Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 762755
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2019 s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals (BOIB núm. 171 de 21 de desembre de 2019).

2. D'acord amb el que disposa l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior a un 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques. Es consideren persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

La reserva s'ha de desglossar de la manera següent:

— Un mínim d'un 2 % de les places vacants perquè les cobreixin persones que acreditin una discapacitat de tipus intel·lectual.

— Un mínim d'un 5 % de les places vacants perquè les cobreixin persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

D'acord amb el que estableix l'article 2 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta reserva s'ha de fer sobre el còmput global de les vacants incloses en l'oferta d'ocupació, i cada convocatòria ha d'especificar, si escau, el nombre de places reservades per a aquest torn.

Així mateix, l'article 7.4 de l'esmentat Decret, estableix que l'accés de les persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit es durà a terme mitjançant convocatòria independent. A més, regula que els continguts de les proves estaran fonamentalment dirigits a comprovar que els aspirants posseeixen els repertoris bàsics de conducta i els coneixements imprescindibles que els permetin l'exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

3. El procés selectiu per cobrir les places del torn lliure per a l'ingrés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, es durà a terme pel sistema de concurs oposició.

4. Les 3 places del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte d'aquesta convocatòria pertanyen a l'oferta pública de l'any 2019, i corresponen a l'illa de Mallorca.

Per tot això, una vegada practicada i conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals més representatives de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les competències que m'atorga de l'article 6.3.c) de la Llei 3/2007, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir 3 places de personal funcionari de carrera del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel torn lliure, d'acord amb la distribució següent:

 

a) Mallorca

— 3 places del torn lliure.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta Resolució com a annex 1.

3. Aprovar els exercicis que s'exigiran en les proves selectives per a l'ingrés en el cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019, els quals consten en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el barem de mèrits de la fase de concurs per a l'accés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Fer públic el model de sol·licitud i declaració responsable per participar en aquest procés selectiu, i les recomanacions per tramitar-la, que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6. Fer públic el model de relació de mèrits al·legats per a la fase de concurs, que figura en l'annex 5.

7. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 6.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 19 de decembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per aquesta normativa:

a) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

b) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

c) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

f) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.

h) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

i) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

j) Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

k) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

l) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m) Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 5 de març de 2019 per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 33, de 12 de març) (en endavant, bases generals).

2. Places i procediment selectiu

2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de 4 places del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent:

a) Mallorca

—3 places del torn lliure.

2.2. S'estableix com a procediment selectiu el de concurs oposició.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en el punt 3 de les bases generals («Requisits i condicions generals dels aspirants»), amb les especificacions següents:

a) Per l'accés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general no s'exigeix cap titulació acadèmica.

b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent al 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, és el corresponent al certificat de nivell B1 (nivell llindar), de conformitat amb el que estableix l'article 3.a) del Decret 11/2017. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

De conformitat amb l'article 1.5 del Decret 36/2004, els aspirants que, mitjançant un informe de la direcció general competent en matèria de discapacitats, acreditin sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, podran sol·licitar l'adequació de l'exigència del requisit de català.

Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Requisits específics i adaptació de les proves

4.1. Requisits específics

Les persones aspirants han de tenir reconeguda una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit igual o superior al 33%.

Així mateix, les persones aspirants han d' acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, els aspectes següents:

  • Que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat al qual aspira, mitjançant, si correspon, a judici de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.
  • Si s'escau, les adaptacions que fossin necessàries per realitzar les proves d'accés; respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

4.2. Adaptacions de temps i de mitjans

Per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, el Tribunal Qualificador ha d'establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans escaients, en aquells casos en què sigui necessari, per realitzar les proves selectives.

Els aspirants han d'efectuar la petició de les adaptacions en la sol·licitud de participació, que quedarà supeditada a allò que determini l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de discapacitat o de l'organisme equivalent a què fa referència el punt 4.3 de les bases generals.

5. Sol·licituds

5.1. Procediment

El procediment per a la presentació de sol·licituds i els documents que s'hi han d'adjuntar es detallen en l'annex 4.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Els aspirants han d'indicar en la sol·licitud el torn de les places i l'illa a la qual opten.

Si algun aspirant és nomenat personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat a què opti, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs.

Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten, sempre que aprovin com a mínim un exercici de les proves selectives corresponents.

5.2. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució d'aprovació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.3. Quantia

Totes les persones que es presenten a aquest cos estan exemptes de pagament.

6. Tribunal Qualificador. Adaptació de les proves

6.1. El tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu.

El tribunal s'ha d'ajustar, pel que fa a la constitució i la composició, al que estableixen els capítols V i VI del Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovat mitjançant el Decret 27/1994.

6.2. El tribunal ha d'estar constituït, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents. S'ha de constituir un tribunal per cada grup o subgrup de titulació per a cossos de l'Administració general i un tribunal per cada grup o subgrup de titulació per a cossos, escales o especialitats de l'Administració especial.

Tots els membres del tribunal hauran de posseir una titulació acadèmica d'igual o de superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

Com a mínim un dels membres del tribunal ha de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés, si aquesta titulació és específica.

En la designació del tribunal es procurarà garantir, en tot cas, el compliment del principi d'especialitat i d'idoneïtat per enjudiciar els coneixements i les aptituds requerides als aspirants.

6.3. La determinació de la composició del tribunal s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

El president, el secretari i els vocals del tribunal han de ser nomenats per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat entre els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió creada mitjançant la disposició addicional quarta del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40 %.

Quan no es pugui completar el nomenament dels membres del tribunal per l'existència d'una causa d'abstenció, vacant, malaltia o una altra causa legal, en els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de designar lliurement els membres necessaris per formar l'òrgan d'entre persones que siguin o hagin estat personal funcionari de carrera de l'Administració autonòmica de les Illes Balears, amb experiència reconeguda, i sempre que compleixin els requisits exigits pel Decret 27/1994.

En cas que el compliment del principi d'especialització requereixi que els membres disposin d'una titulació específica de la qual no disposin els membres de la Comissió Permanent, els vocals poden ser designats lliurement entre persones amb la titulació requerida i amb experiència en les matèries que conformen el temari dels processos selectius.

De manera excepcional, es pot nomenar membre del tribunal un vocal proposat per la Universitat de les Illes Balears o per una altra administració pública i persones que ja no estiguin en servei actiu. Aquests vocals han de tenir o han d'haver tingut la condició de funcionari de carrera

6.4. No poden formar part del tribunal:

— Les persones que hagin duit a terme en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent les tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives per al cos, escala o especialitat de què es tracti.

— Les persones que tinguin la consideració d'alt càrrec de l'Administració del Govern de les Illes Balears o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició. Tampoc no en poden formar part els funcionaris interins ni el personal eventual.

— Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 de l'EBEP, tampoc no en poden formar part els representants de les empleades i dels empleats públics com a tals.

6.5. Nomenament dels membres dels tribunals

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de nomenar el tribunal encarregat de la selecció, els quals tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 13 del Decret 27/1994, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies.

6.6. Funcionament del tribunal

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Confeccionar el contingut de les proves, si bé poden sol·licitar personal assessor especialista per a aquesta tasca. En qualsevol cas, el Tribunal ha de validar el contingut de les proves..

b) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

c) Revisar les preguntes de les proves i la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi duit a terme.

d) Requerir les persones aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

e) Elaborar i aprovar les llistes provisionals i definitives de notes de l'exercici i les de mèrits comprovats dels aspirants, ordenades d'acord amb la puntuació que hagin obtingut.

f) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs oposició.

g) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

Al funcionament del tribunal li és d'aplicació el règim jurídic que preveu la Llei 39/2015; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; el Decret 27/1994, el Decret llei 4/2022 i les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del tribunal poden fer constar en acta el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció o el sentit del vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Les persones interessades poden impugnar els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció d'acord amb els casos i amb les formes que preveu la Llei 39/2015.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessari per revisar les preguntes i valorar els mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb respecte ple al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin en el desenvolupament dels exercicis o altres qüestions, com ara horaris, calendari, procediment de crida o desenvolupament dels exercicis. Així mateix, el tribunal pot adoptar les decisions motivades que consideri pertinents.

Durant el desenvolupament del procés, el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

El tribunal ha d'adoptar les mesures que estableixi la Direcció General d'Atenció a la Dependència que permetin als aspirants amb discapacitat poder participar en les proves selectives en igualtat de condicions que la resta de participants.

Durant el desenvolupament de l'exercici, si les circumstàncies ho requereixen pel nombre d'aspirants o l'extensió o el tipus de proves, els membres titulars i suplents del tribunal poden actuar de forma conjunta.

A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, el tribunal té la seu a l'Escola Balear d'Administració Pública (carrer del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

6.7. Òrgan de suport i tribunals específics

D'acord amb l'article 14 bis del Decret 27/1994, si un nombre elevat d'aspirants o la logística del procés selectiu ho fan recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els membres d'aquest òrgan queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seves instruccions.

