Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 758499
Modificació de la convocatòria que ha de regir l'oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament d'Alaior. Expedient 11305/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET

Expedient núm.: 11305/2022

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Data d'iniciació: 11/11/2022

RESOLUCIÓ

FETS I FONAMENTS DE DRET

Que mitjançant resolució núm. 2022-1724 de 14.11.2022, (Boib 149 de 18 de novembre de 2022) es va aprovar la convocatòria de les places d'estabilització d'ocupació temporal de l' Ajuntament d'Alaior corresponents a l'Opo extraordinària de 2022.

Atès que s'han presentat els següents recursos:

Registre d'entrada núm. 2022 033732 en data de 22-11-2022, (MFF).

Registres d'entrada núm. 2022-E-RE.6538 en data de 25-11-2022, (OXF).

Registres d'entrada núm. 2022-E-RE.6464 en data de 22-11-2022 Col·legi d'Educadores i Educadors socials de les Illes Balears.

Registres d'entrada núm. 2022-E-RE.6544 en data de 28-11-2022, (ICR).

Registres d'entrada núm. 2022-E-RE.6532 en data de 25-11-2022, (BJP).

Registres d'entrada núm. 2022-R-RE-6804 en data de 13-12-2022, (JCMC).

Que els recursos esmentats s'han resolt per mitjà dels decrets d'Alcaldia núm. 2022-1889, 2022-1890, 2022-1896, 2022-1900, 2022-1899 i 2022-1902.

Que mitjançant acord de ple de 14.12.2022, s'ha procedit a la modificació d'algunes de les places del catàleg (Boib núm 146 de 12 de novembre de 2022) que estaven incloses en el procès d'estabilització.

- Relació de les places modificades:

  • Administratiu/iva.
  • Administratiu/iva (informador juvenil).
  • Assessor/a jurídic/a.
  • Auxiliar biblioteca (administratiu/iva)
  • Educador/a Social.
  • Treballador/a Social.

Atès que en el quadre resum de les places ofertades, publicada al BOIB núm. 149 de 18 de novembre i, en virtut de l'article 109.02 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu que: «Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Modificar la convocatòria de les places publicades (Boib 149 de 18 de novembre de 2022) per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Alaior, les quals es regiran per les bases generals del Decret Llei 6/2022 de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, i per les Bases específiques publicades (Boib 149 de 18 de novembre de 2022) i en tot allò no previst pel que determina el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com la resta de normativa que sigui d'aplicació, d'acord amb el que es detalla en l'annex adjunt.

SEGON.- Publicar aquest acord al taulell d'anuncis i a la web de l'Ajuntament d'Alaior, i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER.- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de les places de Assessor/a jurídic/a, Auxiliar de biblioteca (administratiu), Educador/a social i Treballador/a social pel nombre de dies que hagin transcorregut des del dia 21 de novembre de 2022 (hàbil següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears) fins a l' endemà de la publicació d'aquesta correcció en el BOIB. Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

QUART.- Mantenir el termini de presentació de sol·licituds de les places d'administratiu/iva establerta en la convocatoria publicada en el Boib 149 de 18 de novembre de 2022.

CINQUÈ.- Establir un termini de presentació de sol·licituds de de 20 dies hàbils per la Plaça d'administratiu/iva d'informador/a juvenil a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció al BOIB.Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

SISÈ.- Notificar aquests acords al Consell Insular de Menorca perquè publiqui l'edicte a la seva pàgina web https://oposicions.cime.es.

SETÈ.- Notificar-ho als representants del personal funcionari i laboral pel seu coneixement.

Així ho mana i ho signa el batle, José Luis Benejam Saura, a Alaior, en la data de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo, Juana Claudia Gomila Sans, com a secretària accidental, don fe de la data i que la signatura s'ha fet mitjançant identificació digital.

 

Document signat electrònicament (16 de desembre de 2022

El batle José Luis Benejam Saura

La secretària accidental Juana Claudia Gomila Sans)

Documents adjunts