Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 105147
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 69 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), estableix que les administracions educatives han de convocar periòdicament proves per obtenir directament els títols de formació professional.

2. L'article 36 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, fixa una periodicitat màxima d'un any per convocar proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior.

3. L'article 25.5 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, indica que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de convocar periòdicament proves lliures per a l'obtenció de títols de tècnic i de tècnic superior seguint els criteris que es determinin.

4. L' Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008) regula les proves lliures per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu. La disposició final primera de l'Ordre esmentada autoritza l'òrgan competent en matèria de formació professional del sistema educatiu perquè dicti les instruccions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta Ordre.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

4. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 29 de novembre de 2012).

5. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears en la modalitat d'ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol de 2009).

6. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Convocar les proves per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional dins el sistema educatiu, de conformitat amb les instruccions que figuren en l'annex 1.

2. Aprovar les instruccions que concreten determinats aspectes de l'organització de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu en la convocatòria de l'any 2023 i incloure-les com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els mòduls professionals oferts en aquesta convocatòria, els quals es recullen en l'annex 2.

4. Aprovar la llista de mòduls dels cicles formatius de grau superior que, en cas de ser oferts en la convocatòria, s'han de realitzar en llengua anglesa, els quals es recullen en l'annex 3.

5. Aprovar el calendari del procediment d'inscripció i de realització de les proves per a la present convocatòria, que figura en l'annex 4.

6. Aprovar la llista de centres, recollida en l'annex 5 d'aquesta Resolució, que han de convocar proves per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional dins el sistema educatiu dels cicles emparats en la LOGSE en procés de substitució pels nous cicles adaptats a la LOE, amb les condicions i terminis establerts en l'annex 1.

7. Ordenar a tots els centres educatius inclosos en l'oferta d'aquesta convocatòria que en publiquin un anunci a la seva pàgina web abans de l'inici del termini d'inscripció.

8. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es) i ordenar que comenci a produir efectes l'endemà d'haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de febrer de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX 1 Instruccions

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures que s'han de dur a terme als centres públics de les Illes Balears en aquesta convocatòria, de conformitat amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març).

Segon Característiques de les proves

Les característiques de les proves s'estableixen en l'article 3 de l'Ordre de 6 de març de 2008.

Tercer Centres que han de fer les proves

1. Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats a impartir cicles formatius han de dur a terme les proves lliures dels mòduls que formen part del currículum de tots els cicles formatius que es cursen de forma presencial al centre, amb les limitacions a l'oferta establertes en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2. En el cas dels cicles formatius que s'imparteixen amb una organització temporal especial, només s'han de dur a terme les proves lliures dels mòduls que s'imparteixen de forma presencial al centre durant el curs 2022-2023.

3. Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció a les proves lliures que rebin i de dur a terme les proves dels mòduls que s'imparteixin de forma presencial al centre, amb les limitacions establertes en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Els alumnes que en cursos anteriors hagin superat algun mòdul d'un cicle que ha deixat d'oferir-se al seu centre poden sol·licitar la inscripció per lliure a la resta de mòduls durant els dos cursos posteriors a aquell en què s'hagi deixat d'oferir el mòdul que sol·licita. El centre educatiu ha d'acceptar les sol·licituds rebudes sempre que disposi de personal amb atribucions docents en els mòduls sol·licitats, disposi de les instal·lacions específiques necessàries per realitzar les proves i no s'ofereixi el cicle en un altre centre de la mateixa illa.

Quart Requisits per a la inscripció

1. Els requisits per participar a les proves per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu són els que s'estableixen en l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 i en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2. L'article 7 de l'Ordre esmentada recull les incompatibilitats que no permeten inscriure's en determinats mòduls de les proves lliures.

3. L'article 36.4 del Reial decret 1147/2011 estableix que un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic en un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

4. Els alumnes que compleixen els requisits d'accés i no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l'oferta formativa presencial ni a distància, o bé presenten altres circumstàncies, es poden presentar a algun dels mòduls professionals dels cicles formatius, amb les limitacions següents:

 1.  No es poden matricular de més de 660 hores per convocatòria, d'acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
 2.  Per als mòduls impartits en anglès als graus superiors, no es tindran en compte les hores de docència addicionals per computar la durada del mòdul.
 3.  S'han de respectar les limitacions establertes en l'annex 2 per a alguns cicles i centres.

5. La inscripció està subjecta al pagament de les taxes que s'estableixen en els articles 103 duovicies a 103 sexvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per a l'any 2023, s'han establert les quanties següents:

 1.  Inscripció per fer la prova lliure de mòduls que pertanyen a cicles de grau mitjà, inclosa l'expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 9,29 euros per mòdul.
 2.  Inscripció per fer la prova lliure de mòduls que pertanyen a cicles de grau superior, inclosa l'expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 12,78 euros per mòdul.

6. Queden exempts del pagament de la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació; les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar; les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar; els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial; els membres de les famílies en risc social; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; els joves tutelats i extutelats en via d'emancipació, i els joves en situació d'acolliment familiar. En el moment de la inscripció, els subjectes passius de la taxa han d'acreditar documentalment que es troben en alguna d'aquestes situacions.
 2.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també han d'adjuntar el llibre de família o una certificació oficial en què consti el matrimoni o la filiació, respectivament.
 3.  Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família o un certificat oficial en què consti la filiació.
 4.  Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l'exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

7. Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

8. L'import de la taxa s'ha de tornar, prèvia sol·licitud, en el cas que la persona sol·licitant no sigui admesa en les proves convocades.

