Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 322738
Aprovació del borsí del concurs oposició pel torn lliure de TAE superior arquitecte per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Administració especial de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 9122 de data 23 de maig de 2022, ha resolt el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador del concurs oposició pel torn lliure de TAE superior arquitecte per formar part del borsí per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l'Administració especial de l'Ajuntament de Palma, convocat per decret del  Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, número decret del  Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, número 1501 de 4/02/2021 (BOIB núm. 18, de 11 de febrer de 2021) i decret núm. 1498 de data 4 de febrer de 2021 (BOIB núm. 18 de 11 de febrer de 2021),  la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.   

ANNEX I

Llista definitiva dels integrants del borsí de TAE superior Arquitecte:

 

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTACIÓ

1

***9455**

TAPIA MARTINEZ, EMMA

58,57

2

***4253**

PEREZ FAR, ARIANA

58,40

3

***9679**

TORRA ESCANEZ, LAURA

53,97

4

***9313**

SUAREZ FERNANDEZ, JAVIER

53,88

5

***3327**

OLIVER HERRERO, MARIA EUGENIA

53,78

6

***4651**

FERRER ROSSELLO, AINA

53,70

7

***8646**

GARCIA RAMIS, MANUEL

53,48

8

***8052**

CABRER RIVERA, PEDRO LUIS

50,13

9

***4066**

FERNANDEZ CORRAL, SAMUEL

47,97

10

***3749**

OLIVER DALMAU, MARIA

40,32

11

***0488**

SECO GAGO, LUCAS

39,65

12

***6710**

SEVILLA SANCHO, FRANCISCO ALONSO

37,12

13

***1371**

OLIVER COLELL, GABRIEL MARTIN

36,32

14

***3890**

PONSETI BARCELO, FRANCISCO JUAN

34,4

15

***3789**

GOMEZ MEDINA, JOSE JAVIER

29,52

16

***7852**

RUIZ ORTEGA, MONTSERRAT

26,40

17

***1676**

FELIU SASTRE, DANIEL

18,12

18

***4317**

MARTINEZ SHARPE, CAROLINA

17,28

19

***5879**

MARTINEZ COMAS, MARIA

13,08

20

***1873**

MUÑOZ FAUS, MARIA DEL MAR

12,96

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la signatura electrònica (30 de maig de 2022)

La cap del Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia, núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón