places de Policia Local, funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Andratx. escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1, mitjançant el sistema d'oposició, en torn lliure,publicada la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 62, de 12 de maig de 2022

Vistes les instàncies presentades i les revisions d´ofici realitzades respecte a la llista provisional de persones excloses.

De conformitat amb l'ofici rebut en data 27 de maig de 2022 amb el número de registre d'entrada 2022-E-RC-3779, emès per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears pel qual es comunica la baixa del Sr. Alejandro Oller Lopez, designat com a vocal suplent i es proposa la Sra. Maria José Servera Morey per a que se la designi com a vocal suplent del Tribunal Qualificador.

Atès que en data 30 de maig de 2022 es va constituir el Tribunal Qualificador del procés selectiu de de sis places de Policia Local, funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Andratx. escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1, mitjançant el sistema d'oposició, en torn lliure i es vàren fixar les dates per a les proves físiques els propers dies 27, 28 i 29 de juny de 2022 i l'examen tipus test per al proper 11 de juliol de 2022.

Atès l´informe favorable emès per la tècnica de personal de data 3 de juny de l´actual.

En ús a les atribucions que em confereix la vigent legislació,

RESOLC

PRIMER.- Estimar les reclamacions presentades per la Sra. CARMEN CANALS DIAZ, pel Sr. JOSE ANTONIO MONTENEGRO VELA, pel Sr. RAMON TIJERAS ALONSO i pel Sr. RUBEN CHILLON AGUILERA i incorporar en els seus respectius expedients la documentació aportada.

SEGON.- Desestimar la reclamació presentada pel Sr. DANIEL MONTENEGRO VEA, per presentar la subsanació extemporànea.

TERCER.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir sis places de Policia Local, funcionari de carrera escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1 de l'Ajuntament d'Andratx que es detalla a continuació:

RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS:

