Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 322733
Nomenament funcionaris i funcionaries de carrera arquitecte/a pertanyents a l’Escala de l’Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzats els processos selectius del Concurs Oposició per torn lliure per a la cobertura de set places de la subescala ARQUITECTE/A, vacants a las plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Palma, pertanyents a l'Escala de l'Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A, dotades pressupostàriament, de les quals 3 places corresponen a la taxa addicional d'estabilització OPE 2018 i 2019 i 4 places corresponents a la taxa de reposició OPE 2017 i 2019.  

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública va acordar els nomenaments de funcionaris/es de carrera de les persones que han superat el procés selectiu.

ANTECEDENTS DE FETS

1. Mitjançant decret del regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública número 1498 de 4 de febrer de 2021 es va convocar el concurs-oposició torn lliure i l'aprovació de les bases específiques, per a la cobertura de 3 places d'ARQUITECTE/A, vacants a las plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala de l'Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A dotades pressupostàriament i corresponents a la taxa addicional d'estabilització  de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2018,  publicada al BOIB 161 de 25 de desembre de 2018 i de l'Oferta pública d'ocupació de 2019, publicada al BOIB  núm. 171 de 21 de desembre de 2019.

2. Mitjançant decret del regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública número 1501 de 4 de febrer de 2021 es va convocar el concurs-oposició torn lliure i l'aprovació de les bases específiques, per a la cobertura de 4 places d'ARQUITECTE/A, vacants a las plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala de l'Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A, dotades pressupostàriament i corresponents a taxa de reposició de  l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2017,  publicada al BOIB 135 de 4 de novembre de 2017 i de l'Oferta pública d'ocupació de 2019, publicada al BOIB  núm. 171 de 21 de desembre de 2019.

3. Vistes a les actes del tribunal de les esmentades convocatòries la relació de persones aspirants que han superat els processos selectius, s'ha de procedir a adjudicar al personal funcionari de carrera de nou ingrés el corresponent lloc de treball després d'haver presentat la documentació pertinent.

4. Un cop oferts a les  persones aspirants els llocs de treball a cobrir, totes elles han elegit un ordre de preferència, per la qual cosa, cal adjudicar els llocs de treball segons el sol·licitat per la persona interessada tenint en compte l'ordre de puntuació.

5. En conseqüència, s'ha de procedir a adjudicar al personal funcionari de carrera de nou ingrés el corresponent lloc de treball després d'haver presentat la documentació pertinent, i d'acord amb la petició efectuada per les persones interessades i amb la puntuació obtinguda a les proves selectives.

NORMATIVA APLICABLE.

1. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Disposició addicional primera del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local i l'article 27 Reial decret 364/1995, de 10 de març, que aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat.

4. La base desena de les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari prevista en la oferta pública d'ocupació publicades en el BOIB núm. 129 de 21 de setembre de 2019.

5. Decret de Batlia núm. 13.026 de 28 de juny de 2019, relatiu a l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, i l'Acord de Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2019 de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les àrees i àrees delegades.

Per tot l'anterior s'anomena funcionaris i funcionaries de carrera ARQUITECTE/A pertanyents a l'Escala de l'Administració especial, Subescala tècnica superior, grup A, subgrup A, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament a:

DNI

NOM I LLINATGES

DECRET

****453**

IBAÑEZ BARCELO, MIREIA

Núm.9118 de 23/05/2022

****154**

ARBOS BERENGUER, MARIA CARMEN

Núm.9120 de 23/05/2022

****867**

SALINAS SANZ, CRISTINA

Núm.9111 de 23/05/2022

****898**

PONS GARCIA, VICTORIA

Núm.9121 de 23/05/2022

****300**

DUQUE TARDAGUILA, LUZ MYRIAM

Núm.9105 de 23/05/2022

****646**

GARCIA RAMIS, MANUEL

Núm.9116 de 23/05/2022

****932**

CARRERAS GUMA, ALBERTO

Núm.9115 de 23/05/2022

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l''ha dictada (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques).També poden interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu (articles 8.1. 14.1.2ª i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (24 de maig de 2022)

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón