Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 322810
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerenta de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 14 de febrer de 2022, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i es va aplicar la tramitació d'urgència (BOIB núm. 27, de 19 de febrer)

2. Mitjançant la Resolució de 23 de maig de 2022 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquestes llistes es varen publicar en data 23 de maig de 2022 al portal de l'opositor (oposicions.caib.es).

3. Una vegada finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències o aportin la documentació preceptiva, s'ha d'aprovar i publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria esmentada, amb indicació del lloc i data de realització de la prova.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La base 5 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 14 de febrer de 2022, (BOIB núm. 27, de 19 de febrer) per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.

Proposta de resolució

Vists els fets i fonaments de dret exposats, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en la convocatòria, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses en la convocatòria, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar la data i els llocs de realització de la prova selectiva del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i convocar les persones aspirants admeses de conformitat amb el que estableix al l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin esmenat la seva exclusió en el termini concedit per la Resolució de 23 de maig de 2022 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

5. Les persones que figuren amb admissió condicionada de català, ja sigui per no estar en possessió de la corresponent Resolució d'homologació del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de la llengua catalana, d'acord amb la base 5.2.1 de l'annex 1 de la convocatòria o per no estar en possessió del corresponent certificat de nivell, d'acord amb la base 5.2.2 de l'annex 1 de la convocatòria queden condicionats a la presentació de la Resolució d'homologació o a la presentació del certificat amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de la puntuació obtinguda a la prova selectiva i la valoració provisional de mèrits, a requeriment de l'EBAP.

6. Atès que el Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència no ha pogut emetre tots els informes d'aptitud de les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, sol·licitats, l'admissió d'aquestes persones a participar en el procediment selectiu queda condicionada a l'emissió de l'informes d'aptitud amb la conclusió d'aptes per desenvolupar les tasques fonamentals dels llocs de treball objecte d'aquesta convocatòria.

7. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

(Signat electrònicament, 7 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La directora gerenta proposant

Maria del Carmen Iglesias Manjón

   

ANNEX 1

Llista definitiva persones admeses

Cos superior. Mallorca

LLINATGES, NOM

DNI

 

ABREU BONNIN, CLARA

***4132*

 

ÁCIMAS MORÁN, MARTA ELENA

***5005*

 

ADROVER KOKKELINK, JOANA LLUCIA

***1713*

 

ADROVER MOYANO, JUANA MARIA

***4092*

 

AGUADERO CIFUENTES, MARIA

***9201*

 

AGUILAR BENITEZ, MARIA JOSE

***8862*

 

AGUILAR PÉREZ, DIANA

***3835*

 

AGUILAR ROVIRALTA, DAVID

***8445*

 

AGUILO LOPEZ, EVA

***2273*

 

AGUILO PUJADAS, MARTA

***9298*

 

AGUILÓ PUJADAS, PEPA

***2452*

 

AIZCORBE MASON, SARA MARIA

***0147*

 

ALBALA VELASCO, ARTURO

***8499*

 

ALBERTI CAMPRUBI, MARIA EULALIA

***8162*

 

ALBERTI CRESPI, LUCIA MARIA

***2706*

 

ALBERTI JAUME, MONICA MARIA

***2517*

 

ALCINA SANS, MARIA MAGDALENA

***5481*

 

ALCOBENDA BREIJO, MARIA FRANCISCA

***5444*

 

ALCOVER MIRALLES, JUANA EVA

***8481*

 

ALCOVER NOGUER, JOSEFINA

***3297*

 

ALEJANDRO MARIN, MARIA DEL CARMEN

***1184*

 

ALEMANY BERNAT, PABLO FRANCISCO

***3400*

 

ALEMANY MARMOL, BEATRIZ

***5637*

 

ALEÑAR GARCIA, MARTA

***9990*

 

ALFARO PICÓ, CAROLINA

***9312*

 

ALFONSO SALVÁ, OLAYA

***2340*

 

ALIAGA GRANCHA, SANDRA

***3966*

 

ALLEGRETTII , MICHELE

****0644

 

ALLI TORRES, ESTER

***3699*

 

ALOMAR LLOMPART, MARIA DEL MAR

***1897*

 

ALOMAR LLORENTE, LAURA

***7222*

 

ALONSO LAMILLA, ÁLVARO

***0986*

 

ALONSO REBOLLO, MONICA

***8772*

 

ALORDA BOSCANA, ANA MARIA

***3771*

 

ALVAREZ ALVAREZ, ANA

***3800*

 

ALVAREZ LEGAZPI, EVA MARIA

***9838*

 

ALZAMORA MARTORELL, MARIA MAGDALENA

***7547*

 

ALZAMORA MOYA, DAMIAN

***3407*

 

AMATE ORTIZ, DAVID FRANCISCO

***7343*

 

AMENGUAL BOVER, ALBA

***7463*

 

AMENGUAL LUCIANO, ELENA MARIA

***8436*

 

AMENGUAL MESQUIDA, MARTA

***9464*

 

AMENGUAL MORRO, ANTÒNIA

***1051*

 

AMENGUAL RAMIS, CATALINA MARIA

***8112*

 

AMENGUAL REVIRIEGO, MARÍA

***8512*

 

AMENGUAL VENTOLRA, BARTOLOME

***0494*

 

AMER PONS, CATALINA

***2395*

 

AMORAGA GRIMALT, CATALINA

***1739*

 

AMOROS GARAU, JUANA MARIA

***6882*

 

ANDREU CAPO, DAVID

***1209*

 

ANGOSO MASCO, MARIA JOSE

***0936*

 

ANGUERA CABRER, SALVADOR

***7069*

 

ANTEQUERA ALAMINOS, JUAN MANUEL

***4177*

 

ANTUÑA ROLDAN, SILVIA

***3597*

 

ARBONA BUGEDA, JUAN ANTONIO

***5545*

 

ARBONA PEREZ, MARTA

***7454*

 

ARDAIZ ELIZALDE, JESUS JOAQUIN

***1756*

 

ARÉVALO RUIZ, LUNA

***6281*

 

ARGÜELLES VIDAL, JUAN

***9095*

 

ARIAS MARQUÉS, MARÍA GLORIA

***9750*

 

ARMENGOL SOCIAS, MARIA MAGDALENA

***1507*

 

AROCA FRAU, CLARA

***0967*

 

ARROM BAUTISTA, FRANCISCA MARIA

***0726*

 

ARROM BAUTISTA, MARIA ANTONIA

***0725*

 

ARROM MÉRIDA, ANA MARIA

***1326*

 

ARTETA ARRUE, VERONICA

***3824*

 

ARTIGUES MARTIN, MARIA ANTONIA

***3641*

 

ASENSIO TORRES, LLUCIA

***2657*

 

ASPACHS PAGÉS, CRISTINA

***5040*

 

ATIENZA CARRAFA, SABINA

***8531*

 

AVILÉS JURADO, TRINIDAD

***6787*

 

AYUSO VICENS, CECILIA

***4906*

 

AZORIN CAPLLONCH, DANIEL

***4851*

 

AZORIN CAPLLONCH, JUAN ANTONIO

***8218*

 

AZPELICUETA CRIADO, CARMEN

***8879*

 

BALAGUER FIOL, FRANCISCA

***3549*

 

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

***5344*

 

BALLESTER MATEU, CLARA

***1740*

 

BALLESTER OBRADOR, EMILIA JOANA

***0296*

 

BALLESTER RUIZ, MARIA

***4715*

 

BARCELO ANGUIANO, MARIA DEL PILAR

***7494*

 

BARCELO BENNASSAR, VICTORIA

***4040*

 

BARCELÓ BISQUERRA, GABRIEL

***1559*

 

BARCELO BRUYEL, CARMEN

***9870*

 

BARCELO CALDENTEY, FRANCISCA

***3834*

 

BARCELÓ GARCÍA, MARIA ANTONIA

***2441*

 

BARCELO PICORELLI, NEUS

***6279*

 

BARCELO RAJO, SOFIA

***7179*

 

BARCIA FERNANDEZ, ELENA

***0610*

 

BARON MARTORELL, DAVID

***8198*

 

BARRIOS HERRANZ, CRISTINA EVA

***2997*

 

BATLE FERRIOL, FRANCESCA

***5163*

 

BAUZA COMPANY, MARGARITA

***0948*

 

BAUZÁ MUÑOZ, GUILLERMO

***9076*

 

BAUZA RAMIS, MIQUEL ANGEL

***2625*

 

BAUZÁ ROSSELLÓ, CONSTANÇA

***9323*

 

BELMONTE DE LA MORENA, NURIA

***7283*

 

BELTRAN MARCH, LLORENÇ

***3628*

 

BELTRAN MONSERRAT, MARIA DE LAS MERCEDES

***0418*

 

BENLLOCH VIDAL, MARIA EMPAR

***0679*

 

BENNASAR BELTRAN, CATALINA MARIA

***1866*

 

BENNÀSAR GONZÁLEZ, LAURA

***1948*

 

BENNASAR SEVILLA, ALEJANDRO

***3749*

 

BERENJENO RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN

***1506*

 

BERINI PEREZ, MONTSERRAT

***9376*

 

BERMEJO BOYANO, JAVIER

***8081*

 

BERMUDEZ MANTERO, MARIA JOSE

***1818*

 

BERNABEU HERNAIZ, MERCEDES

***0931*

 

BERNAT AMENGUAL, MARIA

***3510*

 

BERNAT FAR, CATALINA ALICIA

***6564*

 

BESTARD PUIG, BARTOLOME

***6126*

 

BEZZINA CALDERÓN, ANGELA

***1746*

 

BEZZINA SÁNCHEZ-BARCÁIZTEGUI, HELENA

***2979*

 

BIASINI , IVONNE

****9332

 

BIBILONI AMOROS, CATALINA

***1501*

 

BIBILONI CASTELLO, JOANA MARIA

***1406*

 

BIBILONI GIL, MATIAS

***6930*

 

BINIMELIS BONET, MARIA

***0205*

 

BINIMELIS FELIU, JERÒNIA MARIA

***3905*

 

BINIMELIS FERRER, JOANA MARIA

***1947*

 

BINIMELIS SERVERA, FRANCINA AINA

***3169*

 

BISBAL MORELL, MARGARITA

***1969*

 

BLANCO PEÑA, MARIA INMACULADA

***2396*

 

BLANCO RAMIREZ, SAMANTHA

***0338*

 

BLANCO SORELL, MARIA

***2124*

 

BLANES BALCELLS, GLORIA

***1026*

 

BLANES BUADES, LUIS

***2749*

 

BLASCO CLAR, MARIA TERESA

***6933*

# Admissió condicional informe d'aptitud

BLASCOS GUAL, ROGER

***1208*

 

BLECUA CASAS, ERMITAS EVA

***8529*

 

BOFILL SURRIBAS, SANTIAGO

***0140*

 

BOHIGAS BRAVO, EMILIO ANTONIO

***6453*

 

BOHOYO DIAZ, ARMANDO

***8997*

 

BONAFE VERGER, JAUME

***2767*

 

BONET GELABERT, PATRICIA

***3785*

 

BONET PUIGSERVER, MARTA

***1679*

 

BONET RADO, RONNIE

***6267*

 

BONET VIDAL, MARIA DEL PILAR

***1451*

 

BONNIN BLAZQUEZ, SANDRA

***0276*

 

BONNIN GARAU, JUAN

***9922*

 

BONNIN GARAU, MARIA DEL PILAR

***1893*

 

BONNÍN NOGUERA, LAURA CATERINA

***1810*

 

BONNIN SOLER, AURORA CONXA

***6592*

 

BORNE MAS, ANA MARIA

***7115*

 

BORRÀS MATEU, MARIA MAGDALENA

***7092*

 

BORRÀS RHODES, DIANA ROBERTA

***3192*

 

BORRAS SEGUI, JOANA MARIA

***7286*

 

BOSCH GENESTRA, MARIA CRISTINA

***8685*

 

BOSCH GENESTRA, RAFAEL ÁNGEL

***1669*

 

BOSCH POZAS, MARIA CRISTINA

***8944*

 

BOSCH UUTTU, MARIA IRMELI

***8947*

 

BOUGAOUA RAMIREZ, NORA

***2230*

 

BOYERAS FERRAGUT, JUANA MARIA

***6901*

 

BRUNO DOLS, FRANCISCA

***6162*

 

BUADES BELTRÁN, ANA MARIA

***2865*

 

BUADES GARAU, TERESA FRANCISCA

***9848*

 

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

***8010*

 

BURGOS TORRES, DIANA

***2099*

 

BUSQUETS CIFRE, MIQUEL

***3686*

 

BUSQUETS PASTOR, MARTA

***7140*

 

BUSTAMANTE POLANCO, EVA MARÍA

***8823*

 

BYTSULYA SHARAPA, ANNA

***2893*

 

CABOT CANALS, ISABEL MARIA

***4247*

 

CABOT FUSTER, MARIA FRANCISCA

***2316*

 

CAIMARI SALAET, VICENTE CARLOS

***3029*

 

CAIMARIS ALBALA, FRANCISCO BERNABE

***7835*

 

CALABRIA GARAU, ESTANISLAU

***6514*

 

CALAFELL MORENO, MARÍA LUISA

***0144*

 

CALAHORRO GARCÍA, MARINA

***0927*

 

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

***2420*

 

CALLEJO PUÉRTOLAS, CRISTINA

***8687*

 

CALVENTE ESPINOSA, EVELYN

***0004*

 

CAMPINS LLADÓ, MARIA DEL MAR

***1982*

 

CAMPINS POL, MARIA FRANCISCA

***3128*

 

CAMPOMAR GARRIDO, MARIA ISABEL

***0521*

 

CAMPOS CABALLERO, MARIA GEMA

***8751*

 

CAMPOS MAYA, FRANCISCO

***2060*

 

CANALS MEDINA, JOSE FRANCISCO

***4519*

 

CANALS MEDINA, PEDRO

***4378*

 

CANO PIQUERAS, MIGUEL DE LOS SANTOS

***2984*

 

CANTALLOPS PERELLÓ, ELISABET

***6872*

 

CANTARELLAS SANCHO, VICTÒRIA

***2347*

 

CANTÓ LIESEGANG, GLÒRIA

***3678*

 

CAÑADILLAS NAVARRO, OLALLA

***1881*

 

CAÑELLAS ARCEGA, BELISA

***6810*

 

CAÑELLAS ORTEGA, EMILIA

***6844*

 

CAÑELLAS TUGORES, MARTA

***0787*

 

CAÑELLAS VALIENTE, SERGIO

***7912*

 

CAPLLONCH CERDÀ, FRANCISCA SANDRA

***3669*

 

CAPLLONCH JUAN, CARMEN PIA

***0680*

 

CAPOTE CIFRE, MARIA FRANCISCA

***7669*

 

CARBONELL GONZALEZ, ORIOL

***8557*

 

CARBONELL RAMIS, AGUEDA MARIA

***0615*

 

CARDALDA GONZALEZ, GERARD

***1849*

 

CARDEL VICH, JOANA

***4714*

 

CARDONA VIDAL, M. MAGDALENA

***0386*

 

CARLOTA VELA, ESCANDELL

***3490*

# Admissió condicional informe d'aptitud

CARMONA DIAZ, ALFONSO

***5739*

 

CARO LOPERA, ALEXANDRA

***3461*

 

CARRASCO OSUNA, Mª DEL CARMEN

***3868*

 

CARRERA OLLER, LAIA

***7374*

 

CARRERAS TALTAVULL, JOSEP

***4535*

 

CARRIEL MOREIRA, KAREN LISSETTE

***6358*

 

CARRILLO PRIETO, JAVIER

***5673*

 

CARRIÓ FRUTOS, PAULA

***2853*

 

CARRIO MARTINEZ, JUAN

***6433*

 

CARRIÓ VIDAL, JOAN

***9956*

 

CASABLANCA GARCIA, ARIADNA

***3585*

 

CASADO LOPEZ, YOLANDA

***9997*

 

CASELLAS ESTEBAN, EMMA ELENA

***5558*

 

CASTELL POLO, MARIA ANTÒNIA

***0025*

 

CASTILLA ALVAREZ, CARLOS

***9995*

 

CASTILLA CARMONA, MANUEL

***8330*

 

CASTILLO ESCOBAR, VERÓNICA

***0133*

 

CASTILLO LÓPEZ, VANESA

***1233*

 

CASTILLO PALOMINO, ÁLVARO

***0453*

 

CASTRO DELISLE, JOSE MARIA

***2728*

 

CASTRO DURÁN, INMACULADA

***1056*

 

CASTRO RABADAN, JOSE

***0306*

 

CASTRO SOLER, LAURA IRENE

***7761*

 

CATALAN LOPEZ, ELISABET

***5052*

 

CATANY MAS, MATEU

***3230*

 

CAZORLA LÓPEZ, NOELIA MARIA

***9326*

 

CELIA CRESPI, CATALINA

***2513*

 

CERDÀ BENNASSER, CARLOTA

***8369*

 

CERDÓ MORELL, MARÍA

***5519*

 

CERDÓ VANDELLÓS, MARGARITA MARIA

***0114*

 

CERRÓN BRUNO, NELLY JACKELINE

***0998*

 

CHACOPINO LLADO, PERE ALBERT

***5318*

 

CHELA ALVAREZ, XENIA

***9945*

 

CHRISTIE DE OLEZA, DAVID JAMES

***0792*

 

CIFRE FERRIOL, AINA

***5440*

 

CIFRE FERRIOL, MARTA

***5440*

 

CIRER VICH, JOANA MARIA

***7216*

 

CIUDAD PEREZ DE LEON, ALICIA

***1887*

 

CLADERA ROIG, PEDRO VICENTE

***1472*

 

CLAR FERRÀ, PEDRO

***5977*

 

CLAR SALVA, FRANCISCA

***3240*

 

CLAR VIDAL, FRANCISCA

***8996*

 

CLAR VIDAL, MAGDALENA

***7572*

 

CLARÀ WUEST, SILVIA

***8059*

 

CLOQUELL MIRO, JUAN MIGUEL

***5835*

 

COLL CAMPANER, MARIA ANTONIA

***2498*

 

COLL CAMPAYO, JOSE LUIS

***6688*

 

COLL CAPO, MARIA TERESA

***0093*

 

COLL HUERTAS, CAROLINA

***7386*

 

COLL MARTÍNEZ, MARTA

***7331*

 

COLL MIR, GUILLERMO GABRIEL

***6381*

 

COLL PASCUAL, ADELA

***8807*

 

COLL PERELLO, MARGARITA MARIA

***7295*

 

COLL ROTGER, ANTONIA CATALINA

***1494*

 

COLL SAMPOL, JUANA MARIA

***2972*

 

COLL VAQUER, MARIA

***7718*

 

COLMENERO FEMENIA, MARIA DEL CARMEN

***3266*

 

COLOM PLANAS, GUILLERMO EMILIO

***2700*

 

COLOM REUS, SILVIA

***3482*

 

COLOMAR GUARDIOLA, Mª DEL MAR

***6297*

 

COMAS FERRAGUT, ALBERT

***7564*

 

COMAS VALLESPIR, ANTÒNIA

***1359*

 

COMES CANO, JOSE XAVIER

***5462*

 

COMPANY ALCOVER, JUAN ANTONIO

***1870*

 

COMPANY MAS, FRANCISCA

***1848*

 

COMPANY MOREY, MARÍA DEL

***2886*

 

COMPANY SASTRE, FRANCISCO

***1611*

 

CONTI GELABERT, AINA

***5891*

 

CONTRERAS HERREZUELO, ANTONIO

***2828*

 

CORDON CASERO, SABINA

***1575*

 

CORDON PARIS, ROSA Mª

***2716*

 

CORREA ALCARAZ, ALBA MARÍA

***2837*

 

CORTÉS FERNÁNDEZ, IVÁN

***2219*

 

CORTES ISERN, JOSE LUIS

***3650*

 

CORTES PALMER, ESPERANÇA

***5941*

 

CORTÉS SAMPER, MARIA DEL PILAR

***6397*

 

COSTA FIOL, LUIS

***7781*

 

CRESPÍ BESTARD, MARGARITA

***3691*

 

CRESPI CASAS, MARIA

***9633*

 

CRESPÍ PIBERNAT, ESPERANZA

***2257*

 

CRESPI RAMIS, MARGALIDA

***2907*

 

CRESPÍ SÁNCHEZ, DIEGO

***0765*

 

CRESPI SERRA, MACIA

***1310*

 

CRESPÍ SIMÓN, MAGDALENA

***3742*

 

CRUZ ALIGUER, MIREIA

***6579*

 

CRUZ LOZANO, SERGIO

***0875*

 

CUART PUJOL, MATEU

***6565*

 

CUESTA ROMERO, CARMEN BELEN

***0248*

 

CUEVAS IZQUIERDO, ANA BELÉN

***4796*

 

CUEVAS OCHOA, CRISTINA

***7414*

 

DE ESPAÑA BUADES, ANDRES

***9065*

 

DE HONORATO CAÑO, SUSANA

***2688*

# Admissió condicional informe d'aptitud

DE LA CRUZ CANO, LOURDES

***0402*

 

DE LA FUENTE GAITAN, ADELA MARIA

***6383*

 

DE OLIVEIRA XAVIER, SARAH

***6611*

 

DEL AMO RAMOS, LAURA

***0985*

 

DEL BARRIO GENOVART, ROSA

***2412*

 

DEL HOYO BLANES, CARMEN

***5460*

 

DELGADO RUL·LAN, MAR

***3638*

 

DENGRA MARÍ, YASMINA JÉSSICA

***5825*

 

DIAZ MUÑOZ, EVA MARIA

***4509*

 

DÍAZ SERRA, MIGUEL ÁNGEL

***2691*

 

DOCAL ARMADA, RUTH

***3456*

 

DOLS DE LA PORTILLA, JÚLIA

***2264*

 

DOLS FIOL, CATALINA

***1803*

 

DOMENGE SANSO, ISABEL

***6944*

 

DOMINGO CERDA, ALICIA

***1957*

 

DUEÑAS SALAZAR, MARIA DEL CARMEN

***1864*

 

DURAN POO, AITOR ANDONI

***1418*

 

DURAN ROSSELLO, CATALINA MARIA

***6639*

 

ECHEVARRIA LLANERAS, MARINA

***1102*

 

ENSEÑAT HERRERO, CAROLA

***6277*

 

ENSEÑAT INES, MATIAS

***1743*

 

ESCANDELL SOLIVELLAS, MARIA ROSA

***6603*

 

ESCANELLAS GENOVARD, JERÓNIMA MARIA

***8055*

 

ESCOBAR MORA, SUSANNA

***0382*

 

ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

***0018*

 

ESQUER CORPAS, OLALLA

***9706*

 

ESTABÉN MASSOT, PAULA MARÍA

***8592*

 

ESTADES MUNTANER, ROSA

***7250*

 

ESTARELLAS PASCUAL, MARIA DEL MAR

***2880*

 

ESTEBANEZ LERA, DAVID

***1843*

 

ESTELA BLANCO, MARÍA

***7902*

 

ESTEVA FERRAGUT, CARLES

***6886*

 

ESTEVEZ VANRELL, CARLOS JUAN

***4752*

 

ESTRANY MAYOL, FRANCESC

***4239*

 

ESTURI , DANIELA

****7565

 

FABRA ROCA, EDUARD

***5396*

 

FARID LACIQUI, MERYEM

***7973*

 

FEBRER BAUSA, LLUISA

***8719*

 

FENTES CACERES, DANIEL

***5730*

 

FERDI SABIR, SIHAM

***0661*

 

FERNANDEZ CESTER, JOSE ANDRES

***7312*

 

FERNANDEZ CORRAL, SAMUEL

***4066*

 

FERNANDEZ DE ALBA, MARIA CRISTINA

***8264*

 

FERNANDEZ LOBETE, ROSA MARIA

***7810*

 

FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO

***0054*

 

FERNANDEZ OLIVARES, SILVIA

***1888*

 

FERNÁNDEZ QUETGLAS, MARIA NEUS

***9106*

 

FERNANDEZ RIVERA, SUSANA

***0196*

 

FERNANDEZ SANTIAGO, YLENIA

***7662*

 

FERNANDEZ VEGA, LORENA

***1940*

 

FERRÀ TERRASSA, JOAN

***2029*

 

FERRAGUT ENSEÑAT, ANTONIA MARIA

***2150*

 

FERRAGUT ENSEÑAT, GABRIEL

***2150*

 

FERRAGUT MAYRATA, ANTONI

***9742*

 

FERRANDO RIERA, GUILLEM

***9633*

 

FERRER AMER, PERE

***7238*

 

FERRER CAPO, ANTONI

***2240*

 

FERRER CLAR, AINA

***8630*

 

FERRER DARDER, JUAN

***5168*

 

FERRER FRAU, JAIME

***9423*

 

FERRER GENOVART, Mª MAGDALENA

***4266*

 

FERRER MATAS, MARIA JOAQUINA

***4645*

 

FERRER MELGAREJO, GUADALUPE

***8862*

 

FERRER SANCHO, MARIA SOLEDAD

***9096*

 

FERRER TORRENS, GABRIEL

***1436*

 

FIACCHINI , JACOPO

****7028

 

FIGUEROLA ALORDA, MARIA MAGDALENA

***2260*

 

FIGUEROLA GUAL, MARGARITA DEL MAR

***2016*

 

FIOL ALZAMORA, MARIA MARGARITA

***2115*

 

FIOL GARCIAS, JORDI

***0348*

 

FIOL GELABERT, MARIA DEL CARMEN

***4737*

 

FIOL MALEK, MARGARITA

***1104*

 

FIOL RUIZ, CARME

***7145*

 

FLEXAS FLEXAS, MAGDALENA

***2990*

 

FLORES SANCENON, IGNACIO

***8401*

 

FOMBELLA NAVARRO, AINHOA

***2492*

 

FONT GAYA, CATALINA

***3654*

 

FORCADA MARTINEZ, MARIA MARGARITA

***3640*

 

FORN SALA, JULIA

***5170*

 

FORTUNY LUNA, ANA MARIA

***9360*

 

FOZ AGUILAR, JOSEP FERRAN

***3989*

 

FRANCISCO MARTINEZ, MARIA DEL ROSARIO

***0164*

 

FRAU GREENFIELD, EMMA SARA

***2173*

 

FRAU LOSA, CRISTINA

***0676*

 

FRAU RAMIS, MARIA TERESA

***1231*

 

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABLO

***2182*

 

FROILÁN PUIGSERVER, MARIA

***1370*

 

FRONTERA GALLARDO, JUAN

***0849*

 

FRONTERA RAMIS, MIGUEL ANGEL

***9678*

 

FRUCTUOSO BAIDEZ, EMILIO

***7293*

 

FUENTE CORTINA, FERNANDO

***9552*

 

FUENTES DE LA CALLE, GERONIMA

***4608*

 

FUSTER BEJARANO, FRANCISCO

***6411*

 

FUSTER GRAU, MARIA DE LLUC

***9177*

 

FUSTER MOHABAT, KEYVAN

***9491*

 

FUSTER NADAL, PERE

***1914*

 

FUSTER ROCA, MARIA LOURDES

***7096*

 

GABAS GRANADO, ANTONIO

***8464*

# Admissió condicional informe d'aptitud

GALINDO WALSER, EVELYNE

***8559*

 

GALIOT OJEDA, MARIEN

***6625*

 

GALLASTEGUI ALEMANY, MARIA EUGENIA

***9574*

 

GALMES JAUME, EVA MARIA

***7739*

 

GALMÉS MATAMALAS, ANTONI

***1763*

 

GALVEZ DÍAZ, JUAN FRANCISCO

***0525*

 

GARAU BISQUERRA, MARIA DE LOS ANGELES

***4395*

 

GARAU FRANCO, SUSANNA

***3040*

 

GARAU MARTINEZ, CAMILA

***0810*

 

GARAU MARTINEZ, MARIA

***0810*

 

GARAU NADAL, ROSA

***2697*

 

GARCIA BUIJK, ANA

***2261*

 

GARCIA CLIMENT, MARIA DEL CARMEN

***1981*

 

GARCÍA DÍEZ, VIRGINIA

***3731*

 

GARCIA FIDALGO, BEGOÑA

***8094*

 

GARCIA FRAU, XAVIER

***5654*

 

GARCIA GARCIA, GEMMA

***2945*

 

GARCIA GOMEZ, NURIA

***8274*

# Admissió condicional informe d'aptitud

GARCIA GONZALEZ, ALVARO

***3761*

 

GARCÍA GONZÁLEZ, PAULA

***2464*

 

GARCIA HERNANDEZ, MARIA LOURDES

***4870*

 

GARCÍA ILLÁN, ENCARNACIÓN

***2441*

 

GARCIA LOPEZ, JUAN DE DIOS

***3123*

 

GARCIA MARTINEZ, MIGUELINA A.

***2650*

 

GARCIA MAS, MARIA DEL ROCÍO

***3337*

 

GARCIA MATEU, MARIA

***7486*

 

GARCIA MORALEDA, MARIA DOLORES

***3736*

 

GARCIA MOYA, JOSE EDUARDO

***2574*

 

GARCIA PARADAS, EDUARDO

***2204*

 

GARCIA PARADELA, JUAN JOSE

***2803*

 

GARCIA REYES, JUAN CARLOS

***4852*

 

GARCÍA SANTOS, LUIS FERNANDO

***2844*

 

GARCÍA VELASCO, MIRIAM

***2502*

 

GARCIA-FARIA ALORDA, CARLOS RAFAEL

***6578*

 

GARRIDO VERD, OLIVIA

***2070*

 

GARRIGO CAMPINS, CATALINA M.

***5744*

 

GAYÁ BLANCH, ANDREA

***2148*

 

GAYA CLADERA, ANTONIA

***8201*

 

GAYA DURAN, AINA MARIA

***3692*

 

GAYA FERRER, ANTONI JOAN

***1473*

 

GAYA TOMAS, SEBASTIA

***2506*

 

GELABERT BENESTAR, ANTONIO MIGUEL

***1416*

 

GELABERT CARULLA, MARIA TERESA

***2398*

 

GELABERT NEGRE, FRANCISCA MARIA

***4771*

 

GELABERT PERELLO, GABRIEL

***6744*

 

GELABERT VIDAL, FELIP

***3489*

 

GENOVARD ABAD, ANTONIA

***0099*

 

GENOVARD RIBOT, MARGALIDA

***0221*

 

GERMAIN ARISO, MONTSERRAT

***9576*

 

GILI CRESPO, AMELIA

***4849*

 

GINARD MATEU, EDGARD

***7220*

 

GOMEZ GARCIA, CLARA

***9893*

 

GOMEZ ORTS, LAURA

***4920*

 

GOMEZ PERALTA, CRISTINA

***7463*

 

GÓMEZ VICTORY, LLUÍS

***9656*

 

GOMILA FERRANDO, MARGALIDA

***3661*

 

GOMILA ROMERO, ANTONIA

***9470*

 

GOMILA SARD, MARGARITA

***1618*

 

GOMILA TORRENS, MARIA

***6854*

 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, PAULA

***9763*

 

GONZALEZ AMATE, CARLOS ANTONIO

***8390*

 

GONZÁLEZ BORDAS, JULIA

***1997*

 

GONZALEZ GUERRERO, MARIA DEL CARMEN

***0226*

 

GONZALEZ JURADO, SILVIA

***1119*

 

GONZALEZ LOPEZ, CLARA

***4027*

 

GONZALEZ LOPEZ, MANUEL

***5991*

 

GONZÁLEZ OLTRA, ALEXANDRA

***5403*

 

GONZÁLEZ PEÑA, PATROCINIO

***5600*

 

GONZALEZ POZO, VERONICA

***3640*

 

GONZALEZ RAYO, ANGELA

***4935*

 

GONZALEZ SANZ, ALBERTO

***0058*

 

GONZÁLEZ SERRA, MARIA MAGDALENA

***2386*

 

GONZÁLEZ TORRENS, LAURA

***8077*

 

GONZALEZ ZARZA, ANTONIO ALFONSO

***5595*

 

GORNALS VIDAL, ANTONI

***7610*

# Admissió condicional informe d'aptitud

GRAJERA BOZA, EVA MARÍA

***3238*

 

GRANADOS PEREZ, SERGIO

***4255*

 

GRAU BARRERA, ANGELES

***6258*

 

GRAU GRAU, RAFAEL

***1931*

 

GRIMAL AGELL, XAVIER

***2007*

 

GRIMALT FUSTÉ, JAUME

***4529*

 

GROSSKE DIAZ, EBERHARD

***5654*

 

GUADALAJARA MARTIN, SOFÍA RAQUEL

***0510*

 

GUAL COLL, INMACULADA

***1354*

 

GUARDIOLA FIOL, MARGALIDA

***5564*

 

GUARDIOLA PEREZ, ANTONIO MANUEL

***5015*

# Admissió condicional informe d'aptitud

GUASP BOSCH, ELISABET MARIA

***4083*

 

GUASP FUSTER, FCA ELENA

***0088*

 

GUÉGUEN HERRY, GAËL PASCALE

***1752*

 

GUERRERO BERGAS, ALICIA

***6376*

 

GUERRERO BERGAS, MERCEDES

***6376*

 

GUERRERO COLL, BLANCA

***6556*

 

GUERRERO MARTIN, CARMEN

***7546*

 

GUISCAFRE ORTEGA, AGUEDA

***4867*

 

GUIXA GARCIA, BLANCA

***4552*

 

GUTIERREZ BERNAL, MARIA ARACELI

***9948*

 

GUTIERREZ FERNANDEZ, ALBERT

***6992*

 

GUTIERREZ GRANADO, ANA

***1836*

 

GUTIÉRREZ MARÍN, ALEJANDRO MANUEL

***2158*

 

GUTIEZ DRONNE, MICHELLE

***4320*

 

HERDING , LISA CHRISTINA

****8663

 

HERNANDEZ LIETOR, MARIA CORTES

***8998*

 

HERNANDEZ MOLANO, MARIA DEL CARMEN

***2014*

 

HERNANDO GOMEZ, MARIA DEL CARMEN

***4408*

 

HERNANDO RODRIGUEZ, ROSA MARIA

***0549*

 

HERRERA OLIVER, MARC ANDREU

***5547*

 

HERRERO BALBASTRE, EVA CRISTINA

***6865*

 

HERRERO SOTELO, AGOSTINA AILIN

***0843*

 

HERREROS SANCHEZ, EVA

***7251*

 

HORRACH PLANAS, VICTÒRIA

***0389*

 

HOYOS ALZATE, ANDRES FELIPE

***0942*

 

HUERTA SANSO, IRENE

***1227*

 

HUETE AVENDAÑO, MARIA DEL CARMEN

***8235*

 

IBARRONDO VIDAL, Mª DEL MAR

***4747*

 

IRLES PRUNÉS, INGRID

***2275*

 

IVARS SIGNES, MARIA

***2515*

 

JIANU , NICOLETA

****3272

 

JIMENEZ ALVAREZ, CRISTINA

***1939*

 

JIMENEZ ALVAREZ, YOLANDA

***3173*

 

JIMENEZ ARMIJO, MARIA JOSEFA

***8050*

 

JIMÉNEZ BARTOLOMÉ, MARÍA

***0404*

 

JIMENEZ CAVA, ANA MARIA

***3374*

 

JIMENEZ DURAN, ANGELA

***8325*

 

JIMÉNEZ MARCO, GUILLERMO

***7318*

 

JIMENEZ MARTIN, MARIA JOAQUINA

***3255*

 

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

***3340*

 

JIMENEZ PEREZ, LIDIA

***7134*

 

JIMENEZ RAMIRO, PURIFICACION

***6747*

 

JIMENEZ RIBOT, JOSEFA

***8366*

 

JIMENEZ-ELIZADE MARTINEZ, VANESSA

***9591*

 

JORDI QUEVEDO, MARIA DE LOS ANGELES

***5134*

 

JUAN ALBA, MARIA DE LLUCH

***3737*

 

JUAN DE ISASI, CRISTINA

***9438*

 

JUAN GÓMEZ, PABLO

***5031*

 

JUAN MATAMALAS, AINA

***3006*

 

JUAN QUETGLAS, MIGUEL

***8088*

 

JUNCOSA LOUREIRO, MIQUEL

***0001*

 

JURADO GARCIA, JUANA Mª

***8694*

# Admissió condicional informe d'aptitud

KNABE ROBERTSON, DENISE

***0598*

 

KORTA HERNANDEZ, IMANOLE

***4011*

 

KUSTER FERRAZ, INGRY SOPHIA

***7857*

 

LACRUZ MANRIQUE, ANGELA

***2730*

 

LANAO CORTÉS, MARGARITA

***8763*

 

LANCHARRO RICO, MARIA DEL CARMEN

***8730*

 

LEAL MALDONADO, EMILIA

***6564*

 

LEDESMA VIDAL, MARIA DEL CARMEN

***9950*

 

LEON ROSSELLO, MARTA

***4345*

 

LERMA BARCELÓ, PURIFICACIÓN

***4032*

 

LERMA BARCELO, SILVIA

***1858*

 

LERMA JUAN, MARGARITA

***4164*

 

LIEM JURADO, JUAN

***2997*

 

LLABRES AROCA, CATIANA

***6748*

 

LLABRES SABATER, CARLOS

***5047*

 

LLABRES TORRENTE, CARLOS

***9404*

 

LLADO IGLESIAS, JUAN JOSE

***5434*

 

LLADÓ IGLESIAS, SILVIA LUCÍA

***5596*

 

LLANO GOODFELLOW, MERCEDES

***8429*

 

LLEMPEN PUNTI, SILVIA

***3440*

 

LLINAS BOSCH, PATRICIA

***7636*

 

LLINAS CERDA, JOAN

***2322*

 

LLINAS FONT, MARINA

***9279*

 

LLITERAS LONGÁS, MARIA

***3746*

 

LLOBERA GILI, ROSA

***6600*

 

LLOMPART CAPÓ, BARTOMEU

***9760*

 

LLOMPART MARTORELL, JUANA MARIA

***5215*

 

LLOMPART RIGO, ANTONIO

***8606*

 

LLORCA MADRID, EDUARDO

***9424*

 

LLORET PEREZ, INES

***2689*

 

LLULL AMER, MARÍA FRANCISCA

***9520*

 

LLULL GARCIA, MARIA

***6556*

 

LLULL GARRIGA, MARGALIDA

***0674*

 

LLULL HERNÁNDEZ, ÀNGELA

***7112*

 

LÓPEZ - JURADO CRUELLAS, MARINA

***6409*

 

LÓPEZ BOLÍVAR, NORKA

***9921*

 

LOPEZ BURGOS, EDUARDO ANTONIO

***8360*

 

LOPEZ CABALLOL, JUAN RAMON

***0326*

 

LÓPEZ DE TORO ROCA, CRISTINA

***0159*

 

LOPEZ GOMEZ, JOSEFINA

***2099*

 

LOPEZ IGLESIAS, VANESA

***1918*

 

LOPEZ MANUEL, ANNA

***9280*

 

LOPEZ PONS, MERCEDES

***7382*

 

LOPEZ PUERTAS, GINES

***9277*

 

LÓPEZ SERRA, MARTA

***9153*

 

LOPEZ VILLATE, MARIA JOSE

***0914*

 

LORENTE FERRA, MARCOS

***4564*

 

LORENTE GARCIA, MARIA JOSE

***7337*

 

LORENZO MARROIG, ESTHER

***4292*

 

LOSA CAPO, JOSE

***6599*

 

LUQUE HERNANDEZ, YOLANDA

***2652*

 

LUQUE RODRIGUEZ, LLUIS

***3519*

 

MACHO JUAN, RICARDO

***6635*

 

MACIA JUAN, CARMEN

***1696*

 

MACÍAS RODRÍGUEZ, PEDRO

***1668*

 

MAGRE MIRO, MARIA MONTSERRAT

***3834*

 

MAIMÓ PERELLÓ, MARIA ANTÒNIA

***1945*

 

MANERA ESCALERO, RAFEL

***1139*

 

MANZANARO QUIJADA, SONIA

***5884*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MARCÉ RAMIS, SANTIAGO JOSÉ

***3272*

 

MARCOS HERNANDEZ, JAVIER

***5203*

 

MARCOS VALLESPIN, SILVIA

***3494*

 

MARÍ BENLLOCH, MANUEL DANIEL

***1120*

 

MARIN LORENTE, VIRGINIA

***1980*

 

MARIN ROCA, JOSE LUIS

***8529*

 

MARQUES CIFRE, JAIME

***6237*

 

MARQUES ESTADES, MARIA

***0636*

 

MARROIG PUJOL, MARIA DE LLUC

***6311*

 

MARTÍ ALBA, MARIA ANTÒNIA

***2254*

 

MARTÍ ALBA, NEUS

***8894*

 

MARTI ARTIGUES, ANTONIO

***3661*

 

MARTI CAPO, MARGARITA

***4379*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MARTÍ LÓPEZ, RAMÓN

***8306*

 

MARTI SALAS, ANA MARIA

***3019*

 

MARTIN BAUZA, ANTONIA MARIA

***1506*

 

MARTÍN CAPÓ, GABRIEL

***1849*

 

MARTIN CASTILLA, LIDIA

***5742*

 

MARTIN DURAN, LARA

***1234*

 

MARTIN LLOMPART, LAURA

***3674*

 

MARTIN MARTIN-LUENGO, ANA BELEN

***5917*

 

MARTINEZ ATERO, JOSE JORGE

***9170*

 

MARTÍNEZ BONET, ANA

***0090*

 

MARTINEZ BUSTINS, HELENA

***2661*

 

MARTÍNEZ CALDÉS, CECILIA

***7136*

 

MARTINEZ CAÑELLAS, ANA MARIA

***6207*

 

MARTINEZ ESTEVA, MARIA JESUS

***4213*

 

MARTÍNEZ LEÓN, MÓNICA

***3424*

 

MARTÍNEZ LLOMPART, CARLOS

***7966*

 

MARTÍNEZ MARTINEZ, GEORGINA ALEJANDRA

***5699*

 

MARTINEZ MERCADAL, MARIA VICTORIA

***7773*

 

MARTINEZ PALMER, ISABEL

***8842*

 

MARTINEZ RIUTORT, MARIA SOLEDAD

***6304*

 

MARTÍNEZ SANTIAGO, ÓSCAR

***7686*

 

MARTINEZ TESOURO, MARIA FERNANDA

***9502*

 

MARTINEZ TESOURO, MARIANA GISELA

***9502*

 

MARTORELL FONT, ÀGUEDA

***7446*

 

MARTORELL FUSTER, JAIME

***0223*

 

MARTORELL MASCARÓ, ESTEBAN JUAN

***7551*

 

MARTORELL MOREY, LLUC ALEXANDRE

***2721*

 

MARTORELL PUIGSERVER, MARIA DE LAS MERCEDES

***3596*

 

MARTORELL RUIZ, BARTOLOME

***1919*

 

MARTORELL SERRA, JOAN

***1532*

 

MARTOS GUILLEM, ANA ISABEL

***7151*

 

MAS CORTES, MARIA MAGDALENA

***6564*

 

MAS FERRARI, FRANCISCO JAVIER

***2707*

 

MAS FERRER, GABRIEL

***2189*

 

MAS GELABERT, MARIA ANTONIA

***1182*

 

MAS ROIG, IRENE

***9938*

 

MASCARO CABRER, SEBASTIAN

***3648*

 

MASCARO PORTELL, ANTONIA

***3639*

 

MASCARÓ VÁZQUEZ, LAURA

***2194*

 

MASSANET BISSELLACH, MARIA ELENA

***2152*

 

MASSOT SASTRE, MARIA ANTONIA

***5692*

 

MASSUTI PASCUAL, INMACULADA

***1437*

 

MATAS MORANTA, YVETTE YANIRA

***4070*

 

MATEMALAS GENOVART, BARBARA

***4094*

 

MATEMALAS GENOVART, VICTOR

***4094*

 

MATEU ARCOS, ISABEL

***4112*

 

MATEU BATLE, CATALINA

***5762*

 

MATOS CUEVAS, HERISON JOSE

***9580*

 

MATOSAS MORENO, MARIA ASUNCION

***1491*

 

MAYOL ALEMANY, AINA

***2676*

 

MAYOL BARCELO, GEMMA

***8611*

 

MAYOL COLOM, MIREIA

***2836*

 

MAYOL FERRER, ANTÒNIA

***2714*

 

MAYOR RAMIS, JAUME

***3708*

 

MAYORAL ZAZO, PEDRO

***2674*

 

MAYRATA FIOL, MARÍA MONTSERRAT

***5664*

 

MEDINA FUSTER, ESTER

***1206*

 

MEDINA PONS, FRANCISCO JAVIER

***3559*

 

MEDINAS PRATS, ALONSO

***2130*

 

MENA RIBAS, IGNACIO

***4611*

 

MENDEZ RODRIGUEZ, MARIA LOURDES

***7081*

 

MENDOZA ROPERO, MARTA

***1815*

 

MESQUIDA ESTEVA, BERNARDO DAVID

***6973*

 

MESTRE OLIVER, MARGALIDA

***2479*

 

MESTRE RIUTORT, MARIA ANTONIA

***4445*

 

MESTRES MAZA, BERNARDO

***5400*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MESTRES MAZA, LAURA

***3424*

 

MIHAYLOVA , IREN MILCHEVA

****5154

 

MILLÁN PONS, AINA ROSA

***5920*

 

MILLET GIMENO, IGNACIO

***9602*

 

MÍNGUEZ DELGADO, RICARDO

***8805*

 

MIR BARCELÓ, ESPERANZA

***9357*

 

MIR LOPEZ, MARIA MAGDALENA

***3606*

 

MIR ROSSELLÓ, BARTOMEU

***1419*

 

MIR SERRA, JUANA ANA

***1981*

 

MIR SOCÍAS, FRANCISCA

***6108*

 

MIRA NAVARRO, ANTONI JOSEP

***9622*

 

MIRA NIETO, RAFAEL

***0204*

 

MIRO AGUILO, YOLANDA

***0202*

 

MIRO MOREY, JOANA MARIA

***8475*

 

MIRO RAYNAUD, ADRIAN

***6708*

 

MOLINA BLÁZQUEZ, HERMINIO JAVIER

***7169*

 

MOLINA COSTA, MARIA ESTHER

***0095*

 

MOLINA RAMIREZ, ISABEL

***1462*

 

MOLL MAS, MARIA

***2356*

 

MOLL MAYOL, MARTA

***9234*

 

MOLL RAMONELL, MATEU

***3521*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MOLL VIDAL, MARIA ELENA

***5853*

 

MONEDERO ÁLVAREZ, ISABEL

***4523*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MONEDERO MARTÍNEZ, RAMONA

***5912*

 

MONROIG VICENS, CRISTINA CATALINA

***8186*

 

MONSERRAT CRUZ, ANA MARÍA

***6198*

 

MONSERRAT GELABERT, ANDRÉS

***7709*

 

MONSERRAT TOMAS, AINA

***6423*

 

MONSERRAT VICENS, LAURA

***7186*

 

MONTADA SEGURA, MARIA MAGDALENA

***3158*

 

MONTAGUT LLINAS, MARIA ANTONIA

***8104*

 

MONTANER MAYOL, BORJA

***0448*

 

MONTAÑES VILLANUEVA, FRANCISCO JORGE

***3881*

 

MONTER MORAGUES, MARIA DEL PILAR

***5978*

 

MONTES ROBLES, MANUEL

***0553*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MONTIS SANCHEZ, RAMON MARIA

***0342*

 

MORADAS MERCADE, HUGO

***2817*

 

MORAGUES FIGUEROLA, MARIA ANTONIA

***9476*

 

MORALEJO CALAFAT, DAVID

***1992*

 

MORALEJO CALAFAT, ESTHER

***5877*

 

MORALES CARRILLO, DANIEL

***2145*

 

MORANT SANTAMARIA, FELIPE

***3736*

 

MORATO SOCIAS, MARTA

***5055*

 

MORELL BENNASSER, DAMIAN

***6217*

 

MORELL MARTORELL, MARGALIDA

***8065*

 

MORELL PLANAS, MARIA DE LAS MERCEDES

***6688*

 

MORELL POU, LUIS FRANCISCO

***5723*

 

MORELL SALOM, VICTORIA

***9303*

 

MORENO COSTA, ROCIO

***7101*

# Admissió condicional informe d'aptitud

MORENO DIAZ, SOLEDAD

***8364*

 

MORENO GARCÍA, JUAN

***5192*

 

MORENO LEBRÓN, RICARDO JUAN

***9127*

 

MORENO MACARRILLA, IRENE

***1260*

 

MORENO VICENTE, LUCÍA

***9970*

 

MORERA GIL, MARIA BELEN

***3902*

 

MOREY COMPANY, JERONIMA

***3414*

 

MOREY FORCADES, JUAN LUIS

***4359*

 

MOREY GOMILA, MAGDALENA

***3667*

 

MOREY RAMON, CRISTINA

***2056*

 

MORILLAS ESTEBAN, ROCIO

***1276*

 

MOROTE PONS, RAMON

***7305*

 

MORRO BUJOSA, CATALINA

***7609*

 

MORRO PASTOR, CATALINA

***9039*

 

MORRO QUETGLAS, MARGALIDA

***0916*

 

MOTIS SERVERA, HECTOR DANIEL

***2763*

 

MOYA GOMILA, MARGARITA

***5191*

 

MOYA OLIVER, MARGARITA

***2259*

 

MOYA PAIS, CARMEN

***1354*

 

MOYA PAIS, IRENE

***0341*

 

MULET AGUILÓ, VICTORIA

***1157*

 

MUNAR GREGORIO, SERAFINA

***8124*

 

MUNAR LLABRES, MAGDALENA

***1377*

 

MUNAR VALLESPIR, FRANCESCA MARIA

***7209*

 

MUNAR VEGA, JENNIFER

***2069*

 

MUNAR VIDAL, MARGARITA

***5371*

 

MUNTANER GONZÁLEZ, JAUME

***4313*

 

MUÑIZ RODRIGUEZ, YOLANDA

***1037*

 

MUÑOZ COMES, MONICA

***5190*

 

MUÑOZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

***5271*

 

MUÑOZ NAVEIRAS, MARIA DEL CARMEN

***2194*

 

MUÑOZ NAVEIRAS, MARÍA TERESA

***6815*

# Admissió condicional nivell català

MUÑOZ PEÑA, MARIA DESAMPARADOS

***2246*

 

MUÑOZ VIDART, IRENE

***9335*

 

MURILLO FERRER, ANA MARIA

***5265*

 

MURILLO NAVARRO, RAFEL

***3999*

 

MUT VALLES, MARIA

***3136*

 

NEGRE MASCARO, MARTA

***0081*

 

NEVADO FERRÀ, ALEJANDRO

***6396*

 

NOCEDA MARTÍNEZ, MARIA ROSARIO

***3605*

 

NÚÑEZ LOSADA, RICARDO

***6442*

 

OBRADOR IZARA, MARGALIDA

***1790*

 

OBRADOR SALVÀ, JOAN

***4006*

 

OBRADOR SALVÀ, MARIA FRANCESCA

***7282*

 

OCHERA GRANELL, BEATRIZ

***3895*

 

OJEDA CORTINAS, IRENE

***1480*

 

OLABARRIA VAQUERO, FRANCISCO DE BORJA

***3986*

 

OLABARRIA VAQUERO, SONIA ADRIANA

***3977*

 

OLIVA FIOL, IRENE

***9362*

 

OLIVA LLABRES, ROSA Mª

***3676*

 

OLIVA MUNAR, MARGALIDA

***6343*

 

OLIVA SALOM, FELIPE

***8475*

 

OLIVAS GOMILA, ANA

***5288*

 

OLIVER AGUILÓ, MARIA

***0186*

 

OLIVER CALDENTEY, LAURA

***1664*

 

OLIVER COLELL, GABRIEL MARTÍN

***1371*

 

OLIVER FERNANDEZ, MARIA BELEN

***0933*

 

OLIVER MATARÓ, FRANCISCA

***3235*

 

OLIVER MONROIG, MARIA ALEJANDRA

***0411*

 

OLIVER NOGUERA, ANA MARIA

***2230*

 

OLIVER PALAZON, JUANA MARIA

***6603*

 

OLIVER RAYÓ, MARGALIDA

***9831*

 

OLIVER SERVERA, LLORENÇ

***5109*

 

OLIVERO BONILLA, MªANGELES

***2226*

 

ORDINAS CERDÀ, MARGALIDA

***9476*

 

ORDINAS ORDINAS, CATALINA

***8504*

 

ORDINAS PERELLO, VICTORIA EUGENIA

***1744*

 

ORDINAS SEGUI, MARIA ANTONIA

***0417*

 

ORELL LUQUE, NURIA

***0961*

 

ORELL POMAR, MARIA ANTONIA

***8814*

 

ORTEGA GINARD, LAURA

***6295*

 

ORTEGA HIGUERAS, Mª DEL CARMEN

***8386*

# Admissió condicional informe d'aptitud

ORTIZ BLANCO, ALBA

***1159*

 

OTERO RODRIGUEZ, ANA

***1798*

 

OTINIANO ALOMAR, SARA

***7617*

 

PAGAN GALAN, ANTONIO

***7352*

 

PALLIN PONS, MARIA LUISA

***0081*

 

PALLISER ARELLANO, MARIA ANTONIA

***7896*

 

PALMER COCARD, BRIGITTE VERONIQUE

***6722*

 

PALOU DE COMASEMA PUJOL, MARIA ROSA

***2898*

 

PALOU GARCIA, PERE JOAN

***1700*

 

PALOU ROSSELLÓ, MARIA ANTÒNIA

***6938*

 

PALOU ROTGER, FRANCESC NADAL

***0426*

 

PALOU ROTGER, JAUME

***0426*

 

PALOU SANTANDREU, JAUME

***2367*

# Admissió condicional informe d'aptitud

PALOU VALENZUELA, PEDRO VICENTE

***8805*

 

PALOU VIDAL, LOURDES ISABEL

***8566*

 

PARDO PARDO, MATILDE

***6273*

 

PARES SANCHO, FRANCISCA

***2412*

 

PARETS BOVER, LARA MARIA

***2304*

 

PARRA GUAL, AMALIA

***0895*

 

PASCUAL ALBERTI, MARIA CARMEN

***6905*

 

PASCUAL BESTARD, MIQUEL

***2353*

 

PASCUAL FUENTES, BARTOLOME

***8982*

 

PASCUAL JAUME, AINA FRANCISCA

***9330*

 

PASCUAL MIR, MARIA CATALINA

***8960*

# Admissió condicional informe d'aptitud

PASCUAL PASCUAL, VERONICA

***0344*

 

PASTOR CORTES, JOANA MARIA

***7128*

 

PASTOR SANCHEZ, ANTONIA

***1322*

 

PAYERAS BUADES, MARIA ISABEL

***0748*

 

PAZOS ARCINIEGA, ANGELA

***2643*

 

PEDROL CAÑELLAS, VIRGINIA

***6831*

 

PEDROSA FIGUEROLA, ANTONIA ISABEL

***0080*

 

PEIRO SALAS, CARLOS

***0988*

 

PEREIRO BARCELO, DAVID

***2821*

 

PERELLÓ GAYÁ, IRENE

***3867*

# Admissió condicional informe d'aptitud

PERELLO RIGO, JUAN

***2671*

 

PERELLO ZARZA, SILVIA

***5907*

 

PEREZ BOSCH, CRISTINA

***0637*

 

PEREZ GARCIA, ALICIA ISABEL

***2966*

 

PEREZ GARCIA, NOEMI

***8037*

 

PEREZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN

***4677*

 

PEREZ MANRIQUE, ANA

***6056*

 

PEREZ MARTORELL, MONICA

***8007*

 

PEREZ MOYA, JOSE JAVIER

***4772*

 

PÉREZ NOGUERA, ELIONOR

***5394*

 

PEREZ REUS, ANA

***3425*

 

PEREZ REUS, MARTA

***3425*

 

PÉREZ SERRA, IRENE

***3558*

 

PEREZ SERVERA, PEDRO

***2240*

 

PERICAS ALORDA, XAVIER

***0039*

 

PICO MARIMON, CRISTINA

***2130*

 

PICO SEGURA, ANA MARIA

***5186*

 

PICO VILLALONGA, MARIA MAGDALENA

***3951*

 

PIJUAN BARCELO, MARTINA

***0403*

 

PINYA MONTERO, LLUIS

***3668*

 

PIÑAR SANCHEZ, VERONICA

***7096*

 

PIZA FERRA, ANTONO

***1294*

 

PIZA MATURANA, LLÚCIA

***9192*

 

PIZA VAQUER, CATALINA

***8075*

 

PIZÀ VIDAL, MARIA MAGDALENA

***1759*

 

PLAZA RUIZ, ESTEFANIA

***9907*

 

PLOMER JIMÉNEZ, MARIA ELENA

***3120*

 

POL BONNIN, LLUC

***8186*

 

POL COMPANY, MARIA VICTORIA

***8009*

 

POL MATHEU, CATALINA

***1944*

 

POL MORAGUES, JUANA MARTA

***6293*

 

POL ROSSELLÓ, MARIA MAGDALENA

***0217*

 

POLLS TOLEDANO, CRISTINA

***2863*

 

POMAR FORTEZA, MARIA

***0910*

 

POMAR MIRO, MARIA CRISTINA

***6178*

 

POMAR ORELL, ANTONI

***1295*

 

PONS CAPO, MAGDALENA

***8833*

 

PONS CORTES, ANTONI

***9681*

 

PONS ESTEVA, MARIA MAGDALENA

***5168*

 

PONS FERRER, FRANCISCA

***3694*

 

PONS GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

***3062*

 

PONS HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

***9175*

 

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

***0933*

 

PONT PRADILLO, LORENZO

***4988*

 

PORRAS LOZANO, ISABEL MARÍA

***5689*

 

POU MIR, AGUSTÍN ÓSCAR

***8330*

 

POU NAVARRO, MARIA TERESA

***8961*

 

POVEDANO MOLL, FRANCISCO JOSE

***4538*

 

PRADO BENNASAR, ESTER

***6142*

 

PRATS ROTGER, MARIA LUCIA

***6325*

# Admissió condicional informe d'aptitud

PRATS SASTRE, EIRA

***2902*

 

PRESA CALLEJAS, ISABEL

***6416*

# Admissió condicional informe d'aptitud

PRIETO RISCO, NATALIA

***5792*

 

PROVENZAL CIFRE, BARTOLOME

***5922*

 

PROVENZAL CIFRE, BEATRIZ

***1645*

 

PUIG PERICÀS, CATALINA

***1644*

 

PUIG PICORNELL, PEDRO

***6843*

 

PUIGDELLIVOL ALOU, Mª PILAR

***1586*

 

PUIGSERVER JUAN, MARIA DEL MAR

***4267*

 

PUIGSERVER SALES, JAUME

***0689*

 

PUJOL MORRO, MARIA DELS ÀNGELS

***7652*

 

PUJULA FONT, MARIA MAGDALENA

***6962*

 

PURI PLANA, GEMMA

***9598*

 

PUYALTO CANTALLOPS, MARTA

***6429*

 

QUETGLAS CERDA, CATALINA MARIA

***7539*

 

QUETGLAS OLIVER, MARIA ANTONIA

***3636*

 

QUINTANA ABRAHAM, CARLOS

***8989*

 

QUIROS SASTRE, MARIA MAGDALENA

***0843*

 

RADO GAYA, GERMAN

***0972*

 

RADO VAÑÓ, AGNÈS

***9593*

 

RADO VAÑO, JOAN

***9593*

 

RAMIS AMENGUAL, MARIA

***8498*

 

RAMIS COLL, JAUME ALBERT

***7514*

 

RAMIS DE AYREFLOR FRONTERA, CARLOS

***8143*

 

RAMIS FERRER, CONSTANÇA MAGDALENA

***9364*

 

RAMIS MULET, BARTOLOME

***1812*

 

RAMIS MUNAR, MIQUEL

***2297*

 

RAMIS OLIVER, FRANCESC

***4780*

 

RAMIS TOLEDO, ELENA

***4117*

 

RAMIS TOLEDO, SERGIO

***4117*

 

RAMOS DIAÑEZ, RAFEL

***1511*

 

REAL VALLESPIR, MARGALIDA

***9544*

 

REBASSA SERRA, TERESA

***6016*

 

REBOLLERO GOMEZ, LORENZO

***5145*

 

REOLID LÓPEZ, CARMEN

***2421*

 

REUS GARCIA, MARIA CRISTINA

***4977*

 

REUS MESTRE, SIMO CARLES

***1051*

 

REUS RIERA, ANTONIA MARIA

***3044*

 

REXACH CAMPINS, CATALINA MARIA

***2244*

 

REY CARRICONDO, ANA

***5106*

 

REYES GONZALEZ, JUAN MANUEL

***9608*

 

RIBA ALVAREZ, TERESA

***8066*

 

RIBAS ESTARELLAS, GUILLERMO

***8231*

 

RIBAS LUZON, MARGARITA

***7121*

 

RIBAS PIZÀ, ANDREU

***8138*

 

RIBOT BAUTISTA DE LISBONA, XAVIER

***7093*

 

RIBOT LACOSTA, LLÚCIA

***0367*

 

RIBOT MESTRE, MARGALIDA

***3703*

 

RIBOT NAVARRO, ANA JACINTA

***8461*

 

RIERA CORTES, TERESA MARIA

***0901*

# Admissió condicional informe d'aptitud

RIERA JAUME, CATERINA

***3014*

 

RIERA MESTRE, JUAN

***7223*

 

RIERA MULET, MIQUEL ÀNGEL

***3851*

 

RIERA SANCHO, GORI

***9417*

 

RIERA SANTANDREU, MARIA MAGDALENA

***2786*

 

RIERA TARONGI, BARTOLOME

***4548*

 

RIGO CARRATALA, MARIA TERESA

***5094*

 

RINCON GALMES, MARIA DEL MAR

***2002*

 

RINCON OTERO, SUSANA

***0927*

 

RIPOLL AGUILO, PEDRO

***1315*

 

RIPOLL CALLEJA, PILAR

***9942*

 

RIPOLL MATAS, MARIA MAGDALENA

***7215*

 

RIPOLL ROSSELLO, MARIA MAGDALENA

***6935*

 

RIQUELME LUPIAÑEZ, NOELIA

***2843*

 

RIUTORT GARCIA, JOAN

***2854*

 

RIUTORT ROIG, MARIA MAGDALENA

***1780*

 

RIVERA BENNASSAR, MARIONA

***1190*

 

RIVERA GUTIÉRREZ, MÓNICA

***4011*

 

ROBERT CARMONA, OSCAR

***6794*

 

ROCA MAIRATA, MARTA

***4661*

 

ROCA MIR, ANA

***5334*

 

ROCA ROIG, AINA

***1569*

 

ROCHA RIPOLL, ELENA

***3584*

 

RODENAS DONAIRE, PEDRO

***1585*

 

RODRIGUEZ , ROXANA ALEJANDRA

****4931

 

RODRÍGUEZ ANGLADA, MARÍA ISABEL

***3046*

 

RODRIGUEZ BELINCHON, RAQUEL

***8135*

 

RODRÍGUEZ DESCLAUX, MARINA

***4409*

 

RODRIGUEZ ESPINOSA, IRENE

***2702*

 

RODRÍGUEZ GARÍ, SERGIO

***9722*

 

RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA ESTRELLA

***6808*

 

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

***6377*

# Admissió condicional informe d'aptitud

RODRIGUEZ ORDOÑEZ, MARTA

***1760*

 

RODRIGUEZ PARRA, ANA

***2818*

 

RODRIGUEZ VALDES, MARTA BEATRIZ

***3078*

 

RODRIGUEZ VILLATORO, YOLANDA TERESA

***4552*

 

ROJAS ROSSELLÓ, MARÍA JOSÉ

***6162*

 

ROJO CUBÍ, ISABEL MARÍA

***1215*

 

ROLDAN BRONDO, MARIA AMALIA

***1479*

 