En els casos en què les convocatòries dels processos selectius d'accés de diversos cossos, escales o especialitats prevegin la realització d'una o diverses proves comunes, es pot constituir un tribunal específic per dur a terme aquesta prova compost amb membres de la Comissió Permanent o dels tribunals nomenats en cada convocatòria per dur a terme la resta de tràmits del procés selectiu, d'acord amb les regles establertes en el Decret 27/1994.

6.8 Abstenció i recusació

Les persones que són membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015.

Les persones aspirants poden recusar els membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador quan, sota el seu judici, hi concorri alguna de les circumstàncies assenyalades; en aquest cas s'ha de seguir el procediment que estableix l'article 24 de la Llei 40/2015.

7. Relacions amb els ciutadans

Al llarg del procés selectiu es publicarà al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procés.

D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la pàgina web http://www.ebap.caib.es. Tot això sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases d'aquesta convocatòria s'hi hagin de publicar. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

 

8. Fase d'oposició

8.1. Percentatge de la puntuació

La fase d'oposició, de caràcter i superació obligatoris, constitueix com a màxim el 70 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

8.2. Exercicis

Els exercicis per a l'ingrés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'oposició del torn lliure són els que s'indiquen en l'annex 3.

Els exercicis per al procés específic per a l'accés, pel torn lliure, a les places del torn de reserva de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit són els específics prevists en la resolució de temaris i exercicis.

8.3. Ordre d'actuació de les persones que participen en l'oposició

En el cas que s'hagin d'organitzar torns per dur a terme els exercicis, els torns han de començar per les lletres NS corresponents al primer llinatge de la primera persona admesa, segons el resultat del sorteig dut a terme en la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del dia 29 d'abril de 2016.

8.4. Qualificació dels exercicis

La qualificació dels exercicis és a càrrec del Tribunal Qualificador, d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'annex 3.

9. Fase de concurs. Valoració de mèrits

La fase de concurs constitueix com a màxim un 30 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

El barem de mèrits de la fase de concurs del torn lliure és el que figura en l'annex 4.

L'al·legació i l'acreditació dels mèrits s'han de fer en la forma que estableix l'apartat 11.2.1 de les bases generals.

Els mèrits s'han d'acreditar i valorar amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

10. Calendari i desenvolupament dels exercicis

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

— Primer exercici: de l'1 al 30 de juny de 2023

— Segon exercici: de l'1 al 30 de setembre de 2023

11. Resultat del concurs oposició i ordre de prelació final de les persones aspirants del torn lliure

11.1. Resultat del concurs oposició

La relació d'aspirants que hagin superat el concurs oposició, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les illes, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs, d'acord amb la ponderació següent:

La puntuació final del concurs oposició s'ha de calcular amb la fórmula següent:

                          Nota de l'aspirant a l'oposició                                                                       Mèrits de l'aspirant en el concurs

70 x          ___________________________________                + 30 x               ____________________________________________

                          Nota màxima de l'oposició                                                                               Puntuació màxima en el concurs

11.2. Ordre de prelació final

L'ordre de prelació final dels aspirants que resultin seleccionats en el concurs oposició, referent a cada una de les illes, es determina per la suma de la puntuació de la fase d'oposició i de la puntuació obtinguda en la fase de concurs, d'acord amb la fórmula establerta en el punt anterior.

12. Desempats

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'ha d'establir tenint en compte la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició. Si l'empat continua, s'ha de resoldre amb els criteris de l'apartat 10.3 de les bases generals («Resolució d'empats»).

13. Acumulació de places dels diferents torns

Les places de reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual que no es cobreixin no s'acumulen a les places que no són d'aquesta reserva, sinó que s'acumulen al torn de reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual de la següent oferta d'ocupació pública.

14. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu i adjudicació de llocs de treball

14.1. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats i presentació de documents

La resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que ordeni la publicació de les llistes d'aspirants que hagin superat les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, per illes, contindrà la relació de llocs de treball que s'ofereixin.

En el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es faci pública la relació d'aspirants que superin el procés selectiu, les persones seleccionades han de presentar en el Registre general de l'EBAP, en el de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents indicats en l'apartat 13.1 de les bases generals, i han de comunicar l'ordre de preferència dels llocs de treball oferts.

