Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 762745
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2019, s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals. L'annex 3 comprèn les places de torn lliure i l'annex 4 comprèn les places de promoció interna de personal laboral.

2. Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021, s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals. L'annex 3 comprèn les places de torn lliure i l'annex 4 comprèn les places de promoció interna de personal laboral.

3. L'article 25 del V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que les places vacants que no es cobreixin en els concursos s'han de convocar conjuntament per a la promoció interna i l'oferta pública d'ocupació, mitjançant concurs o concurs oposició en torn de promoció interna entre el personal laboral fix de plantilla, i mitjançant el sistema de selecció escaient en torn lliure.

4. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears(BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2022).

5. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, d'1 de setembre de 2022, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment de provisió convocat per la Resolució de 12 de maig de 2022 (BOIB núm. 63, de 14 de maig).

6. L'article 45 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els sistemes de selecció dels empleats públics i indica que l'accés als cossos, les escales i les especialitats funcionarials o a les categories professionals de personal laboral fix s'ha de fer mitjançant els sistemes d'oposició, concurs oposició o concurs.

D'altra banda, el sistema de concurs té caràcter excepcional.

7. El capítol III del Conveni col·lectiu («Provisió de vacants, selecció i contractació»), regula la promoció interna i la convocatòria lliure de personal laboral fix en els articles 25, 26 i 27. L'article 27 estableix la normativa per la qual s'han de regir les convocatòries de promoció interna i torn lliure. D'acord amb aquest article, el personal laboral fix al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d'accedir al seu lloc de treball d'acord amb l'oferta pública d'ocupació, mitjançant convocatòria pública i preferentment a través del sistema de concurs oposició, sens perjudici d'utilitzar quan correspongui els sistemes d'oposició o de concurs.

En tot el que no estableix l' article 27 del Conveni col»lectiu s'ha d'aplicar, supletòriament, el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. L'article 48 de la Llei 3/2007, regula l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat i disposa que la conselleria competent en matèria de funció pública n'ha de facilitar l'accés a l'ocupació pública.

Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, sempre que puguin acreditar la compatibilitat funcional amb les funcions dels cossos, les escales, les especialitats o les categories professionals d'accés, participen en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta dels aspirants, tret del que disposa l'apartat 4 d'aquest article.

 

En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública. La reserva del mínim del 7 % s'ha de fer de manera que, almenys, el 2 % de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

Per això, d'acord amb el que estableix l'article 2 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha reservat un nombre de places per a les persones amb discapacitat, tenint en compte el còmput global de les vacants incloses en l'oferta d'ocupació.

9. D'altra banda, l'article 25 del conveni del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que Es negociarà el número de places vacants amb el Comitè Intercentres que afectin la promoció interna, i se'n reservarà com a mínim un 30%.

El personal laboral fix en plantilla pot participar en les convocatòries conjuntes de selecció de personal, simultàniament, tant en el torn de promoció interna com en el d'oferta pública d'ocupació.

Les places vacants reservades per a la promoció interna que els aspirants no puguin cobrir en aquest torn s'han d'afegir al torn d'oferta pública d'ocupació, que ha de garantir els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.

10. En la sessió del Comitè Intercentres de 12 de desembre de 2022 s'aprovaren la distribució de les places convocades per torn d'accés, torn lliure promoció interna i el barem de mèrits.

11. D'acord amb el que disposa el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. s'ha d'acreditar el nivell corresponent de coneixements de llengua catalana que s'estableix en aquesta convocatòria per a cada categoria i especialitat.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria del processos selectius per tal de cobrir les places de personal laboral fix indicades a l'Annex 1, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició, incloses en les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i 2021.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten en aquesta Resolució com a annex 2.

3. Aprovar els exercicis i temaris que han de regir aquest procés que figuren com a annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés que figura com a annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Designar el Tribunal Qualificador d'aquest procés selectiu, el qual està constituït per les persones que a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Fer públic que el model de sol·licitud participació està inclosa dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

8. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució..

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 19 de decembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts