Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 319190
Bases per la provisió de plaça d’oficial de policia local en comissió de serveis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient núm.: 704/2022

Bases per a la Provisió de plaça d'Oficial de Policia local en Comissió de Serveis

Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

BASES PER LA PROVISIÓ DE PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria

És objecte de la present Convocatòria la provisió del lloc de treball d'Oficial de la Policia Local de l'Ajuntament de Bunyola, mitjançant comissió de serveis.

Les característiques de l'esmentat lloc de treball vacant són:

Servei/Dependència

Policia Local

Denominació del lloc

Oficial Policia Local

Naturalesa

Funcionari de carrera

Escala

AE – Administració Especial

Subescala

Serveis especials

Grup

C1

Funcions

Les pròpies d'Oficial de la Policia Local

El període durant el qual es cobrirà els llocs de treball vacants en Comissió de Serveis serà de dotze mesos. La durada màxima d'un any de les comissions de serveis es pot prorrogar, prèvia justificació de l'òrgan competent, un termini màxim de dos anys. Excepcionalment, quan les necessitats del servei ho requereixin, l'òrgan competent de la corporació local pot prorrogar aquest termini.

SEGONA. Requisits dels aspirants

Per ser admès a aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds i, durant tot el procés selectiu, els següents requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola.

b) Tenir 18 anys complerts.

c) Estar en possessió del certificat en vigor de expedit per l'EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria d'Oficial de la Policia Local.

d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència, o d'una universitat espanyola.

La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.

e) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi o minvi el  desenvolupament correcte de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, reglament dels policies locals de les Illes Balears.

f) Pertànyer a qualsevol dels Cossos de la Policia Local de les Illes Balears amb la categoria d'Oficial de policia, o de Policia Local, funcionari de carrera, amb un mínim de deu anys continuats de permanència al lloc de feina que ocupen, excepció feta dels supòsits d'adscripció provisional per qualsevol causa.

g) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

h) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

i) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

j) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B.

k) Compromís de portar armes de foc i, si cal, a utilitzar (es presentarà mitjançant declaració jurada).

l) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell B2 mitjançant certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern dels Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.

Si, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal tingués coneixement que algun aspirant no compleix un o diversos dels requisits exigits en la present convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, haurà de proposar la seva exclusió al Batle i li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió.

TERCERA. Forma i Termini de Presentació de Sol·licituds

Les sol·licituds per poder optar al lloc de treball en comissió de serveis, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases, es dirigiran al Sr. Batle-President de l'Ajuntament de Bunyola, i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà a la de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de l'ajuntament convocant.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels justificants (originals o fotocòpies degudament confrontades) dels mèrits que es vulguin fer valer a la fase de concurs. Quant els mèrits al·legats constin a l'expedient personal de l'interessat, no serà necessària la seva acreditació, si bé per a que siguin valorats serà necessari que els interessats manifestin a la instància quins d'ells volen que se'ls valori. Els de més mèrits al·legats sense constància a l'expedient i que no s'acompanyin de suport documental no seran valorats.

Així mateix, les bases de la convocatòria es publicaran a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://bunyola.sedelectronica.es] i en el Tauler d'anuncis.

QUARTA. Llista d'Admesos i Exclosos

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, el Sr. Batle procedirà a l'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, podent els aspirants exclosos, en el termini de deu (10) dies per  esmenar les deficiències que haguessin sorgit. Transcorregut dit termini, es dictarà resolució de Batlia declarant aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

Els errors materials o de fet podran ser rectificats o esmenats en qualsevol moment, ja sia d'ofici o a petició de la part interessada.

CINQUENA. Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració estarà formada per: 1 President, 1 Secretari i 3 Vocals més 1 Vocal Suplent.Així mateix, la Comissió de Valoració es farà pública a l'efecte de la recusació prevista en la legislació vigent.

Els membres de la Comissió hauran d'abstenir-se de formar part d'aquest quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de

La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s'adoptaran per majoria. La comissió podrà designar assessors quan ho consideri convenient, sempre amb el límit de que el número d'aquests no podrà ser superior al número de membres de la Comissió de valoració.

Els vocals de la Comissió de valoració hauran d'estar en possessió d'un nivell de titulació igual o superior al de la categoria convocada.

Acabada la baremació dels aspirants, la Comissió de Valoració elevarà a la Batlia la proposta de nomenament com a funcionari en comissió de serveis de l'aspirant seleccionat.

