Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 321575
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector, en la sessió de caràcter extraordinari de 3 de febrer de 2020, va designar el membres que constitueixen el Consell Científic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020).

En representació de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera es va nomenar el cap del Servei de Medi Ambient, Joan Juaneda Franco.

El senyor Joan Juaneda es va jubilar el passat mes de gener i la seva vacant es cobrirà amb el tècnic adscrit al Departament de Medi ambient i Reserva de Biosfera Àlex Cortada Salas.

Atès l'escrit de dia 11/05/2022, amb núm. de registre d'entrada GE/011501/2022, mitjançant el qual es comuniquen els nous representants de la Secció de Ciència i Tècnica de l'IME al Consell Científic de l'Agència Reserva de la Biosfera en substitució d'altres, que són:

Titular 1: Marta Jordi Taltavull en substitució de Joan Torres Faner

Suplent 1: Jesús Cardona Pons en substitució de Rafael Muñoz Campos

Titular 2: Joan Rieradevall Pons en substitució de Jesús Cardona Pons

Suplent 2: Enric Taltavull Femenias en substitució de Joan J. Gomila Portella

Atesa la proposta de la Presidència,

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per set vots a favor (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Juaneda Mercadal, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gómez Estévez i senyora Marquès Portella) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Designar Àlex Cortada Salas en representació de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera al Consell Científic.

Segon. Nomenar com a vocals, titulars i suplents, del Consell Científic de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera per la Secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis les persones que consten a continuació:

  • Titular 1: Marta Jordi Taltavull
  • Suplent 1: Jesús Cardona Pons
  • Titular 2: Joan Rieradevall Pons
  • Suplent 2: Enric Taltavull Femenias

Tercer. Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.

 

Maó, 30 de maig de 2022

Per delegació de la presidenta, el secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)