ROMAGUERA CABRER, MIGUEL

***8896*

 

ROMAN PASCUAL, XAVIER

***6638*

 

ROMERA ALONSO, PATRICIA

***6590*

 

ROMERO AGUILAR, MARIA DOLORES

***7691*

 

ROMERO BOSCH, SILVIA

***6440*

 

ROMERO FERRÀ, CATALINA

***1804*

 

ROMERO GERVILLA, MONICA

***2205*

 

ROMERO MAÑEZ, MARGARITA

***1974*

 

ROMERO MARTIN, RAQUEL

***3084*

 

ROMO TARANCHEL, ANA FILOMENA

***0274*

 

ROSA GASPAR, FERRAN

***6193*

 

ROSA GASPAR, MANUEL

***6193*

 

ROSSELLO CAÑELLAS, CLAUDIA

***6441*

 

ROSSELLO DEYA, NURIA

***9903*

 

ROSSELLÓ ESPAÑA, ISABEL MARÍA

***1893*

 

ROSSELLÓ MESTRE, PERE DAMIÀ

***1790*

 

ROSSELLO SIQUIER, MARGARITA

***9978*

 

ROTGER ARBONA, MARIA

***0121*

 

RUBERT CORONEL, ANTONIO

***9235*

 

RUBERT CORONEL, LEANDRO MIQUEL

***9235*

 

RUBI TOMAS, JULIA

***9630*

 

RUBIO ORDINAS, MARTA

***2191*

 

RUBIO RODRIGUEZ, JULIA

***1576*

 

RUIZ BRIONES, LAURA

***5820*

 

RUIZ FERNANDEZ, ANA MARIA

***0562*

 

RUIZ LORENZANA, PABLO

***8441*

 

RUIZ MUÑOZ, MARIA JOSEFA

***4764*

 

RUIZ PARRA, ENRIQUE

***3467*

 

RUIZ VIVES, FRANCISCO JAVIER

***0994*

 

RULLAN GARAU, MARIA TERESA

***1717*

 

RULLAN MESQUIDA, PAULA MARIA

***7485*

 

SACACIA ORFILA, ESTER

***0334*

 

SAEZ GONZALEZ, ANA MARIA

***6022*

 

SAEZ GOÑALONS, ENCARNACION ANA

***6449*

# Admissió condicional informe d'aptitud

SAGRERA NUÑEZ, DANIEL

***7569*

 

SALAMANCA SANCHEZ, ISABEL MARIA

***7539*

 

SALAS NIETO, MARGARITA GEMA

***3485*

 

SALES JUANEDA, MARGARITA

***4092*

 

SALINAS CEACERO, FRANCISCO MANUEL

***9984*

 

SALLERAS VICENS, GABRIEL

***8758*

 

SALOM ABELLAN, MARIA ELVIRA

***4515*

 

SALOM FRENICHE, ELENA

***9357*

 

SALOM MORENO, MARIA ANTONIA

***5248*

 

SALVÀ PASTOR, ROSER

***8364*

 

SALVA ROMERO, IRENE

***8896*

 

SALVA SALLERAS, Mª DEL CARME

***5327*

 

SAMPER MAS, LUIS

***4980*

# Admissió condicional informe d'aptitud

SAMPOL BIBILONI, JOSE LUIS

***7650*

 

SAMPOL BIBILONI, MARIA ESTHER

***0484*

 

SAMPOL LLABRES, CATALINA

***6929*

 

SANCHEZ ALEMANY, CARME

***9958*

 

SANCHEZ BERNAL, IVAN

***6155*

 

SANCHEZ CIFRE, JOSE LUIS

***3357*

 

SÁNCHEZ COLLADOS, RAQUEL

***0880*

 

SÁNCHEZ DEL CAMPO SANFELICIANO, CARMEN

***7636*

 

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

***2952*

 

SÁNCHEZ GÁLVEZ, Mª CARMEN

***8299*

 

SANCHEZ GARCIA, MARIA MISERICORDIA

***0541*

 

SÁNCHEZ GRAU, MARC

***5303*

 

SANCHEZ MARTINEZ, TERESA

***0960*

 

SANCHEZ MARTINEZ, VERONICA

***0129*

 

SANCHEZ MIÑAN, ESPERANZA

***8890*

 

SÁNCHEZ MORENO, JAVIER

***5960*

 

SANCHEZ PEREZ, ALVARO

***6674*

 

SÁNCHEZ PORRAS, MARÍA JOSÉ

***2836*

 

SÁNCHEZ SANTIAGO, GENEROSO

***5167*

 

SÁNCHEZ SARABIA, JAVIER

***9865*

 

SANCHEZ VALLE, CRISTIAN

***9002*

 

SANCHIS MORENO, EUGENIO

***0144*

 

SANCHO SERAPIO, ANTONIO

***0182*

 

SANMARTIN MESTRE, MARIA FRANCESCA

***2298*

 

SANS CRISOL, AINA

***7450*

 

SANS CUNILL, CARLOS

***5259*

 

SANS PICORNELL, VIOLETA

***9532*

 

SANSO JAUME, MARIA ANTONIA

***1948*

 

SANTANA AGÜERO, MARIA DEL CARMEN

***1629*

 

SANTOS MORENO, DAVID

***0590*

 

SANTOS OLIVER, Mª DEL CARMEN

***0255*

 

SANTOS OLIVER, Mª DOLORES

***0255*

 

SANZ CABALLERO, SANDRA

***9828*

 

SANZ FERREIRA, EVA COVADONGA

***7081*

 

SANZ TAMARIT, IGNACIO

***7775*

 

SASTRE BIBILONI, ANTONIO

***3222*

 

SASTRE CAIMARI, M .ANTONIA

***7743*

 

SASTRE CONTRERAS, M ANTONIA

***3227*

 

SASTRE DE LA BANDERA, CRISTINA

***8907*

 

SASTRE DURAN, JESUS

***6962*

 

SASTRE MATAS, MARIA ANTÒNIA

***8965*

 

SASTRE OLIVER, JUAN

***7100*

 

SASTRE PERELLO, BUENAVENTURA

***0456*

 

SASTRE ROIG, MARIA DEL CARMEN

***2198*

 

SASTRE SERRA, JAUME

***2784*

 

SASTRE VICENTE, NURIA

***5929*

 

SASTRE VICH, MARIA

***0861*

# Admissió condicional informe d'aptitud

SAUERSCHELL PAYERAS, TAMARA

***3111*

 

SAURINA BONET, MARIA DEL MAR

***1392*

 

SEGUI GONZALEZ, PRISCILA

***7319*

 

SEGUI JULIA, JUAN

***1607*

 

SEGUÍ MARFIL, SONIA

***9582*

 

SEGUI THOMAS, AMANDA

***0513*

 

SENDRA SANCHEZ, JOAN

***2924*

 

SERRA CAPO, BARTOLOME

***4845*

 

SERRA FERRAGUT, MARIA

***0679*

 

SERRA GOST, MARIA DEL MAR

***2416*

 

SERRA MOREDA, MARGALIDA

***1447*

 

SERRA RAMON, NEUS

***5863*

 

SERRA SOCIAS, PATRICIA

***3289*

 

SERRA URIBE, AINA

***2750*

 

SERRA VALLS, VANESA

***3842*

 

SERVERA ESPALLARDO, MIQUEL ANTONI

***0310*

 

SERVERA GIL, VIRGINIA

***7555*

 

SERVERA GORNALS, JOANA MARIA

***1946*

 

SERVERA MASSANET, CATALINA

***1563*

 

SERVERA MORA, MAGDALA

***2384*

 

SERVERA SITJAR, LLUIS

***3928*

 

SICILIA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER

***8948*

 

SILLA DE LA ROSA, DAVID

***9306*

 

SIMÓ MAS, RAFEL

***9399*

 

SIMON SERRA, CRISTINA

***5612*

 

SIMONET HOMAR, MARIA ANA

***6889*

 

SITJAR OLIVER, APOLONIA

***2564*

 

SOBLECHERO BARRENA, ALBERTO

***9858*

 

SOCIAS CONTRERAS, MARIA

***4575*

 

SOCIAS LOPEZ, PATRICIA

***1940*

 

SOLDUGA COSTA, SANDRA

***4951*

 

SOLER GENESTRA, CLARA

***4008*

 

SOLER PUJADAS, MARIA ANTONIA

***1759*

 

SOLER SERRA, GUILLERMO

***3982*

 

SOLER SERRA, MIQUEL

***0932*

 

SOLIVELLAS CLADERA, FRANCISCA MARIA

***1098*

 

SOLIVERAS SINTES, MIRIAM

***1146*

 

SOLOMANDO TORRES, ANDRES

***8110*

 

SORIA GONZÁLEZ, SANDRA

***7880*

 

SPARANO , ELOISA

****1191

 

SUÁREZ GARCÉS, MARIA GUADALUPE

***2356*

 

SUAREZ GARCES, RUT

***2356*

 

SUARI RIVERA, ARIADNA

***1354*

 

SUAU MAYOL, TOMÀS

***9763*

 

SUREDA TORRES, JOSÉ ANTONIO

***7714*

 

SURIA MARQUEZ, JORDI

***1106*

 

TALAVERA PEREZ, MARTA

***2582*

 

TAULER MARIMÓN, MARGARITA

***4960*

 

TAURA SERRA, PAU

***1764*

 

TAUSTE TERRADES, RAMON

***4949*

# Admissió condicional informe d'aptitud

TEJADA MUÑOZ, IÑAKI

***9727*

 

TEJADA SANCHO, EDUARDO

***1160*

 

TERES FUSTER, EMMA

***3950*

 

TERRASA LLOPIS, LAURA

***2777*

 

TERRASA LOZANO, ANTONIO

***9381*

 

TERRASA OLIVA, CRISTINA

***7452*

 

TERRASSA BECERRA, CRISTINA

***6101*

 

THOMÁS LLITERAS, ISABEL

***6838*

 

TIRADO BENNASAR, PILAR

***4666*

 

TOLEDO CHAVEZ, MARIA TERESA

***0939*

 

TOMÁS MIR, MAGDALENA

***3730*

 

TOMÁS NAVARRO, ESTEVE

***2158*

 

TOMAS VICENS, JOSE

***2012*

 

TORAL ALBIN, SERGIO

***1199*

 

TORO GARCIA, ELENA ENCARNACIÓN

***8813*

 

TORRANDELL SANTANDREU, MARIA ANTONIA

***9585*

 

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528*

 

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***3589*

 

TORRENS FLUXÀ, MARIA ANTÒNIA

***7261*

 

TORRES CAPÓ, AINA

***0882*

 

TORRES JUAN, MARTA

***0614*

 

TORRES MUT, CATALINA

***1505*

 

TORRES RIERA, AINA MARIA

***1167*

 

TORRES RIPOLL, BERNAT

***5493*

 

TORRES SALOM, MARIA GABRIELA

***0397*

 