L'actuació d'aquesta Comissió s'ajustarà estrictament a les Bases de la convocatòria. No obstant això, la Comissió resoldrà els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació i podrà prendre els acords que corresponguin per a aquells supòsits no previstos a les Bases, vetllant pel bon desenvolupament del procés selectiu.

SISENA. Barem de mèrits i criteris de valoració

En subjecció a l'establert als articles 79 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril), 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 76 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears, 35, 36 i 37 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i 177 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de les Policies locals de les Illes Balears, els mèrits a valorar en aquest concurs seran els que s'esmenten a continuació (valorats sempre en referència a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds):

1. Valoració del curs de capacitació.

a. Curs de capacitació de la categoria oficial de policia:

  • Únicament es valoren els cursos expedits u homologats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) que romanguin en vigor.
  • La puntuació s'obtindrà de multiplicar la nota pel coeficient de 0,5 punts fins a un màxim de 5 punts.

b. Curs de capacitació d'una categoria superior:

  • Únicament es valoren els cursos expedits u homologats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) que romanguin en vigor.
  • La puntuació s'obtindrà de multiplicar la nota pel coeficient de 0,4 punts fins a un màxim de 4 punts.

2. Valoració dels serveis prestats.

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant certificació expedida pels Ajuntaments corresponents i la puntuació màxima d'aquest apartat serà de 8 punts d'acord amb els següents criteris:

a. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de policia auxiliar: 0,016 punts.

b. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de policia local: 0,033 punts.

c. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria d'oficial: 0,041 punts.

d. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de subinspector: 0,05 punts.

e. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria d'inspector: 0,058 punts.

f. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de major: 0,066 punts.

g. Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en la categoria de comissari: 0,075 punts.

3. Antiguitat.

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant certificació expedida pels Ajuntaments corresponents i la puntuació màxima d'aquest apartat serà de 4 punts d'acord amb els següents criteris:

Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a funcionari de carrera en qualsevol categoria de policia local: 0,2 punts per any.

4. Estudis acadèmics oficials.

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa en tot el territori nacional. En cas de presentació de títols d'estudis realitzats a l'estranger, s'acreditarà l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a batxiller superior (o qualsevol de les equivalències amb aquest títol establertes per l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març, pel qual s'estableixen equivalències amb els títols de batxiller regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació) o a partir d'una segona titulació acadèmica oficial igual a l'exigida per a la categoria que s'accedeix. La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valori el de nivell inferior necessari per a obtenir-lo, excepció feta del títol de doctor o de que les titulacions corresponguin a branques diferents.

La puntuació màxima d'aquest apartat es de 21 punts, d'acord amb els següents criteris:

a. Per cada titulació acadèmica de tècnic de formació professional de grau superior, ensenyances professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior, així com tots els títols que hagin sigut declarats equivalents:

  • 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5 punts.

b. Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent:

  • 1 punt, fins a un màxim de 3 punts.

c. Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyança artística superior: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts.

d. Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària equivalent: 2 punts, fins a un màxim de 6 punts.

e. Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1,5 punts. Els estudis de grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c, obtindran 0,5 punts, d'acord amb l'article 12.10 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

f. Per cada títol de doctor: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts.

5. Valoració dels coneixements de llengües.

a. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana.

  • Nivell C1 o equivalent: 1,75 punts.
  • Nivell C2 o equivalent: 2,00 punts.
  • Coneixements de llenguatge administratiu (Nivell E): 0,50 PUNTS.

En el supòsit del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació s'acumula al de l'altre certificat que s'acrediti.

b. Coneixements d'altres llengües.

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les altres comunitats autònomes o d'una llengua estrangera expedits per les escoles oficials d'idiomes (EOI), les universitats, l'EBAP, altres escoles d'administració pública i altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc comú europeu, amb una puntuació màxima de 4,50 punts segons els criteris que s'indiquen a la taula següent:

Nivells del Marc comú europeu

MCE

EOI

Universitats, escoles administració pública i organitzacions sindicals en formació contínua, equivalents als nivells MCE

Altres nivells EBAP

Punts

 

 

 

1r curs de nivell inicial

0,10

 

 

 

2n curs de nivell inicial

0,20

A1

0,40

0,30

1r curs de nivell elemental

0,30

A2

0,60

0,40

2on curs de nivell elemental

0,40

B1

0,80

0,60

1r curs de nivell mitjà

0,60

  B1+

1,00

0,80

2n curs de nivell mitjà

0,80

B2

1,20

1,00

1r curs de nivell superior

1,00

  B2+

1,40

1,20

2on curs de nivell superior

1,20

C1

1,60

1,40

 

 

C2

1,80

1,60

 

 

Els certificats equivalents als nivells del Marc comú europeu es valoraran amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes.

