Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 758396
Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa i aprovar la convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, preveu que durant els anys 2021 i 2022, de manera excepcional i degudament motivada, en cas d'exhauriment de les borses vigents de personal funcionari interí formades per qualssevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan la necessitat de personal pugui suposar un perjudici greu en la prestació de serveis essencials per a la Comunitat Autònoma, o quan concorri qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci ineficient la convocatòria d'una nova borsa, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, havent-ho comunicat prèviament a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, pot resoldre l'aplicació d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada.

2. Atès que la borsa amb la categoria de metge/essa està esgotada, i atès que hi ha llocs de feina vacants d'aquesta categoria, cal crear una nova borsa per a poder cobrir les necessitats actuals i altres que puguin esdevenir.  Es tracta d'una necessitat urgent al Servei de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca, atès que no hi ha personal disponible amb aquesta categoria.

3. En data 24 de novembre de 2022 s'ha comunicat a la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS la convocatòria d'aquest procediment extraordinari de selecció de naturalesa simplificada per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants de diferents categories entre les que se troba la de metge/essa, tant pel Consell de Mallorca com pels seus organismes autònoms.

La Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS va aprovar, per unanimitat, el barem de mèrits per constituir el borsí de diferents categories entre les que se troba la de metge/essa.

4. En data de 24 de novembre de 2022 s'ha realitzat el sorteig dels membres de l'òrgan de selecció amb la presència de la representació sindical, d'acord amb el que disposa l'article 4.6 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009) i la base 10.1 la Resolució del 26 de setembre de 2016, de la consellera de modernització i funció pública per la qual s'aprova l'acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral al Consell de Mallorca (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre de 2016 i modificacions posteriors).

Fonaments de dret

1. Els articles 54.1 a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre) regula un procediment extraordinari de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable, en els termes següents:

Durant els anys 2021 i 2022, de manera excepcional i degudament motivada, en cas d'exhauriment de les borses vigents de personal funcionari interí formades per qualssevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan la necessitat de personal pugui suposar un perjudici greu en la prestació de serveis essencials per a la Comunitat Autònoma, o quan concorri qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci ineficient la convocatòria d'una nova borsa, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, havent-ho comunicat prèviament a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, pot resoldre l'aplicació d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada en el qual, com a mínim, s'han de valorar els mèrits següents:

a) L'experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic anàlegs a les del cos, l'escala o l'especialitat de la borsa a la qual s'opta, la qual ha de comprendre sols els serveis prestats com a empleat públic en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

b) El nivell de coneixements de català superior al que s'exigeix per a l'ingrés en el cos o l'escala de l'Administració general o especial, i el grup o subgrup d'adscripció corresponent a la borsa a la qual s'opta, a més del certificat de coneixement de català de llenguatge administratiu.

c) La prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública, sempre que s'hagin prestat en el mateix cos, escala o especialitat al qual s'opta, d'acord amb les previsions que conté l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. La Disposició addicional primera de l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen, modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022), regula l'obligatorietat d'usar mitjans electrònics en els processos selectius per accedir a l'ocupació pública en l'àmbit de l'Administració Insular de la forma següent:

“1. Les persones que participen en els processos selectius convocats per les entitats incloses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança han de presentar les sol·licituds i la documentació i, en el seu cas, la subsanació, procediments d'impugnació de les actuacions d'aquests processos selectius, així com qualsevol altra actuació relacionada amb el procediment, per mitjans electrònics.

En el supòsit de personal temporal, aquesta obligació serà exigible tant quan la selecció s'efectuï a través de convocatòries específiques com quan es realitzi mitjançant la constitució i gestió de llistes d'espera, borses de treball, o mitjançant qualsevol altre procediment previst en l'ordenament vigent.

2. El deure de relacionar-se amb l'Administració insular per mitjans telemàtics comprendrà l'obligació de rebre notificacions electròniques en el cas d'aquells actes o incidències que requereixin una comunicació personal.