TOSTON GIL, MARIA ESTHER

***9142*

 

TROBAT SBERT, JERÒNIA

***3418*

 

TRUJILLO SÁNCHEZ DE LEÓN, MARIA ANTONIA

***5761*

 

TUR JAUME, SILVIA

***1270*

 

TUR LOPEZ, MARIA

***7119*

 

UCENDO ARROYO, ALVARO

***6914*

 

URGELL DAVIU, LLUÍS

***1409*

 

URUE DURAN, MARIA LUISA

***8775*

 

VADELL VILLACORTA, M.CARME

***2257*

 

VALLEJO BOQUERA, PRUDENCIO

***5837*

 

VALLESPIR FLO, MARTA JOANA

***1774*

 

VALLESPIR PALMER, BARTOMEU

***2699*

 

VALLESPIR RIERA, FRANCISCA

***7457*

 

VALLS PASCUAL, ROSA MARIA

***1278*

 

VANRELL ANTON, MARTA

***4830*

 

VANRELL MAS, SEBASTIÁN ANTONIO

***7965*

 

VAQUER FRAU, JOAN

***3424*

 

VARELA VÁZQUEZ, BEGOÑA

***2410*

 

VASCO ZAPATA, FERNANDO ESTEBAN

***6670*

 

VAZQUEZ CRESPO, MARIA MILAGROS

***5729*

 

VAZQUEZ MUÑOZ, RUTH

***9876*

 

VAZQUEZ PEREA, ISABEL

***8131*

 

VELASCO RODRIGUEZ, IRMA

***1113*

 

VELASQUEZ SANCHEZ, PAULA FABIOLA

***6442*

 

VELILLA SCALZO, BLANCA MARÍA

***0895*

 

VENINI BAUZÁ, MARTA

***6309*

 

VENTURA OBRADOR, CARMEN

***1411*

 

VERGER AGUILAR, MARIA DE LLUCH

***7663*

 

VERGER AGUILAR, VICTORIA

***7489*

 

VERGER FULLANA, MARIA

***7033*

 

VICENS CLER, MARIA

***1761*

 

VICENS MORRO, JORDI

***1363*

 

VIDAL BUSTAMANTE, MARIA NEUS

***4066*

 

VIDAL MARIMON, ESPERANCA

***6377*

 

VIDAL ORDINAS, BARTOMEU

***1745*

 

VIDAL RIGO, MARGALIDA

***8316*

 

VIDAL RIVERA, MARIA DE LA PAZ

***0948*

 

VIDAL THOMAS, JOAN

***3420*

# Admissió condicional informe d'aptitud

VIDAL TORRES, MARIA ELIONOR

***2084*

 

VILA MERINO, NOEMI

***9935*

 

VILLA MERCADAL, AINA

***9224*

 

VILLALONGA CALAFAT, JUAN

***8178*

 

VILLALONGA DALMAU, MARGARITA

***3107*

 

VILLAR ROIG, ANTONIA

***3637*

 

VILLAR YEATES, ELISABET

***2635*

 

VIVER SALORT, FRANCISCA ANGELS

***2214*

 

VIVES PONS, MIQUEL JOAN

***0471*

 

VIVES TOMÀS, ANTÒNIA

***6036*

 

WEILLER VIDAL, MIGUEL EDUARDO

***4896*

 

XIMENIS JOVEN, CARMEN

***1845*

 

YGARZA MC MANAMLY, CARLOTA JOSE

***1732*

 

YLLANES PEREA, ÁMBAR

***9582*

 

ZAFORTEZA CERDÁ, MARIA DEL PILAR

***2834*

 

ZAFRA LYDIC, CARLOS

***0648*

 

ZAMANILLO CAMPOS, MARINA

***9402*

 

ZAMORA GRANERO, RICARD

***7377*

 

ZANOGUERA CLADERA, FRANCISCO

***1936*

 

ZAZU PÉREZ, ANA

***1758*

 

# Admissió condicional informe d'aptitud

Atès que el Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència no ha pogut emetre tots els informes d'aptitud de les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, sol·licitats, l'admissió d'aquestes persones a participar en el procediment selectiu queda condicionada a l'emissió de l'informes d'aptitud amb la conclusió d'aptes per desenvolupar les tasques fonamentals dels llocs de treball objecte d'aquesta convocatòria.

# Admissió condicional nivell català

Les persones que figuren amb admissió condicionada de català, ja sigui per no estar en possessió de la corresponent Resolució d'homologació del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de la llengua catalana, d'acord amb la base 5.2.1 de l'annex 1 de la convocatòria o per no estar en possessió del corresponent certificat de nivell, d'acord amb la base 5.2.2 de l'annex 1 de la convocatòria queden condicionats a la presentació de la Resolució d'homologació o a la presentació del certificat amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de la puntuació obtinguda a la prova selectiva i la valoració provisional de mèrits.

  

ANNEX 2

Llista definitiva persones excloses

Cos superior. Mallorca

LLINATGES, NOM

DNI

MOTIU DE L'EXCLUSIÓ

ALVAREZ PEINADO, MERCEDES

***7836*

NO REGISTRA LA SOL·LICITUD

ANGULO FERNANDEZ, SUSANA

***5364*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

ARCO DE LA CALLE, VICTORIANO

***5960*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

BENLLOCH FORNES, YOLANDA MARIA

***3757*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE TENIR LA CONDICIÓ DE PERSONA DISCAPACITADA, NO ACREDITA EL PAGAMENT DE LA TAXA, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

BOSCH VEGA, DANIEL

***6730*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

BUSTAMANTE MATEU, CLAUDIA

***3338*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

CANOVAS VANRELL, MARINELA

***2489*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

CARLES DENCLAR, GEMMA

***9804*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA, COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

CIRER CAPÓ, JOAN

***8371*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

CORRALES PEREZ, MARIA JOSE

***9380*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

CUADRA TENERIFE, CAROLINA

***3462*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

DE LUIS RAMIS, SABRINA

***8701*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

DOMINGUEZ GIROLDI, MIRIAM

***9110*

DOCUMENT ACREDITATIU DE CATALA NO VALID

DZIEGIELEWSKA , KATARZYNA SYLWIA

****2628

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI

ESCANDELL SOLIVELLAS, MARTA

***4614*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NO ACREDITA LA REPRESENTACIÓ

FORCEN NUÑEZ, MARIA LUISA

***9297*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

FRAU COVAS, ANTONIA

***1801*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

FURIO MARTIN, YAIZA

***9438*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

GARCIAS SORIANO, ANTONIA MARIA

***2298*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

GINARD GINARD, MIQUELA

***2181*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

GOMEZ-CARABALLO SANCHEZ-VALDEPEÑAS, ISABEL

***1343*

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA, COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

GONZÁLEZ BARROS, GLORIA SILVIA

***3276*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

GUAL FONT, CATALINA

***6170*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

GUAL MARIN, MARGARITA

***6625*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

GULIAS RECIO, JAVIER

***8241*

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

ISERN ROSSELLO, MARIA DE LAS NEUS

***4168*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

IZCUE CAPO, ENRIQUE

***3731*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

JIMENEZ CAVA, ANASTASIA ISABEL

***9344*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

JUAN MOREIRA, ANDREA

***8293*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

LEON ROJAS, PAMELA ALEXANDRA

***2348*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

LLATAS PALOMERO, MARIA JOSEP

***7065*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

LOPEZ CAPO, YOLANDA

***7330*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MARTI VICO, MARIA DEL MAR

***9916*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

MARTINEZ GALIANO, EVA MARIA

***2609*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MARTÍNEZ TESOURO, ADRIANA CECILIA

***5669*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NO PRESENTA LA SOL·LICITUD EN MODEL OFICIAL

MERCADAL MAYOL, JOANA MARIA

***0616*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

MOLINA SUAREZ, ALIGI ALBERTO

***0988*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA

MOLINA VEGA, JESSICA HORTENSIA

***1655*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

MOLL REYNES, FRANCISCO

***2650*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

MONTOYA POCOVI, NATALIA LAURA

***3309*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

MUNAR FERRÀ, MAGDA

***1538*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

MUÑOZ RISALDE, MARIA TERESA

***2565*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

NICOLAU ESTRANY, ANTONIA

***1034*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

OLIVER DESHAIES, KARIN

***6662*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

OLIVER FEMENÍAS, OSCAR

***0691*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

OLTRA CEBOLLA, MARIA ISABEL

***6558*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA

OSMA PEREZ, JOSE ALBERTO

***6478*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

PALOU SBERT, MARIA

***2918*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

PARDO JUAN, JAUME

***2467*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

PASCUAL GALMES, ANTONIA

***1925*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

PEREZ ROMERA, JAVIER

***4801*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

PONS MERCADAL, JUANA ANA

***2637*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

PROHENS FERRER, MARIA DEL MAR

***1436*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

REYNÉS CORONADO, ELISABET MARIA

***0830*

SOL·LICITUD INCOMPLETA, NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, SIGNATURA ELECTRÒNICA NO VÀLIDA

ROA RUIZ, SOFÍA

***5709*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA D'IDENTITAT

RODRIGUEZ VERDÚ, MARIA DE LAS NIEVES

***0903*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ROSSELLO SEGUI, JOANA MARIA

***1908*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

RUBIO AGUILO, JORGE

***5228*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

SALVA ROMERO, JUAN

***8896*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO APORTA DNI / PASSAPORT / NIE

SARD BRUNET, JERONI

***1664*

NO SIGNA LA SOL·LICITUD, NO SIGNA LA DECLARACIÓ JURADA

SASTRE CLEMENTE, Mª DEL CARMEN

***7198*

ACREDITACIÓ INCORRECTA DEL PAGAMENT DE LA TAXA

SERRA JUAN, ROSA MARIA

***3905*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

SPARANO , LUCIA

****1308

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA, NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

SUÑER LLITERAS, FRANCESC XAVIER

***3627*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

SUREDA CIFRE, JERÓNIMA

***8051*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

SUREDA GALMES, AINA

***0690*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

TOMÀS FERRER, JOAQUIM

***7117*

COMPROVACIÓ INFRUCTUOSA REQUISIT TITULACIÓ

VALDÉS CARDONA, PABLO

***5907*

SOL·LICITUD PRESENTADA FORA DE TERMINI

VALLS PASCUAL, ANTONI

***3339*

NO COMPLEIX EL REQUISIT DE LA TITULACIO EXIGIDA

VANRELL PRADES, SARA

***3084*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

 

ANNEX 3

La data, i llocs de realització prova selectiva del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, es durà a terme:

Data: Diumenge, 19 de juny de 2022

Llocs:

Mallorca: Campus de la UIB a Palma (Carretera de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma)

Menorca: Seu universitària de Menorca UIB (C. Santa Rita, 11, Ca'n Salort, 07730 Alaior).

Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera UIB (C. del Calvari, 1, antic edifici de la Comandància, 07800 Eivissa).