Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 740310
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d’atenció primària, (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

Per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de 23 maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022) es va aprovar l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització corresponent al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021) i corregit per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 141, d'1 de novembre de 2022).

Oferta d'ocupació pública

Acord del Consell de Govern

Núm. BOIB

Núm. total places

Estabilitat Rectificació d'errades

23 de maig de 2022 31 d'octubre de 2022

067 141

4.114 4.115

 

Modalitat

Núm. places

Concurs oposició

2.496

Concurs extraordinari

1.619

 

Per mitjà de les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 (BOIB núm. 157/2022, de 3 de desembre) que regulen la modalitat de concurs extraordinari i la modalitat de concurs oposició, respectivament, es varen aprovar les bases generals de tots els processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022, en el Servei de Salut de les Illes Balears i que constitueixen el règim jurídic que en regeix de manera uniforme tot el desenvolupament.

Bases generals

Data publicació

Núm. BOIB

Núm. total places

Concurs extraordinari Concurs oposició

3 de desembre de 2022

157

25 6

 

Arran de les resolucions anteriors i de les modificacions respectives, es publica en aquesta resolució la convocatòria específica, amb la modalitat de concurs extraordinari i/o concurs oposició, d'un total de 31 places corresponents a les diferents categories professionals de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d'atenció primària que s'enumeren i especifiquen a continuació:

Categoria professional

Nombre de places segons modalitat i torn

Concurs extraordinari

Concurs oposició

 

Torn lliure

Total

Torn lliure

Torn lliure discapacitat

Personal tècnic superior titulat en biologia

10

6

6

-

Personal tècnic superior titulat en psicologia

3

-

-

-

Psicòleg/psicòloga d'atenció primària

12

-

-

-

Total places per modalitat i torn

25

6

6

-

Total places convocatòria

31

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021), exigeix que les convocatòries dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i que tots els processos selectius s'han de resoldre abans del 31 de desembre de 2024.

Sense perjudici del que disposa l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més d'allò que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, en relació amb les mesures d'agilització dels processos selectius, per a què la tramitació sigui més àgil, atesa l'alta concurrència d'aspirants, les sol·licituds per participar en els processos de selecció s'han de presentar per mitjà de tràmit electrònic, a través de l'enllaç electrònic disponible en el portal web www.ibsalut.es i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.

Tot i allò  que estableix el Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aquesta convocatòria no s'han reservat  places per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Segons estableix la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, els aspirants que es presentin en aquesta convocatòria han de disposar i acreditar el nivell de coneixements de català exigit que figura en l'annex 2.

Excepcionalment, la disposició addicional tretzena del Real decret 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, preveu que els aspirants que estiguin en servei actiu en el Servei de Salut de les Illes Balears en la mateixa categoria a la qual s'opta i que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, no puguin acreditar el requisit d'acreditació del nivell de coneixements de català exigit per a l'ingrés, disposaran d'un termini de dos anys des de la presa de possessió per acreditar-lo. En cas contrari, per mitjà d'un procediment contradictori i un cop sentida la junta de personal, seran remoguts de les places adquirides.

Per això, exercint les competències que m'atorga la disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Aprovar la convocatòria específica que ha de regir els processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, per cobrir un total de 31 places bàsiques, totes elles vacants, de les diferents categories professionals de personal estatutari de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears i incloses en l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022, la distribució de les quals s'indica en l'annex 2.

Aprovar els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades així com el nivell de coneixements de català exigit, que figura en l'annex 2.

Publicar la informació relativa a la prova d'examen de la modalitat de concurs oposició de la categoria de gestió i serveis de Personal tècnic superior titulat en biologia (subgrup A1), que figura en l'annex 3 d'aquesta resolució.

Designar i publicar els tribunals de selecció d'aquest procés selectiu, els quals estan formats per les persones que figuren en l'annex 4 d'aquesta resolució.

Publicar el temari de la modalitat de concurs oposició de la categoria professional de Personal tècnic superior titulat en biologia convocada en l'annex 5.

Aprovar el model de sol·licitud i el model d'autovaloració de mèrits inclosos en el tràmit electrònic que es troba en la pàgina «Oposicions» del portal web www.ibsalut.es.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web www.ibsalut.es i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en base als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 12 de desembre de 2022)

La directora de Gestió i Pressuposts Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm.191, de 7/11/2020) Per suplència del director general (BOIB núm. 62, de 29/04/2006) María del Mar Rosselló Amengual

 

ANNEX 1

1. Bases generals

A les proves selectives objecte d'aquesta convocatòria específica els serà d'aplicació allò que s'estableix en aquesta resolució i en les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022 (BOIB núm. 157/2022, de 3 de desembre) per les quals s'aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos selectius de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, tant en la modalitat de concurs extraordinari com a la modalitat de concurs oposició, i que constitueixen el règim jurídic que regula de manera uniforme el desenvolupament de les proves selectives.