3. En cada una de les convocatòries de processos selectius s'indicaran els mitjans telemàtics per a la presentació i tramitació de les sol·licituds i d'identificació i firma admesos. La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de l'aspirant. Així mateix, en les convocatòries esmentades es farà referència expressa a la possibilitat d'ampliació de terminis no vençuts com a conseqüència d'incidències tècniques que hagin impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o de l'aplicació que correspongui, segons el disposat a l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4. Per causes excepcionals degudament motivades, les convocatòries podran habilitar, en relació amb el respectiu procés selectiu, la utilització de mitjans no electrònics per a tothom o per a part dels tràmits i actuacions. D'igual manera, l'òrgan convocant, quan es presentin circumstàncies sobrevingudes de caràcter tècnic o de qualsevol altra naturalesa, podrà autoritzar motivadament l'ús de mitjans no electrònics per a la relació de les persones aspirants amb l'Administració, en aquells tràmits en els quals pugui resultar necessari, havent d'incloure's una referència a aquesta possibilitat en les convocatòries corresponents.”

5. La disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, preveu que durant els anys 2021 i 2022, de manera excepcional i degudament motivada, en cas d'exhauriment de les borses vigents de personal funcionari interí formades per qualssevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es d'aplicació al Consell de Mallorca quan la necessitat de personal pugui suposar un perjudici greu en la prestació de serveis essencials o quan concorri qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o faci ineficient la convocatòria d'una nova borsa, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, havent-ho comunicat prèviament a la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS, pot resoldre l'aplicació d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada.

6. L'article 4.4 del Decret 30/2009 de 22 de maig estableix on s'han de publicar les convocatòries de borses extraordinàries. Igualment preveu que la publicació de la convocatòria s'ha de comunicar a la Junta de Personal.

7. L'article 4 bis del Decret 30/2009 de 22 de maig preveu que per ser admès en les convocatòries  dels procediments extraordinaris basta que els aspirants presentin una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

8. L'article 10.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant, TREBEP) disposa que són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera, per un màxim de tres anys en els termes prevists en l'apartat 4.

b. La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.

c. L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.

d. L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

9. L'article 10.2 del TREBEP disposa que els procediments de selecció de funcionaris interins han de ser públics, regint-se en tot cas pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat.

10. L'article 15.3 de la Llei 3/2007 disposa que els procediments de selecció d'aquest personal s'han d'establir reglamentàriament i han de respectar els principis d'igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat, i també han d'obeir a criteris de celeritat i d'eficiència.

11. L'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix la possibilitat d'acordar per raons d'interès públic, d'ofici o a instància de la persona interessada, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, pel qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

12. L'article 28.1. e) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars, atribueix al Consell Executiu, la competència per aprovar les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de feina i qualsevol altra actuació en matèria de personal que no estigui expressament atribuïda a un altre òrgan. Mitjançant l'Acord del Consell Executiu de data 28 de setembre de 2022, es deleguen determinades atribucions del Consell Executiu en el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública en matèria de personal (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022), atès el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb l'article 28 de la Llei 4/2022, de 28 de juny dels Consells Insulars.

13. Aquest procediment extraordinari de naturalesa simplificada es regula en tot allò no previst en aquestes bases, per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre i modificacions posteriors, BOIB 44 de 31 de març de 2022), per les disposicions del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de  l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009) i per la Resolució de dia 26 de setembre de 2016, de la consellera de modernització i funció pública per la qual s'aprova l'acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral al Consell de Mallorca (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre de 2016 i les modificacions posteriors).

Per tot això, i atès el que estableix l'Acord del Consell Executiu de data 28 de setembre de 2022 (BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022),  dict la següent,

Resolució

1. Aprovar les bases, que s'adjunten com a annex 1, d'acord amb el barem de mèrits que especifica a l'annex 2, que han de regir la convocatòria d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria metge/essa, en el Consell Insular de Mallorca i en els seus organismes autònoms.

2. Aprovar la convocatòria d'un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria metge/essa.

3. Disposar que el termini per presentar sol·licituds és de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Designar els membres de l'Òrgan de selecció, que figuren en l'annex 3.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, tauler d'anuncis / Recursos Humans.

