Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 321572
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector, en la sessió de caràcter extraordinari de 3 de febrer de 2020, va designar el membres que constitueixen el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020).

Atès l'escrit que ha presentat l'Ajuntament des Castell, amb RE núm. 2022-007661 de 30/03/2022, en què comunica que la designació com a representat suplent de l'Ajuntament des Castell al Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera de la senyora María Luisa Álvarez Guasch, regidora de Medi Ambient;

Atesa la proposta de la Presidència,

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, per set vots a favor (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Juaneda Mercadal, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gómez Estévez i senyora Marquès Portella) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Nomenar com a vocal suplent de l'Ajuntament des Castell al Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera la senyora María Luisa Álvarez Guasch en substitució del senyor Gonçal Seguí Chinchilla.

Segon. Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació.

 

Maó, 30 de maig de 2022

El secretari del Consell Rector Per delegació de la presidenta (Decret 20/2020, de 21 de gener) (BOIB núm. 13 de 30-1-2020) Octavi Pons Castejón