Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Equips de sala

 

Introducció

Gràcies a la càmera que incorporen i a la connexió cap a un televisor, els equips de sala són els adequats per emetre reunions o sessions de formació a través de videoconferència. Les connexions se realitzen a través de la xarxa informàtica amb l'identificador de l'equip.

 

Per establir una connexió

Tots els equips, una vegada encesos, mostren una casella on s'ha d'introduir l'identificador del dispositiu al qual volem connectar-nos. Hi ha diferents tipus d'identificadors:

  • E.164: és l'extensió de l'equip, pròpia del protocol estàndard de videoconferència H.323. En el nostre cas, se tracta d'un número de cinc xifres (format 56xxx). Si l'equip al qual ens volem connectar està connectat a la xarxa corporativa del Govern, basta marcar aquesta extensió.
  • URI: és l'identificador propi del protocol SIP. El seu format és id@domini, on "id" pot ser text o numèric. En el nostre cas, per exemple, seria dgtic@caib.es
  • Adreça IP: quan l'equip remot no està connectat a cap servidor de videoconferència, l'identificador que se'ns facilitarà serà una adreça IP (xx.xx.xx.xx).
  • RDSI: són connexions que s'estableixen per vía telefònica, per tant, l'identificador és un número telefònic. És un sistema que se troba en desús, encara que seguim mantenint-lo perquè encara queden equips externs que només disposen d'aquest tipus de connexió. Com que se tracta de connexions telefòniques cap amb númeració pública, hem de marcar un zero com a prefix.

Des d'un equip de sala també se pot establir una connexió amb una sala de la plataforma Webex, ja sigui a través de la sala personal (nom_usuari@caib.webex.com), o en cas de ser una reunió planificada, mitjançant la URI indicada al correu electrònic que el sistema envia als convidats (format xxxx@caib.webex.com).

Per rebre una connexió

Si el que volem és que la connexió sigui establerta per l'altre extrem, els hem de facilitar l'identificador del nostre equip terminal, ja sigui en format E.164, URI o RDSI (no empram el format d'adreça IP).

A l'apartat de "Sales", se poden veure els diferents identificadors dels equips que tenim al Govern.

En el cas d'extensions E.164, si l'equip remot està fora de la xarxa CAIB, s'ha d'incloure el sufix @caib.es. Per exemple: 56140@caib.es

En certes ocasions, quan hi ha problemes de DNS, és convenient substituir el sufix @caib.es per @85.119.193.44, que és la nostra IP pública de videoconferència.

Les connexions via RDSI tenen un cost addicional associat a l'ús de la xarxa pública de telefonia, per tant, només s'han emprar quan hi ha problemes de connexió a través de la xarxa corporativa, o quan l'equip remot no disposa d'altre sistema.