Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 758689
Correcció error material a la Convocatoria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 16 de desembre de 2022 mitjançant Resolució de Batlia número 2022/PRE/0001516, s'ha aprovat la correcció d'errades materials de la la convocatòria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís, publicada en el BOIB núm. 149 de 18 de novembre de 2022, que diu:

«En data 11 de novembre de 2022 mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar la convocatòria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís.

Atès que s'ha detectat una errada en l'Acord esmentat, sent aquest error material el relatiu a un error tipogràfic en la descripció de la titulació de la plaça Professor EMEA- llenguatge musical mitjançant concurs.

Per tant, on diu:

ANNEX Convocatòria de les places per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís

PLAÇA

Grup/ Subgrup

Règim jurídic

Escala

Subescala

Places concurs

Places concurs discapacitat

Places concurs- oposició

Places concurs- oposició

disc.

Titulacions

Nivell català

Professor EMEA - llenguatge musical

A2

Laboral

 

 

1

 

 

 

Títol d'ensenyament Professional, especialitat llenguatge musical o habilitació per impartir docència de llenguatge musical, d'acord amb la disposició segona del Decret 37/1999

B2

Ha de dir:

ANNEX Convocatòria de les places per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís

PLAÇA

Grup/ Subgrup

Règim jurídic

Escala

Subescala

Places concurs

Places concurs discapacitat

Places concurs- oposició

Places concurs- oposició

disc.

Titulacions

Nivell català

Professor EMEA- llenguatge musical

A2

Laboral

 

 

1

 

 

 

Títol d'ensenyament Professional, qualsevol especialitat o habilitació per impartir docència de llenguatge musical, d'acord amb la disposició segona del Decret 37/1999

B2

El qual ha de ser considerat com a error material, per la qual cosa resulta procedent la utilització de la via de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, de rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics.

En quant als efectes de les modificacions o esmena d'errors, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears es va publicar la convocatòria de les places de l'Oferta Pública d'Ocupació per a estabilització extraordinària de l'Ajuntament de Sant Lluís, en la qual d'acord amb l'article 80 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 16 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, el termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOIB.

Quan la modificació posterior de la convocatòria suposi un canvi substancial respecte de les condicions establertes en la publicació inicial, de tal manera que hagi impedit la participació de part de la ciutadania en la convocatòria, el termini dels vint dies s'ha de considerar des de la publicació de la modificació. En el cas actual, és substancial i afecta la participació dels candidats el canvi de titulació.

Per tot això, es considera necessari que l'inici de les sol·licituds de participació en el procés s'iniciï a partir de l'endemà de la publicació de la modificació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la plaça de Professor EMEA- llenguatge musical.

Ateses les consideracions anteriors,

RESOLC

Primer.- Rectificar l'errada material esmentada en la titulació de la plaça de Professor EMEA- llenguatge musical mitjançant concurs.

Segon.- Publicar la modificació de la convocatòria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Iniciar el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça de Professor EMEA- llenguatge musical l'endemà de la publicació de la modificació o rectificació d'errors al Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

Interposició de Recursos

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la Batlessa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Signat en la data que consta en la signatura electrònica (16 de desembre de 2022)

La batlessa-presidenta de Sant Lluís M. Carolina Marquès Portella