2. Bases específiques

2.1. Normes generals

Es convoquen proves selectives per cobrir 31 places per a l'accés a la condició de personal estatutari fixe en les diferents categories professionals de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d'atenció primària que es detallen a l'annex 2, incloses en les plantilles orgàniques de les institucions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears per a la seva provisió en els diferents torns.

2.2. Centralització

Atès que aquesta convocatòria no està sectoritzada, les places que s'oferiran en el moment procedimental oportú seran ofertes per illes.

2.3. Tribunals de selecció

La composició dels tribunals, que es recull en l'annex 4 d'aquesta convocatòria, les seves funcions així com el seu règim jurídic, entre d'altres, figuren en les bases generals publicades el passat 3 de desembre de 2022 (BOIB núm. 157). En tot cas, en aquelles categories professionals en què s'hagin convocat tant un concurs extraordinari com un concurs oposició, el tribunal de selecció estarà format pels mateixos membres.

2.4. Accés electrònic de la convocatòria

Els interessats s'han d'inscriure al procés selectiu per mitjà de tràmit electrònic, tant per participar en la modalitat de concurs extraordinari com en la de concurs oposició. L'enllaç està disponible en la pàgina «Oposicions» del portal web www.ibsalut.es i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.

2.5. Requisits específics

Per ser admesos a les proves selectives, els aspirants han de complir els requisits establerts en el punt núm. 8 de l'annex 1 d'ambdues bases generals, publicades en el BOIB núm. 157/2022, de 3 de desembre, i en l'annex 2 d'aquesta convocatòria, en què es descriuen els requisits de titulació i nivell de coneixements de català.

 

2.6. Distribució de places

La distribució de places per a cada categoria professional de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d'atenció primària convocades figura en la taula representada a l'annex 2.

2.7. Temari

La relació de temes de la modalitat de concurs oposició de la categoria professional de Personal tècnic superior titulat en biologia figura en l'annex 5 d'aquesta resolució.

2.8. Data de la prova d'examen per al concurs oposició

La data prevista d'examen per a la modalitat de concurs oposició es publicarà en el portal web www.ibsalut.es i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears, juntament amb les llistes provisionals de candidats admesos i/o exclosos de la convocatòria.

2.9. Desenvolupament de les convocatòries del procés d'estabilització

Tot i que la convocatòria s'ha publicat conjuntament —modalitat de concurs extraordinari i modalitat de concurs oposició—, l'ordre a seguir podrà ser el de valorar, en el cas de coincidència entre categories implicades, el concurs extraordinari en primer lloc, si bé les categories en les quals únicament es convoca concurs oposició es podran executar paral·lelament.

2.10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria específica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si el darrer dia és inhàbil, s'ha d'entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

2.11. Comprovació dels requisits del procés selectiu

En termes generals i sense perjudici del que es descriu a continuació, el Servei de Salut pot comprovar d'ofici la documentació relacionada amb l'acreditació dels requisits per participar, en qualsevol moment del procés, amb l'autorització prèvia expressa del participant, per mitjà de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) o altres mecanismes disponibles.

Per inscriure's en el procés selectiu és suficient presentar emplenat el model de declaració responsable —inclòs en el tràmit electrònic—sobre el compliment dels requisits per participar-hi, sempre sota la responsabilitat del participant de no incórrer en un delicte de falsedat en document públic i de les sancions disciplinàries que se'n podrien derivar. L'acreditació documental dels requisits es farà a partir de la relació de candidats que siguin proposats com a adjudicataris d'una plaça, una vegada superat el procés selectiu.

2.12. Valoració de mèrits a les categories de Psicòleg/psicòloga d'Atenció primària i Personal Tècnic Superior Titulat en Psicologia 

Pel que fa a la valoració dels mèrits relacionats amb la comptabilització dels serveis prestats relatius al punt 1.1.a), els serveis prestats en la categoria de Psicòleg/psicòloga d'Atenció primària i Personal Tècnic Superior Titulat en Psicologia se valoraran de manera equivalent, atès que las funcions que realitzen són les mateixes.

Documents adjunts