14.2. Incompliment dels requisits

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada, o si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

14.3. Adjudicació dels llocs de treball

L'adjudicació es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat les proves selectives llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

15. Nomenament i presa de possessió

15.1. Nomenament

Una vegada revisada de conformitat la documentació a què fa referència l'apartat anterior, les persones que hagin superat les proves selectives seran nomenades, per resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, personal funcionari de carrera del cos facultatiu subaltern, escala instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

15.2. Presa de possessió

La presa de possessió s'efectuarà en la forma establerta en l'apartat 14.3 de les bases generals, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució esmentada, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

16. Permanència en la destinació

El personal funcionari que obtengui una destinació definitiva no podrà participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptadors des del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l'article 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no podrà participar, durant el període d'un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si hi ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat desert perquè no hi hagi personal funcionari de carrera que compleixi els requisits establerts.

17. Publicació de la composició de les borses de personal interí

17.1. Borses de personal interí

Les borses de personal interí del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, derivades d'aquesta convocatòria quedaran formades per illes.

17.2. Borses ordinàries

Les borses de les illes de Mallorca, de Menorca, i d'Eivissa, si pertoca, estaran integrades pels aspirants que hagin aprovat algun exercici de l'oposició en el procés selectiu corresponent a l'illa on hi ha les places a les quals opten; a continuació d'aquestes persones, amb el seu ordre de prelació, hi figuraran els aspirants que en la sol·licitud hagin fet constar la seva disponibilitat a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten.

En aquestes borses únicament s'integraran els aspirants que hagin aprovat almenys el primer exercici obligatori de les proves selectives.

17.3. Ordre de prelació dels aspirants

L'ordre de prelació dels aspirants en cada borsa i la publicitat corresponent s'executaran d'acord amb el reglament que regula el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a allò disposat a l'apartat 15.2 de les bases generals («Ordre de prelació i desempats»).

En cas d'empat, s'ha de resoldre amb els criteris establerts en l'apartat 15.2 de les bases generals esmentat.

Als efectes de poder resoldre possibles empats en relació als punts e) i f), d'aquests criteris, els aspirants podran presentar, de manera voluntària, la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres esmentades.

L'aplicació del criteri de prelació en relació amb les persones que al·leguin tenir càrregues familiars, es farà de la manera següent:

1r. Qui tengui més fills amb discapacitat.

2n, Qui tengui més fills menors d'edat.

3r. Qui tengui més familiars amb discapacitat a càrrec directe fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclusivament, que no es puguin valdre per si mateixos i no duguin a terme cap activitat retribuïda.

4rt. Qui tengui cònjuge o parella estable inscrita en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears sense ingressos propis.

5è. Qui tengui més descendents majors d'edat a càrrec seu i que no duguin a terme cap activitat retribuïda.

En relació al reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal i com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

La documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat l'oposició. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, si no es produeixen empats o si els empats es poden resoldre sense necessitat d'aportar nova documentació, es prescindirà d'aquest tràmit d'aportació de documentació i es procedirà directament a la constitució de la borsa.

 

ANNEX 2 Exercicis del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual

1. Exercicis

1.1. Primer exercici

Prova obligatòria i eliminatòria, i de caràcter pràctic, que establirà el Tribunal i estarà relacionada amb les funcions corresponents al cos facultatiu subaltern,escala instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponent a la reserva del 2 % per a persones amb discapacitat intel·lectual (tasques de suport al cos auxiliar com són la realització d'activitats administratives de caràcter auxiliar, ofimàtica, arxiu, classificació de documents, atenció al públic o d'altres relacionades).

Les persones que a més d'una discapacitat intel·lectual acreditin una hipoacúsia no poden realitzar la tasca d'atenció telefònica en general.

Per aprovar-la serà necessari obtenir un mínim de 3,5 punts. La puntuació màxima serà de 7 punts.

1.2. Segon exercici

Consistirà en una entrevista amb cadascuna de les persones aspirants. Es tindran en compte aquells aspectes personals que ajudin a valorar l'aptitud pel lloc de treball. La puntuació màxima serà de 3 punts. Per superar aquesta prova cal assolir una puntuació mínima d'1,5 punts.

En general es valoraran els aspectes que s'indiquen a continuació, de conformitat amb el següent desglossament de la puntuació esmentada anteriorment:

a) Autonomia personal: es valorarà el domini de les habilitats necessàries per dur a terme de forma independent les activitats de la vida quotidiana. Màxim: 1 punt

b) Intel·ligència pràctica: es valoraran les capacitats de l'aspirant relatives a la captació d'instruccions i a la transmissió correcta d'intencions en funció d'un context determinat, com també el potencial cognitiu per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball. Màxim: 0,5 punt

c) Intel·ligència social: es valoraran les capacitats relatives a la competència social de l'aspirant, dins de les quals es puntuaran els aspectes següents: primeres habilitats, habilitats socials avançades, habilitats alternatives a l'agressió, habilitats per afrontar l'estrès i habilitats de planificació. Màxim: 0,5 punt.

d) Motivació i interès pel lloc de treball: es valorarà la motivació intrínseca de la persona en relació amb el lloc al qual aspira, amb els factors associats que això comporta i l' interès que demostra per dedicar-s'hi específicament. Màxim: 0,5 punt.

e) Coneixements bàsics de la categoria a la qual es presenta: es valoraran els coneixements relatius a les tasques pròpies del lloc objecte de la convocatòria. Màxim: 0,5 punt.

