Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 758328
Constitució borsa de feina de secretari/ària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria de l’Ajuntament de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de Batlia núm. 2022-5047, de 14 de desembre de 2022, s'ha resolt el següent:

«DECRET

Antecedents

El 13 de desembre de 2022, el Tribunal Qualificador de la convocatòria d'una borsa de feina de secretari o secretària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria, proposa a la Batlia la constitució definitiva de l'esmentada borsa de feina.

Per això,

RESOLC

1. Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada pel Tribunal Qualificador nomenat a l'efecte, la composició final de la borsa de feina de secretari o secretària i/o qualsevol plaça de col·laboració reservada a la subescala de Secretaria, convocada per Decret de Batlia d'11 d'agost de 2022, i que queda amb l'ordre de prelació següent:

NÚM.

DNI

ASPIRANTS

PUNTUACIÓ

1.

***9633**

Ferrando Riera, Guillem

69,47

2.

***7835**

Caimaris Albalà, Francisco Bernabé

52,43

2. Publicar aquesta borsa en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manacor i en el BOIB.

3. Aquesta borsa extraordinària tindrà una vigència màxima de 3 anys des que es publiqui la resolució de constitució al BOIB. Un cop hagi transcorregut aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot reactivar.

Contra aquesta resolució - que posa fi a la via administrativa – podeu interposar, de forma alternativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que dictà l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'anuncis, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si optau per interposar el recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. En aquest cas, el termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició. Si no es dicta resolució expressa passat el termini d'un mes, s'entendrà desestimat i podreu interposar recurs contenciós administratiu en qualsevol moment.

Tot això sense perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.»

 

Manacor, 16 de desembre de 2022

El regidor delegat especial de Promoció Econòmica Joan Gaià i Mascaró