Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 318919
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena assessor especialista per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de 25 d'abril de 2019, es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior, ha sol·licitat suport informàtic a l'EBAP per al segon exercici.

Fonaments de dret

1. Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 30 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar al Sr. Óscar Ezinmo Barrera com a assessor especialista en matèria informàtica per a les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Informar les persones anomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic sobre abstenció i recusació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, a la data de l'assignatura electrònica, (3 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció P´ública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodriguez