Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Núm. 756549
Bases específiques que han de regir els processos selectius pel sistema de concurs oposició de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització temporal de 2021 de l’institut municipal de l’esport (IME) de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El gerent de l´Institut Municipal de l'Esport per decret 202200446 de data 14 de desembre de 2022 ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar la convocatòria de concurs oposició per cobrir QUATRE places de personal laboral de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma pel sistema de selecció de concurs oposició, incloses en l'oferta pública d'estabilització,  aprovada per Junta de Govern de l‘Ajuntament de Palma en sessió de data 18 de maig de 2022 (BOIB núm. 67 de 24 de maig de 2022).

Segon.- Autoritzar la despesa que, en concepte de retribucions anuals i quotes patronals, implica aquesta convocatòria i que ascendeix a un total de 137.545,53 € amb càrrec a les partides pressupostàries 25 34200 13100, 22 34200 13100, 24 34200 13100, 25 34200 16000, 22 34200 16000 i 24 34200 16000 del pressupost de l'IME per al 2023.

Tercer.-  Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten  com a annex I.

Quart.- Aprovar la sol·licitud d'admissió i full d'autobarem, que té la consideració de declaració responsable, que figura com a annex II.

Cinquè.-  Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex III.

Sisè.- Publicar aquesta resolució una vegada decretada i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Setè.- Donar compte al proper Consell Rector que es dugui a terme.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

El gerent Rafael Navarro Roig

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, segons els articles 8, 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX I

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització temporal de 2021 DE l'Institut municipal de l'esport (IME) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

1. OBJECTE I NORMES GENERALS

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) de l'Ajuntament de Palma de Mallorca convoca proves selectives, mitjançant el sistema de concurs-oposició per torn lliure, per a la cobertura de les places detallades en el quadre següent, vacants a la plantilla, dotades pressupostàriament i corresponents a la taxa addicional d'estabilització de la feina temporal en compliment a la Llei 20/2021, de 28 de desembre i el Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

Places convocades (Oferta d'ocupació publicada en el BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022): 

Núm.

Categoria

Nivell

1

Capatàs (Son Hugo)

5

1

Supervisor manteniment (Son Moix)

5

1

Coordinador (Son Moix)

6

1

Oficial 2ª manteniment (Germans Escalas)

8

Aquestes bases s'ajusten al que s'estableix en la següent normativa:

a. La Constitució espanyola.

b. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

c. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

d. La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma.

e. El  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

f. La Llei 3/2007, de 27 de març de la funció publica de la CAIB.

g. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

h. Decret llei 6/2022 de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 78 de 16 de juny de 2022; Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, núm. 83 de 27 de juny de 2022 i Decret llei 7/2022 d'11 de juliol pel qual s'estableixen les bases generals que regiran els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa.

i. La Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

j. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic.

k. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

l. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

m. El RD 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i de promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

n. El RD 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles  bàsiques i programes mínims als quals s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris de l'administració local.

o. Estatuts de l‘institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.

p. El Conveni col·lectiu de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.

Les bases generals han estat pactades en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització i aquestes bases específiques remeses al Comité d'Empresa de l'IME.

El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2. PERSONES AMB DISCAPACITAT

D'acord amb l'article 59 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, així com del Reial Decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, les convocatòries de processos selectius podran preveure la reserva d'una quota de les places convocades, per a ser cobertes per persones amb discapacitat degudament acreditada. S'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants perquè la cobreixin persones amb discapacitat, tot considerant com a persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, sempre que superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques. Pel que fa a les administracions en què s'hagi arribat al 2% dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen  en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que s'estableixen en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

D'acord a l'establert a l'apartat quatre de l'article 4 del Decret 6/2022, de 13 de juny, en tractar-se de procés d'estabilització corresponents a la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, la convocatòria d'aquestes places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, ja que no es pot motivar el requeriment d'optacions i ajusts raonables a la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per a ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants han de complir els següents requisits. Aquests requisits han de posseir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la pressa de possessió:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, amb excepció d'aquells llocs de feina que directa o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.

En les mateixes condicions, també hi podrà participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels demés estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els dels seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o majors de dita edat dependents.

Els estrangers als que es refereix els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

b. Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Sols per llei pot establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública, fet que s'ha de concretar a les corresponents bases específiques.

c. Estar en possessió del títol acadèmic, o en condicions d'obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació de les instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'aportar la credencial que acrediti la seva homologació:

 

 Categoria

 Títol acadèmic 

Capatàs (Son Hugo)

Tècnic grau superior d'una de les famílies professionals següents:

·   Instal·lacions i manteniment

·   Electricitat i electrònica

·   Edificacions i obra civil

Carnet de manteniment de piscines

Certificat de capacitació del tractament de legionel·la

Curs bàsic de PRL (30 h)

 Supervisor manteniment (Son Moix)

 Batxillerat o tècnic de grau mig d'una de les famílies professionals següents:

·   Instal·lacions i manteniment

·   Electricitat i electrònica

·   Edificacions i obra civil

Carnet de manteniment de piscines

Certificat de capacitació del tractament de legionel·la

Curs bàsic de PRL (30 h)

 

Coordinador (Son Moix)

 

Batxiller o tècnic de grau mig de la família d'activitats i esportives o equivalent (prova d'accés a la formació de grau superior més títol de l'ESO; prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys més títol d'ESO o 15 crèdits d'ECTS dels estudis universitaris)

 Oficial 2ª manteniment (Germans Escalas)

 Graduat en ESO o equivalent

Carnet de manteniment de piscines

Certificat de capacitació del tractament de legionel·la

Curs bàsic de PRL (30 h)

d. Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s'indica:

Categoria

Nivell català

Capatàs (Son Hugo)

B2

Supervisor manteniment (Son Moix)

B2

Coordinador (Son Moix)

B2

Oficial 2ª manteniment (Germans Escalas)

B1

 

e. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats hauran de tenir acreditat el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies, també hauran de sol·licitar a la mateixa instància les adaptacions que considerin adients per tal de dur a terme les proves selectives.

f. No haver estat separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

g. No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat; en la mateixa  escala, subescala, classe o categoria, o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria a l'administració que s'opta.

h. Abans de prendre possessió del lloc, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

i. Els/les aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprengui el coneixement de la llengua castellana, ha d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

j. Emplenar la declaració responsable juntament amb el full d'autoavaluació dels mèrits, d'acord amb el model incorporat en aquestes bases.

k. Haver satisfet la taxa per optar a proves de selecció de personal d'acord amb el que preveu l'ordenança fiscal reguladora de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 163 de 29 de desembre de 2018). S'ha d'abonar una taxa per cada plaça a la qual la persona interessada es presenti.

No estan subjectes a la taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas de resultar exclòs/a de la convocatòria, la quota se reduirà el 50%.

La taxa per la inscripció a les proves selectives son les següents: 

Nivell

Taxa

5

21,22 €

6

15,91

8

13,79 €

 La liquidació de la taxa es pot fer a qualsevol OAC de l'Ajuntament de Palma o través del següent enllaç:

https://autoliquidacions.palma.cat

S'haurà d'adjuntar l'autoliquidació de les taxes administratives juntament amb la sol·licitud d'inscripció al procediment.

4. EXCEPCIÓ DEL REQUISIT DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Les persones aspirants que estiguin treballant, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds a l'Institut Municipal d'Esports i en la mateixa categoria i especialitat a què opta i no puguin acreditar el requisit exigit per a d'ingrés, queden exemptes del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la classe, categoria, o la categoria professional.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a la categoria professional a la qual s'ha accedit.

 

5. SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s'han d'emplenar d'acord amb el model incorporat a la convocatòria així com el full d'autoavaluació dels mèrits i que estaran disponible al web www.ime.com i presentar-ho a través del registre electrònic, preferentment, al registre general de l'IME de 9,30 a 14 h o a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Palma, o en qualsevol altra de les formes que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds juntament amb el full d'autobaremació és de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'aprovació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, s'ha de senyalar a la sol·licitud la llengua en la qual desitgen realitzar les proves selectives.  

En les sol·licituds, que han de ser degudament emplenades, els aspirants hauran de fer menció expressa que reuneixen tots els requisits i les condicions que s'exigeixen en cada cas i hauran d'al·legar la titulació que posseeixen i que els habilita per accedir al grup professional a què opten.

El full d'autoavaluació, d'acord amb el model adjunt a la convocatòria, té consideració de declaració responsable. La falsedat en les dades d'autoavaluació determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que derivin per la falsedat de dades.

En qualsevol moment del procés selectiu, els tribunals poden assabentar-se que algun dels aspirants no compleix un o diversos requisits dels que exigeix la convocatòria corresponent, o que, de l'examen de la certificació acreditativa, resulta que la sol·licitud presenta errors o falsedats que impossibiliten l'accés al grups professional al qual s'opta. En aquests supòsits, prèvia audiència de la persona interessada, si no ho justifica o esmena, el tribunal corresponent proposarà la seva exclusió, que es resoldrà per l'òrgan de govern competent de l'IME, a qui comunicarà les causes que justifiquen la seva proposta, perquè resolgui el que estimi procedent.

6. TRACTAMENT DE DADES

La participació de les persones interessades en els processos selectius implica l'autorització al tractament de les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació dels procés selectiu, així com a la publicació en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, seu electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per a la comunicació dels resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

7. ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS, TERMINIS I PROCEDIMENT

En el termini màxim de dos mesos comptadors des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprova  la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis de IME, a la plana web de IME i de l'Ajuntament de Palma.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució per esmenar el defecte o presentar la documentació preceptiva. Igualment dins del mateix termini es podran presentar sol·licituds d'esmena d'errades –si s'han produït- a les dades personals incorrectes. L'administració convocant considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment. Si no es presenten esmenes, la llista esdevindrà definitiva.

Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, l'òrgan competent de l'administració convocant ha de dictar resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs que s'han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

Contra la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses es pot presentar recurs. Si a la data de la realització de l'exercici no s'ha resol el recurs formulat, la persona interessada pot realitzar l'exercici cautelarment. En el cas de desestimació del recurs, l'exercici realitzat no tendrà validesa.

En el procés pel sistema de concurs-oposició, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, els tribunals publicaran la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autoavaluació).

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució per esmenar el defecte de la declaració responsable.

8. PROCÉS SELECTIU: CONCURS OPOSICIÓ

El concurs oposició consisteix en la realització successiva d'una fase d'oposició i d'una fase de concurs, per aquest ordre:

La fase d'oposició consisteix en la realització d'un exercici per tal de determinar la capacitat i l'aptitud dels aspirants.

La fase d'oposició caràcter eliminatori i és necessari superar-la per poder passar a la fase de concurs.

La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin els aspirants. Aquesta fase no caràcter eliminatori.

La puntuació global del concurs oposició ha de resultar de les puntuacions en les fases d'oposició i concurs, i és d'un 60 % per a la fase d'oposició i d'un 40 % per a la fase de concurs, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts per a la fase d'oposició i d'entre 0 i 40 punts per a  la fase de concurs.

8.1 Fase d'oposició: exercicis i qualificació

La fase d'oposició consta d'un sol exercici, amb caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

Els exercicis de la fase d'oposició de les diferents categories professionals, el desenvolupament dels processos selectius i els temaris corresponents són els que  s'indiquen en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears pel que fa a les entitats locals i al grup equivalent de classificació per al personal laboral.

El test que han de respondre els aspirants s'ha de triar per sorteig públic, duit a terme davants els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de deu alternatives diferents.

Si per motius d'infraestructura degudament motivats, no fos possible fer el sorteig immediatament abans de començar les proves, el tribunal pot escollir, per acord dels seus membres, el test que hauran de respondre els aspirants. En aquest supòsit el sistema determinat haurà de quedar reflectit de manera expressa en l'acta de la sessió del tribunal que adopti l'acord.

8.2 Calendari de l'exercici

L'exercici es desenvoluparà entre l'1 de juny al 31 d'octubre de 2023.

Es publicarà a la web de l'IME l'anunci amb la data, l'hora i el lloc de realització de l'exercici.

8.3 Procediment de crida

Les persones aspirants s'han de convocar per a l'exercici en crida única encara que hagi de dividir-se en diversos torns. Els aspirants han d'assistir al torn al qual hagin estat convocats. Queden exclosos de les proves selectives els qui no hi compareguin, excepte en els supòsits de força major degudament acreditats per l'aspirant. En aquests casos el tribunal haurà d'adoptar un acord motivat a l'efecte.

8.4 Embaràs o risc de part, i força major

Si alguna de les persones aspirants no pot fer l'exercici en la data fixada a causa d'un embaràs de risc o de part o una altra causa de força major, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de l'exercici que hagi quedat ajornat, el qual no es podrà demorar de manera que al menys tengui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal; en tot cas, l'exercici haurà de dur-se a terme abans de la publicació   de la llista definitiva de valoració mèrits dels aspirants.

8.5 Acreditació de la identitat de les persones aspirants

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones que participen en les proves que acreditin la seva identitat.

8.6 Incidències

La consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com l'adopció de les decisions que es considerin pertinents, corresponen al tribunal.

8.7 Llengua dels exercicis

El tribunal s'ha d'encarregar que els exercicis s'elaborin i es lliurin complint les previsions del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8.8 Garantia de transparència i objectivitat: anonimat de les persones aspirants

El tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat, professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

El tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer la identitat.

Així mateix, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

8.9 Publicació de notes dels exercicis i revisió

Un cop acabat l'exercici de l'oposició, cada tribunal ha de publicar, en els taulers d'anuncis i a la pàgina web, la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports, i amb indicació de la puntuació obtinguda, desglossada per torns d'accés.

Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des que es publiqui la llista provisional. El tribunal disposa d'un termini de set dies per resoldre'n les reclamacions i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici.

9. AUTOBAREMACIÓ DE MÈRITS

Tal i com estableix la base cinquena, les persones aspirants han d'emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació, el full d'autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposa d'entre els previstos al punt 9. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades. Els mèrits de les persones aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar la sol·licitud.

Les persones aspirants admesos disposen d'un termini de 7 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions de mèrits (full autobaremació). Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

10. BAREM DE MÈRITS

El concurs té establert un barem de mèrits estructurats en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden aconseguir en cadascun d'aquests, amb un màxim total de 40 punts.

10.1  Mèrits professionals (màxim 32 punts) :

a. Per cada mes treballat a l'entitat convocant en la mateixa categoria professional a la qual s'opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.

b. Per cada mes treballat a l'entitat convocant en una altra categoria professional a la qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

c. Per a cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.

10.2  Altres mèrits (màxim 8 punts)

10.2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 3 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries d'accés com a personal laboral fix de l'entitat convocant en la mateixa categoria a què s'opta, amb un màxim de 3 punts: ·

· Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 0,5 punts per cada exercici amb un màxim d'1 punt.

· Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 1,5 punts.

· Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 2 punts.

· Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 3 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

10.2.2 Formació acadèmica (màxim 3 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

· La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o superior. 

· Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb la categoria a què s'opta

· Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 3 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent: ·

· Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 3 punts

· Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau en enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 2,8 punts.

· Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 2,6 punts.

· Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 2,5 punts.

· Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 2,4 punts.

· Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 2,2 punts.

10.2.3 Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 3 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent: 

· Per al nivell B2: 1,8 punts

· Per al nivell C1: 2 punts

· Per al nivell C2: 2,6 punts

· Per al llenguatge administratiu: 0,4 punts

10.2.4 Cursos de formació (màxim 3 punts)

· Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques. Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i les seves entitats adscrites i escoles d'administració pública. També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Valoració de la Formació:

· Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,03 punts per hora.

· Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,02 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

· Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació. 

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

10.2.5 Triennis reconeguts: fins a un màxim de 3 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 0,6 punts per trienni, fins a un màxim de 3 punts.

11. LLISTA INFORMATIVA DE MÈRITS AL·LEGATS

Transcorregut el termini d'al·legacions referides al punt 7, el Tribunal elevarà aquesta llista a la gerent de l'IME perquè dicti resolució aprovant la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació que es publicarà a la pàgina web de l'IME.

En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120% del nombre de places convocades que, en el termini de 10 dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable seguint l'ordre de prelació de la llista informativa.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES PERSONES ASPIRANTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS

En el termini atorgat segons la base anterior les persones aspirants seleccionades han de presentar els documents següents:

a. Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b. Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana.

c. Declaració responsable de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir a la categoria de la qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d. Quan es tracti de personal laboral de nou ingrés, certificat d'aptitud acreditatiu de no patir infermetat o defecte físic psíquic per a les tasques específiques de la plaça a que aspira, expedit pel metge especialista en medicina del treball del Servei de Prevenció de l'Institut Municipal de l'Esport.

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser contractada com a personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

13. ACREDITACIÓ I COMPROVACIÓ DELS MÈRITS

Els candidats han d'acreditar els mèrits al·legats amb documents originals o còpies autèntiques dels certificats o títols corresponents.

L'experiència prèvia s'acreditarà mitjançant un certificat expedit per l'Administració on hagin exercit.

Els Tribunals han de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits d'acord amb la baremació establerta al punt 10.

El Tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits atorgant un termini d'esmena de 10 dies hàbils. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el Tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el registre general de l'IME o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat a la Comissió Tècnica de Valoració.

El Tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en el web de l'IME. Un cop resoltes les al·legacions ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El Tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

14. RESULTATS DEL CONCURS OPOSICIÓ I DESEMPATS

La relació d'aspirants que hagin superat el concurs oposició, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les categories, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en l'exercici obligatori i eliminatori de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents de la fase de concurs, calculada amb la fórmula següent:

Nota total (0 a 100 punts)= Nota de l'aspirant a la fase d'oposició (0 a 60 punts) + Punts mèrits de l'aspirant en la fase de concurs (0 a 40 punts).

En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent als criteris següents:

1r. La major antiguitat en la mateixa categoria acreditada a l'entitat convocant.

2n. La major antiguitat acreditada a l'entitat convocant.

3r. La major puntuació obtinguda en l'exercici de la fase d'oposició, donat el cas.

4rt. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

5è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació de convocatòries anteriors.

6è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

7è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

8è. Les persones víctimes de violència de gènere.

9è. La persona de més edat.

10è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal i com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser contractats com a personal laboral fix, i seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits, i aplicats els criteris de desempats quan escaigui, el tribunal elevarà al gerent de l'Institut Municipal de l'Esport la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu de concurs-oposició, donat el cas, de cada una de les categories convocades. Aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones com el nombre de places convocades per a cada categoria.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans de la formalització del contracte, el Tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a la seva possible contractació com a personal laboral fix en substitució de les que hi renunciïn.

15. PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D'ASPIRANTS SELECCIONATS, CONTRACTACIÓ I INCORPORACIÓ ALS LLOCS DE TREBALL.

D'acord amb la proposta del Tribunal, el Gerent de l'IME, dictarà una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el concurs-oposició per a les diferents categories. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB i en la pàgina web de l'Institut. Aquesta Resolució contendrà l'adjudicació del lloc de feina.

Les persones que hagin superat el procés selectiu formalitzaran el contracte com a personal laboral fix de la categoria corresponent.

La signatura del contracte s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui en el BOIB les resolucions anteriors, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de la signatura del contracte del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la signatura del contracte, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

 

16. ÒRGAN DE SELECCIÓ

El Tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu. Estarà constituït per un president i dos vocals, un dels quals farà les funcions de secretari i tres membres suplents.

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels Tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a. Validar les preguntes dels models de prova que s'han de  sortejar.

b. Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

c. Revisar les preguntes de les proves i la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El Tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi dut a terme.

d. Requerir les persones aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

e. Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

f. Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut a l'òrgan competent, per a que dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs oposició.

g. La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al Tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitada per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

Durant el desenvolupament del procés el Tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

17. BORSA DE PERSONAL TEMPORAL

Les persones admeses en aquest procediment i que l'hagin superat s'han d'incloure en borses de personal laboral temporal, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents. En aquestes borses s'han d'integrar els candidats que, havent participat en el procés selectiu  corresponent i no havent-lo superat, sí que hagin obtingut la puntuació mínima de 5 punts en la fase d'oposició.

Als efectes anteriors, els Tribunals requeriran a les persones  que hagin obtingut un mínim de 5 punts en la fase d'oposició, per tal que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot realitzar de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120% de les places convocades i respectant la posició de la llista definitiva de mèrits al·legats.

Els tribunals han de revisar i baremar els mèrits declarats segons el procediment establert en les bases, i una vegada revisats, conformaran una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones que hagin aconseguit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial una  vegada comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior, i aquesta llista es pot utilitzar per contractar personal laboral temporal. Amb caràcter previ a l'esgotament de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa de treball com a resultat d'un nou procés selectiu de la mateixa categoria es realitzarà un nou requeriment segon l'establert en el paràgraf anterior.

Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos selectiu.

18. INTERPOSICIÓ DE RECURS

Contra aquestes bases específiques, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, segons els articles 8, 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX II SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I FULL D'AUTOBAREM DE MÈRITS PER AL PROCÉS EXTRAORDINARI D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS – OPOSICIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015.

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

En aquest full de sol·licitud i autobaremació les persones aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els requisits i els mèrits dels quals disposa.

La inexactitud o falsedat en les dades consignades, en l'al·legació de mèrits, de caràcter essencial determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions i responsabilitats penals, civils o administratives a que hi hagués lloc i que es puguin derivar per dita falsedat o inexactitud en les dades. 

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

 

LLINATGES I NOM:

DNI/NIE:

NACIONALITAT:

ADREÇA (CARRER, PL, AVDA):

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

 

DADES DE LA PLAÇA

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA:

REQUISITS AL·LEGATS (Si la titulació és universitària, indicar Universitat i any d'expedició)

TITULACIÓ

NIVELL DE CATALÀ I TIPUS DE CERTIFICAT QUE L'ACREDITA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR (juntament amb l'ANNEX II)

·   DNI/NIE

·   Justificant del pagament i, en el seu cas, de reducció de la taxa.

 El/La que subscriu SOL·LICITA ser admès/esa en el procés selectiu al qual fa referència aquesta sol·licitud.

Així mateix, declara que són certes les dades que s'hi han consignat i que compleix les condicions que s'exigeixen per a l'accés a l'esmentada plaça.

 

​​​​​​​AUTOBAREMACIÓ CONCURS OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ TOTAL MÈRITS (Màxim 40 punts)

9. MÈRITS PROFESSIONALS (Màxim 32 punts)

 

9.1.1.Valoració de l'experiència prèvia (Màxim 45 punts)

 

MESOS

 

PUNTS

Per cada mes treballat en l'entitat convocant en la mateixa categoria professional a la qual s'opta.

 

 

8.2.4. Cursos de formació (Màxim 3 punts)

HORES

PUNTS

Núm.

a) Cursos amb aprofitament o impartits (nom del curs i organisme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

b) Cursos amb assistència (nom del curs i organisme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cada mes treballat en l'entitat convocant en un altre categoria a la qual s'opta

 

 

Per cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta

 

 

9.2. ALTRES MÈRITS (Màxim 8 punts)

9.2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés como a personal laboral fix de l'entitat convocant (Màxim 3 punts)

PUNTS

Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius

 

Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu

 

Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius

 

Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu

 

 9.2.2. Formació acadèmica (Màxim 3 punts)

 PUNTS

Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4:

Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau en  enginyeria o arquitectura reconeguts

 com a nivell MECES 3:

Títol d'estudis oficials diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts

 com a nivell MECES 2:

Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o

 Equivalent acadèmic:

Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic:

Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic:

 8.2.3. Coneixements de llegua catalana (Màxim 3 punts)

 PUNTS

Per al nivell B2

 

Per al nivell C1

 

  Per al nivell C2

 

Per al llenguatge administratiu

 

 

8.2.5. Triennis (Màxim 3 punts)

NÚM.

PUNTS

 

Reconeguts i acreditats com a personal funcionari o com a personal laboral

 

 

 

 

 

(   ) Autoritzo a l'IME a comprovar d'ofici els requisits i mèrits al·legats que constin en l'organisme.

(   ) El/La que subscriu declara sota la seva responsabilitat que compleix amb els requisits establerts a les bases del procés selectiu per a participar-hi, que totes les dades consignades són certes i que disposa de la documentació que ho acredita.

Palma,            de                         de 2022

Signatura:

 

 

 

​​​​​​​ANNEX III

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament: el gerent de l'IME, Rafael Navarro Roig. Identitat: Institut Municipal de l'Esport

 Adreça postal: camí veïnal La Vileta, 40, 07011, Palma.

Adreça de correu electrònic: ime@palma.cat.

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

· El text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

· La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. — Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament: 

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, l'Institut municipal de l'Esport, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificats de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a a l'exercici de les funcions de la categoria a què s'opta, emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Òrgan competent Institut Municipal de l'Esport: per al nomenament del personal.

— Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Institut Municipal de l'Esport la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat anteriorment.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Les conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.