6. Comunicar la publicació de la convocatòria a la Junta de Personal.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 15 de desembre de 2022

El conseller executiu del Departament d'Hisenda i Funció Pública (per delegació del Consell Executiu, segons acord de dia 28 de setembre de 2022, BOIB núm. 128, d'1 d'octubre de 2022) Josep Lluís Colom Martínez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa de la categoria metge/essa, d'acord amb el que determina la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, sobre selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball de la categoria de metge/essa.

1.2. Les persones aspirants s'han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que detalla l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

1.3. El procediment selectiu es regeix per les regles que preveuen aquestes bases i pel que disposen la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre i modificacions posteriors, BOIB 44 de 31 de març de 2022), el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Resolució, de dia 26 de setembre de 2016, de la consellera de modernització i funció pública per la qual s'aprova l'acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral al Consell de Mallorca (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre de 2016 i modificacions posteriors).

2. Reserva per a persones amb discapacitat

2.1. D'acord amb el que disposa el darrer paràgraf de l'article 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, es reserva una quota del 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent.

A aquest efecte, se'ls han d'oferir les vacants número 7 i les posteriors de catorze en catorze de la borsa, és a dir, els llocs número 21, 35, 49, 63... i així successivament. No obstant això, se'ls han d'oferir també llocs de treball quan els correspongui per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

En tot cas, l'oferta de lloc està supeditada al fet que la discapacitat de la persona aspirant concreta sigui compatible amb les tasques del lloc de treball.

2.2. Per gestionar millor la reserva per a persones amb discapacitat de les borses convocades, i amb independència que formin part de la borsa general, s'ha de constituir una llista específica de persones amb discapacitat, per ordre de prelació.

2.3. Per tal de determinar la capacitat física i funcional de les persones aspirants que accedeixen a la borsa i requereixin adaptació hauran de presentar, quan siguin requerits pel Consell de Mallorca, els documents que acrediten el grau de discapacitat al·legat, així com, la compatibilitat per a l'exercici de les funcions que té atribuïdes la categoria del lloc convocat.

3. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de les categories a què correspon la borsa específica a la qual opten.

e) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

La titulació exigida per participar en la borsa convocada és la següent:

- Títol de llicenciatura en Medicina o títol de grau en Medicina.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la corresponent credencial d'homologació o reconeixement del Ministeri competent per raó de la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

f) No estar afectat per una resolució que impliqui la exclusió de la borsa.

g) Estar en possessió del coneixement de la llengua catalana nivell B2, de conformitat amb el que disposa l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Sol·licituds

4.1. La sol·licitud s'ha de complimentar electrònicament en el model oficial, al qual s'accedeix a través de la Seu electrònica:

https://cim.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13435

La sol·licitud inclou una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies. A la declaració responsable s'haurà de consignar, en les caselles que s'indiquin, entre d'altra informació, les dades següents:

a) La titulació acadèmica exigida a la convocatòria per participar, que posseeixen o que estan en condicions d'obtenir en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds, en cas de ser un títol universitari, s'ha d'assenyalar la universitat d'expedició. En els supòsits de grau més títol habilitant s'haurà d'indicar la denominació d'ambdós.

b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigit a la convocatòria per participar, i el tipus de certificat que l'acredita entre els següents:

• certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

• certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública

• certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

• certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears. S'ha de disposar de la corresponent resolució d'homologació del certificat.

• certificat que acredita que s'han superat les proves d'avaluació del nivell de coneixements de llengua catalana corresponent fetes pel Consell de Mallorca com a conseqüència de les convocatòries dutes a terme pels decrets de la Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004.

c) El grau de discapacitat reconegut, si s'escau.

d) Les possibles causes de desempat si s'escau.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar un full d'autobaremació que té igualment la consideració de declaració responsable. La puntuació declarada vincula a l'aspirant i determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació de la borsa. D'acord amb les puntuacions declarades s'ha de conformar una llista provisional de mèrits. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi al·legat dins el termini de presentació de sol·licituds.

