Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 105144
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s’ordena la publicació de les subvencions atorgades i denegades en el marc de la convocatòria per a l’any 2022 per a la millora de l’abastiment i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, dins l'apartat relatiu a «Descripció d'inversions i reformes», s'estableixen 30 components, entre els quals cal esmentar el component 5, relatiu a la «Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics» on s'hi ha inclòs, dins l'enumeració de les reformes/inversions la relativa a «Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)», C5.I1, amb un finançament global de 642 milions d'euros.

2. Per Acord del Consell de Ministres de 6 de juliol de 2021 i ratificat el mateix 9 de juliol de 2021 per la «Conferencia Sectorial de Medio Ambiente», s'aproven els criteris de repartiment i la distribució territorial dels crèdits relatius als components 4 i 5 amb una dotació total de 511.250.000 euros. La «Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» està inclosa al component 5. L'Acord de la «Conferencia Sectorial de Medio Ambiente» de 9 de juliol de 2021 va ser modificat i actualitzat per Acord de la «Conferencia Sectorial de Medio Ambiente» de 20 de juny de 2022.

3. Mitjançant l'Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU (BOIB número 48 de 9 d'abril de 2022). L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 2.606.098,25€ (dos milions sis-cents sis mil noranta-vuit euros i vint-i-cinc cèntims) amb càrrec a la partida pressupostària 15201 G/562A01 76001/00/MR027 per a l'any 2022 a 2025.

4. La finalitat genèrica d'aquestes subvencions és la millora de l'eficiència, la reducció de pèrdues en l'ús de l'aigua i l'eficiència a les xarxes d'abastiment en els municipis mitjans i petits, de menys de 20.000 habitants, que permeti als municipis o organismes públics amb competències assumides en abastiments (mancomunitats, diputacions provincials o comunitats autònomes) la millora dels subministraments mitjançant la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució i actuacions de reparació i millora en dipòsits i instal·lacions de potabilització.

5. En data 10 de maig de 2022, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, havent-se rebut un total de 41 sol·licituds. D'aquestes n'hi va haver dues que no es varen admetre per diferents motius, que es reprodueix a la taula següent:

Entitat sol.licitant

CIF

Actuació

Motiu

Ajuntament de Sóller

P0706100E

Millora de l'abastiment i reducció de pèrdues d'aigua a Sóller

No presenta la sol.licitud en forma

Ajuntament de Deià

P0701800E

PAESC Deià 2022

La sol.licitud no és competència de la direcció general de Recursos Hídrics

6. La Conferència Sectorial de Medi Ambient, celebrada en data 20 de juny de 2022, acorda modificar l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 9 de juliol de 2021, per la qual s'amplia el termini de resolució de concessió o adjudicació dels fons al 9 de gener de 2023.

7. En data 14 de setembre de 2022 es constitueix la Comissió Avaluadora per aplicar els criteris objectius i de preferència establerts a l'apartat Setè de la convocatòria.

8. En data 9 de novembre de 2022, el Conseller de Medi Ambient i Territori dicta les corresponents resolucions de desistiment, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, per les quals s'entén per desistides les sol·licituds de les entitats beneficiàries i per als projectes presentats, notificant-se individualment a cada una d'elles i que es reprodueix a la taula següent:

Expedient

Entitat sol.licitant

CIF

Actuació

Motiu

SAB 02/2022

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

P0702800D

Millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues de Lloret de Vistalegre

No esmena requeriment

SAB 08/2022

Ajuntament de Banyalbufar

P0700700H

Despeses efectuades per millora d'abastiment aigua i reducció de pèrdues a Banyalbufar

No esmena requeriment

SAB 13/2022

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

P0705000H

(varis projectes)

No esmena requeriment

SAB 22/2022

Ajuntament d'Ariany

P0706600D

Mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Ariany

No esmena requeriment

9. En data de 25 de novembre de 2022 la Comissió Avaluadora emet l'informe d'acord al previst a l'article 17 de l'Ordre 7/2022, de 6 d'abril, que ha de servir de base per elaborar les propostes provisionals de resolució.

10. En les dates 25, 28 i 30 de novembre la instructora a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora va formular les propostes de resolució provisional motivades, i va obrir un tràmit d'audiència per un termini de 10 dies per a què les entitats sol·licitants poguessin formular les al·legacions que estimassin adients.

11. En data 2 de desembre l'Ajuntament de Campanet renuncia a la subvenció.

12. En data 24 de desembre, es publica l'Ordre 37/2022, del Conseller de Medi Ambient i Territori, de modificació de l'Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU.

13. En data 29 de desembre de 2022, la Intervenció General emet els informes de fiscalització prèvia limitada favorables.

14. En data 29 de desembre de 2022, el Conseller de Medi Ambient i Territori dicta les corresponents resolucions de concessió, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, per les quals es concedeix una subvenció a les entitats beneficiàries i per als projectes i les quanties que es relacionen en l'annex I, notificant-se individualment a cada una d'elles.

15. En data 29 de desembre de 2022, el Conseller de Medi Ambient i Territori dicta les corresponents resolucions, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, per les quals es denega la subvenció a les entitats sol·licitants que es relacionen a l'annex II, notificant-se individualment a cada una d'elles.

Fonaments de Dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU.

4. Decret 5/2022, de 19 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Ordre 37/2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, de modificació de l'Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Resolució

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Recursos Hídrics(https://dgrechid.caib.es)la relació d'entitats beneficiàries a les quals es concedeix subvenció i la relació d'entitats a les quals se'ls ha denegat, en el marc de la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU, que s'incorporen com annex I i annex II, respectivament, d'aquesta Resolució.

(Signat electrònicament: 1 de febrer de 2023)

El Conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual

ANNEX I Entitats subvencionades

Expedient

Entitat sol.licitant

CIF

Actuació

Total punts

Import subvencionat (€)

Anualitat 2023 (€)

Anualitat 2024 (€)

Anualitat 2025 (€)

SAB 01/2022

Ajuntament de Consell

P0701600I

Millora de l'abastiment i reducció de pèrdues a la xarxa d'aigua potable de Consell

90

160.256,59

0,00

0,00

160.256,59

SAB 11/2022

Ajuntament de Sineu

P0706000G

Actuacions de millora I optimització de la xarxa municipal d'abastiment d'aigua

85

127.996,22

127.996,22

0,00

0,00

SAB 20/2022

Ajuntament de Costitx

P0701700G

Millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues de Costitx

85

58.743,31

58.743,31

0,00

0,00

SAB 28/2022

Ajuntament de Llubí

P0703000J

Millora de l'abastament d'aigua i reducció de pèrdues de Llubí

85

158.363,61

0,00

158.363,61

0,00

SAB 30/2022

Ajuntament de Maria de la Salut

P0703500I

Millora del proveïment d'aigua i reducció de pèrdues de Maria de la Salut

85

108.027,98

108.027,98

0,00

0,00

SAB 32/2022

Ajuntament d'Algaida

P0700400E

Projecte de millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues d'Algaida

85

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

SAB 05/2022

Ajuntament de Santa Eugènia

P0705300B

Millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues de Santa Eugènia

80

84.906,86

84.906,86

0,00

0,00

SAB 14/2022

Ajuntament de Montuïri

P0703800C

Poyecto de mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Montuïri

80

102.773,18

102.773,18

0,00

0,00

SAB 15/2022

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

P0706500F

Millora de l'abastiment I reducció de pèrdues a la xarxa d'aigua potables de Vilafranca de Bonany

80

113.282,78

113.282,78

0,00

0,00

SAB 16/2022

Ajuntament d'Alaró

P0700100A

Renovació xarxa de transport Font de Ses Artigues (Alaró)

80

182.010,22

0,00

114.010,22

68.000,00

SAB 18/2022

Ajuntament de Lloseta

P0702900B

Sustitución de Red de Agua Potable de la Avenida del Cocó y Parte de la C/ Truyola de Lloseta

80

177.246,14

0,00

0,00

177.246,14

SAB 33/2022

Ajuntament de Porreres

P0704300C

Mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Porreres

80

146.277,57

20.000,00

126.277,57

0,00

SAB 40/2022

Ajuntament d'Alaior

P0700200I

Proyecto de mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Alaior

80

143.972,62

143.972,62

0,00

0,00

SAB 12/2022

Ajuntament des Castell

P0706400I

Proyecto de mejora del abastecimiento de agua y reducción de pésdidas de Es Castell

75

117.910,58

117.910,58

0,00

0,00

SAB 23/2022

Ajuntament de Selva

P0705800A

Substitució de canalitzacions d'abastiment d'aigua al Municipi de Selva (Carrer Jaume Estelrich i Son Priam a NU Selva / Carrer Nou, Espanya i Alfons XIII a NU Moscari)

75

67.733,18

67.733,18

0,00

0,00

SAB 03/2022

Ajuntament de Búger

P0700900D

Substitució canalització de carretera sa pobla i camí de na bombarda

70

78.211,18

0,00

0,00

78.211,18

SAB 25/2022

Ajuntament de Sant Llorenç

P0705100F

Reducció de fuites a la zona antiga de Cala Millor (Telelectura)

70

240.152,54

0,00

150.152,54

90.000,00

SAB 17/2022

Ajuntament des Migjorn Gran

P0700001A

Projecte de canvi de xarxa d'aigua potable al nucli urbà des Migjorn Gran i nova canalització d'aigua de rebuig procedent de filtres potabilitzadors

65

168.422,52

0,00

0,00

168.422,52

SAB 04/2022

Ajuntament de Santa Maria

P0705600E

Sistema de telelectura I sectorització de la xarxa d'aigua del municipi

60

35.080,17

0,00

0,00

35.080,17

SAB 27/2022

Ajuntament de Santa Margalida

P0705500G

Projecte de renovació de les canonades d'abastiment d'aigua potable i repavimentació a diversos carrers de la Vila de Santa Margalida. T. M. Santa margalida

60

26.860,19

26.860,19

0,00

0,00

SAB 35/2022

Ajuntament de Sa Pobla

P0704400A

Millora del parc de comptadors d'aigua potable i implementació d'un sistema de lectura remota per millorar l'eficiència en la gestió i l'ús de l'aigua. (2a fase)

60

28.047,36

0,00

0,00

28.047,36

SAB 37/2022

Ajuntament de Felanitx

P0702200G

Instal.lació de comptadors intel.ligents a la xarxa d'aigua potable del casc urbà de Felanitx

60

1.959,29

1.959,29

0,00

0,00

 

 

ANNEX II  Entitats a les quals s'ha denegat la subvenció

Expedient

Entitat sol.licitant

CIF

Actuació

Total punts

Motiu de denegació

SAB 09/2022

Ajuntament d'Esporles

P0702000A

Projecte d'actuacions de millora I optimització de la xarxa municipal d'abastiment d'aigua del municipi d'Esporles

55

Esgotament de crèdit

SAB 10/2022

Ajuntament de Mancor de la Vall

P0703400B

Substitució dels trams problemàtics de la xarxa de distribució d'aigua potable per uns materials més apropiats i a una profunditat de 80 cm respecte el nivell de sòl

55

Esgotament de crèdit

SAB 26/2022

Ajuntament de's Mercadal

P0703700E

Implantación sistema integral de telecontrol aguas

55

Esgotament de crèdit

SAB 36/2022

Ajuntament de Petra

P0704100G

Millora abastiment d'aigua i reducció fuites xarxa

55

Esgotament de crèdit

SAB 29/2022

Ajuntament de Sencelles

P0704700D

Millora de la xarxa d'aigua de Sencelles

50

Esgotament de crèdit

SAB 19/2022

Ajuntament de Campos

P0701300F

Per a la millora del parc de comptadors d'aigua potable i implementar un sistema de lectura remota (Lot2)

45

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 31/2022

Consell Insular de Formentera

P0702400C

Proyectos para la mejora del abastecimiento y la reducción de pérdidas en las redes de municipios <20.000 habitantes

45

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 38/2022

EMSER 2002, S.L.U

B57162232

Instal.lació sistema telelectura comptadors domiciliaris i teledetecció de fuites d'aigua potable als nuclis urbans de Pollença

45

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 07/2022

Ajuntament de Capdepera

P0701400D

Renovació xarxa aigua potable en el carrer Nord, Principal i Nou TM Capdepera

30

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 21/2022

Ajuntament de Valldemossa

P0706300A

Proyecto de renovación de red de agua potable para reparación de fugas en las calles de Sa Coma, Josep Coll Bardolet y Na Mas

20

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 34/2022

Ajuntament d'Andratx

P0700500B

Sustitución red municipal de agua en el barrio de Sa Coma, en el término municipal de Andratx

15

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 06/2022

Ajuntament d'Artà

P0700600J

Millora dels sistemes d'abastiment aigua potable d'Artà I la Colònia de Sant Pere

10

No assolir puntuació mínima de 50 punts

SAB 24/2022

Ajuntament de Campanet

P0701200H

Renovació canonada general subministrament aigua potable al nucli urbà de Campanet. Fase 3

60

Renuncia subvenció per incapacitat per a fer front a la part no subvencionada del projecte