 

Cinquè Inscripció en els mòduls impartits en llengua anglesa dels cicles de grau superior emparats per la LOE

Les persones que s'inscriguin per fer les proves lliures dels cicles de grau superior els ensenyaments dels quals estiguin emparats per la LOE s'han d'avaluar en llengua anglesa dels mòduls del cicle que figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Sisè Centres on es pot fer la inscripció a les proves lliures

1.  Les persones interessades a fer les proves lliures s'han d'inscriure en un centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar. Si hi ha més d'un centre autoritzat, han de triar el centre on els interessi presentar-se, amb les limitacions establertes en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

2. Quan una persona estigui interessada a presentar-se a una prova que es fa en un centre situat en una illa diferent d'aquella on viu, pot presentar la sol·licitud i la documentació que s'hagi d'adjuntar al centre educatiu públic més proper autoritzat a fer proves lliures d'algun cicle formatiu. Aquest centre ha de compulsar les còpies dels documents que s'adjuntin a la sol·licitud i ha de trametre una còpia de la sol·licitud i de la documentació al centre on es demana fer les proves, i comprovar-ne la correcta recepció. Un cop acabat el termini d'admissió de sol·licituds per fer les proves, s'han de trametre al centre on es fan les proves els originals de les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunti.

3. Com a norma general, les persones que es presentin a la prova lliure d'un mòdul d'un cicle en un centre s'han d'inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d'aquest cicle en les convocatòries successives. Si per alguna circumstància han de canviar de centre, han de comunicar al nou centre el nom del centre en què van fer la resta de proves lliures.

Setè Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1. La sol·licitud s'ha de formalitzar per duplicat mitjançant l'imprès oficial. Tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional del sistema educatiu han de facilitar aquest imprès, que també es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

2. A la sol·licitud esmentada s'han d'adjuntar els documents que corresponguin d'entre tots els que figuren en el punt novè d'aquestes instruccions.

3. Els sol·licitants que, per les seves característiques físiques o sensorials, necessitin una adaptació de les condicions en què s'han de fer les proves ho han de fer constar en la sol·licitud.

4. En la sol·licitud ha de constar si la persona ja ha superat algun mòdul del cicle en el qual s'inscriu i el darrer centre on ha fet els estudis i/o les proves lliures corresponents.

Vuitè Termini d'inscripció a les proves

La inscripció a les proves lliures s'ha de formalitzar del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos.

Novè Documentació per acreditar els requisits d'inscripció a les proves

1. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s'ha de presentar el document d'ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s'ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s'ha fet de manera presencial, s'ha de presentar l'original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és P40.

2. Per acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa, s'ha de presentar algun dels documents que s'indiquen a continuació, segons correspongui:

a) Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d'ocupació. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d'una persona amb discapacitat, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

c) Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar d'una persona dependent, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

d) Els membres de famílies en risc social amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l'òrgan. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

e) Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures administratives de protecció han d'aportar la resolució o certificació oficial de l'òrgan competent. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

f) Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

g) Les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

h) Els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció han de presentar el certificat d'ingressos de renda mínima d'inserció amb data posterior a l'1 de gener de 2023.

i) Els membres d'unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d'ingressos de renda social garantida amb data posterior a l'1 de gener de 2023.

j) Els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l'entitat gestora de l'ajut amb data posterior a l'1 de gener de 2023. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

k) Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la data d'emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

l) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.

m) Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

 • Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l'Interior a nom de la persona sol·licitant.
 • Una resolució prèvia d'indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 • Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

n) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

 • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
 • Una sentència condemnatòria.
 • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
 • Una resolució judicial per mitjà de la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
 • Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona.

En el cas de ser-ne fill dependent, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

o) Els membres de famílies monoparentals han d'aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l'administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d'estar vigents.

p) Els joves en situació d'acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l'acolliment, o, si no n'hi ha, un certificat emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d'Eivissa o Consell Insular de Formentera).

3. Per acreditar el requisit d'edat s'ha d'aportar original i còpia del document oficial d'identificació de què es disposi (DNI, passaport, etc.).

4. Per acreditar el requisit d'accés al cicle formatiu, s'ha de presentar original i còpia d'algun d'aquests documents:

 1.  El títol oficial que permet l'accés al cicle o el resguard d'haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d'estar pendent d'homologació d'estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre on s'hagi presentat la sol·licitud d'homologació o convalidació. Abans de l'inici de la primera prova s'ha de presentar la resolució definitiva d'homologació o convalidació.
 2.  Una certificació acadèmica personal que indiqui que s'han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu (vegeu l'annex 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008).
 3.  Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d'accés mitjançant prova (vegeu l'annex 1 esmentat).

5. Si els requisits d'accés no es poden acreditar documentalment durant el període d'inscripció, s'ha d'acreditar que es poden tenir en el moment de fer les proves i s'han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l'inici de la primera prova. En cas de no presentar-los, es perd el dret a fer la prova.

6. Les persones que, ateses les seves característiques físiques o sensorials, demanen l'adaptació de les condicions en què s'han de fer les proves han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

Desè Sol·licitud de convalidacions o d'exempcions de mòduls

No es poden sol·licitar convalidacions o exempcions a les proves per a l'obtenció directa d'un títol (proves lliures), atès que la normativa estableix que només poden sol·licitar la convalidació o exempció de mòduls professionals els qui cursen ensenyaments de formació professional en un centre docent autoritzat (article 40.1 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional de sistema educatiu, i article 4 del Reial decret 1085/2020).

Onzè Actuació amb la documentació necessària per inscriure's a la prova

1. El secretari del centre on es fan les inscripcions per fer la prova ha de segellar un dels exemplars de la sol·licitud i l'ha de tornar a la persona interessada. A més, s'ha de quedar amb l'altre exemplar i amb una còpia compulsada de tota la documentació que es presenta.

2. Aquesta documentació s'ha d'incorporar a l'expedient de l'alumne i s'ha de custodiar mentre el centre existeixi.

Dotzè Relació provisional d'inscrits

El 21 de març de 2023 els centres han de publicar al tauler d'anuncis i a la seva pàgina web la relació provisional de persones inscrites a cada cicle amb la indicació del nom dels mòduls als quals estan inscrites per examinar-se i el nom del cicle al qual pertanyen.

Tretzè Termini de reclamacions

Els dies 22, 23 i 24 de març de 2023 es poden presentar, mitjançant una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, les reclamacions contra la relació provisional de persones inscrites.

 

Catorzè Relació definitiva d'inscrits

El dia 31 de març de 2023 el centre ha de publicar al tauler d'anuncis i a la seva pàgina web les relacions definitives de persones inscrites a cada cicle, amb la indicació dels mòduls als quals estan admeses.

Quinzè Orientació per a les persones inscrites

L'orientació per a les persones inscrites a les proves lliures està regulada en l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

Setzè Registre de les dades dels inscrits

Les persones que figuren en la relació definitiva de persones inscrites i que compleixen les condicions acadèmiques o les acreditacions que permeten accedir al cicle formatiu al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar queden matriculades, en règim d'ensenyament lliure, del cicle formatiu esmentat.

Dissetè Calendari de les proves

1. Les proves lliures que es convoquen mitjançant aquesta Resolució s'han de dur a terme dins el període comprès entre el dia 2 de maig i el dia 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.

2. Cada comissió avaluadora ha d'elaborar el calendari de les proves d'un cicle de forma conjunta amb el cap d'estudis del centre, tenint en compte el període establert en el punt anterior.

3. En aquest calendari s'hi han de fer constar el dia, l'hora, el lloc i el temps màxim per fer la prova corresponent a cada mòdul professional, així com el material necessari per poder fer-la i la data de publicació dels resultats de cada prova. També s'hi ha d'indicar si la prova de cada mòdul té més d'una part i si alguna d'aquestes parts és eliminatòria.

4. El calendari ha d'indicar que la publicació dels resultats provisionals de cada prova obre un termini de tres dies perquè les persones interessades puguin presentar reclamacions.

5. El calendari i els criteris d'avaluació s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre el 18 d'abril de 2023 com a tard.

6. Cada centre educatiu ha de trametre una còpia del calendari esmentat al Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors el mateix dia que es publica al centre com a tard.

7. Quan, per circumstàncies justificades, no sigui possible fer la prova d'un mòdul determinat el dia i l'hora prevists, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar que es faci la prova en una altra data. La data nova s'ha de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre i s'ha de comunicar als alumnes afectats.

Divuitè Elaboració de les proves

1. Cadascuna de les comissions avaluadores que es constitueixen a cada centre d'acord amb el que es preveu en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 ha d'elaborar una prova per a cada un dels mòduls professionals del cicle corresponent en els quals hi hagi candidats inscrits.

2. La comissió avaluadora ha de facilitar els enunciats dels exàmens en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma indicada per l'inscrit en la seva sol·licitud, llevat dels mòduls que s'han de realitzar en llengua estrangera.

Dinovè Continguts i criteris de valoració de les proves

1. Els aspirants han de superar una prova per a cadascun dels mòduls professionals als quals s'han matriculat.

2. El mòdul professional de Projecte s'ha d'avaluar d'acord amb el que es disposa en el punt trenta-unè d'aquestes instruccions.

3. Els continguts de les proves s'han de fonamentar en el currículum vigent del cicle formatiu i en les competències professionals recollides en els títols.

4. Les proves han de ser presencials i han d'incloure continguts teòrics i pràctics que permetin evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha assolit les diferents capacitats, resultats de l'aprenentatge o competències professionals corresponents al mòdul.

5. La comissió avaluadora pot estructurar la prova de cada mòdul professional en parts independents i establir, si n'és el cas, el caràcter eliminatori de cada una d'aquestes parts. S'ha d'informar els candidats d'aquesta circumstància, d'acord amb el que s'estableix en el punt dissetè d'aquestes instruccions.

6. Els criteris de qualificació s'han d'especificar en l'enunciat de la prova.

Vintè Qualificació de les proves i custòdia de materials d'avaluació

1. Les proves s'han d'avaluar de conformitat amb la normativa vigent en matèria d'avaluació dels cicles formatius.

2. El centre ha de custodiar els exàmens i altres materials d'avaluació realitzats pels aspirants durant un període de quatre mesos comptadors des del dia en què es tanca el procediment establert en el punt vint-i-setè d'aquest annex. En el cas que l'inscrit presenti recurs, aquesta documentació s'ha de custodiar fins que es tanquin els procediments oberts.

Vint-i-unè Publicació dels resultats provisionals de les proves

1. Els resultats provisionals de cada prova s'han de publicar durant els cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre.

2. Els inscrits tenen dret a accedir a les seves proves i a rebre una explicació raonada de la qualificació. Al mateix temps i pels mateixos mitjans que es publiquin els resultats provisionals s'ha d'indicar el dia i hora, dins el termini establert per a la presentació de reclamacions, en què es convoca les persones inscrites que desitgin revisar la seva prova.

3. El procediment i els terminis de publicació dels resultats provisionals, les reclamacions i els resultats definitius de les proves es regulen en els articles 19, 20 i 21 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

Vint-i-dosè Procediment per a la revisió dels resultats

1. Es disposa d'un termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació dels resultats provisionals per presentar reclamacions davant la comissió avaluadora, dirigides al president.

2. La comissió avaluadora ha de resoldre les reclamacions corresponents al cicle formatiu i n'ha d'estendre acta abans de la publicació dels resultats definitius.

3. En cas de desestimar totalment o parcialment la sol·licitud, la comissió avaluadora farà constar en l'acta de la sessió de resolució de les reclamacions la motivació raonada de la desestimació, la qual ha de fer referència a:

 1.  L'adequació dels resultats d'aprenentatge avaluats a la prova amb els establerts al reial decret que estableix el títol pel mòdul. En els cicles LOGSE es valorarà l'adequació a les capacitats terminals del mòdul.
 2.  L'adequació dels procediments i instruments d'avaluació.
 3.  La correcta aplicació dels criteris de qualificació.
 4.  La decisió de modificació o de ratificació de la qualificació.

4. Els resultats definitius s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre el dia següent de la sessió de resolució de les reclamacions. La publicació dels resultats definitius és el mitjà de notificació als interessants del resultat de la revisió de la seva sol·licitud.

5. En el termini màxim de cinc dies des de la publicació dels resultats definitius, el centre educatiu ha de comunicar a l'interessat el contingut de la resolució de la seva reclamació. Aquesta comunicació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi facilitat en la inscripció. En el cas de les sol·licituds desestimades, aquesta comunicació ha d'incloure la motivació raonada de la resolució de la reclamació de l'interessat i ha d'indicar explícitament la possibilitat de presentar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius.

Vint-i-tresè Acta d'avaluació de les proves

1. Cada comissió avaluadora ha d'estendre les actes d'avaluació en què figurin els resultats obtinguts a cadascun dels mòduls del cicle.

2. El model d'acta que s'ha de fer servir per documentar els resultats obtinguts pels aspirants amb les condicions d'accés al cicle formatiu és el mateix que es fa servir per als cicles que es cursen presencialment, però s'hi ha de fer constar que es tracta d'una acta de proves lliures. En aquesta acta també s'han de fer constar les propostes que afecten les persones que hi figuren (accés a FCT, obtenció del títol, etc.).

3. Totes les actes han d'estar signades per cada un dels membres de la comissió avaluadora.

Vint-i-quatrè Registre de les qualificacions obtingudes en les proves

Les qualificacions dels mòduls superats mitjançant proves lliures obtingudes per persones que compleixen les condicions acadèmiques o tenen les acreditacions que permeten accedir al cicle formatiu s'han de reflectir en l'expedient acadèmic i en la resta de documents del procés d'avaluació de les persones interessades.

Vint-i-cinquè Registre de les qualificacions obtingudes en proves lliures de convocatòries anteriors per les persones que no tenien en aquell moment les condicions acadèmiques o les acreditacions que permeten accedir al cicle formatiu

1. Les qualificacions obtingudes en convocatòries anteriors de proves lliures per persones que no complien en el moment en què les feren les condicions acadèmiques o les acreditacions que permeten accedir a un cicle formatiu s'han de reflectir en els documents del procés d'avaluació en el moment que acreditin que han aconseguit els requisits d'accés.

2. Les dades d'aquestes persones i les qualificacions que han obtingut en convocatòries anteriors de proves lliures s'han d'afegir a l'acta d'avaluació que s'ha de fer servir per documentar els resultats obtinguts per les persones amb les condicions d'accés al cicle formatiu en aquesta convocatòria.

3. S'ha d'obrir un expedient acadèmic per a cada una d'aquestes persones, en el qual ha de figurar la documentació que s'indica en el punt novè d'aquestes instruccions i tota la que acredita que han superat mòduls en convocatòries anteriors, quan encara no complien els requisits d'accés al cicle.

Vint-i-sisè Expedició de certificats, acreditacions i títols

Els centres han de lliurar els certificats a les persones que han superat mòduls de cicles formatius mitjançant una prova lliure, d'acord amb el que s'especifica sobre registre de dades en els articles 23, 24 i 25 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

Vint-i-setè Data de finalització del procés

El procés d'avaluació dels mòduls professionals ha d'acabar abans del 16 de juny de 2023.

Vint-i-vuitè Recurs d'alçada

1. Les persones inscrites que no estiguin d'acord amb la resolució de la revisió dels resultats de la comissió avaluadora poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius.

2. El recurs d'alçada s'ha de presentar al registre d'entrada del Govern de les Illes Balears per qualsevol dels mitjans indicats en la normativa del procés administratiu comú.

3. En un termini no superior a tres dies hàbils, la direcció del centre ha de trametre a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors la documentació que aquesta li sol·liciti per resoldre l'expedient.

4. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, amb l'informe preceptiu previ del Departament d'Inspecció Educativa, ha de resoldre el recurs i ha d'informar el centre sobre el seu contingut.

5. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de notificar la resolució del recurs a l'interessat.

6. Si, un cop acabat el procés de revisió, s'ha de modificar alguna qualificació final, el secretari del centre ha d'inserir la diligència corresponent a les actes i, si escau, a l'expedient acadèmic i a l'historial acadèmic de l'alumne. Aquesta diligència serà visada pel director del centre.

Vint-i-novè Calendari del procediment d'inscripció i de realització de les proves lliures

El calendari del procediment d'inscripció i de realització de les proves d'aquesta convocatòria es troba en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Trentè Realització del mòdul de Formació en Centres de Treball

1. Les condicions per poder cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball es recullen en la disposició addicional primera de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008.

2. La matrícula per cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball s'ha de formalitzar en el règim presencial.

Trenta-unè Realització del mòdul professional de Projecte dels cicles formatius de grau superior

1. Els alumnes que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no tenguin aprovat o no estiguin exempts de fer el mòdul de Formació en Centres de Treball l'han de cursar en la modalitat presencial.

2. Els alumnes que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i tenguin superat el mòdul de Formació en Centres de Treball en el moment de la inscripció poden matricular-s'hi en el període establert per inscriure's a les proves lliures esmentat en el punt vuitè d'aquestes instruccions.

3. El procediment per avaluar aquest mòdul en la modalitat lliure és el següent:

 1.  La comissió avaluadora ha de proposar al candidat en condicions de ser avaluat del mòdul de Projecte possibles projectes a realitzar. No obstant això, els alumnes també poden proposar projectes a la comissió. Els continguts de les proves s'han de fonamentar en el currículum vigent del mòdul.
 2.  Abans del 28 d'abril de 2023, la comissió avaluadora ha de determinar el projecte que ha de dur a terme cada candidat i els ha d'informar i assessorar en tots els aspectes rellevants per dur-lo endavant.
 3.  La comissió avaluadora ha de convocar els inscrits per fer la prova lliure del mòdul professional de Projecte. Hi ha d'haver un termini mínim de cinc setmanes naturals entre la data d'assignació del projecte a l'alumne i la data fixada per presentar-lo.
 4.  Aquesta prova consisteix en la presentació i la defensa del projecte elaborat per l'alumne. Aquest mòdul ha de versar sobre l'experiència laboral de l'alumne que va donar lloc a l'exempció o a l'avaluació positiva del mòdul de Formació en Centres de Treball en convocatòries anteriors.
 5.  Si se supera el mòdul, ha de quedar reflectit en l'acta d'avaluació i s'ha d'incloure en la proposta d'expedició de títol.