1 **2179** AINA BERNAT LLANERAS

2 **2254** ALBERTO MARTIN LOPEZ

3 **1720** ALEJANDRA MARTINEZ COHEN

4 **2120** ALEJANDRO CRESPO FERNANDEZ

5 **2048** ALEJANDRO DE CELIS MONTALBAN

6 **2135** ALEJANDRO JAVIER DENGRA GOMEZ

7 **4649** ALEJANDRO SOCIAS SEGUI

8 **1485** ALEXANDRA REUS PEREZ

9 **1143** AMARANTA RIPOLL FRAU

10 **1745** ANA ABIGAIL BERMEJO HURTADO

11 **1823** ANDRES SAIZ INIESA

12 **1496** ANDRES VAZQUEZ MARTI

13 **5420** ANDREU MATEU LLORENS

14 **5847** ANDREU VICENS OLIVER

15 **4627** ANDREU VILLALONGA BESTARD

16 **4602** ANTONI MARIN NIETO

17 **1781** ANTONIO PALMER SERRANO

18 **5412** ANTONIO RODRIGUEZ PARRA

19 **6179** ANTONIO VELA DONAIRE

20 **0331** ARIEL HERNAN RIDELLA RANDAZZO

21 **2198** ARITZ CABRERIZO FUENTES

22 **1884** ARNAU ABRAHAM ARCOS

23 **1642** ARTURO SUAU CARBONELL

24 **2137** BERNAT FIOL OLIVER

25 **1769** BERNAT MORAGUES MONTEMAYOR

26 **1956** BLANCA LLABRES SOCIAS

27 **1974** CARLOS ABRIL COMAS

28 **3701** CARLOTA MOREY BAEZA

29 **6165** CARME CORZO FULLANA

30 **0958** CARMELO NAVARRO AGUILO

31 **2016** CARMEN CANALS DIAZ

32 **0618** CAROLINA MARIA SIMO NIETO

33 **1743** CATALINA MARQUEZ ORELL

34 **2045** CHRISTIAN NICOLAU DUCKETT

35 **1815** CRISTIAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ

36 **6620** CRISTINA ORTIZ ESCARRER

37 **1809** CRISTINA TORA ESCRIBANO

38 **1513** DAVID SUÑER CULLA

39 **4720** ELISA GUTIERREZ LARRAYA PARRA

40 **0064** EMILIO JOSE MIÑANA ROIG

41 **1929** ENRIC LALIGA SIMON

42 **2225** ESTER CAMPS MUNAR

43 **1075** FEDERICO MANUEL GRILLE ROCHA

44 **3951** FERNANDO ANDRES RODRIGUEZ LARA

45 **0643** FERNANDO BOSCH ALORDA

46 **1770** FRANCESC ENSEÑAT BOSCH

47 **3875** FRANCISCA CASTELLO MONTALBAN

48 **1870** FRANCISCO CABAÑERO TEBAR

49 **1570** FRANCISCO JAVIER ANADON JAUME

50 **1048** FRANCISCO JAVIER NUÑEZ ALVAREZ

51 **2014** FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BONILLA

52 **1985** FRANCISCO ORTIZ ESCARRER

53 **4702** GABRIEL CALDENTEY CABRER

54 **1982** GASTON MAXIMILIANO MORELLO STIGLICH

55 **1792** GERARD LUQUE OLIVER

56 **1531** GUILLERMO BUJOSA RUBIO

57 **8893** HELENA VALLDEPERAS ZORRILLA

58 **2075** INES PALMER CAÑELLAS

59 **1700** IVAN ENFEDAQUE GARCIA

60 **1680** IVAN MENA GONZALEZ

61 **1977** JAIME VICTORY PEÑALVER

62 **5389** JAUME COMES TAULER

63 **2168** JAUME FERRER SERRA

64 **1757** JAUME PUIGROS CRESPI

65 **1504** JAVIER DE LA FUENTE AMENGUAL

66 **1575** JAVIER FERNANDEZ GARCIA

67 **1981** JAVIER RODRIGUEZ POVEA

68 **5406** JESSICA CASAS JAUME

69 **1547** JESSICA MARTINA JIMENEZ MURRAY

70 **1776** JOAN AMENGUAL ALVAREZ

71 **1911** JOAN GUAL CALAFAT

72 **2156** JOAN LLUIS CABALLERO ROSSELLO

73 **6979** JOAN MARC FEMENIAS MENDEZ

74 **2101** JOANA AINA LLAMAS CASAS

75 **5377** JOANA MARIA VIDAL GARCIAS

76 **2232** JORDI TERRADES SEGUI

77 **1691** JORGE ALBERTO BORDOY ROMERO

78 **2253** JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARBONELL

79 **1889** JOSE ANTONIO MONTENEGRO VELA

80 **2098** JOSE FADRIQUE VILLEGAS

81 **2549** JOSE FELIX OLLERO SANCHEZ

82 **1675** JOSE FEO MORENO

83 **0696** JOSE GERMÁN MARTÍNEZ LOVERA

84 **1510** JOSE JUAN CASTILLO CASTRO

85 **2095** JOSE LUIS OLIVER MARIN

86 **1754** JOSE MANUEL OGAZON VELA

87 **0803** JOSEP MORENO FERRER

88 **1784** JUAN ANDRES SAMPEDRO GARCIA

89 **2215** JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ

90 **1785** JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VICH

91 **2159** JUAN RAMON JIMENEZ

92 **2044** LAURA SORIA CONESA

93 **1919** LLUCIA PIZA MATURANA

94 **1880** LLUIS BURGUERA LOPEZ

95 **1777** LORENA CUBERO RUIZ

96 **2058** LORENA ENGUIS BORRALLO

97 **1934** LOURDES HERNANDEZ REINA

98 **1997** LUCIA MORENO VICENTE

99 **2318** LUIS BELLUGA ROSSELLO

100 **2109** LUIS VICENTE SANCHEZ MORENO

101 **2131** MACIA CRESPI SERRA

102 **1824** MANUEL GONZALEZ OLIVER

103 **2025** MARC CABEZUELO RIERA

104 **1848** MARC TORRES CAMPS

105 **9587** MARCOS SEVILLA MAYOL

106 **3407** MARGARITA VALLESPIR BONNIN

107 **5718** MARIA ANTONIA COLL PUJADAS

108 **0931** MARÍA DEL MAR BRUNET GUASP

109 **1579** MARÍA DEL MAR RAMÓN BARCELÓ

110 **5407** MARIA DEL MAR VAQUER BERGAS

111 **4074** MARIA ESMERALDA FERRER GONZALEZ

112 **2198** MARIA ISABEL GARCIA MIRO

113 **1150** MARIA MAGDALENA CALDENTEY TORTELLA

114 **5418** MARIA MAGDALENA LEIVA TOMAS

115 **1986** MARIA QUETGLAS PONCELL

116 **2066** MARINA DIEZ BARCO

117 **1443** MARINA FUENTES SORIANO

118 **1696** MARINA VERGARA SERRA

119 **2130** MARKUS OLIVER LLADO SCHULZE

120 **4799** MARTA LOPEZ JAUME

121 **1485** MARTA MASCARO BESTARD

122 **6969** MIARA ANGELS MAS FIOL

123 **1094** MIGUEL ANGEL LLINAS SIMONET

124 **2051** MIGUEL LUIS FIOL SERRA

125 **1891** MIQUEL FUSTER BALLESTER

126 **1786** MIQUEL GAYA ROSSELLO

127 **8459** MIRIAM GARCIA LOPEZ

128 **1171** MIRIAM LÓPEZ LOPEZ

129 **5375** NAZARET SEBASTIAN FRONTERA SANCHEZ

130 **2045** NEUS RECOBENI ONIEVA

131 **1911** NICOLAS GELABERT EDGREN

132 **1735** NOELIA CARRASCOSA MINGUEZ

133 **1857** NOELIA GINARD CLEMENTE

134 **5400** NORBERTO CORBALAN VAN UFFELEN

135 **5247** OLIVIA FONT MACKIE

136 **1771** OSCAR BAUZA GRIVE

137 **0843** OSCAR DEL RÍO LÓPEZ

138 **1334** PATRICIA GOMEZ LUQUE

139 **4826** PATRICIA MEDINA TUR

140 **4597** PAU-GONÇAL TERRASA PROHENS

141 **2038** PAULA TOUS FIOL

142 **8547** PEDRO ALONSO MODINO

143 **1896** PEDRO ANTONIO HERRERA MORENO

144 **1833** PEDRO LEON POZO

145 **1885** PEDRO MARIN MULET

146 **3410** PEDRO RUIZ CASADO

147 **2285** PERE JOAN SERRANO RIBOT

148 **5393** PERE LLAGOSTERA TERRASA

149 **1264** PILAR DAVIU CAÑELLAS

150 **3355** RAFEL PALOU BUADES

151 **2048** RAISA MARIA SAN JUAN LINDE

152 **1200** RAMON TIJERAS ALONSO

153 **1290** RAUL RODERO AMATE

154 **6183** RAUL SEISDEDOS CALVO

155 **4733** RAUL TARILONTE ZOILO

156 **1485** ROBERTO MANUEL BARCELO ORTIZ

157 **1744** RUBEN CHILLÓN AGUILERA

158 **1162** RUBEN MARQUEZ CELORIO

159 **0994** RUBEN SANCHEZ ADRIO

160 **1849** SEBASTIAN ALEJANDRO PERELLO ROSSELLO

161 **1910** SEBASTIÁN CATALÁ HIDALGO

162 **1317** SEBASTIÁN GÓMEZ MARTÍNEZ

163 **6159** SERGI GALLEGO FUSTER

164 **2355** SERGIO BUSTOS MARTINEZ

165 **4658** SERGIO JUAN ESPINOSA

166 **1881** SERGIO MORA GAMUNDI

167 **2180** SERGIO OMISTE JUAREZ

168 **5411** SHEILA SANCHEZ GONZALEZ

169 **1650** SILVIA RECIO LORA

170 **5358** STEFAN JOHANN MAYOL GREIL

171 **1057** SUSANA GARCIA REUS

172 **1461** TANIA RODRIGUEZ OLIVER

173 **2355** VENSI VENKOV ZHEYNOV

174 **1736** VICTOR MANUEL FAUNDEZ FERNANDEZ

175 **1863** VICTOR TORAN PALAO

176 **2218** XAVIER AMENGUAL GARAU

 

RELACIÓ DEFINITVA D'ASPIRANTS EXCLOSOS:

**9545** ALBERTO RODRIGUEZ SIBAJA

**2068** DANIEL MONTENEGRO VELA

**0891** FRANCISCO MANUEL ROMERO VERA

**4604** JOAN SAEZ BARCELO

**5879** JOAN SUREDA CANTOS

**1534** JOSE MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

**1564** JOSE MANUEL JIMENO MOYA

**1415** LAURA MAIJA DIAZ ROMO

**1875** LUCAS FONT ZAPATA

**0193** MARCOS CHERCOLES RUIZ

 

QUART.- Modificar la designació de membres del Tribunal Qualificador i, on es designava el suplent Alejandro Oller, es designa a la suplent María José Servera Morey, quedant designat el Tribunal Qualificador del següent mode:

President

Santiago Garcia Roige, policia local funcionari de carrera de l´Ajuntament de Palma

Suplent

Pedro Ruiz Vich, policia local funcionari de carrera de l´Ajuntament de Palma

Secretari

Miguel José Nadal Pascual, policia local funcionari de carrera de l´Ajuntament de Palma

Suplent

María José Servera Morey, policia local funcionàri de carrera de l´Ajuntament de Palma

Vocal

Maria Natasha Zuazaga, policia local funcionària de carrera de l´Ajuntament de Marratxi

Suplent

Juan Francisco Ripoll Mas, policia local funcionari de carrera de l´Ajuntament de Marratxi

Vocal

Pau Verd Llop, tècnic i coordinador d´esports de l´Ajuntament d´Andratx

Suplent

Catalina Rosa Terrassa Crespi, cap d´àrea d´urbanisme de l´Ajuntament d´Andratx

Vocal

Paola Van Gent Torres, policia local funcionària de carrera de l´Ajuntament de Calvià

Suplent

José López López, policia local funcionari de carrera de l´Ajuntament de Calvià

CINQUÈ.- Convocar les persones admeses del procés de selecció per a cobrir sis places de Policia Local, funcionari de carrera escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1 de l'Ajuntament d'Andratx els dies 27, 28 i 29 de juny de 2022 per a que realitzin les proves físiques, en el lloc i amb l'ordre establert de conformitat amb les actes del Tribunal Qualificador publicades al tauler d'anuncis de la Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Andratx. [http://andratx.sedelectronica.es].

SISÈ.- Publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció per a cobrir sis places de Policia Local, funcionari de carrera escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C1 de l'Ajuntament d'Andratx al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis de la Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Andratx. [http://andratx.sedelectronica.es].»

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

(Signat electrònicament: 6 de juny de 2022

La alcaldessa Margarita Esteva Jofre)