Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 758655
Aprovació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins l’oferta d’ocupació pública per l’estabilització de personal temporal de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret del President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa núm. 31/2022, de data 16 de desembre de 2022 s'han aprovat les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal de 2022 del tenor literal següent:

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins l'oferta d'ocupació pública per l'estabilització de personal temporal de 2022

1.Objecte de la convocatòria

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura definitiva, amb caràcter de personal laboral fix i pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, de les places indicades a l'annex I i que consten a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 per l'estabilització del personal temporal aprovada i publicada en el BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022.

El sistema de concurs extraordinari de mèrits aplicat a la dita convocatòria se sustenta en la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i el que disposa el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears.

El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2. Normativa d'aplicació

La present convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases específiques i per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears.

En defecte, i respecte al que no contradigui la normativa esmentada, serà d'aplicació el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa vigent com el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, així com el Reglament general d'ingrés del personal al serveis de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l'AGE aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Requisits de les persones aspirants

3.1. Per tenir la condició de persona aspirant i ser admesa en aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir setze anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació que s'indica en l'annex I.

En el supòsit d'invocar títol equivalent a l'exigit, haurà d'acompanyar-se certificat expedit per l'autoritat competent en matèria educativa, que acrediti l'equivalència.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si escau, l'homologació del títol.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar del certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix grup i categoria professional del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa a què s'opta.

g) Disposar dels coneixements de la llengua catalana que s'indiquen a continuació, i segons el que determina l'annex I, llevat dels casos indicats en la base 4:

Professors llicenciats: Certificat de nivell B2

Auxiliars administratius: Certificat de nivell B1

Els certificats s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

- Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

- Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb -l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

- Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm: 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit encara que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ a la contractació.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana dels estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

h) Haver satisfet la taxa per participació en procediments de selecció.

La taxa per la participació en procediments de selecció s'exigirà segons la tarifa següent:

Professor llicenciat: 30,05 euros

Auxiliar administratiu: 12,02 euros.

La taxa s'ha d'ingressar en el compte del Patronat per a la Gestió i el funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa amb codi IBAN: ES81 2100 7717 3113 0028 5429 de l'entitat Caixabank.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

3.2. Les persones aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i han de mantenir-los fins al moment de la formalització del contracte.

4. Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana

Els aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, en el Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, en la mateixa categoria professional a què opten i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés, queden exempts del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la categoria professional.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a la categoria professional a la qual s'ha accedit.

No obstant això, aquest requisit queda supeditat al que disposa el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, per la qual cosa, si es produeix una rectificació del Decret llei que modifiqui el què es recull a aquesta base, s'entén que queda automàticament modificada, amb els efectes que això pugui comportar.

5. Sol·licitud i declaració responsable (autobaremació)

Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada una de les categories professionals convocades en la qual volen participar, per la qual cosa han de formalitzar el corresponent tràmit, al Registre General d'Entrada de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar dins del termini de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.

Les persones interessades hauran de formalitzar la inscripció, adjuntant els requisits i mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant el document d'autobaremació corresponent, que consta a l'annex VI i adjuntant el justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. Aquest document té consideració de declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Els mèrits es determinen a l'annex II d'aquestes bases específiques i s'hauran d'adjuntar de forma individual, en un únic arxiu per document a valorar.

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

El Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que les persones aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi requerit per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que s'hagi pogut incórrer.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tendrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Si alguna persona aspirant és contractada com a personal laboral fix en la mateixa categoria professional a què opta, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, serà exclòs.

6. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà format, com a mínim, per tres membres: un/president/una presidenta i dos vocals, un dels quals ha d'exercir les funcions de secretari/secretària i el mateix número de suplents.

S'ha de constituir un tribunal per cada grup o subgrup de titulació per a la valoració dels mèrits per a l'accés a la categoria professional, si escau.

Els membres del Tribunal hauran de comptar amb una titulació superior o igual a la requerida per aspirar a la plaça del procés selectiu.

El Tribunal no podrà actuar sense l'assistència dels tres membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el secretari o secretària i el president o presidenta o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del tribunal tendran veu i vot, i les seues decisions hauran d'adoptar-se per majoria.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Abans de l'inici del procés selectiu, als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es publicarà en el BOIB i en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, la designació de les persones titulars i suplents que formaran part del tribunal qualificador.

7. Admissió i exclusió de persones aspirants

7.1 En el termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió, si és el cas.

Aquesta llista s'ha de publicar en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa. Les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació de persones admeses.

7.2 Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte, amb l'advertiment que es considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

7.3 Una vegada finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el president del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de publicar en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

8. Llista provisional de mèrits

El tribunal publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem), juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Aquesta relació s'ha de publicar en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

En el supòsit que en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses encara no s'hagi pogut constituir el Tribunal qualificador, la publicació de la llista provisional de mèrits l'ha de fer l'òrgan convocant.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional de mèrits, per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics de la declaració responsable (autobaremació).

Són considerats errors de fet, materials o aritmètics els errors produïts com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta les valoracions d'un mèrit a l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat de manera incorrecta les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

Un cop finalitzat el termini al qual es refereix l'apartat anterior i esmenades les al·legacions fetes en la declaració responsable (autobaremació), si escau, el tribunal publicarà la llista definitiva de mèrits al·legats de les persones aspirants per ordre de prelació, d'acord amb la puntuació al·legada a l'autobaremació.

9. Procés selectiu: concurs extraordinari de mèrits

9.1. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriment

Seguidament el tribunal elevarà la llista definitiva de mèrits al·legats al President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa perquè dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre de les persones aspirants d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

9.2. Acreditació de requisits i mèrits

El termini per acreditar els requisits i mèrits al·legats, si escau, és de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

L'acreditació dels requisits i dels mèrits s'ha de realitzar, si escau, segons l'indicat a l'annex III.

Les persones aspirants que no presentin la documentació en termini, se les tendrà per desistides de la seva sol·licitud, tret dels casos de força major estimats per l'organisme en resolució motivada.

Si escau, els requeriments a les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits es podrà complimentar presentant la documentació original o la seva còpia autèntica per mitjans no electrònics.

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins d'aquest termini les persones interessades podran sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat es comunicarà en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es podrà fer mitjançant les publicacions en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

9.3. Llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu i oferiment dels llocs de treball.

Una vegada resoltes les al·legacions, el tribunal ha de publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits.

En el cas d'empats en la llista definitiva de valoració de mèrits, aquests s'han de resoldre atenent els criteris següents:

1r. La major antiguitat en la mateixa categoria acreditada a l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

2n. La major antiguitat acreditada a l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa. .

3è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

5è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.

6è. Les persones víctimes de violència de gènere.

7è. La persona de més edat.

8è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, s'han d'acreditar tal com estableix l'annex III.

Al mateix temps de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits, i segons la convocatòria o convocatòries en les quals hagi participat la persona aspirant, s'ha de procedir a oferir els llocs de treball corresponents a les places convocades, i elegir per ordre de preferència els llocs oferits.

A partir de l'endemà d'aquesta publicació les persones aspirants que figuren a la llista definitiva de valoració de mèrits han de comunicar, per escrit i amb registre general d'entrada, l'ordre de preferència dels llocs de treballs oferts en el termini de set dies hàbils.

L'adjudicació del lloc de treball s'efectuarà atenent a l'ordre final de prelació, d'acord amb la petició de destinació efectuada per la persona interessada ateses les seues preferències del lloc de treball.

Per garantir la cobertura real de tots els llocs oferts per el Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa s'oferiran el lloc o els llocs vacants a la següent persona aspirant disponible en la llista definitiva de valoració de mèrits on es produeixi la vacant, segons la preferència d'elecció de llocs i l'ordre de puntuació establert a la llista definitiva de valoració de mèrits, tant si aquesta vacant es produeix per renúncia o per altres motius.

 

10. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu, adjudicació dels llocs de treball i contractació

10.1. Una vegada assignats els llocs de treball oferts en la forma establerta en la base 8, el tribunal ha d'elevar al President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu de concurs de mèrits, amb adjudicació de les places, desglossada, en el seu cas, per torns d'accés.