4. Els professors que han d'avaluar la prova lliure d'aquest mòdul són els mateixos que tenen la competència per avaluar els alumnes matriculats en la modalitat presencial.

Trenta-dosè Inscripció en un cicle que correspon a un títol establert per la LOGSE que el curs 2021-2022 es va substituir per un títol nou establert per la LOE

1. Els aspirants que tenguin algun mòdul superat d'un cicle que correspongui a un títol els ensenyaments del qual estiguin regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), i que en el curs 2021-2022 s'hagués començat a substituir per un títol nou els ensenyaments del qual derivin de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), es poden inscriure per fer els mòduls que li queden del cicle. Aquests cicles figuren en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

2. Aquestes persones es poden inscriure per fer les proves lliures d'aquests cicles durant els anys 2022 i 2023 de la manera següent: els anys 2022 i 2023 es poden examinar de qualsevol mòdul del cicle, excepte del mòdul de Formació en Centres de Treball, que s'ha de fer en la modalitat presencial una vegada superats tots els altres mòduls del cicle.

3. Els centres que han de fer les proves lliures d'aquests cicles s'especifiquen en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

 

Trenta-tresè Publicació dels enunciats de les proves

A fi de facilitar el dret a l'accés a la informació pública desenvolupat per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, una vegada acabat el procés establert en aquesta convocatòria els centres han de publicar els enunciats de les proves aplicades a la seva pàgina web, on han de romandre accessibles durant un termini no inferior a un any des de la seva publicació.

 

ANNEX 2 Oferta de cicles que fan proves lliures l'any 2023 i limitacions a l'oferta de proves lliures

Cicle

Centre

Limitacions

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

CIFP JOAN TAIX

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

CIFP JUNÍPER SERRA

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

CIFP PAU CASESNOVES

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES ALCÚDIA

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES CALVIÀ

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES FELANITX

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES GUILLEM SAGRERA

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES LLUCMAJOR

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES MANACOR

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES MARC FERRER

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES QUARTÓ DE PORTMANY

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES SA BLANCA DONA

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES SES ESTACIONS

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES SON PACS

 

ADG21_Tècnic en Gestió Administrativa

IES XARC

 

ADG31_Tècnic superior en Assistència a la Direcció

CIFP PAU CASESNOVES

No es fan proves lliures de cap mòdul

ADG31_Tècnic superior en Assistència a la Direcció

IES GUILLEM SAGRERA

 

ADG31_Tècnic superior en Assistència a la Direcció

IES MANACOR

No es fan proves lliures de cap mòdul

ADG31_Tècnic superior en Assistència a la Direcció

IES SES ESTACIONS

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

CIFP JOAN TAIX

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

CIFP JUNÍPER SERRA

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

CIFP PAU CASESNOVES

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES ALCÚDIA

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES CALVIÀ

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES FELANITX

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES LLUCMAJOR

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES MANACOR

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES QUARTÓ DE PORTMANY

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES SA BLANCA DONA

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES SES ESTACIONS

 

ADG32_Tècnic superior en Administració i Finances

IES SON PACS

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES ALBUHAIRA

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES ALGARB

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES BENDINAT

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES CAP DE LLEVANT

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

 

AFD21_Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

IES SON RULLAN

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES ALBUHAIRA

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES ALGARB

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES BENDINAT

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES CAP DE LLEVANT

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

 

AFD31_Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

IES SON RULLAN

 

AFD32_Tècnic superior en Condicionament Físic

IES ALBUHAIRA

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

AFD32_Tècnic superior en Condicionament Físic

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB

 

AFD32_Tècnic superior en Condicionament Físic

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

 

AGA21_Tècnic en Producció Agroecològica

CIFP CAN MARINES

 

AGA22_Tècnic en Producció Agropecuària

IES JOSEP SUREDA I BLANES

 

AGA22_Tècnic en Producció Agropecuària

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

No es fan proves lliures de cap mòdul

AGA23_Tècnic en Jardineria i Floristeria

CIFP JOAN TAIX

 

AGA23_Tècnic en Jardineria i Floristeria

IES FELANITX

 

AGA23_Tècnic en Jardineria i Floristeria

IES JOSEP SUREDA I BLANES

 

AGA23_Tècnic en Jardineria i Floristeria

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

AGA25_Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural

IES JOSEP SUREDA I BLANES

 

AGA31_Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural

CIFP CAN MARINES

 

AGA31_Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural

CIFP JOAN TAIX

 

AGA32_Tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural

CIFP JOAN TAIX

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

ARG21_Tècnic en Preimpressió Digital

CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL

 

ARG21_Tècnic en Preimpressió Digital

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

ARG22_Tècnic en Impressió Gràfica

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

ARG32_Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

IES BERENGUER D'ANOIA

 

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

IES GUILLEM SAGRERA

No es fan proves lliures de cap mòdul

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

 

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

IES MANACOR

 

COM21_Tècnic en Activitats Comercials

IES SA BLANCA DONA

 

COM31_Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

IES BERENGUER D'ANOIA

 

COM31_Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

IES CALVIÀ

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

COM31_Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

IES MANACOR

 

COM31_Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

IES SA BLANCA DONA

 

COM33_Tècnic superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials

IES MANACOR

No es fan proves lliures de cap mòdul

COM34_Tècnic superior en Comerç Internacional

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

COM34_Tècnic superior en Comerç Internacional

IES BERENGUER D'ANOIA

No es fan proves lliures de cap mòdul

COM35_Tècnic superior en Transport i Logística

IES BERENGUER D'ANOIA

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

CIFP JOAN TAIX

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

CIFP PAU CASESNOVES

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES FELANITX

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES ISIDOR MACABICH

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES LLUCMAJOR

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES MANACOR

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES POLITÈCNIC

 

ELE21_Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

IES SON PACS

 

ELE22_Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

CIFP PAU CASESNOVES

 

ELE22_Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

IES ISIDOR MACABICH

 

ELE22_Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

IES POLITÈCNIC

 

ELE22_Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

IES SON PACS

 

ELE31_Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

CIFP PAU CASESNOVES

 