D'acord amb la Disposició addicional primera de l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica del Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen la presentació de la sol·licitud i la documentació, i en el seu cas, l'esmena així com qualsevol altre actuació relacionada amb el procediment, s'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic habilitat per tal efecte a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Els sistemes de identificació i firma admesos són els corresponents a persones físiques i empleats públics emesos pels prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats segons el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

La presentació, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat per tal efecte a la Seu electrònica del Consell de Mallorca,  permet:

- la inscripció en línia del model oficial

- la declaració responsable relativa al compliment de totes i cada una de les condicions exigides

- el full d'autobaremació

- l'esmena, en el seu cas

- el registre electrònic de la sol·licitud

Per a confirmar que la inscripció ha estat correctament registrada, les persones aspirants han de descarregar el justificant de registre de la seva sol·licitud d'admissió.

4.2. El termini per presentar sol·licituds és de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En cas de presentar més d'una sol·licitud només es tindrà en compta la darrera presentada.

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de l'aspirant.

Així mateix, el Consell de Mallorca podrà ampliar els terminis no vençuts com a conseqüència d'incidències tècniques que hagin impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o de l'aplicació que correspongui, segons el disposat a l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Aquesta ampliació no afectarà al que disposa la base 9.2.

5. Llista provisional de mèrits i requeriment de documentació

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb les puntuacions declarades s'ha de conformar una llista provisional de mèrits

Juntament amb la publicació d'aquesta llista provisional es requerirà que en el  termini de cinc dies hàbils les persones aspirants aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits declarats, així com de la documentació que justifiqui els possibles desempats.  Aquesta llista s'ha de publicar a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

El fet de constar en la llista provisional de mèrits no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

6. Admissió i exclusió de les persones aspirants i llista definitiva

S'han de revisar i comprovar els requisits, els mèrits, i les puntuacions declarades en la llista provisional de mèrits seguint l'ordre de prelació dels aspirants. La revisió i comprovació dels requisits, dels mèrits i les puntuacions declarats es farà com a mínim al 30% de les persones aspirants.

Una vegada comprovada la documentació referent als requisits s'indicarà a la llista les persones admeses i excloses amb el motiu d'exclusió. Si amb la comprovació de la documentació referent als mèrits es modifica la puntuació declarada per les persones aspirants, l'òrgan de selecció ha d'ajustar la seva posició en la relació provisional. Aquesta llista s'ha de publicar a la Seu electrònica del Consell per tal que en el termini de cinc dies hàbils les persones interessades puguin presentar les al·legacions i els documents que considerin adients.

Si en aquest punt les persones omeses o excloses per no tenir els requisits no esmenen el defecte, es consideraran excloses del procediment mitjançant la resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de puntuacions a la qual es refereix el punt 7 d'aquestes bases.

Si la comprovació es fa de manera parcial s'ha de respectar l'ordre de prelació, i un cop resoltes les al·legacions a la llista provisional, s'han de publicar les puntuacions definitives de les persones revisades amb la finalitat de poder emprar aquesta llista per nomenar personal funcionari interí, sempre que no s'alteri l'ordre de prelació.

 

7. Constitució de la borsa

Un cop comprovats els requisits i els mèrits de tots els aspirants i resoltes les al·legacions presentades, el conseller d'Hisenda i Funció Pública dictarà una resolució de constitució de la borsa en què declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses i les puntuacions. Aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

8.Criteris generals de desempat

En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent els criteris establerts al punt 1 de la disposició final novena que modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, modificat per la disposició final novena del Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna:

a) Ser dona, en cas d'infrarepresentació d'aquestes en la categoria de la borsa convocada.

b) Ser dona de víctima de violència de gènere.

c) Estar en situació de desocupació, inscrit com a tal en el SOIB, cas en el qual s'ha de tenir en compte la major antiguitat en aquesta situació.

d) Sorteig.

9. Acreditació dels mèrits

9.1 L'acreditació de cada un dels mèrits, si n'és el cas, s'ha de fer tal com s'indica a continuació:

a) Experiència professional.

- Serveis prestats en qualsevol administració pública, inclosa dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (art. 2), exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les de la categoria de metge/essa. 

Quan es tracti de serveis prestats al Consell de Mallorca, s'ha d'expedir d'ofici el corresponent certificat, el qual s'ha d'incorporar a l'expedient de valoració de cada persona aspirant.

