Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 97593
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 41.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), regula l'accés a cicles formatius de grau superior. Es requereix el compliment, entre d'altres, de la condició d'haver superat una prova d'accés.

2. Així mateix, l'article 41.3 de la LOE, amb les modificacions introduïdes per la LOMLOE, estableix que el títol de tècnic permet accedir als cicles formatius de grau superior de la formació professional del sistema educatiu.

3. L'article 46 de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, indica que les administracions educatives han de convocar anualment proves d'accés a tots els cicles que ofereixen.

4. L'article 21.1 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, disposa que les administracions educatives han de convocar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior almenys una vegada l'any.

5. El desenvolupament d'aquestes proves es regeix per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer de 2012).

6. En la disposició final primera de l'Ordre esmentada s'autoritza el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè dicti les instruccions necessàries per a l'execució, el desplegament i la concreció d'aquesta Ordre.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

2. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022).

3. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), que en l'article 25.4 indica que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de convocar i organitzar periòdicament les proves d'accés a la formació professional d'acord amb els criteris establerts per la normativa bàsica.

5. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer de 2012).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu en els termes que figuren en les instruccions que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l'organització de la prova que dona accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu per a l'any 2023, que figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar l'annex 2 d'aquesta Resolució, que especifica els continguts, l'estructura i la durada de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

4. Aprovar l'annex 3 d'aquesta Resolució, que detalla el calendari de les actuacions corresponents a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

5. Aprovar l'annex 4 d'aquesta Resolució, que estableix les especialitats docents dels professors que actuen com a vocals de les comissions avaluadores.

6. Aprovar l'annex 5 d'aquesta Resolució, que especifica els certificats i títols que eximeixen de fer la prova de llengua estrangera de l'idioma corresponent, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

7. Aprovar l'annex 6 d'aquesta Resolució, que especifica les exempcions de fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i la documentació que les acredita.

8. Aprovar l'annex 7 d'aquesta Resolució, que especifica els certificats de professionalitat de nivell 2 o superior que donen l'exempció de la part específica.

9. Establir que aquesta Resolució ha de produir efectes l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de febrer de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX 1 Instruccions

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar aquesta convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional que s'ha de dur a terme en centres públics de les Illes Balears, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer), i amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

Segon Requisits per a la inscripció

1. Es poden inscriure a la prova les persones que no reuneixen cap requisit que els permeti accedir directament al cicle de grau superior de formació professional que volen cursar i que compleixin dinou anys o més dins l'any natural 2023.

2. Les persones que han superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior per a una determinada opció en una convocatòria anterior es poden presentar a la convocatòria actual a la mateixa opció, amb la finalitat de millorar-ne la nota. En el cas que hagin superat la prova a les Illes Balears, han de triar entre una d'aquestes possibilitats:

 • Repetir tota la prova, és a dir, no mantenir cap qualificació de cap part.
 • Examinar-se només d'una de les dues parts de la prova, és a dir, mantenir la qualificació obtinguda d'una part en una convocatòria anterior i examinar-se únicament de l'altra part. L'interessat ha d'haver superat la part de la qual no s'examini o ha de tenir l'exempció d'examinar-se'n.

3. Les persones en disposició de sol·licitar l'exempció de fer totes les parts o matèries de la prova per a una determinada opció es poden presentar a aquesta convocatòria a la mateixa opció amb la finalitat de disposar de qualificació, sempre que s'examinin d'alguna part o matèria.

4. Les persones que tenguin una part de la prova d'accés superada i estiguin en condicions de sol·licitar l'exempció de fer l'altra part es poden presentar a aquesta convocatòria a la mateixa opció, amb la finalitat de millorar-ne la nota, sempre que s'examinin d'alguna part o matèria. En la sol·licitud d'inscripció s'ha d'indicar si es vol mantenir la qualificació de la part superada o bé si es vol repetir tota la prova.

5. En relació amb les parts de la prova superades, s'entén que per obtenir l'exempció o guardar la nota en aquesta convocatòria només són vàlides les proves organitzades per la conselleria competent en matèria d'educació del Govern de les Illes Balears en convocatòries anteriors, sempre que en el certificat hi consti la nota de cada una de les parts de la prova.

6. La sol·licitud d'exempció de totes les parts o matèries de la prova és motiu d'exclusió i, si escau, d'anul·lació de la matrícula. En aquest cas, tampoc no s'emetrà el certificat d'aptitud.

7. La inscripció està subjecta al pagament de les taxes que s'estableixen en els articles 103 septdecies a 103 unvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La taxa d'inscripció per fer la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 34,87 euros.

8. Queden exempts del pagament de la taxa:

a. Les persones en situació legal de desocupació; les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar; les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar; els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial; els membres de les famílies en risc social; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; els joves tutelats i extutelats en via d'emancipació, i els joves en situació d'acolliment familiar. En el moment de la inscripció, els subjectes passius de la taxa han d'acreditar documentalment que es troben en alguna d'aquestes situacions.

b. Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també han d'adjuntar el llibre de família o una certificació oficial en què s'acrediti el matrimoni o la filiació, respectivament.

c. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família o una certificació oficial en què s'acrediti la filiació.

d. Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l'exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

9. Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

10. L'import de la taxa s'ha de retornar, prèvia sol·licitud, en el cas que el sol·licitant no sigui admès a les proves convocades.

Tercer Termini d'inscripció a la prova

1. El període d'inscripció a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior és del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.

2. Els centres educatius han d'introduir totes les sol·licituds rebudes al GESTIB abans de publicar les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

3. Les sol·licituds presentades fora del termini establert en aquest apartat s'han d'introduir al GESTIB però han d'aparèixer com a excloses en les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Quart Centres on es desenvolupa la prova

1. La prova d'accés a cicles formatius de grau superior en aquesta convocatòria es duu a terme, únicament, als centres que s'indiquen a continuació:

a. Opció d'humanitats i ciències socials:

 • IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.
 • IES Ramon Llull (Palma).
 • IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d'alemany.
 • IES Calvià (Calvià). No ofereix la matèria de francès.
 • IES Berenguer d'Anoia (Inca).
 • IES Manacor (Manacor). No ofereix la matèria de francès.
 • IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).
 • IES Sa Blanca Dona (Eivissa).

b. Opció de ciències de la salut i mediambientals:

 • IES Josep Maria Llompart (Palma).
 • IES Son Rullan (Palma).
 • IES Albuhaira (Muro).
 • IES Felanitx (Felanitx).
 • IES Cap de Llevant (Maó).
 • IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).

c. Opció de ciències i tecnologia:

 • IES Politècnic (Palma).
 • IES Emili Darder (Palma).
 • IES Berenguer d'Anoia (Inca).
 • IES Manacor (Manacor).
 • IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
 • IES Isidor Macabich (Eivissa).

2. La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es vol fer la prova.

3. Els aspirants que s'han d'examinar de la matèria de segona llengua estrangera han de presentar la sol·licitud en un centre que ofereixi les especialitats d'alemany o francès, segons correspongui.

4. Excepcionalment, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar que una persona faci la prova d'accés a cicles formatius de grau superior en un centre públic diferent dels que s'estableixen en aquest apartat.

Cinquè Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1. Per formalitzar la sol·licitud d'inscripció, s'ha de lliurar l'imprès oficial per duplicat. Tots els centres educatius públics on es fa la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional corresponent a aquesta convocatòria han de facilitar aquest imprès, que també es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es). En aquesta sol·licitud l'aspirant ha d'indicar a quin cicle o a quina opció de cicles vol accedir. També ha d'especificar en quin idioma vol l'enunciat de la prova (català o castellà), així com les dues matèries optatives de què es vol examinar en la part específica de la prova, encara que sol·liciti l'exempció d'aquesta part. Si tria examinar-se de segona llengua estrangera com a matèria optativa de la part específica, ha de triar entre l'alemany o el francès.

2. Les persones que tenen una part de la prova de la mateixa opció superada a les Illes Balears i trien que se'ls tengui en compte la qualificació d'aquesta part per no examinar-se'n, ho han de fer constar en la sol·licitud.

3. Les persones que ja tenen tota la prova de la mateixa opció superada a les Illes Balears però es presenten per millorar-ne la qualificació i trien que se'ls tengui en compte l'exempció d'una de les parts o la qualificació d'una de les parts ja superada per no examinar-se'n, ho han de fer constar en la sol·licitud.

4. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que pertoqui d'entre tota la que figura en l'apartat sisè d'aquestes instruccions.

5. Els sol·licitants que, per les seves circumstàncies, necessiten una adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova, ho han de fer constar en la sol·licitud.

 

Sisè Documentació que cal presentar

A. PAGAMENT DE LA TAXA

1. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s'ha de presentar el document d'ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s'ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s'ha fet de manera presencial, s'ha de presentar l'original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és P40.

2. Per acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa, s'ha de presentar algun dels documents que s'indiquen a continuació, segons correspongui:

a. Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d'ocupació. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

b. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d'una persona amb discapacitat, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

c. Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar d'una persona dependent, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

d. Els membres de famílies en risc social amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l'òrgan. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

e. Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures administratives de protecció han d'aportar la resolució o certificació oficial de l'òrgan competent. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

f. Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

g. Les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

h. Els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció han de presentar el certificat d'ingressos de renda mínima d'inserció amb data posterior a l'1 de gener de 2023.

i. Els membres d'unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d'ingressos de renda social garantida amb data posterior a l'1 de gener de 2023.

j. Els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l'entitat gestora de l'ajut amb data posterior a l'1 de gener de 2023. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

k. Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la data d'emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

l. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.

m. Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

 • Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l'Interior a nom de la persona sol·licitant.
 • Una resolució prèvia d'indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 • Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 

n. Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

 • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
 • Una sentència condemnatòria.
 • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
 • Una resolució judicial per mitjà de la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
 • Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona.

En el cas de ser-ne fill dependent, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

o. Els membres de famílies monoparentals han d'aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l'administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d'estar vigents.

p. Els joves en situació d'acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l'acolliment, o, si no n'hi ha, un certificat emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d'Eivissa o Consell Insular de Formentera).

B. REQUISIT D'EDAT

3. Per acreditar el requisit d'edat, s'ha de presentar l'original i una còpia del document oficial d'identificació (DNI, passaport, etc.).

C. REQUISIT D'ACCÉS

4. Per acreditar que no es compleix cap altre requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau superior, s'ha de presentar una declaració responsable que ho acrediti, segons el model de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que es troba a la pàgina web del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (http://fp.caib.es).

D. EXEMPCIONS

5. Els aspirants que compleixen determinats requisits que els permeten estar exempts de fer una part de la prova han de presentar la documentació següent (s'ha de presentar l'original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi):

a. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part comuna perquè ja ha superat una prova d'accés a cicles formatius de formació professional a les Illes Balears que dona accés a cicles de grau superior diferents del que vol cursar, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.

b. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part comuna perquè ja ha superat la part comuna d'una prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.

c. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part comuna perquè ja ha superat la part general d'una prova d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.

d. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part comuna perquè ja ha superat la prova general d'accés als ensenyaments artístics superiors dels graus de Disseny, d'Art Dramàtic o de Música a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.

e. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part comuna perquè ja ha superat una prova d'accés als mòduls professionals experimentals del nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.

f. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica perquè té un títol de tècnic auxiliar d'FP1 de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que vol cursar, ha d'aportar el títol de tècnic auxiliar d'FP1 o el resguard d'haver fet el pagament per obtenir-lo.

g. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica perquè ja ha superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part del cicle de grau superior que vol cursar, ha d'aportar el certificat que ho acrediti. En cas de superar la prova, el certificat d'aptitud només donarà accés a aquest cicle.

h. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica perquè té un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle superior que vol cursar segons l'annex 7 d'aquesta Resolució, ha de presentar el certificat de professionalitat al·legat. A més, en la sol·licitud d'inscripció ha d'indicar a quin cicle vol accedir. En cas de superar la prova, el certificat només donarà accés a aquest cicle. Aquesta exempció també s'aplica als sol·licitants que tenguin un certificat de professionalitat declarat equivalent als recollits en l'annex 7.

i. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica perquè té acreditades una o més unitats de competència del cicle de grau superior al qual vol accedir, ha de presentar el certificat que ho acrediti. A més, en la sol·licitud d'inscripció ha d'indicar a quin cicle vol accedir. En cas de superar la prova, el certificat només donarà accés a aquest cicle. Aquesta exempció també s'aplica als sol·licitants que tenguin un certificat de professionalitat declarat equivalent als recollits en l'annex 7.

j. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica perquè té experiència laboral suficient exercint les funcions pròpies d'un lloc de treball rellevant dels recollits en el Reial decret que estableix el títol que vol cursar, ha de presentar el certificat que en concedeix l'exempció. En cas de superar la prova, el certificat només donarà accés al cicle pel qual té concedida l'exempció.

k. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica de la prova d'accés als cicles de grau superior de la família professional d'activitats físiques i esportives perquè és esportista d'alt nivell o d'alt rendiment, ha de presentar el butlletí oficial que reconegui que forma part de les llistes d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment.

l. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part específica de la prova d'accés als cicles de grau superior de la família professional d'activitats físiques i esportives perquè és esportista d'alt rendiment al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (que no apareixen publicats en cap butlletí oficial), ha de presentar la documentació següent:

 • Un certificat emès per la Fundació per a l'Esport Balear en què es faci constar que el sol·licitant forma part d'un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears.
 • Un certificat emès per la federació de les Illes Balears o per la federació espanyola en què es faci constar que el sol·licitant es troba en possessió d'una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

m. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de llengua catalana perquè té el nivell B2 o equivalent, o un nivell superior, ha d'aportar un dels certificats següents durant el període d'inscripció:

 • Un dels certificats recollits en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
 • La resolució d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat segons l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).
 • La resolució d'atorgament de l'equivalència del nivell B2 o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

n. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de llengua catalana per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), se seguirà el procediment següent:

 

— L'interessat ha de presentar la documentació indicada en l'Ordre esmentada dins el termini d'inscripció:

 • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne que signi la sol·licitud.
 • Original i còpia de l'expedient acadèmic de l'alumne.
 • Certificat històric d'empadronament emès per l'administració competent.
 • Justificació de la residència temporal d'acord amb l'article 9.1 de l'Ordre esmentada, si escau.
 • En el cas que l'interessat es trobi en una de les situacions previstes en l'article 8.1.2 de l'Ordre de 8 de març de 2018, el certificat expedit per l'organisme competent i el dictamen d'escolarització corresponent.
 • En el cas de les persones adultes, la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació a la qual es refereix l'apartat 3 de l'article 9 de l'Ordre de 8 de març de 2018.

— L'interessat ha de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre on faci la inscripció a la prova d'accés, per tal que aquesta la trameti al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa en el termini de vuit dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la finalització del termini d'inscripció a les proves. A més, dins aquest mateix termini, la secretaria del centre ha d'emplenar les sol·licituds telemàtiques d'exempció d'avaluació de la llengua catalana mitjançant el sistema informàtic habilitat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, el GESTIB.

— El Servei de Formació Homologada i Capacitació ha de comunicar al centre educatiu els requeriments d'esmena de faltes o d'aportació de la documentació que manqui per poder resoldre l'expedient. En un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la comunicació, el centre ha de notificar el requeriment a la persona interessada per tal que esmeni la sol·licitud o aporti la documentació requerida.

— La resolució de l'expedient de sol·licitud es trametrà al centre educatiu mitjançant l'eina habilitada a tal fi (GESTIB). En un termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que se signi, el centre l'ha de notificar i lliurar a l'interessat.

— L'exempció estarà condicionada a l'aportació, per part de la persona interessada, de la resolució d'exempció d'examinar-se de llengua catalana de la prova d'accés a cicles formatius abans de l'inici de la prova. En cas contrari, se n'haurà d'examinar.

 

o. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de llengua estrangera de la part comuna perquè té algun dels certificats que apareixen en l'epígraf d'anglès de l'annex 5 d'aquesta Resolució, que acrediten coneixements de la llengua estrangera de nivell A2 o superior, l'ha de presentar durant el període d'inscripció. Els únics certificats que eximeixen de fer la prova de llengua estrangera de la part comuna són els que apareixen en l'epígraf d'anglès de l'annex 5.

p. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de segona llengua estrangera de la part específica de l'opció d'humanitats i ciències socials (alemany o francès) perquè té algun dels certificats que apareixen en l'epígraf de l'idioma corresponent (alemany o francès) de l'annex 5, que acrediten coneixements de la llengua estrangera corresponents al nivell A2 o superior, l'ha de presentar durant el període d'inscripció. Els únics certificats que eximeixen de fer la prova de segona llengua estrangera de la part específica de l'opció esmentada són els que apareixen en l'epígraf de l'idioma corresponent (alemany o francès) de l'annex.

q. Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se d'alguna de les matèries que formen part de la prova perquè té superada alguna de les assignatures recollides en l'annex 6 d'aquesta Resolució, ha de presentar el certificat que ho acredita. S'ha d'entendre que si la persona interessada les ha superades en algun curs pot demanar-ne l'exempció.

E. RESERVA DE NOTA

6. Els aspirants que tenen una part de la prova d'accés de la mateixa opció a la qual s'inscriuen superada a les Illes Balears i que sol·liciten que la qualificació d'aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han de presentar un únic certificat que ho acrediti.

F. ADAPTACIONS

7. Les persones que sol·licitin l'adaptació de les condicions en què s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han de presentar algun dels documents següents en el moment de la inscripció:

 • Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. Si escau, en la sol·licitud s'ha d'indicar els mitjans humans, organitzatius o materials específics que considera necessaris per accedir a la prova.
 • Dictamen d'escolarització emès pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica en què s'indiqui que l'interessat presenta dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.
 • Informe emès per associacions amb experiència reconeguda en què s'indiqui que l'interessat presenta dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d'aprenentatge de la persona interessada. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.

8. No s'admetran els informes esmentats en el paràgraf anterior que no indiquin la data d'emissió.

9. El centre educatiu ha de requerir a la persona interessada la documentació justificativa que li falti abans de publicar les llistes provisionals de persones admeses.

10. El Servei de Planificació i Participació comunicarà al centre educatiu els requeriments d'esmena de faltes o d'aportació de la documentació que manqui per poder resoldre l'expedient. El mateix dia en què en rebi la comunicació, el centre ha de notificar el requeriment a les persones interessades per tal que facin les esmenes o aportin la documentació que falti.

11. En cas que la persona interessada no aporti la documentació requerida en el termini de deu dies hàbils comptadors des del dia posterior a la notificació, es considerarà que desisteix de la seva petició.

12. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de comunicar a cadascun dels centres que fan la prova de quines persones s'accepta la petició d'adaptació de les condicions de la prova.

 

Setè Actuació amb la documentació necessària per inscriure's per fer la prova

1. El secretari del centre on es fan les inscripcions per fer la prova ha de comprovar que la sol·licitud d'inscripció està degudament emplenada, n'ha de segellar un dels exemplars i l'ha de retornar a la persona interessada. A més, s'ha de quedar una fotocòpia del document oficial d'identificació i de la resta de documentació que es presenta, un cop acarats amb l'original i compulsats.

2. Aquesta documentació s'ha de conservar durant un termini mínim de sis anys.

Vuitè Situacions que eximeixen de fer alguna part de la prova d'accés

1. Les situacions que eximeixen de fer alguna part de la prova d'accés a un cicle de grau superior són les que s'estableixen en l'article 21 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears, així com les enumerades en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

2. Es pot sol·licitar l'exempció d'examinar-se de la part específica de la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior que s'imparteixi en el moment de la sol·licitud als centres educatius autoritzats de les Illes Balears si s'acredita experiència laboral suficient exercint les funcions pròpies d'un lloc de feina rellevant dels recollits en el reial decret que estableix el títol. Aquesta exempció s'ha de demanar abans de fer la inscripció, mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

a. Sol·licitud en la qual s'ha d'indicar expressament el cicle formatiu per al qual se sol·licita l'exempció.

b. Fotocòpia del document oficial d'identificació.

c. Informe de vida laboral o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat laboral a la qual s'estigui afiliat en què figuri l'historial de contractació de la persona interessada: l'empresa o empreses en què se l'ha contractat, el grup de cotització i el període de contractació, o si s'escau, el període d'alta en la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms.

d. En el cas dels treballadors per compte d'altri, certificat emès per cadascuna de les empreses en les quals s'hagi adquirit l'experiència laboral al·legada per demanar l'exempció, en què s'especifiqui la durada dels contractes laborals amb l'empresa que emet el certificat, el grup de cotització, les categories professionals que ha tingut, així com la descripció de les tasques específiques desenvolupades en l'activitat laboral.

e. En el cas dels treballadors autònoms, declaració responsable en què constin detalladament el tipus de tasques o d'activitats laborals realitzades i el període en què s'han desenvolupat.

3. Una vegada l'aspirant ha obtingut l'exempció per experiència laboral per a un cicle concret, no l'ha de tornar a sol·licitar, encara que es presenti a altres convocatòries de la prova d'accés per accedir al mateix cicle.

Novè Acumulació d'exempcions

1. Segons l'article 22 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, les persones que acumulin l'exempció de fer totes les parts de la prova no cal que la facin ni que s'inscriguin per fer-la.

2. En aquest cas, per sol·licitar plaça durant el procés d'admissió a cicles formatius s'ha de presentar la documentació justificativa.

3. No obstant això, segons l'article 19.2 de l'Ordre esmentada, els qui tenen l'exempció de fer totes les parts de les prova es poden presentar a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació de la prova, sempre que s'examinin d'alguna matèria.

Desè Acumulació d'una part superada i exempció de l'altra part

1. Segons l'article 23 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, els aspirants que tenen una part de la prova d'accés superada a les Illes Balears i, a més, tenen l'exempció d'examinar-se de l'altra part no cal que facin la prova ni que s'inscriguin per fer-la.

2. Qui es trobi en aquesta situació ha de presentar la documentació que acredita la superació d'una de les parts a les Illes Balears i l'exempció d'examinar-se de l'altra per sol·licitar plaça durant el procés d'admissió a cicles formatius.

3. En aquest cas, la qualificació de la prova d'accés, a tots els efectes, és la qualificació de la part superada.

4. En cas de presentar-se a la prova de la mateixa opció, la qualificació de la part superada pot mantenir-se en la present convocatòria únicament en cas d'examinar-se d'alguna matèria de la part exempta.

Onzè Admissió per fer la prova

Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que les persones que sol·liciten fer la prova tenen l'edat requerida, que no sol·liciten l'exempció de totes les parts i/o matèries i que compleixen la resta de condicions que permeten fer-la.

Dotzè Llista provisional de persones admeses i excloses

1. La llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior s'ha de publicar el dia 24 de març de 2023 al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres educatius on es fan les proves, és a dir, on s'han presentat les sol·licituds.

2. En la llista provisional s'han de fer constar:

a. Les persones que tenen l'exempció de fer la prova de llengua catalana.

b. Les persones que tenen l'exempció de fer la prova de llengua estrangera de la part comuna.

c. Les persones que tenen l'exempció de fer la prova de segona llengua estrangera de la part específica de l'opció d'humanitats i ciències socials, amb indicació expressa de l'idioma objecte de l'exempció.

d. Les persones que tenen l'exempció de fer alguna de les matèries de la prova, amb indicació expressa de la matèria objecte de l'exempció.

e. Les persones que tenen l'exempció de fer la part comuna de la prova d'accés als cicles de grau superior.

f. Les persones que tenen l'exempció de fer la part específica de la prova d'accés als cicles de grau superior d'una família professional concreta, amb indicació expressa de la família professional.

g. Les persones que tenen l'exempció de fer la part específica de la prova d'accés a un cicle formatiu concret, amb indicació expressa del cicle.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer la prova de llengua catalana únicament per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 i no puguin presentar la resolució corresponent abans de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, s'ha de fer constar la indicació «Exempció condicionada» en la llista provisional.

4. El centre educatiu ha de conservar una còpia de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses durant un termini de quatre mesos comptadors des de la publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes. També se n'ha d'arxivar una còpia al GESTIB.

Tretzè Termini de reclamacions

Les reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior es poden presentar els dies 27, 28 i 29 de març de 2023 davant el director del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud d'inscripció, el qual ha de resoldre i notificar la resolució mitjançant la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la prova.

Catorzè Llista definitiva de persones admeses i excloses a la prova

1. El dia 5 d'abril de 2023, els centres educatius on es fa la prova han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre la llista definitiva de persones admeses i excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

2. En la llista definitiva hi han de figurar les exempcions de fer alguna de les parts o alguna de les matèries que té cada aspirant.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer la prova de llengua catalana únicament per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 i no puguin presentar la resolució corresponent fins al dia de l'examen de llengua catalana, s'ha de fer constar la indicació «Exempció condicionada» en la llista definitiva.

4. Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

Quinzè Comunicació de les dades d'inscripció a la prova

El dia 24 de març de 2023, els centres han de comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per via electrònica, la llista de persones que sol·liciten l'adaptació de les condicions de realització de la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest mateix dia també han de trametre per via electrònica una còpia de les sol·licituds i de la documentació que s'adjunta en la sol·licitud d'aquestes persones.

Setzè Data i horari de la prova

1. La prova d'accés a cicles formatius de grau superior tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig de 2023.

2. L'horari i l'ordre de desenvolupament de la prova s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on es fa la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d'iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a. Dia 10 de maig de 2023:

 • 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
 • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d'una hora per a cada examen).
 • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d'una hora).

b. Dia 11 de maig de 2023:

 • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d'una hora i mitja per a cada examen).

3. S'ha d'arxivar una còpia compulsada de l'acta de constitució de la comissió avaluadora a l'apartat de Documentació del GESTIB el 31 de maig de 2023 com a tard.

Dissetè Material per fer la prova

La relació de material, en el cas que sigui necessari per fer la prova, s'ha de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on es dugui a terme la prova el mateix dia que se'n publica l'horari i l'ordre de desenvolupament. El material necessari per a la prova és el que s'estableix en les orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior per a cada matèria, les quals es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

Divuitè Verificació de la identitat dels aspirants

1. Els membres de la comissió avaluadora han de verificar la identitat dels aspirants abans de l'inici de cada sessió.

2. Amb aquesta finalitat, els alumnes que es presentin a la prova han de disposar d'un document oficial d'identificació, que han de presentar als membres de la comissió avaluadora quan els el requereixin.

Dinovè Incidències

1. La comissió avaluadora del centre ha de resoldre les incidències que es derivin de l'organització i la realització de la prova.

2. Aquestes incidències s'han de fer constar en acta i arxivar al GESTIB, i s'han de comunicar al Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors tan aviat com sigui possible.

3. Els aspirants han d'abstenir-se de cometre accions fraudulentes durant els exàmens o col·laborar-hi. Algunes d'aquestes accions són:

a. Copiar per qualsevol mitjà.

b. Comunicar-se amb altres persones per qualsevol mitjà sense estar autoritzat per fer-ho.

c. Suplantar la identitat d'algú o falsificar documents.

d. Incomplir les indicacions dels membres del tribunal o personal col·laborador.

e. Alterar el normal desenvolupament de les proves.

f. Ofendre els membres del tribunal, personal col·laborador o altres inscrits o ser desconsiderat amb ells.

4. En el cas que un aspirant dugui a terme alguna de les accions esmentades en el punt anterior o d'altres de gravetat equivalent a judici de la comissió avaluadora, es retirarà l'examen de la matèria, es documentarà la incidència segons els mitjans disponibles i es farà constar en acta. La comissió avaluadora farà constar clarament en l'examen que la qualificació que li correspon és de 0. Aquesta actuació de l'aspirant no afectarà les altres matèries de la prova.

5. En casos d'especial gravetat que puguin afectar la integritat de les persones o el normal desenvolupament de la prova, el president de la comissió podrà acordar l'expulsió de l'aula dels implicats, així com impedir-ne l'entrada en sessions posteriors.

Vintè Comissions avaluadores de la prova

1. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de nomenar, a proposta del director de cada centre, els membres de les comissions avaluadores. Aquesta proposta s'ha de trametre per via electrònica el dia 24 de març de 2023 com a tard.

2. Les funcions de les comissions avaluadores de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional es regulen en l'article 10 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, i són:

a. Comprovar la identitat dels aspirants.

b. Actuar en el lloc, la data, l'hora i els termes prevists en les convocatòries.

c. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants en el procés, així com resoldre les incidències que es derivin de l'organització i la realització de la prova.

d. Corregir i qualificar els exàmens. Emetre i emplenar les actes d'avaluació.

e. Resoldre les reclamacions que s'hagin presentat sobre les qualificacions i l'avaluació.

f. Exercir qualsevol altra funció que els pugui assignar la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La composició de les comissions avaluadores de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, regulada en l'article 24 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, és la següent:

a. Presidència: el director o directora del centre.

b. Vocalies:

 • Un vocal de l'especialitat de llengua castellana i literatura.
 • Un vocal de l'especialitat de llengua catalana i literatura.
 • Un vocal de l'especialitat d'anglès.
 • Un vocal per a cada una de les matèries de la part específica de l'opció que es faci al centre, sempre que hi hagi sol·licituds d'inscripció de la matèria i els sol·licitants se n'hagin d'examinar.
 • Per a l'opció d'humanitats i ciències socials: un assessor, si es considera necessari, per a la matèria de segona llengua estrangera.

c. Secretaria: ha d'actuar com a secretari de la comissió avaluadora el vocal designat a aquest efecte en l'acta de constitució de la comissió.

4. Segons l'article 17 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, la direcció del centre, a petició de la comissió avaluadora, pot designar els professors necessaris perquè col·laborin en la correcció dels exàmens. Com a norma general, es nomena, com a màxim, un col·laborador per cada noranta exàmens a corregir o fracció. En cas que la comissió avaluadora consideri necessari un major nombre de col·laboradors, haurà de presentar davant la direcció del centre un informe justificatiu. Si això passa, s'ha de trametre a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors una còpia compulsada d'aquest informe abans del 31 de maig de 2023.

5. S'ha de trametre una còpia compulsada del document pel qual es designen aquests professors col·laboradors a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors dia 31 de maig de 2023 com a tard.

6. Les persones nomenades com a vocals de les comissions han de tenir atribució docent en educació secundària en les especialitats indicades en l'annex 4 d'aquesta Resolució. S'ha de tenir en compte que qui hagi participat en tasques de preparació d'alumnes per a la prova d'accés als cicles de grau superior d'aquesta convocatòria no pot formar part de cap comissió avaluadora de la prova d'accés del mateix grau per al qual hagi preparat.

7. Els membres de les comissions avaluadores i els professors que col·laboren en l'elaboració o la correcció dels exàmens han de rebre la compensació econòmica corresponent, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de maig de 2005 per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves d'accés als cicles formatius de formació professional específica convocades per la Direcció General de Formació Professional (BOIB núm. 81, de 28 de maig de 2005).

Vint-i-unè Expedients de les persones inscrites

Els centres educatius han de posar a disposició de les comissions avaluadores la documentació presentada per les persones inscrites a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Vint-i-dosè Correcció i qualificació de la prova

1. Un cop acabada la prova, cada comissió avaluadora ha de corregir cadascun dels exàmens que la conformen i calcular la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 i en l'annex 2 d'aquesta Resolució i, segons el resultat obtingut, ha de qualificar cada aspirant en els termes d'«apte» o «no apte». La nota final de la prova s'ha de calcular sempre que s'obtengui una puntuació mínima de quatre en cadascuna de les parts. El resultat de la prova és la mitjana aritmètica d'aquestes parts, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'«apte» o «no apte». Si no es pot calcular aquesta mitjana, la qualificació de la prova ha de ser «no apte».

2. Cada examen s'ha de puntuar amb una qualificació de zero a deu punts, amb dos decimals. Una vegada corregit l'examen, la nota s'ha d'arrodonir de la manera següent: si els decimals són iguals o superiors al mig punt, s'ha d'arrodonir a l'enter superior; en cas contrari, s'ha d'arrodonir a l'enter inferior. Aquesta nota arrodonida s'ha d'introduir al GESTIB. Als alumnes inscrits que no es presentin a l'examen se'ls ha de qualificar com a no presentats (NP). Per facilitar aquesta tasca, s'ha de proporcionar als professors correctors el full de qualificacions del GESTIB, en el qual cada corrector ha de fer el recompte d'exàmens corregits i signar-lo. S'ha de trametre una còpia compulsada d'aquests fulls a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, juntament amb la resta de documentació de les proves.

3. El centre ha de custodiar els exàmens fets pels aspirants durant un període de quatre mesos comptadors des del dia en què es publica la llista definitiva de persones aptes i no aptes en la prova d'accés. En el cas que l'inscrit presenti recurs, aquesta documentació s'ha de custodiar fins que es tanquin els procediments oberts.

Vint-i-tresè Contingut de les actes d'avaluació de la prova

L'acta d'avaluació ha de contenir les dades següents:

a. Llinatges i nom dels aspirants.

b. Número del document oficial d'identificació dels aspirants.

c. Opció, família professional o cicle al qual s'ha inscrit l'aspirant.

d. Matèries i qualificacions de la part comuna.

e. Qualificació de la part comuna.

f. Matèries i qualificacions de la part específica.

g. Qualificació de la part específica.

h. Qualificació final: apte o no apte.

i. Nota final (sempre que s'hagi pogut calcular).

Vint-i-quatrè Procediment amb les actes d'avaluació

1. Cada comissió avaluadora ha d'estendre una acta d'avaluació amb els resultats dels exàmens de la prova, que ha d'anar signada per tots els membres de la comissió.

2. Les actes originals s'han d'arxivar al mateix centre on s'ha fet la prova d'accés, mentre aquest existeixi.

Vint-i-cinquè Llista provisional de persones aptes i no aptes

1. El dia 18 de maig de 2023, els centres educatius on s'ha fet la prova d'accés a cicles formatius de grau superior han de publicar la llista provisional de persones aptes i no aptes d'aquesta prova al seu tauler d'anuncis i a la seva pàgina web.

2. El centre educatiu ha de conservar una còpia de la llista provisional de persones aptes i no aptes durant un termini de quatre mesos comptadors des de la publicació.

Vint-i-sisè Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

1. Contra la llista provisional de persones aptes i no aptes de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, es pot presentar una reclamació davant la comissió avaluadora del centre els dies 18, 19 i 22 de maig de 2023. En el cas que aquests dies coincideixin amb algun dia en què el centre romangui tancat, el termini de reclamació s'ampliarà en el mateix nombre de dies hàbils.

2. Aquesta reclamació s'ha de presentar per escrit a la secretaria del centre on s'ha fet la prova. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s'han fet servir, ho ha de fer constar en la seva reclamació. La comissió establirà el calendari de revisions i convocarà els interessats mitjançant la publicació d'aquest calendari al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre. Si l'inscrit no es presenta en l'horari indicat, s'entén que desisteix de la seva petició de veure l'examen.

3. En qualsevol cas, la comissió avaluadora ha d'estudiar el contingut de la reclamació.

4. La revisió de les reclamacions s'ha de fer els dies 23, 24 i 25 de maig de 2023.

5. La comissió avaluadora ha d'estendre acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades. La resolució de les reclamacions es notifica amb la publicació de les llistes definitives de persones aptes i no aptes.

6. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva.

Vint-i-setè Llista definitiva de persones aptes i no aptes

La llista definitiva de persones aptes i no aptes de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior s'ha de publicar el 31 de maig de 2023 al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on s'hagi fet la prova.

Vint-i-vuitè Contingut del certificat d'aptitud de la prova

1. En el certificat d'aptitud de la prova hi ha de constar la informació següent:

a. Llinatges i nom de l'aspirant.

b. Número del document oficial d'identificació de l'aspirant.

c. La qualificació d'apte o no apte, juntament amb la qualificació numèrica final, si s'ha pogut calcular.

d. La qualificació de la part comuna.

e. La qualificació de la part específica i de les matèries d'aquesta part.

f. Si dona accés als cicles formatius de grau superior d'una o de diverses famílies professionals, s'ha d'especificar que dona accés a tots els cicles de grau superior de les famílies en qüestió i se n'han d'enumerar les famílies professionals.

g. Si dona accés a un cicle de grau superior concret, s'ha d'especificar el nom del cicle.

2. Aquest certificat també serveix per acreditar la superació d'alguna de les parts de la prova.

Vint-i-novè Lliurament dels certificats d'aptitud de la prova

Els aspirants que han superat la prova d'accés o tenen superada alguna de les parts de la prova poden recollir el certificat que ho acredita al mateix centre públic on han fet la prova a partir del dia 31 de maig de 2023.

Trentè Sol·licitud de plaça en cicles formatius

1. Les persones que tenen el certificat que acredita que han superat la prova d'accés als cicles de grau superior, les que acumulen l'exempció de totes les parts de la prova o les que acumulen una part superada i l'exempció de l'altra, poden sol·licitar l'admissió al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar (de l'opció, família o cicle corresponent al seu certificat o acumulació d'exempcions) a través de l'opció d'altres vies d'accés, de conformitat amb la normativa d'admissió als cicles formatius de formació professional de les Illes Balears.

2. Les condicions abans esmentades també permeten sol·licitar plaça en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional, de conformitat amb la normativa d'admissió als cicles formatius de formació professional de les Illes Balears.

3. Només els certificats amb la qualificació d'apte, que acrediten la superació de la prova, tenen validesa a tot el territori nacional. Pel que fa a les exempcions, s'ha de consultar la normativa autonòmica de la comunitat autònoma on es vulgui cursar la formació professional.

 

ANNEX 2 Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional

Primer Estructura

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior s'estructura en dues parts:

a. Part comuna. Valora la capacitat de raonament i d'expressió escrita. Els continguts inclosos en aquesta part han de recollir els aspectes més instrumentals del batxillerat. Les matèries de referència són:

 • Llengua castellana.
 • Llengua catalana.
 • Llengua estrangera: anglès.

b. Part específica. Valora les capacitats de base del camp professional de què es tracti i ha de versar sobre els coneixements bàsics de les matèries de referència per a cada cicle. A aquest efecte, s'han agrupat els cicles en tres famílies professionals. En aquesta part, l'aspirant s'ha d'examinar de dues matèries d'entre les cinc possibles que hi ha per a cada opció.

Segon Qualificació de cada part

1. Cada examen s'ha de puntuar amb una qualificació de zero a deu punts, amb dos decimals. Una vegada corregit l'examen de la matèria, la nota s'ha d'arrodonir de la manera següent: si els decimals són iguals o superiors al mig punt, s'ha d'arrodonir a l'enter superior; en cas contrari, s'ha d'arrodonir a l'enter inferior. Aquesta nota arrodonida s'ha d'introduir al GESTIB. Als alumnes inscrits que no es presentin a l'examen se'ls ha de qualificar com a no presentats (NP).

2. La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen. Aquesta qualificació s'ha d'expressar amb de zero a deu punts, amb dos decimals.

3. Si l'aspirant està exempt d'examinar-se d'alguna de les matèries d'una part, la qualificació d'aquesta part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de la resta de matèries que la conformen.

4. Si l'aspirant no fa la prova corresponent a alguna de les matèries d'una part i no està exempt de fer-la, la qualificació d'aquesta part ha de ser no presentat.

Tercer Qualificació final

1. La qualificació final s'ha de calcular sempre que s'obtengui una puntuació mínima de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d'aquestes puntuacions, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'«apte» o «no apte». Si no es pot calcular aquesta mitjana, la qualificació de la prova ha de ser «no apte».

2. Si l'aspirant està exempt d'examinar-se d'alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s'ha de calcular sobre les parts avaluades.

3. Si la qualificació d'ambdues parts és «no presentat» o es té l'exempció d'una part i la qualificació de l'altra part és «no presentat», la qualificació final ha de ser «no apte» (no presentat).

4. Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part superada pot mantenir-se en les convocatòries següents de la mateixa opció. El certificat d'aptitud ha de ser el certificat que acrediti la superació d'alguna de les parts.

 

Quart Durada de la prova

La prova té la durada següent:

 • Tres hores per a la part comuna.
 • Tres hores per a la part específica.

Cinquè Part comuna

1. Consta de tres exàmens:

 • Un de llengua catalana.
 • Un de llengua castellana.
 • Un de llengua estrangera: anglès.

2. Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de les proves, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova de cada una de les matèries, són els establerts en les orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior per a cada una de les matèries, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

Sisè Part específica

1. L'aspirant ha de fer l'examen de les dues matèries que ha triat en la inscripció (entre les cinc possibles que s'ofereixen per a l'opció de cicles formatius en què s'inclou el cicle al qual vol accedir).

2. Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de les proves, així com els materials que es poden utilitzar durant la prova de cadascuna de les matèries, són els establerts en les orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior per a cada matèria, les quals es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

 

ANNEX 3 Calendari de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior

Data

Actuació

Apartat annex 1

Del 3 al 17 de març

Inscripció per fer la prova.

3

24 de març

Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

12

24 de març

Tramesa a la DGFPIEAS, per part de cada centre, de la llista d'aspirants que sol·liciten l'adaptació de les condicions de realització de la prova, juntament amb una còpia de les sol·licituds i de la documentació que hi adjunten.

15

24 de març

Comunicació a la DGFPIEAS per part de cada centre, mitjançant el GESTIB, de la proposta de la comissió avaluadora.

20.1

27, 28 i 29 de març

Termini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

13

5 d'abril

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

14

El mateix dia que es publica l'horari

Publicació de la relació de material necessari per fer la prova (si escau) al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre.

17

10 i 11 de maig

Realització de la prova.

16

18 de maig

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

25

18, 19 i 22 de maig

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.

26.1

23, 24 i 25 de maig

Revisió de les reclamacions.

26.4

31 de maig

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

27

31 de maig

Lliurament dels certificats d'aptitud.

29

31 de maig

Tramesa a la DGFPIEAS, mitjançant el GESTIB, d'una còpia compulsada de l'acta de constitució de la comissió avaluadora, dels fulls de qualificació signats pels correctors, del certificat compulsat de designacions de professors col·laboradors (si s'escau) i de l'informe justificatiu per augmentar el nombre de col·laboradors (si s'escau).

16.4

20.4

24.3

26.5

Un mes des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva

Presentació d'un recurs d'alçada contra el resultat de la revisió per parts dels qui no hi estiguin conformes.

26.6

 

ANNEX 4 Especialitat docent dels vocals de les comissions avaluadores de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional

Segons el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre de 2008), les especialitats dels docents que exerceixin de vocals són les següents:

 

Matèria de referència del batxillerat

Especialitat dels professors que actuen com a vocals

Part comuna

Llengua castellana

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera: anglès

Anglès

Opció d'humanitats i ciències socials

Economia

Economia

Administració d'empreses

Formació i orientació laboral

Organització i gestió comercial

Geografia

Geografia i història

Matemàtiques

Matemàtiques

Psicologia

Filosofia

Segona llengua estrangera

Alemany

Francès

Opció de ciències de la salut i mediambientals

Biologia

Biologia i geologia

Assessoria i processos d'imatge personal

Processos de cultiu aqüícola

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Processos sanitaris

Ciències de la terra i del medi ambient

Biologia i geologia

Educació física

Educació física

Matemàtiques

Matemàtiques

Química

Física i química

Anàlisi i química industrial

Opció de ciències i tecnologia

Dibuix tècnic

Dibuix

Construccions civils i edificacions

Processos i productes en fusta i moble

Física

Física i química

Matemàtiques

Matemàtiques

Tecnologia industrial

Tecnologia

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de fabricació mecànica

Organització i projectes de sistemes energètics

Sistemes electrònics

Sistemes electrotècnics i automàtics

Tecnologies de la informació i la comunicació

Informàtica

Tecnologia

 

ANNEX 5 Certificats que eximeixen de fer alguna de les proves de llengua estrangera, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües

1. Llengua anglesa

Certificat

Nivell MECR

A2

B1

B2

C1

C2

EOI (RD 967/1988)

-

Certificat acadèmic del cicle elemental

Certificat d'aptitud

-

-

EOI (RD 944/2003) / (RD 1629/2006)

Certificat de nivell bàsic

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

Certificat de nivell C2

EOI

(RD 1041/2017)

Certificat de nivell bàsic A2

Certificat de nivell intermedi B1

Certificat de nivell intermedi B2

Certificat de nivell avançat C1

Certificat de nivell avançat C2

Cambridge General English Exams

KET

(Key English Test)

PET

(Preliminary English Test)

FCE

(First Certificate in English)

CAE

(Certificate in Advanced English)

CPE

(Certificate of Proficiency in English)

IELTS

(International English Language Testing System)

Punt. ≥ 3,5

IELTS B1

Punt. ≥ 4

IELTS B2

Punt. ≥ 5,5

IELTS C1

Punt. ≥ 7

IELTS C2

Punt. ≥ 8,5

Cambridge Assessment: Linguaskill1

Requereix l'avaluació de les quatre macrodestreses

A2

B1

B2

C1 (o superior)

 

Trinity College: Integrated Skills In

English (ISE)

ISE 0

ISE I

ISE II

ISE III

ISE IV

TOEFL IBT

(Test of English as a Foreign Language Internet Based)

-

TOEFL IBT

Punt. 42-71

TOEFL IBT

Punt. 72-94

TOEFL IBT

Punt. 95-120

 

BRITISH COUNCIL: APTIS ESOL (1)

Requereix l'avaluació de les quatre macrodestreses

A2

B1

B2

C / C1

 

1 En els exàmens multinivell, es reconeix com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses, amb independència del nivell global que figuri en el document.

2. Llengua francesa

Certificat

Nivell MECR

A2

B1

B2

C1

C2

EOI (RD 967/1988)

-

Certificat acadèmic del cicle elemental

Certificat d'aptitud

-

-

EOI (RD 944/2003) / (RD 1629/2006)

Certificat de nivell bàsic

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

Certificat de nivell C2

EOI (RD 1041/2017)

Certificat de nivell bàsic A2

Certificat de nivell intermedi B1

Certificat de nivell intermedi B2

Certificat de nivell avançat C1

Certificat de nivell avançat C2

DELF

(Diplôme d'études en langue française)

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

 

3. Llengua alemanya

 

Certificat

Nivell MECR

A2

B1

B2

C1

C2

EOI (RD 967/1988)

-

Certificat acadèmic del cicle elemental

Certificat d'aptitud

-

-

EOI (RD 944/2003) / (RD 1629/2006)

Certificat de nivell bàsic

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

Certificat de nivell C2

EOI (RD 1041/2017)

Certificat de nivell bàsic A2

Certificat de nivell intermedi B1

Certificat de nivell intermedi B2

Certificat de nivell avançat C1

Certificat de nivell avançat C2

The European Language

Certificates (TELC)

TELC Deutsch

A2

TELC Deutsch

B1

TELC Deutsch

B2

TELC Deutsch

C1

-

Goethe-Zertificat

Start Deutsch 2 (SD2) / Fit in Deutsch 2 (Fit 2)

Zertificat Deutsch (ZD) /

Zertifikat B1

Zertifikat B2

Zertifikat C1

Zertifikat C2 (GDS) /

Großes Deutsches Sprachdiplom

TestDAF

-

TDN 3

TDN 4

TDN 5

-

 

ANNEX 6 Exempcions i documentació que les acredita   

Exempció

Certificat que l'acredita

Part comuna

Haver superat una prova d'accés a cicles formatius de formació professional de grau superior a les Illes Balears que doni accés a cicles diferents del que es vol cursa  r.

Haver superat la part comuna d'una prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.

Haver superat la part general d'una prova d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Haver superat la prova general d'accés als ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny, d'Art Dramàtic o de Música.

Haver superat una prova d'accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE.

Part específica

Tenir un títol de tècnic auxiliar d'FP1 de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que es vol cursar.

Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part del cicle de grau superior que es vol cursar.

Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior de la mateixa família professional i entorn professional que el cicle de grau superior que es vol cursar.

Tenir acreditades una o més unitats de competència del cicle de grau superior al qual es vol accedir.

Tenir experiència laboral suficient d'almenys un any a jornada completa en el camp professional relacionat amb el cicle de grau superior que es vol cursar. Aquesta exempció s'ha de sol·licitar dins el termini establert per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

Per accedir a un cicle formatiu de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives

Formar part de les llistes d'esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el butlletí oficial d'alguna comunitat autònoma.

Formar part d'un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i trobar-se en possessió d'una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

Llengua catalana

Tenir el certificat de nivell B2 de català, o equivalent, o un nivell superior de coneixements de llengua catalana.

Tenir l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana d'acord amb el que determina l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (BOIB núm. 38, de 27 de març).

Llengua estrangera: anglès

Tenir algun dels certificats que acrediten coneixements de la llengua estrangera corresponents al nivell bàsic A2, o superior, que apareixen en l'epígraf d'anglès de l'annex 5.

Segona llengua estrangera: alemany o francès

Tenir algun dels certificats que acrediten coneixements de la llengua estrangera corresponent al nivell bàsic A2, o superior, que apareixen en l'epígraf d'alemany o de francès, segons correspongui, de l'annex 5.

 

Taula d'exempcions de matèries concretes que formen part de la prova

 

Matèria de la prova accés a GS

Batxillerat LOMCE

Batxillerat LOE

Batxillerat LOGSE

Llei general d'educació

COU

Llengua castellana

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Espanyola (COU)

Llengua catalana

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Catalana (COU)

Llengua estrangera: anglès

Primera Llengua Estrangera II: Anglès

Llengua Estrangera II: Anglès

Llengua Estrangera II: Anglès

Llengua Estrangera (COU)

Biologia

Biologia

Biologia

Biologia

Biologia (COU)

Ciències de la terra i mediambientals

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Ciències de la Terra i Mediambientals

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

 

Educació física

Educació Física

Educació Física

Educació Física

 

Matemàtiques

Matemàtiques II

Matemàtiques II

Matemàtiques II

Matemàtiques I (COU)

Química

Química

Química

Química

Química (COU)

Economia

Economia

Economia

Economia

 

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

 

Psicologia

Psicologia

Psicologia

 

 

Francès

Segona Llengua Estrangera II: Francès

Segona Llengua Estrangera II: Francès

Llengua Estrangera II: Francès

Llengua Estrangera (COU): Francès

Alemany

Segona Llengua Estrangera II: Alemany

Segona Llengua Estrangera II: Alemany

Llengua Estrangera II: Alemany

Llengua Estrangera (COU): Alemany

Dibuix tècnic

Dibuix Tècnic II

Dibuix Tècnic II

Dibuix Tècnic II

Dibuix Tècnic (COU)

Física

Física

Física

Física

Física (COU)

Tecnologia industrial

Tecnologia Industrial II

Tecnologia Industrial II

Tecnologia Industrial II

 

Tecnologies de la informació i la comunicació

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 

 

        Nota: també es pot demanar l'exempció si s'han superat les proves lliures de batxillerat equivalents a les assignatures de la taula.

 

ANNEX 7 Certificats de professionalitat que eximeixen de la part específica per a l'accés a un cicle formatiu

Els certificats de professionalitat de les taules següents marcats amb UC donen l'exempció de la part específica per tenir acreditada una o més unitats de competència del títol (art. 21.3.c) de l'Ordre de proves d'accés).

Els certificats de professionalitat de les taules següents marcats amb R donen l'exempció de la part específica per tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle (art. 21.3.b) de l'Ordre d'accés).

També eximeixen de la part específica els certificats de professionalitat anteriors declarats equivalents a algun dels que eximeixen de la part específica segons el llistat següent.

Família d'Administració i Gestió

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Assistència a la Direcció (ADG31)

Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32)

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitàries (SAN33)

Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria

UC

UC

 

Assistència en la gestió dels procediments tributaris

UC

UC

 

Gestió integrada de recursos humans

UC

UC

UC

Creació i gestió de microempreses

 

R

 

Activitats de gestió administrativa

UC

UC

 

Assistència a la direcció

UC

UC

UC

Activitats administratives en la relació amb el client

UC

UC

 

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

UC

UC

UC

Finançament d'empreses

UC

UC

 

Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades

UC

UC

 

Comercialització i administració de productes i serveis financers

UC

UC

 

Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars

UC

UC

 

Família d'Activitats Físiques i Esportives

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31)

Tècnic superior en Condicionament Físic (AFD32)

Guia per itineraris amb bicicleta

UC

UC

Condicionament físic en grup amb suport musical

UC

UC

Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

UC

UC

Guia per barrancs secs o aquàtics

UC

UC

Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

UC

UC

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

UC

UC

Animació fisicoesportiva i recreativa

UC

UC

Guia d'espeleologia

UC

UC

Activitats de natació

UC

UC

Instrucció en ioga

UC

UC

Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat

UC

UC

Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

UC

UC

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

UC

UC

Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables

UC

UC

Socorrisme en espais aquàtics naturals

UC

UC

Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics

UC

UC

Família d'Agrària

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural (AGA31)

Tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural (AGA32)

Cultius herbacis

R

 

Fructicultura

R

 

Producció avícola intensiva

 

 

Producció cunícola intensiva

 

 

Horticultura i floricultura

R

 

Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals

R

R

Activitats de floristeria

 

 

Art floral i gestió de les activitats de floristeria

 

 

Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius

UC

UC

Ramaderia ecològica

 

 

Cures i maneig del cavall

 

 

Doma bàsica del cavall

 

 

Cures i manteniment d'animals utilitzats per a investigació i altres fins científics

 

 

Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament

 

 

Cria de cavalls

 

 

Ferrada d'equins

 

