Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 758357
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret d’esmena d’errada material bases d’intèrpret informador/a de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 22.864 de data 16 de desembre de 2022, ha resolt el següent:

PRIMER.- Rectificar l'error material advertit al decret núm. 20877, de data 21 de novembre de 2022,  pel que s'aprovaven les convocatòries per concurs de mèrits corresponent a la taxa d'estabilització de l'ocupació temporal i, atès que s'ha detectat una errada a la base  TERCERA Condicions d'admissió de les persones aspirants i requisits respecte a la plaça d'INTÈRPRET INFORMADOR/A, en el sentit que les condicions d'admissió han de ser les següents:  

“3.1.- Per tenir la condició de persona aspirant i ser admesa al procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir setze anys complerts  i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. 

c) Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent segons s'estableix a les Directives comunitàries o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

d) Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar del certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

e) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

f) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

g) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria de l'Ajuntament de Palma, a què s'opta.

h) Disposar dels coneixements de la llengua catalana del nivell B2, llevat dels casos que s'estableixen en la base quarta.

Els certificats s'han d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

  • Certificat expedit pel òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política lingüística).
  • Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
  • Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la conselleria d'Educació, Cultura i Universitat de 28 de juliol de 2014.
  • Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

i) Acreditar el coneixement d'idiomes: D'acord amb la relació de llocs de treball, s'haurà d'acreditar el coneixement d'idiomes estrangers, d'acord amb les certificacions establertes pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: obligatòriament el nivell B2 d'anglès, i a més el nivell B2 d'una de les llengües següents: alemany, francès, rus, italià, àrab, japonès o xinès.

j) Haver satisfet la taxa de dret d'examen en la quantitat de 15,91 euros que s'hauran d'abonar en el termini d'admissió d'instàncies, sense que es puguin abonar en cap altre moment, mitjançant el document que es generarà al Portal de l'opositor.

S'aplicaran les reduccions sobre la tarifa corresponent a les persones amb dret a la reducció segons l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per optar a proves de selecció de personal de l'Ajuntament de Palma essent les següents:

  • Joves (fins a 26 anys) en situació d'atur; aturats de llarga duració (més d'un any); aturats de més de 45 anys: És necessari que les  persones aspirants figurin com a demandants d'ocupació durant un termini de, almenys, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria i que, en el darrer any, no consti que la persona aspirant hagi rebutjat una oferta de treball adequat ni s'hagi negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, es sol·licitarà a l'oficina del Servei Públic d'Ocupació.
  • Persones considerades amb falta de recursos pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma o qualsevol altra Administració Pública: La certificació relativa a la condició de persona sense recursos, es sol·licitarà als Serveis Socials de l'Ajuntament. En el cas que hagi estat emesa per una altra Administració Pública, l'haurà d'aportar la persona interessada.

k) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació) que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.” 

SEGON.- Publicar la present correcció al Butlletí Oficial de les Illes Balears.   

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica  (16 de desembre de 2022)

La cap del Servei de Planificació i Provisió p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Raquel Cucarella Ribera