Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 322730
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala tècnica d’Administració Especial de Tècnic/a Mitjà en Seguretat i Salut en obres de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 9.973 de data 3 de juny 2022, ha resolt el següent:

PRIMER.- Aprovar l'annex que s'adjunta, segons la proposta de notes definitives del primer exercici efectuada pel tribunal qualificador de les proves del procés selectiu de la convocatòria per concurs oposició pel torn lliure d'1 plaça de tècnic/a mitjà, pertanyent a l'escala de l'Administració especial, subescala tècnica, classe mitjà, especialitat seguretat i salut en obres, grup A, subgrup A2, dotada pressupostàriament, corresponent a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2017, publicada al BOIB núm. 135 de 4 de novembre de 2017.

El present borsí, té caràcter provisional d'acord amb allò establert a l'article 4.10 del Decret 30/2009 de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la comunitat autònoma de les illes balears, “exhaurida la possibilitat de l'apartat anterior, abans d'aplicar el procediment extraordinari i només fins a la constitució definitiva de la borsa de treball que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d'un determinat cos, escala o especialitat, pot utilitzar-se, per nomenar personal funcionari interí d'aquest mateix cos, escala o especialitat, la relació de les persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins a aquell moment, d'acord amb l'ordre de prelació recollit en l'article 3.4 d'aquest Decret. Les persones funcionàries interines que comencin a prestar serveis com a conseqüència d'aquest supòsit, estaran en la situació de no disponible en la borsa que es constitueixi en acabar el procés selectiu esmentat. En el moment del cessament s'incorporen automàticament a la borsa ordinària constituïda, en l'ordre de prelació que els correspongui d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.”

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (6 de juny de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

ANNEX

NOM I LLINATGES

DNI

NOTA

JAVIER BELTRÁN CAÑELLAS

**1134**

12,375