Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 320384
Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juny de 2022 per la qual s’aprova la llista amb l’aspirant seleccionat per proveir en comissió de serveis un lloc de feina de la Inspecció Educativa i es fa pública l’adjudicació de la destinació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 d'abril de 2022, publicada en el BOIB núm. 47, de 7 d'abril de 2022, va aprovar la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

2. Una vegada valorades les fases de concurs i de projecte i entrevista, la Comissió va publicar en data 25 de maig de 2022 una relació provisional dels aspirants amb indicació de l'ordre en la llista, la puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del barem i la puntuació total, i va atorgar un termini de dos dies hàbils per presentar-hi reclamacions. Revisades aquestes reclamacions es va publicar la relació definitiva amb les puntuacions obtingudes dia 31 de maig de 2022.

3. D'acord amb la base 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d'abril de 2022, la directora general de Personal Docent, en data 1 de juny de 2022, va dictar una resolució provisional en què es declara seleccionat l'aspirant proposat per la Comissió de Selecció, se li adjudica una destinació provisional a la seu territorial indicada, i s'estableix un termini de vint-i-quatre hores a comptar des de la seva publicació per presentar-hi reclamacions.

4. Una vegada resoltes per la Comissió de Selecció les reclamacions presentades contra la resolució provisional, la directora general de Personal Docent ha de dictar la resolució definitiva amb l'aspirant seleccionat i la destinació adjudicada. 

5. L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

6. El punt 1.c) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de serveis llocs de feina docent.

Per tot això, a proposta de la Comissió de Selecció, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva amb l'aspirant seleccionat, que figura en l'annex d'aquesta Resolució, per ocupar en comissió de serveis un lloc de feina de la Inspecció Educativa, amb indicació de la seu territorial adjudicada.

2. Adjudicar a l'aspirant seleccionat, en comissió de serveis, la plaça corresponent de la Inspecció Educativa amb efectes econòmics i administratius des de l'1 de setembre de 2022.

3. Informar que el cessament es produirà d'acord amb el que estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d'abril de 2022.

4. Publicar aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (6 de juny de 2022)

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació

i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)

 

ANNEX Llista definitiva amb l'aspirant seleccionat, amb indicació de la seu territorial adjudicada, per ocupar en comissió de serveis un lloc de feina de la Inspecció Educativa

Llinatges i nom

DNI

Puntuació

Seu

Codi

Dengra Rosselló, Beatriz

***1165**

11,4551

INSPECCIÓ EDUCATIVA MALLORCA

07506021