D'una mateixa llengua, únicament es valorarà el certificat de nivell superior.

6. Valoració dels cursos de formació.

Únicament es valoren els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartides per les escoles de formació de les policies locals, els cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública o que tinguin la condició de concertats u homologats per l'EBAP, els cursos d'interès policial manifest superats en universitats en l'àmbit de la Unió Europea o en altres administracions públiques de l'Estat espanyol en centres de formació acreditats i els plans de formació contínua.

Respecte de la formació en línia i a distancia no reglada, únicament es valora la que imparteixi i homologui l'EBAP o les universitats de l'àmbit de la Unió Europea i la que s'efectuï dins dels plans de formació contínua. Els cursos en matèria policial realitzats abans de l'entrada en vigor de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, també es valoren.

A aquest apartat també es valora la impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc de feina al que s'accedeix en centres formatius oficials, acreditada mitjançant una certificació en que consti el curs, les hores i les matèries que s'han impartit i els crèdits dels títols, màsters propis no oficials i dels cursos d'expert universitari que tenen caràcter de titulacions pròpies d'una universitat determinada.

1. Formació relacionada amb l'àrea professional.

a. Accions formatives relacionades.

La puntuació màxima d'aquest apartat es de 4,5 punts. Es valoren, per cada lloc de feina, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc al que s'accedeix. En concret, únicament es valoren els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:

i. Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora.

ii. Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora.

iii. Per cada certificat d'impartició de cursos d'accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc al que s'accedeix: 0,0075 punts per hora.

En relació als cursos o activitats expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores. No es valoren els certificats que no indiquin el número d'hores o crèdits, o amb contingut de la formació indefinit.

No s'ha de valorar la formació que constitueix una part dels cursos de capacitació per a accedir a qualsevol categoria de les forces o cossos de seguretat i la formació repetida, a menys que s'hagi produït un canvi substancial en el contingut.

b. Formació universitària no oficial relacionada amb les funcions del lloc de feina convocat. La puntuació màxima d'aquest apartat es de 3,5 punts.

i. Títol propi de graduat en seguretat i ciències policials de la Universitat de les Illes Balears: 1 punt.

ii. Títols propis de graduat universitari, relacionats amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària, amb càrrega lectiva de, com a mínim, 180 crèdits ECTS: 0,75 punts per títol, fins a un màxim de 1,5 punts.

iii. Màsters, experts i diplomes universitaris relacionats amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària: 0,1 punts per crèdit ECTS, fins a un màxim d'1 punt. Els títols de càrrega lectiva inferior a 30 crèdits ECTS no es valorar en aquest apartat.

2. Formació no relacionada amb l'àrea professional.

a. Accions formatives no relacionades.

La puntuació màxima d'aquest apartat es de 2 punts. Es valoren, per cada lloc de feina, les accions formatives que, encara que no estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s'accedeix, es considerin d'interès general. En concret, únicament es valoraran per a totes les categories els cursos que estiguin relacionats amb les àrees temàtiques de la formació contínua de l'EBAP.

i. Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora.

ii. Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora.

b. Formació universitària no oficial no relacionada amb les funcions del lloc de feina convocat. La puntuació màxima d'aquest apartat es de 2 punts.

i. Títols propis de graduat universitari, sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària, amb càrrega lectiva de, com a mínim, 180 crèdits ECTS: 0,5 punts per títol, fins a un màxim d'1 punt.

ii. Màsters, experts i diplomes universitaris sense relació amb les àrees de policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere i formació sanitària: 0,05 punts per crèdit ECTS, fins a un màxim d'1 punt. Els títols de càrrega lectiva inferior a 30 crèdits ECTS no es valorar en aquest apartat.

7. Reconeixements honorífics.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 3,5 punts, d'acord amb els següents criteris:

Per cada condecoració i distinció al mèrit policial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels ajuntaments prevista en la normativa:

a. Creu al mèrit policial amb distintiu blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 1 punt.

b. Creu al mèrit policial amb distintiu verd de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,5 punts.

c. Creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 0,25 punts.

d. Felicitacions públiques: 0,01 punts.

S'acreditarà mitjançant certificació expedida per la Conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals o l'ajuntament corresponent.

Els reconeixements honorífics i les medalles concedides per un ajuntament únicament es valoraran en els procediments per a l'accés a llocs de feina d'aquest mateix ajuntament. En el supòsit de concessió d'una medalla de la Comunitat Autònoma i una altra de l'ajuntament corresponent pels mateixos motius únicament es podrà valorar a efectes de concurs una de les dues.

8. Valoració de les proves físiques.

La superació de les proves físiques amb una nota igual o superior, en conjunt, a 7, té una puntuació, en la fase de concurs, igual a la nota obtinguda multiplicada per 0,1 fins a un màxim d'1 punt. En aquest apartat únicament es valoraran les acreditacions de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local emeses per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Els mèrits que al·leguin els interessats s'acreditaran mitjançant la presentació de l'original o de la còpia compulsada de la següent documentació:

a. Curs de capacitació: certificació en vigor de l'EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria a la que s'opta o a una superior.

b. Serveis prestats i antiguitat: certificació expedida pels ajuntaments o administracions públiques corresponents.

c. Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En el supòsit de presentació de títols d'estudis fets a l'estranger, s'acreditarà l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

d. Coneixement de la llengua catalana: certificacions expedides per l'Escola Balear d'Administració Pública, expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

e. Coneixement d'altres llengües: certificacions expedides per l'Escola Balear d'Administració Pública, per les escoles oficials d'idiomes (EOI), per les universitats, per altres escoles d'administració pública i altres entitats, equivalents amb els nivells del Marc comú europeu.

f. Cursos de formació: Certificacions d'aprofitament, certificacions d'assistència i certificacions d'impartició de cursos d'accions formatives expedides per les escoles de formació de les policies locals, per l'Escola Balear d'Administració Pública u homologats o concertats per l'EBAP, per universitats de l'àmbit de la Unió Europea, per centres de formació acreditats en altres administracions públiques de l'Estat espanyol o centres que imparteixin plans de formació continua.

g. Reconeixements honorífics: Certificacions expedides per la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals o l'ajuntament corresponent.

Puntuació màxima assolible: 65,50 punts.

En el supòsit d'empat tindrà preferència en l'assignació del lloc de feina aquell aspirant que tingui major puntuació a l'apartat 3 del mèrits de necessària consideració (antiguitat a l'Administració pública), i en el supòsit de mantenir-se l'empat aquest es resoldrà per sorteig.

SETENA. Nomenament, presa de possessió i cessament

El nomenament es realitzarà per resolució del Batle, en el termini màxim de dos (2) mesos comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Una vegada examinades les sol·licituds i acreditats els requisits exigits en la convocatòria, es podrà convocar als aspirants per a la celebració d'una entrevista personal, a l'efecte de constatar o esbrinar les característiques d'aquests que millor s'adeqüin al contingut i funcions del lloc de treball. Igualment, es podran recaptar els aclariments o, en el seu cas, aportació de documentació que es consideri necessària, tot això a fi de poder realitzar la millor elecció.

La resolució de nomenament indicarà el termini en què haurà d'efectuar-se el cessament en l'actual lloc de treball i la presa de possessió de la destinació adjudicada, excepte casos de força major degudament justificats.

El termini per prendre possessió serà de tres dies hàbils si no implica canvi de residència o d'un mes si comporta canvi de residència o el reingrés al servei actiu, i començarà a comptar-se a partir de l'endemà al del cessament.

OCTAVA. Règim Jurídic

El personal funcionari en comissió de serveis té dret a la reserva del lloc de treball de procedència i percep les retribucions corresponents al lloc de treball que efectivament ocupa.

Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases, en defecte d'això supletòriament serà d'aplicació la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; el Reglament marco de coordinació de les policies locals de les Illes Balears aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig; el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; i restants normes que resultin d'aplicació.

 

NOVENA. Recursos

Contra la present convocatòria, les seves bases i quants actes administratius es derivin d'aquesta podrà interposar-se pels interessats, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Batle, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la seva última publicació en el tauler d'anuncis de l'ajuntament; o bé directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu que correspongui, en el termini de dos mesos, comptats igualment des de l'endemà al de la darrera publicació i/o notificació; tot això de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

(Signat electrònicament: 1 de juny de 2022

La regidora d'Igualtat, Benestar Comunitari, Funció Pública i Personal Mercè Bujosa Estarellas)