D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP, aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades. Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies de persones aspirants seleccionades abans de la contractació, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària de les persones aspirants que, d'haver-n'hi, estiguin situades a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a una possible contractació com a personal laboral fix en substitució de les qui hi renunciïn.

10.2. D'acord amb la proposta del tribunal, el President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, ha de dictar una resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits, formalitzarà les contractacions com a personal laboral fix de la categoria professional que correspongui i adjudicarà els llocs de treball corresponents.

Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB i en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

10.3. El termini per a la formalització del contracte s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB.

Abans de la signatura del contracte, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, ni exerceix d'activitats privades, professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, conforme l'article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

11. Efectes de la no superació o no participació en els processos selectius d'estabilització

Al personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seua relació amb el Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa en el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per la no superació d'aquest, li correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, sempre que compleixi els requisits establerts a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i al Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears.

La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han presentat la declaració responsable, les que no han presentat la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un nombre de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

12. Funcionament dels tribunals

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b) Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi duit a terme.

c) Requerir els aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

d) Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

e) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut al President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

Al funcionament del tribunal li és d'aplicació el règim jurídic previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l'establert en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública a les Illes Balears. i a les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seua abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Les persones interessades poden impugnar els actes que es derivin de les actuacions dels òrgans de selecció d'acord amb els casos i amb les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si en qualsevol moment el tribunal té coneixement que una persona aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés a la categoria professional corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió al President del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

Durant el desenvolupament del procés, el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, i també, com s'hagi d'actuar en els casos no previstos.

Si l'elevat nombre d'aspirants o la logística del procés selectiu ho fa recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els seus membres queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seues instruccions.

13. Publicació de la composició de les borses preferents

13.1. Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu i no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs-oposició perquè no hi hagi places de la mateixa categoria, s'han d'incloure en una borsa de personal laboral temporal de la corresponent categoria professional en què hagin participat. Aquesta borsa ha de tenir caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent.

Una vegada finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable.

El tribunal ha de revisar i valorar els mèrits declarats segons el procediment establert en aquestes bases, i un cop revisats, conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones aspirants que hagin assolit un mínim de 10 punts.

13.2. Una vegada comprovats els mèrits de totes les persones aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de les borses de personal temporal de cada categoria professional, derivades d'aquesta convocatòria, i sempre que s'hagi obtingut un mínim de 10 punts.

14. Incidències i recursos

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i a la pàgina web de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, al marge de la seua publicació en el BOIB quan sigui preceptiva.

La convocatòria, les bases i els actes administratius que derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Eivissa, 16 de desembre de 2022 El president del Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa ​​​​​​​Vicente Marí Torres

 

ANNEX I

Places convocades i requisits de titulació

 

Denominació de la categoria/especialitat

CODI

Número de places

Titulació

Altres requisits

Auxiliar administratiu/va

AUC01

AUC02

2

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar

Nivell B1 català

Professor llicenciat

18 crèdits

PLC01

1

Llicenciatura/Grau i màster

Nivell B2 català

Professor llicenciat

36 crèdits

PLC02

1

Llicenciatura /Grau i màster en Filologia anglesa/ assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

30 crèdits

PLC03

1

Llicenciatura/Grau i màster en Economia i/o Empresarials/ assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

6 crèdits

PLC04

1

Llicenciatura/Grau i màster en Dret/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

24 crèdits

PLC05

1

Llicenciatura/Grau i màster

Nivell B2 català

Professor llicenciat

24 crèdits

PLC06

1

Llicenciatura/Grau i màster en Geografia i Història/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

24 crèdits

PLC07

1

Llicenciatura/Grau i màster en Geografia i Història/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

24 crèdits

PLC08

1

Llicenciatura/Grau i màster en Economia i/o Empresarials/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

6 crèdits

PLC09

1

Llicenciatura/Grau i màster en Dret/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

18 crèdits

PLC10

1

Llicenciatura Grau i màster en Filologia alemanya/assimilat

Nivell B2 català

Professor llicenciat

12 crèdits

PLC11

1

Llicenciatura/Grau i màster en Dret/assimilat

Nivell B2 català

 

ANNEX II

Barem de mèrits

El tribunal requerirà a les persones aspirants la presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits quan no s'hagi pogut comprovar l'autenticitat dels documents aportats a la inscripció del procés selectiu o no s'hagin aportat al procés i es precisi la seua autentificació o comprovació.

Els mèrits que s'han de valorar s'han d'ajustar als criteris següents:

1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

1.1. Els mèrits professionals s'han de valorar d'acord amb els criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de computar el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars
 • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere
 • Les persones declarades en serveis especials
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa

c) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

1.2. Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)

Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

• Per cada mes treballat en el mateix organisme, en la mateixa categoria professional a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat en el mateix organisme, exercint les mateixes funcions de la categoria professional a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

• Per cada mes treballat en el mateix organisme en una altra categoria professional a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

Per cada mes treballat en una altra administració o organisme públic en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent:

En el cas de serveis prestats a l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per aquest organisme.

En el cas de serveis prestats en altres administracions públiques o organismes públics, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'Administració o organisme en què s'hagin prestat aquests serveis.

2. Altres mèrits (màxim 55 punts)

Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 55 punts.

2.1. Formació acadèmica (màxim 15 punts)

2.1.1. Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés i del mateix nivell o d'un de superior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior): 15 punts
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.
 • Títol de tècnic/tècnica superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.
 • Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.

2.1.2. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent:

La persona interessada haurà d'aportar el títol acreditatiu dels mèrits referenciats a l'apartat anterior, expedit per l'òrgan competent.

2.2 Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell B2: 8 punts
 • Per al nivell C1: 10 punts
 • Per al nivell C2: 12 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 3 punts

Si la persona interessada al·lega el mèrit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), el mèrit es pot baremar malgrat l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el mèrit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se dins el termini d'acreditació de mèrits al·legats.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

2.3. Cursos de formació (màxim 15 punts)

2.3.1 Es valoraran tots els cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels plans de formació contínua del personal de les administracions públiques, així com altres cursos oficials i sempre que estiguin relacionats amb la plaça que es convoca.

2.3.2. La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran tots els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, segons la puntuació següent:

- Cursos amb certificat d'aprofitament o impartits: 0,10 punts per hora.

- Cursos amb certificat d'assistència: 0,06666 punts per hora.

b) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

d) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

2.4. Triennis reconeguts: fins a un màxim de 10 punts

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 2 punts per trienni, fins a un màxim de 10 punts.

En el cas de triennis reconeguts per altres administracions o organismes públics, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu expedit per l'Administració corresponent.

 

ANNEX III

Acreditativa de requisits i mèrits

El tribunal requerirà a les persones aspirants la presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits quan no s'hagi pogut comprovar l'autenticitat dels documents aportats a la inscripció del procés selectiu o no s'hagin aportat al procés i es necessiti la seua autenticació o comprovació.

a) Acreditació de requisits

1. Acreditació de la titulació acadèmica:

Títol oficial (anvers i revers). En el supòsit de no haver-se expedit el títol, només es podrà acreditar amb la certificació supletòria provisional, d'acord amb l'article 14 del Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o el reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

2. Acreditació coneixements orals i escrits de català:

Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Certificat reconegut com a equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears en matèria de política lingüística.

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit malgrat que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini.

En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se, en tot cas, abans de la llista definitiva de mèrits comprovats. També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva, encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

3. Acreditació de la capacitat i les aptituds físiques i psíquiques per a l'exercici de les funcions: Certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria professional.

4. Acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclogui agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans, per participar en l'accés a llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors:

Per tal d'acreditar aquesta circumstància s'haurà d'aportar la certificació negativa preceptiva expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

b) Acreditació dels mèrits:

Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, no s'admetrà a tràmit cap document mitjançant el qual s'al·leguin o s'acreditin altres mèrits de la persona aspirant.

Només són objecte de valoració els mèrits relacionats a l'autobarem presentat durant el termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants són responsables de comprovar i verificar l'exactitud dels mèrits al·legats i de les dades que consten en el tràmit d'inscripció.

1. Acreditació de la titulació acadèmica:

La titulació acadèmica com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat 2.1 d'aquest Annex.