Si aquesta s'oposa expressament a la comprovació d'ofici, o quan els serveis al·legats com a mèrit s'han prestat en altres administracions públiques, s'haurà d'acreditar aquest mèrit mitjançant la presentació per la persona aspirant de la resolució corresponent o del certificat acreditatiu expedit per l'administració en què s'hagin prestat aquests serveis.

b) Els coneixements de llengua catalana s'acrediten mitjançant els documents següents:

- els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

- els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública

- els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

- els certificats que acrediten que s'han superat les proves d'avaluació del nivell de coneixements de llengua catalana corresponent fetes pel Consell de Mallorca com a conseqüència de les convocatòries dutes a terme pels decrets de la Presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004.

c) Prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions  a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública, d'acord amb les previsions contingudes en l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

9.2. Els mèrits s'han d'al·legar i acreditar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment, en el termini habilitat a tal efecte.

10. Requeriment i comprovació de la documentació

L'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i la persona interessada ha d'aportar-los.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

11. Òrgan de selecció

L'òrgan de selecció és regula conforme el que disposa l'article 4.6 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 30 de maig de 2009) i la base 10.1 la Resolució del 26 de setembre de 2016, de la consellera de modernització i funció pública per la qual s'aprova l'acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral al Consell de Mallorca (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre de 2016 i modificacions posteriors).

12. Publicacions

D'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren el procediment de concurs i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial), en comptes de notificar-se han de publicar-se en la seu electrònica del Consell de Mallorca. Tot això, sense perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases d'aquesta convocatòria s'hi hagin de publicar.

13. Vigència de la borsa

Les borses formades d'acord la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre modificada pel Decret llei 4/2022 de 30 de març, únicament han d'estar actives quan les borses ordinàries i extraordinàries, formades d'acord amb les previsions del Decret 30/2009, de 22 de maig, estiguin exhaurides.

Seran preferents davant d'aquesta borsa, les que es constitueixin pel procediment ordinari previst a l'article 3 del Decret 30/2009 i les que derivin del procediment d'estabilització previst al Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

 

ANNEX 2

Barem de mèrits

1. Experiència professional

Serveis prestats en qualsevol administració pública, inclosa dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (art. 2), exercint funcions que per la seva naturalesa o contingut tècnic siguin anàlogues a les funcions de la categoria metge/essa del Consell de Mallorca o dels organismes autònoms: 0,25 punts per mes, fins a un màxim de 70 punts.

D'acord amb l'article 20.4 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no es valorarà la prestació de serveis en règim de personal eventual.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 70 punts.

2. Coneixements orals i escrits de català

S'han de valorar els certificats relacionats amb els tipus de coneixements següents:

- Nivell B2 (abans nivell B) o equivalent: 10 punts

- Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 15 punts.

- Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 20 punts.

- Nivell LA de coneixements de llenguatge administratiu (abans nivell E): 5 punts.

S'ha de valorar només el certificat que correspongui al nivell més alt que aporta la persona interessada, sempre que sigui superior al que constitueix un requisit per participar en la borsa a la qual opta, tret del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (la puntuació del qual es pot acumular a la de l'altre certificat que s'acredita).

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 25 punts. 

3. Comissió de serveis en atribució temporal de funcions o en la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública.

En aquest apartat es valora la prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública, sempre que s'hagin prestat a la categoria metge/essa, del Consell de Mallorca o d'altra administració pública de les Illes Balears, d'acord amb les previsions contingudes en l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb 0,10 punts per mes complet. La puntuació màxima d'aquest apartat és de 5 punts.

 

ANNEX 3 Òrgan de selecció

Categoria: Metge/essa

Òrgan de selecció titular

President: Rafael Suau Estrany

Vocal 1er: Palma Alberich Arjona

Vocal 2n: Isabel Pérez Cortés

Òrgan de selecció suplent

President: Miquel Roca Jaume

Vocal 1er: José Augusto Payeras Piña

Vocal 2n: Josep Perotti Ballester

 

ANNEX 4 Informació sobre protecció de dades personals

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tractament de dades: Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l'Administració del Consell Insular de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Exercici de drets i reclamacions: La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix l'RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca

(https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=74200).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració del Consell Insular de Mallorca té la seu al carrer de Palau Reial, 1, 07001, Palma, a/e: dpd@conselldemallorca.net.