Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 752577
Correcció errada material de la publicació de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu concurs oposició per cobrir una plaça de treballador/a familiar, personal laboral fixe, de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, pel sistema de concurs oposició, publicada en el BOIB 10 de desembre de 2022, número 160, fascicle 261, Secció II

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se detectat un error material en l'anunci publicat per aquest Ajuntament, de Mancor de la Vall, en el BOIB número 160, de 10 de desembre de 2022, mitjançant el qual s'anuncia les bases per a la convocatòria per a cobrir les places que figuren en l'oferta pública d'ocupació 2022, en concret, pel sistema concurs oposició per a l'estabilització de personal temporal, del treballador/a familiar de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, consistent en què a l'Annex III no consta el programa correcte pel que fa al contingut del temari, es publica per tant, novament aquest annex, el III, una vegada corregit.

 

ANNEX III PROGRAMA

Tema 1: La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Serveis socials a la Constitució Espanyola.

Tema 2: La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. El Municipi: concepte i elements. Les competències municipals. El terme municipal: concepte i característiques. La població i l'empadronament.

Tema 3. Òrgans de govern municipals. El batle. El Ple. La Junta de Govern Local.

Tema 4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: els principis informadors. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Dimensió temporal del procediment. Referència als procediments especials.

Tema 5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Competències municipals.

Tema 6. Els serveis socials comunitaris bàsics i específics. El servei d'ajuda a domicili (SAD). Conceptualització i objectius.

Tema 7. Llei de dependència. Aplicació de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat de les Illes Balears.

Tema 8.El rol i el perfil professional dels treballadors d'ajuda a domicili. Alimentació i nutrició. Els nutrients i els aliments. La dieta equilibrada. La higiene personal. Atenció al pacient incapacitat. La medicació.

Tema 9.- Reglament de Règim interior del Centre d'Estades Diürnes de Mancor de la Vall.

Tema 10. La deontologia i l'ètica professional. Marc i normativa vigent.

Tema 11. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals: àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscs.

Tema 12. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat.

Tema 13. La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: objecte i àmbit de la llei. El principi d'igualtat a l' ocupació pública. Llei 11/2016, de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

 

Es publica als efectes oportuns.

 

Mancor de la Vall, a data de signatura electrònica (15 de desembre de 2022)

El batle Guillem Villalonga Ramonell