2. Acreditació coneixements orals i escrits de català:

Els coneixements orals i escrits de català com a mèrit s'ha d'acreditar de la manera establerta a l'apartat a aquest Annex.

3. Acreditació dels mèrits professionals:

Certificat de serveis prestats de l'organisme públic o administració corresponent en el qual ha de constar: temps treballat, categoria/especialitat, grup o subgrup i vinculació amb l'Administració o organisme.

4. Acreditació dels cursos de formació:

Els mèrits relatius a les accions formatives, tant els rebuts com els impartits, s'han de justificar mitjançant els corresponents certificats, en els quals constin el nombre d'hores de durada i/o crèdits de l'acció formativa.

Quan es consideri necessari es pot adjuntar el programa i/o els continguts del curs perquè es pugui valorar la relació amb les funcions del lloc al qual es concursa.

5. Acreditació de triennis reconeguts:

Certificat de serveis previs per al reconeixement de triennis a l'Administració o organisme públic corresponent.

En el supòsit que, per motius aliens a la persona aspirant, no s'emeti en el termini corresponent aquests certificats, el treballador sempre podrà acreditar els triennis a l'efecte d'aquest procés d'estabilització mitjançant l'aportació de la darrera nòmina o document justificatiu expedit per l'entitat.

7. Protecció de les persones víctimes de violència de gènere

Amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere, al llarg de tot el procediment s'han de preservar la seua identitat i les seues dades personals.

Les persones aspirants víctimes de violència de gènere han de sol·licitar aquesta protecció a la sol·licitud i han d'emplenar una declaració responsable que es troben en aquesta circumstància, que hauran d'acreditar quan siguin requerides, mitjançant algun dels documents següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, en què es declari que la persona interessada ha patit alguna de les formes de violència de gènere.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

f) Qualsevol altre dels mitjans de prova prevists en l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 

ANNEX IV

DOCUMENT PRESENTACIÓ ACREDITACIÓ DELS REQUISITS

Dades personals

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

 

 

 

 

Denominació de la plaça (Codi plaça)

 

PRESENT els originals o les còpies autèntiques que es consignen a continuació per acreditar el compliment dels requisits que exigeix la convocatòria:

 

Titulació acadèmica exigida

 

Certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana

 

Declaració de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinar de cap administració pública ni d'estar inhabilitat

 

Certificat mèdic en model oficial que acredita que tenc les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria i l'especialitat

 

Justificant pagament taxa

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Finalitat

Gestió del procés selectiu

Legitimació

En compliment de l'interès públic i d'obligacions legals

Destinataris

Se cediran dades personals a tercers (veg. l'apartat d'informació addicional)

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació i d'oposició al tractament tal com s'explica en la informació addicional

Informació addicional

Vegeu l'annex «Protecció de dades» de la convocatòria

 

...................................................., ............ d............................................... de ...............

[rúbrica]

 

 

ANNEX V

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Adreça postal: av. d'Espanya, núm. 49, 07800 Eivissa

Adreça de correu electrònic: presidencia@conselldeivissa.es

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

- El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Les lletres c i e de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

 

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts (fins i tot dades relatives a la salut)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

- Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

- Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

- Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

- Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals de les persones aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar al Patronat per a la Gestió i el Funcionament de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa la confirmació que les seues dades són objecte de tractament, l'accés a les seues dades personals, la informació, la seua rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ( https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

 

 

ANNEX VI

Autobaremació

La persona candidata ha d'omplir la columna Punts no ombrejada amb aquella valoració que s'autoassigna.

a) Mèrits professionals.

Núm.

Títol del document

Mesos

Punts

Punts T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

b) Formació acadèmica.

Núm.

Títol del document

Punts

Punts T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

c) Coneixements de llengua catalana.

Núm.

Títol del document

Punts

Punts T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

d) Cursos de formació i perfeccionament.

Núm.

Títol del document

Crèdits/hores

Aprof/assist.

Punts

Punts T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

​​​​​​​e) Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 3 punts.

Núm.

Títol del document

Punts

Punts T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

TOTAL: (a + b + c + d + e)

 

 

Eivissa, ……… d ……………………..… de 2022

Firma,