ELE31_Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

 

ELE31_Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

ELE32_Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

IES POLITÈCNIC

 

ELE33_Tècnic superior en Manteniment Electrònic

IES POLITÈCNIC

 

ELE34_Tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial

IES POLITÈCNIC

 

ENA31_Tècnic superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

IES LLUCMAJOR

 

ENA33_Tècnic superior en Energies Renovables

CIFP PAU CASESNOVES

 

EOC21_Tècnic en Construcció

IES POLITÈCNIC

 

EOC22_Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació

IES ISIDOR MACABICH

No es fan proves lliures de cap mòdul

EOC22_Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

No es fan proves lliures de cap mòdul

EOC22_Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació

IES POLITÈCNIC

No es fan proves lliures de cap mòdul

EOC31_Tècnic superior en Projectes d'Edificació

IES POLITÈCNIC

 

EOC32_Tècnic superior en Projectes d'Obra Civil

IES POLITÈCNIC

 

FME21_Tècnic en Mecanització

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES ALCÚDIA

No es fan proves lliures de cap mòdul

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES CALVIÀ

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES ISIDOR MACABICH

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES MARC FERRER

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES PUIG DE SA FONT

 

HOT21_Tècnic en Cuina i Gastronomia

IES SA SERRA

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES ALCÚDIA

No es fan proves lliures de cap mòdul

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES BALÀFIA

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES ISIDOR MACABICH

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES MARC FERRER

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

HOT22_Tècnic en Serveis en Restauració

IES PUIG DE SA FONT

No es fan proves lliures de cap mòdul

HOT31_Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT31_Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

IES ALCÚDIA

No es fan proves lliures de cap mòdul

HOT31_Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

IES CALVIÀ

 

HOT32_Tècnic superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT32_Tècnic superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

IES ISIDOR MACABICH

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

HOT33_Tècnic superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT33_Tècnic superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques

IES ISIDOR MACABICH

Només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs

HOT34_Tècnic superior en Direcció de Cuina

CIFP JUNÍPER SERRA

 

HOT34_Tècnic superior en Direcció de Cuina

IES CALVIÀ

 

HOT34_Tècnic superior en Direcció de Cuina

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

HOT34_Tècnic superior en Direcció de Cuina

IES PUIG DE SA FONT

No es fan proves lliures de cap mòdul

HOT35_Tècnic superior en Direcció de Serveis en Restauració

CIFP JUNÍPER SERRA

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CIFP PAU CASESNOVES

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES BIEL MARTÍ

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES CAPDEPERA

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES EMILI DARDER

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES JOAN RAMIS I RAMIS

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES MANACOR

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES POLITÈCNIC

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES PORTO CRISTO

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES SA COLOMINA

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES SANTA MARIA D'EIVISSA

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES S'ARENAL

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES SINEU

 

IFC21_Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

IES SON FERRER

 

IFC31_Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IFC31_Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CIFP PAU CASESNOVES

 

IFC31_Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

IES EMILI DARDER

 

IFC31_Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

IES MANACOR

 

IFC31_Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

IES SA COLOMINA

 

IFC32_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IFC32_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CIFP PAU CASESNOVES

 

IFC32_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

IES JOAN RAMIS I RAMIS

No es fan proves lliures de cap mòdul

IFC32_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

IES LLUCMAJOR

No es fan proves lliures de cap mòdul

IFC32_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

IES SON FERRER

No es fan proves lliures de cap mòdul

IFC33_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IFC33_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

CIFP PAU CASESNOVES

 

IFC33_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

IES JOAN RAMIS I RAMIS

 

IFC33_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

IES MANACOR

 

IFC33_Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

IES SON FERRER

 

IMA21_Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor

IES ISIDOR MACABICH

Només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs

IMA21_Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor

IES LLUCMAJOR

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

IMA22_Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

IES ISIDOR MACABICH

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

IMA22_Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

IES JOSEP MARIA QUADRADO

 

IMA22_Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

IES LLUCMAJOR

Només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs

IMA22_Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

IES POLITÈCNIC

 

IMA23_Tècnic en Manteniment Electromecànic

IES POLITÈCNIC

 

IMA32_Tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

IES JOSEP MARIA QUADRADO

 

IMA32_Tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

IES POLITÈCNIC

 

IMP21_Tècnic en Estètica i Bellesa

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IMP21_Tècnic en Estètica i Bellesa

CIFP JOAN TAIX

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

IMP21_Tècnic en Estètica i Bellesa

IES LLUCMAJOR

No es fan proves lliures de cap mòdul

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

CEPA LA BALANGUERA

 

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

CIFP JOAN TAIX

 

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

IES ALGARB

 

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

IES CAP DE LLEVANT

 

IMP22_Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

IES PUIG DE SA FONT

No es fan proves lliures de cap mòdul

IMP31_Tècnic superior en Estètica Integral i Benestar

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

IMP32_Tècnic superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria

IES CAP DE LLEVANT

No es fan proves lliures de cap mòdul

IMP33_Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

IMS21_Tècnic en Vídeo Disc-jockey i So

CIFP JUNÍPER SERRA

 

IMS21_Tècnic en Vídeo Disc-jockey i So

IES ISIDOR MACABICH

No es fan proves lliures de cap mòdul

IMS32_Tècnic superior en Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles

CIFP JUNÍPER SERRA

 

IMS35_Tècnic superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge

CIFP JUNÍPER SERRA

 

INA21_Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria

IES JOSEP SUREDA I BLANES

 

INA21_Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria

IES SA SERRA

 

INA22_Tècnic en Olis d'Oliva i Vi

IES BINISSALEM

 

INA31_Tècnic superior en Vitivinicultura

IES FELANITX

 

MAM21_Tècnic en Fusteria i Moble

IES POLITÈCNIC

 

MAM31_Tècnic Superior en Disseny i Moblament

IES POLITÈCNIC

No es fan proves lliures de cap mòdul

MAP22_Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions

CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA

No es fan proves lliures de cap mòdul

MAP24_Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral

CIFP CAN MARINES

No es fan proves lliures de cap mòdul

MAP32_Tècnic superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura

CIFP CAN MARINES

No es fan proves lliures de cap mòdul

MAP32_Tècnic superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura

CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA

No es fan proves lliures de cap mòdul

MAP33_Tècnic superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA

No es fan proves lliures de cap mòdul

QUI31_Tècnic superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

SAN21_Tècnic en Emergències Sanitàries

IES JOSEP MARIA LLOMPART

Només es fan proves lliures dels mòduls següents: Anatomofisiologia i patologia bàsiques, Teleemergències, FOL i EIE

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA DE MALLORCA

No es fan proves lliures de cap mòdul

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

IES ALGARB

 

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

 

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

IES MARRATXÍ

 

SAN22_Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

IES PORTO CRISTO

No es fan proves lliures de cap mòdul

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

CEPA CALVIÀ

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA DE MALLORCA

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES ALBUHAIRA

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES ALGARB

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES CAP DE LLEVANT

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES MARRATXÍ

 

SAN23_Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

IES MOSSÈN ALCOVER

 

SAN31_Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN32_Tècnic superior en Dietètica

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN32_Tècnic superior en Dietètica

IES ALBUHAIRA

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

SAN32_Tècnic superior en Dietètica

IES ALGARB

 

SAN32_Tècnic superior en Dietètica

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

 

SAN34_Tècnic Superior en Higiene Bucodental

IES MARRATXÍ

 

SAN34_Tècnic superior en Higiene Bucodental

IES MOSSÈN ALCOVER

 

SAN35_Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

IES JOSEP MARIA LLOMPART

No es fan proves lliures de cap mòdul

SAN36_Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SAN36_Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

IES CAP DE LLEVANT

 

SEA21_Tècnic en Emergències i Protecció Civil

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL

No es fan proves lliures de cap mòdul

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

CEPA CALVIÀ

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA DE MALLORCA

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

CIFP SON LLEBRE

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES ALGARB

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES CAP DE LLEVANT

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES MARC FERRER

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES PORTO CRISTO

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES RAMON LLULL

 

SSC21_Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

IES SANTA MARGALIDA

 

SSC31_Tècnic superior en Educació Infantil

IES ANTONI MAURA

 

SSC31_Tècnic superior en Educació Infantil

IES CAP DE LLEVANT

 

SSC31_Tècnic superior en Educació Infantil

IES MOSSÈN ALCOVER

 

SSC31_Tècnic superior en Educació Infantil

IES QUARTÓ DE PORTMANY

 

SSC31_Tècnic superior en Educació Infantil

IES SANTA MARGALIDA

 

SSC32_Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística

IES RAMON LLULL

 

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

CEPA CALVIÀ

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

CIFP SON LLEBRE

 

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

IES ALGARB

 

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

IES CAP DE LLEVANT

Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

IES MOSSÈN ALCOVER

 

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

IES RAMON LLULL

 

SSC33_Tècnic superior en Integració Social

IES SANTA MARGALIDA

No es fan proves lliures de cap mòdul

SSC34_Tècnic superior en Mediació Comunicativa

CIFP SON LLEBRE

 

SSC35_Tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere

CIFP SON LLEBRE

 

TMV21_Tècnic en Carrosseria

CIFP JUNÍPER SERRA

 

TMV21_Tècnic en Carrosseria

IES MANACOR

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

CIFP JUNÍPER SERRA

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

CIFP PAU CASESNOVES

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

IES ISIDOR MACABICH

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

IES MANACOR

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

 

TMV22_Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils

IES SON PACS

 

TMV26_Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

CIFP CENTRE DE LA MAR

 

TMV26_Tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

CIFP L'EMBAT

 

TMV31_Tècnic superior en Automoció

CIFP JUNÍPER SERRA

 

TMV31_Tècnic superior en Automoció

CIFP PAU CASESNOVES

 

TMV31_Tècnic superior en Automoció

IES MANACOR

 

TMV32_Tècnic Superior en Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina

IES SON PACS

No es fan proves lliures de cap mòdul

 

ANNEX 3 Mòduls dels cicles de grau superior LOE que s'imparteixen en anglès el curs 2022-2023

Títol

Mòdul de primer curs

Mòdul de segon curs

ADG31. Tècnic superior en Assistència a la Direcció

0649. Ofimàtica i Procés de la Informació

0663. Gestió Avançada de la Informació

ADG32. Tècnic superior en Administració i Finances

0649. Ofimàtica i Procés de la Informació

0656. Simulació Empresarial

AFD31. Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

1138. Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d'Animació Turística

1123. Activitats d'Oci i Temps Lliure

AFD32. Tècnic superior en Condicionament Físic

1149. Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical

1150. Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical

AGA31. Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural

0694. Maquinària i Instal·lacions Forestals

0698. Conservació de Jardins i Zones Esportives

AGA32 Tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural

0694. Maquinària i Instal·lacions Forestals

0790. Tècniques d'Educació Ambiental

ARG32. Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

1417. Materials de Producció Gràfica

1481. Gestió de la Producció en Processos d'Edició

COM31. Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat

0931. Màrqueting Digital

1008. Mitjans i Suports de Comunicació

COM34. Tècnic superior en Comerç Internacional

0627. Gestió Administrativa del Comerç Internacional

0826. Mitjans de Pagament Internacional

COM35. Tècnic superior en Transport i Logística

0627. Gestió Administrativa del Comerç Internacional

0624. Comercialització del Transport i la Logística

ELE31. Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

0523. Configuració d'Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques

0521. Tècniques i Processos en Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques

ELE32. Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

0525. Configuració d'Infraestructures de Sistemes de Telecomunicacions

0555. Xarxes Telemàtiques

ELE33. Tècnic superior en Manteniment Electrònic

1052. Equips Microprogramables

1057. Manteniment d'Equips de Vídeo

ELE34. Tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial

0960. Sistemes Seqüencials Programables

0965. Sistemes Programables Avançats

ENA31. Tècnic superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

0354. Promoció de l'Ús Eficient de l'Energia i de l'Aigua

0352. Configuració d'Instal·lacions Solars Tèrmiques

ENA 33. Tècnic superior en Energies Renovables

0670. Telecontrol i Automatismes

0683. Gestió del Muntatge de Parcs Eòlics

EOC31. Tècnic superior en Projectes d'Edificació

0567. Disseny i Construcció d'Edificis

0570. Desenvolupament de Projectes d'Edificació Residencial

EOC32. Tècnic superior en Projectes d'Obra Civil

0769. Urbanisme i Obra Civil

0772. Desenvolupament de Projectes Urbanístics

HOT31. Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

0176. Recepció i Reserves

0178. Comercialització d'Esdeveniments

HOT32. Tècnic superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

0383. Destinacions Turístiques

0398. Venda de Serveis Turístics

HOT33. Tècnic superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques

0383. Destinacions Turístiques

0385. Serveis d'Informació Turística

HOT34. Tècnic superior en Direcció de Cuina

0499. Processos d'Elaboració Culinària

0498. Elaboració de Pastisseria i Rebosteria

HOT35. Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració

0510. Processos de Serveis a Restaurant

0512. Planificació i Direcció de Serveis i Esdeveniments en Restauració

IFC31. Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

0372. Gestió de Bases de Dades

0376. Implantació d'Aplicacions Web

IFC32. Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

0484. Bases de Dades

0488. Desenvolupament d'Interfícies

IFC33. Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

0484. Bases de Dades

0615. Disseny d'Interfícies Web

IMA32. Tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

0121. Equips i Instal·lacions Tèrmiques

0133. Gestió del Muntatge, de la Qualitat i del Manteniment

IMP31. Tècnic superior en Estètica Integral i Benestar

0747. Massatge Estètic

0748. Drenatge Estètic i Tècniques per Pressió

IMP32. Tècnic superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria

1065. Recursos Tècnics i Cosmètics

1071. Direcció i Comercialització

IMP33. Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa

1182. Disseny d'Imatge Integral

1071. Direcció i Comercialització

IMS32. Tècnic superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

0910. Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics

0903. Processos de Realització en Cinema i Vídeo

IMS35. Tècnic superior en Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge

1158. Planificació de Càmera en Audiovisuals

1164. Presa Fotogràfica

INA31. Tècnic superior en Vitivinicultura

0077. Viticultura

0084. Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària

MAM31. Tècnic superior en Disseny i Moblament

0986. Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble

0989. Disseny de Fusteria i Moble

QUI31. Tècnic superior en Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

0070. Assajos Microbiològics

0071. Assajos Biotecnològics

SAN31. Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

1369. Biologia Molecular i Citogenètica

1382. Citologia General

SAN33. Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitàries

1519. Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris

1523. Gestió Administrativa Sanitària

SAN34. Tècnic superior en Higiene Bucodental

0731. Estudi de la Cavitat Oral

0735. Educació per a la Salut Oral

SAN36. Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

1369. Biologia Molecular i Citogenètica

1372. Tècniques d'Immunodiagnòstic

SSC31. Tècnic superior en Educació Infantil

0012. Autonomia Personal i Salut Infantil

0013. El Joc Infantil i la seva Metodologia

SSC32. Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística

1125. Animació i Gestió Cultural

1126. Animació Turística

SSC33. Tècnic superior en Integració Social

0342. Promoció de l'Autonomia Personal

0017. Habilitats Socials

SSC34. Tècnic superior en Mediació Comunicativa

0017. Habilitats Socials

1121. Empresa i Iniciativa Emprenedora

SSC35. Tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere

0344. Metodologia de la Intervenció Social

1401. Informació i Comunicació amb Perspectiva de Gènere

TMV31. Tècnic superior en Automoció

0291. Sistemes Elèctrics i de Seguretat i Confortabilitat

0297. Gestió i Logística del Manteniment del Vehicle

 

​​​​​​​ANNEX 4 Calendari de les proves lliures corresponent a la convocatòria de 2023

Data

Actuació

Apartat annex 1

Del 2 al 10 de març

Inscripció per fer les proves.

8

Abans de la publicació de la relació provisional

Creació de les comissions avaluadores.

12

21 de març

Publicació de les relacions provisionals d'inscrits al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

12

22, 23 i 24 de març

Termini de reclamacions contra les relacions provisionals d'inscrits.

13

31 de març

Publicació de les llistes definitives d'inscrits al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

14

Abans del 18 d'abril

Publicació del calendari, els criteris d'avaluació i la relació de material necessari per fer les proves al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

17.3

17.5

El mateix dia que es publica al centre

Tramesa a la DGFPIEAS, per via electrònica, del calendari de les proves.

17.6

Abans del 28 d'abril

Assignació del projecte que cal realitzar per a l'avaluació del mòdul de Projecte dels alumnes que tenen superat el mòdul d'FCT.

31.3.b

Del 2 al 31 de maig

Període per a la realització de les proves lliures segons el calendari del centre.

17.1

Cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova

Publicació, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre, dels resultats provisionals de cada prova i convocatòria per fer-ne la revisió.

21

Tres dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals

Termini de reclamacions davant la comissió avaluadora.

22

L'endemà de la resolució de les reclamacions

Publicació de la llista definitiva de les qualificacions de la prova al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

22.4

Un mes des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva de qualificacions

Termini perquè qui no estigui d'acord amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora pugui presentar un recurs d'alçada.

28

A partir de la publicació de la llista definitiva

Lliurament dels certificats i de les acreditacions.

26

Abans del 16 de juny

Finalització del procés d'avaluació.

27

 

ANNEX 5 Relació de cicles LOGSE en procés de substitució pels nous cicles LOE

Només es poden inscriure a cicles LOGSE els alumnes que ja tenguin algun mòdul d'aquests cicles superat Afecta els cicle següent:

 • Tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (AFD21-LOGSE), substituït el curs 2021-2022

 Els centres que han de fer les proves d'aquest cicle són:

 • IES Algarb
 • IES Llorenç Garcias i Font
 • IES Bendinat
 • IES Albuhaira
 • IES CTEIB
 • IES Son Rullan
 • IES Guillem Cifre de Colonya
 • IES Cap de Llevant