 

Apicultura

 

 

Realització de procediments experimentals amb animals per a investigació i altres finalitats científiques

 

 

Gestió de la producció ramadera

 

 

Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris

 

 

Producció d'animals cinegètics

 

 

Gestió de la producció d'animals cinegètics

 

 

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

R

 

Jardineria i restauració del paisatge

UC

UC

Producció porcina de reproducció i cria

 

 

Producció porcina de recria i engreix

 

 

Aprofitaments forestals

R

R

Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles

UC

UC

Gestió d'aprofitaments forestals

UC

UC

Manteniment i millora de l'hàbitat cinegètic-piscícola

 

R

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles

R

R

Gestió dels aprofitaments cinegètic-piscícoles

UC

UC

Agricultura ecològica

R

 

Producció de llavors i plantes en viver

R

R

Maneig i manteniment de maquinària agrària

R

R

Producció i recol·lecció de bolets i tòfones

 

 

Gestió de la producció agrícola

UC

UC

Gestió de la producció de llavors i plantes en vivers

UC

UC

Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones

UC

UC

 

Família d'Arts Gràfiques

 

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (ARG32)

Tècnic superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (IMS35)

Gravat calcogràfic i xilogràfic

R

 

Litografia           

R

 

Gravat i tècniques d'estampació

R

 

Enquadernació artística

 R

 

Serigrafia artística

R

 

Guillotinat i plegat

R

 

Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura

R

 

Gestió de la producció en enquadernació industrial

UC

 

Operacions en trens de cosit

R

 

Disseny de productes gràfics

UC

 

Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics

UC

 

Il·lustració

R

 

Impressió en òfset

R

 

Impressió en flexografia

R

 

Gestió de la producció en processos d'impressió

UC

 

Impressió digital

R

 

Impressió en gravat al buit

R

 

Impressió en serigrafia i tampografia

R

 

Producció editorial

UC

 

Desenvolupament de productes editorials multimèdia

UC

 

Assistència a l'edició

UC

 

Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió

R

UC

Gestió de la producció en processos de preimpressió

UC

 

Imposició i obtenció de la forma impressora

R

 

Encunyació

R

 

Gestió de la producció en transformats de paper, cartró i altres suports gràfics

UC

 

Elaboració de cartró ondulat

 

 

Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartró

R

 

  Família de Comerç i Màrqueting

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Màrqueting i Publicitat (COM31)

Tècnic superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials (COM33)

Tècnic superior en Comerç Internacional (COM34)

Tècnic superior en Transport i Logística (COM35)

Tràfic de mercaderies per carretera

R

 

R

UC

Tràfic de viatgers per carretera

 

 

 

UC

Organització del transport i la distribució

R

 

UC

UC

Gestió i control de l'aprovisionament

 

UC

R

UC

Gestió comercial i financera del transport per carretera

UC

UC

UC

UC

Organització i gestió de magatzems

 

UC

UC

UC

Màrqueting i compravenda internacional

R

R

UC

 

Assistència a la investigació de mercats

UC

UC

R

 

Gestió de màrqueting i comunicació

UC

UC

UC

 

Implantació i animació d'espais comercials

R

UC

 

 

Atenció al client, consumidor o usuari

UC

 

 

 

Gestió comercial immobiliària

 

UC

 

 

Activitats de gestió del petit comerç

 

UC

 

 

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

 

 

UC

UC

Control i formació en consum

R

 

 

 

Gestió comercial de vendes

R

UC

 

 

Activitats de venda

UC

UC

 

 

Família d'Electricitat i Electrònica

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (ELE31)

Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (ELE32)

Tècnic superior en Manteniment Electrònic (ELE33)

Tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial (ELE34)

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

R

 

 

 

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials

UC

 

 

 

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació

R

 

 

 

Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió

UC

 

 

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn dels edificis

UC

 

 

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie

R

 

 

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació interior

R

 

 

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

UC

 

 

 

Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial

 

 

 

UC

Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics

R

 

R

R

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

R

 

R

UC

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics

R

 

R

R

Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

R

 

R

R

Manteniment d'electrodomèstics

R

 

R

 

Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics

 

 

R

R

Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina

R

R

R

R

Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina

R

R

R

R

Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo

 

 

R

 

Manteniment d'equips electrònics

 

 

UC

 

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis

 

R

R

 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió

R

 

R

 

Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en edificis

 

UC

 

 

Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia

R

R

R

 

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

R

R

R

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicacions i de xarxes de veu i dades en edificis

 

UC

R

 

Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió

 

R

R

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió

 

UC

R

 

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia

 

R

UC

 

Família d'Energia i Aigua

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)

Tècnic superior en Energies Renovables (ENA33)

Tècnic superior en Projectes d'Edificació (EOC31)

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

R

R

 

Gestió de l'ús eficient de l'aigua

UC

R

 

Eficiència energètica d'edificis

UC

UC

UC

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

R

R

 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

R

R

 

Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

UC

UC

 

Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics

 

UC

 

Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques

UC

UC

 

Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques

R

R

 

Gestió de l'operació en centrals hidroelèctriques

 

UC

 

Gestió del muntatge i manteniment de subestacions elèctriques

 

UC

 

Muntatge i manteniment de xarxes de gas

R

 

 

Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas

R

 

 

Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas

R

 

 

Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

R

R

 

Família d'Edificació i Obra Civil

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Projectes d'Edificació (EOC31)

Tècnic superior en Projectes d'Obres Civil (EOC32)

Fàbriques de paleta

R

R

Pintura decorativa en construcció

 

 

Cobertes inclinades

R

R

Revestiments amb pastes i morters en construcció

R

 

Paviments i obra d'urbanització

R

R

Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció

R

 

Pintura industrial en construcció

 

 

Aixecaments i replantejaments

UC

UC

Armadures passives per a formigó

R

R

Encofrats

R

R

Muntatge de bastides tubulars

R

 

Instal·lació de plaques de guix laminat i falsos sostres

R

 

Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines

R

 

Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, panellats i mampares

R

 

Representació de projectes d'edificació

UC

UC

Control de projectes i obres de construcció

UC

UC

Control d'execució d'obres d'edificació

R

R

Representació de projectes d'obra civil

UC

UC

Control d'execució d'obres civils

R

R

Família d'Hoteleria i Turisme

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics (HOT31)

Tècnic superior en Agències de viatges i Gestió d'Esdeveniments (HOT32)

Tècnic superior Guia, Informació i Assistències Turístiques (HOT33)

Tècnic superior en Direcció de Cuina (HOT34)

Tècnic superior en Direcció de Serveis en Restauració (HOT35)

Gestió de pisos i neteja en allotjaments

UC

 

 

 

 

Recepció en allotjaments

UC

UC

 

 

 

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

UC

UC

UC

 

 

Venda de productes i serveis turístics

UC

UC

UC

 

 

Promoció turística local i informació al visitant

UC

UC

UC

 

 

Activitats per al joc en taules de casinos

 

 

 

 

 

Direcció i producció en cuina

 

 

 

UC

UC

Sommelieria

 

 

 

UC

UC

Direcció i producció en pastisseria

 

 

 

UC

UC

Direcció en restauració

 

 

 

UC

UC

Cuina

 

 

 

UC

UC

Gestió de processos de servei en restauració

 

 

 

UC

UC

Serveis de bar i cafeteria

 

 

 

UC

UC

Rebosteria

 

 

 

UC

UC

Serveis de restaurant

 

 

 

UC

UC

Atenció a passatgers en transport ferroviari

UC

UC

R

 

 

Allotjament rural

UC

R

 

UC

UC

Guarda de refugis i albergs de muntanya2

R

R

 

UC

UC

2 El certificat de Guarda de refugis i albergs de muntanya també dona l'exempció de la part específica dels cicles d'Activitats Físiques i Esportives:

1. Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31).

2. Tècnic superior en Condicionament Físic (AFD32)

Família d'Informàtica i Comunicacions

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31)

Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32)

Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (IFC33)

Confecció i publicació de pàgines web

 

 

 

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

UC

UC

UC

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals

UC

UC

UC

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

UC

R

UC

Sistemes de gestió d'informació

R

R

R

Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades

 

 

 

Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions

 

 

 

Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions

 

 

 

Gestió de xarxes de veu i dades

 

 

 

Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions

R

 

 

Seguretat informàtica

UC

R

R

Operació de xarxes departamentals

R

 

 

Sistemes microinformàtics

R

 

 

Operació de sistemes informàtics

R

 

 

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

R

 

 

Administració de bases de dades

UC

UC

UC

Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics de control d'accessos i presència, i de videovigilància

UC

 

 

Administració i disseny de xarxes departamentals

R

 

 

Administració de serveis d'Internet

UC

R

R

Gestió de sistemes informàtics

UC

 

 

Programació de sistemes informàtics

UC

R

R

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

R

UC

R

Família d'Instal·lació i Manteniment

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (IMA32)

Instal·lació i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva contra el foc

R

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids

UC

Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc

R

Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

R

Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

 

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de màquines i equips industrials i línies automàtiques de producció

R

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport

 

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

R

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació/extracció

R

Muntatge i manteniment de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació/extracció

R

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques

R

Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids

R

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques

UC

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques

R

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de les instal·lacions de climatització i ventilació/extracció

UC

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques

R

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques

UC

 

Família d'Imatge i So

​​​​​​​

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (IMS31)

Tècnic superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (IMS32)

Tècnic superior en Producció d'Audiovisuals i Espectacles (IMS33)

Tècnic superior en So per Audiovisuals i Espectacles (IMS34)

Tècnic superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (IMS35)

Assistència a la realització en televisió

R

UC

R

R

R

Luminotècnia per a l'espectacle en viu

 

R

R

 

UC

Animació musical i visual en viu i en directe

 

R

R

R

R

Producció fotogràfica

 

R

R

 

UC

Operacions de producció de laboratori d'imatge

 

R

 

 

UC

Producció en laboratori d'imatge

 

 

 

 

UC

Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

R

R

UC

R

R

Muntatge i postproducció d'audiovisuals

UC

UC

R

R

R

Assistència a la producció en televisió

R

R

UC

R

R

Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius

UC

 

R

 

 

Càmera de cinema, vídeo i televisió

 

R

R

 

UC

Assistència a la direcció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

R

UC

R

R

R

Família d'Imatge Personal

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Estètica Integral i Benestar (IMP31)

Tècnic superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria (IMP32)

Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (IMP33)

Bronzejat, maquillatge i depilació avançada

UC

UC

UC

Massatges estètics i tècniques sensorials associades

UC

 

 

Assessoria integral d'imatge personal

 

R

UC

Maquillatge integral

UC

R

R

Tractaments estètics

UC

R

R

Caracterització de personatges

 

R

 

Cures estètiques de mans i peus

R

 

 

Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge

R

UC

UC

Hidrotermal

UC

 

 

Perruqueria tècnica i artística

 

UC

UC

Perruqueria

 

UC

UC

Tractaments capil·lars estètics

 

UC

UC

Família d'Indústries Alimentaries

Certificat de professionalitat

Títol superior en Vitivinicultura (INA31)

Elaboració de sucre

 

Fabricació de productes de cafè i succedanis de cafè

 

Elaboració de productes per a l'alimentació animal

 

Fabricació de productes de torrat i d'aperitius extrusionats

 

Formatgeria

 

Indústries làcties

UC

Elaboració de llets de consum i productes lactis

 

Forneria i pastisseria

 

Pastisseria i confiteria

 

Indústries de derivats de cereals i dolços

UC

Elaboració de vins i licors

UC

Indústries derivades del raïm i el vi

UC

Enotècnia

UC

Elaboració de cervesa

UC

Elaboració de refrescs i aigües de beguda envasades

UC

Carnisseria i elaboració de productes carnis

 

Indústries càrnies

UC

Sacrifici, feinejat i especejament d'animals

 

Peixateria i elaboració de productes de la pesca i aqüicultura

 

Indústries de productes de la pesca i aqüicultura

UC

Obtenció d'olis d'oliva

R

Indústries de l'oli i greixos comestibles

UC

Obtenció d'olis de llavors i greixos

R

Fabricació de conserves i vegetals

R

Indústries de conserves i sucs vegetals

UC

Família de Fusta, Moble i Suro

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Disseny i Moblament (MAM31)

Obtenció de fulloles, taulers contraplacats i rexapats

R

Serrada de fusta

R

Fabricació de taulers de partícules i fibres de fusta

R

Preparació de la fusta

R

Projectes d'instal·lació i moblament

UC

Muntatge i instal·lació de construccions de fusta

R

Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria

UC

Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro

R

Projectes de fusteria i moble

UC

Muntatge de mobles i elements de fusteria

R

Acabat de fusteria i moble

R

Mecanitzat de fusta i derivats

R

Instal·lació de mobles

R

Família Maritimopesquera

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura (MAP32)

Tècnic superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Bucs i Embarcacions (MAP33)

Confecció i manteniment d'arts i aparells

R

 

Pesca local

R

 

Organització de llotges

R

 

Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca

R

 

Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic

R

 

Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura

R

 

Operacions en transport marítim i pesca litoral

R

 

Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega del vaixell

R

R

Navegació en aigües interiors i properes a la costa

R

 

Documentació pesquera

R

 

Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica

 

R

Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer

R

 

Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord

R

 

Engreix de peixos, crustacis i cefalòpodes

 

 

Engreix de mol·luscs bivalves

 

 

Producció en viver d'aqüicultura

 

 

Gestió de la producció de viver en aqüicultura

 

 

Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura

 

R

Gestió de la producció d'engreix en aqüicultura

 

 

Producció d'aliment viu

 

 

Família de Sanitat

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (SAN31)

Tècnic superior en Dietètica (SAN32) LOGSE

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitàries (SAN33)

Tècnic superior en Higiene Bucodental (SAN34)

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (SAN35)

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (SAN36)

Tècnic superior en Pròtesis Dentals (SAN38)

Tanatopràxia

UC

 

 

 

 

 

 

Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

 

 

 

 

 

 

 

Transport sanitari

 

 

 

 

 

 

 

 

Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

​​​​​​​

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Educació Infantil (SSC31)

Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística (SSC32)

Tècnic superior en Integració Social (SSC33)

Tècnic superior en Mediació Comunicativa (SSC34)

Tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere (SSC35)

Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31)

Dinamització comunitària

 

UC

UC

UC

UC

 

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

 

UC

 

 

R

 

Prestació de serveis bibliotecaris

 

 

 

 

 

 

Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

R

UC

 

 

R

UC

Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

R

UC

 

 

R

UC

Informació juvenil

 

UC

 

UC

UC

 

Docència de la formació professional per a l'ocupació

 

 

 

 

 

 

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

 

 

UC

R

 

 

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (acnee) en centres educatius

R

 

UC

R

 

 

Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

 

 

R

R

UC

 

Inserció laboral de persones amb discapacitat

 

 

R

R

 

 

Gestió de trucades de teleassistència

 

 

 

 

 

 

Promoció i participació de la comunitat sorda

 

UC

R

UC

UC

 

Mediació comunitària

 

UC

UC

UC

UC

 

Mediació entre la persona sordcega i la comunitat

 

 

R

UC

 

 

Instrucció de gossos d'assistència

 

 

 

 

 

 

Gestió i organització d'equips de neteja

 

 

 

 

 

 

Atenció al client i organització d'actes de protocol en serveis funeraris

 

 

 

 

 

 

Operacions en serveis funeraris

 

 

 

 

 

 

Atenció sociosanitària a persones en el domicili

 

 

R

 

 

 

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 

 

R

 

 

 

 

Família de Química

​​​​​​​

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (QUI31)

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (SAN31)

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (SAN36)

Assajos físics i fisicoquímics

UC

 

 

Organització i control d'assajos no destructius

UC

 

 

Anàlisi biotecnològica

UC

 

 

Organització i control d'assajos destructius de caracterització de materials i productes

UC

 

 

Assajos macrobiològics i biotecnològics

UC

UC

UC

Gestió i control de planta química

R

 

 

Operacions bàsiques en planta química

R

 

 

Organització i control dels processos de química transformada

R

 

 

Organització i control de processos de realització de serveis biotecnològics

R

 

 

Operacions d'instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars

R

 

 

Operacions de moviments i lliurament de productes en la indústria química

R

 

 

Anàlisi química

UC

 

 

Elaboració de productes farmacèutics i afins

R

 

 

Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics

R

 

 

Organització i control del condicionat de productes farmacèutics i afins

R

 

 

Operacions de condicionat de productes farmacèutics i afins

R

 

 

Preparació de pastes papereres

 

 

 

Recuperació de lleixius negres i energia

 

 

 

Fabricació de pastes químiques i/o semiquímiques

 

 

 

Control del producte paster-paperer

UC

 

 

Operació de transformació de polímers termoestables i els seus composts

 

 

 

Organització i control de polímers termoestables i els seus composts

 

 

 

Operacions de transformació de polímers termoplàstics

 

 

 

Operacions de transformació de cautxú

 

 

 

Organització i control de la transformació de cautxú

 

 

 

Organització i control de la transformació polímers termoplàstics

 

 

 

 

Família de Transport i Manteniment de Vehicles

​​​​​​​

Certificat de professionalitat

Tècnic superior en Automoció (TMV31)

Tècnic superior en Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina (TMV32)

Tècnic superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Bucs i Embarcacions (MAP33)

Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari

 

 

 

Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari

 

 

 

Planificació i control de l'àrea d'electromecànica

UC

R

 

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

R

R

 

Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines

R

 

 

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

R

 

 

Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil

R

 

 

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

R

 

 

Conducció d'autobusos

 

 

 

Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes

 

 

 

Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera

 

 

 

Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles

R

 

 

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles

R

 

 

Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

R

 

 

Pintura de vehicles

R

 

 

Planificació i control de l'àrea de carrosseria

UC

 

 

Tripulació de cabina de passatgers

 

 

 

Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports

 

 

 

Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

 

Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo

R

 

 

Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

 

Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo

R

 

 

Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

 

Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

R

 

UC

Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

UC

Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

UC