 

ANNEX 3 Barem de mèrits de la fase de concurs

La puntuació màxima de la valoració dels mèrits és de 10 punts.

1. Mèrits professionals: serveis prestats. Puntuació màxima: 4 punts

a) Per cada mes de serveis prestats en el mateix cos a què s'opta, o en l'equivalent d'altres administracions públiques: 0,13 punts per mes.

A aquest efecte, s'ha de computar l'experiència professional, en qualsevol administració pública, en una categoria laboral equivalent, segons el nivell de titulació i les funcions.

b) Per cada mes de serveis prestats en altres cossos, escales o especialitats de qualsevol administració pública: 0,10 punts per mes.

A aquest efecte, s'ha de computar l'experiència professional, en qualsevol administració pública, en altres categories laborals no equivalents al cos, escala o especialitat a què s'opta, segons el nivell de titulació i les funcions.

c) Per cada mes de serveis prestats en llocs de treball similars en funcions que les places convocades a l'empresa privada: 0,05 punts per mes.

2. Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 1 punts

a) Certificat de nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 0,50 punts.

b) Certificat de nivell C1 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 1 punt.

Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés.

3. Estudis acadèmics. Puntuació màxima: 2 punts

a) Pel títol de graduat escolar: 0,5 punts.

b) Pel títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o títol professional bàsic: 1 punt.

c) Pel títol de batxiller, títol de tècnic o equivalents a efectes acadèmics o titulació superior: 2 punts.

4. Formació. Puntuació màxima: 3 punts

Es valoraran els cursos de formació certificats amb aprofitament impartits o promoguts per les administracions públiques i/o entitats sense ànim de lucre homologats o autoritzats per una administració pública de la manera següent:

a) Els cursos de l'àrea juridicoadministrativa, els de comunicació i habilitats personals, els d'igualtat de gènere, els d'aplicacions d'informàtica per a usuaris (Open Office, Microsoft Office, correu electrònic i Internet) i el curs bàsic de prevenció de riscs laborals s'han de valorar en qualsevol cas. A aquest efecte, s'ha de considerar que les primeres 30 hores de qualsevol curs de prevenció de riscs laborals es corresponen amb el curs bàsic.

b) Els altres cursos no inclosos en el paràgraf anterior s'han de valorar quan el contingut està directament relacionat amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat corresponent a la plaça a la qual s'opta.

c) Els cursos es valoraran a raó de 0,005 punts per hora de formació.

d) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada de l'acció formativa.

e) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

5. Acreditació dels mèrits.

Els mèrits al·legats pels aspirants es poden acreditar mitjançant la documentació següent:

a) Serveis prestats:

En el cas del punt 1.a i 1.b d'aquest annex, s'ha d'aportar certificat expedit per les administracions públiques corresponents.

En el cas del punt 1.c d'aquest annex, s'ha d'aportar certificat de la vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'òrgan equivalent d'altres països de la Unió Europea) i, pel que fa a l'acreditació de les funcions exercides, s'acreditaran mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa corresponent.

b) Estudis acadèmics oficials: còpia del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d'estudis fets a l'estranger, s'ha d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri competent en matèria d'educació.

c) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), o bé expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística o reconeguts com a equivalents d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

d) Cursos de formació: certificats d'aprofitament.

 

ANNEX 4 Instruccions per tramitar les sol·licituds

1. Formalització de la sol·licitud

1.1. Els aspirants als processos selectius poden presentar la sol·licitud per participar en les proves selectives sempre que compleixin els requisits per participar-hi que estableix la base 3. En la sol·licitud s'han de consignar, en les caselles que s'indiquin, les dades següents:

El cos, l'escala o l'especialitat a la qual es presenten.

L'illa a la qual opten (només poden presentar-se a les places d'una illa).

El torn pel qual opten

El nivell de coneixements de llengua catalana i el tipus de certificat que l'acredita entre els següents:

-Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

-Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

-Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

-Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complert malgrat que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

També s'entén acreditat el requisit o el mèrit, segons s'escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

1.2. A l'efecte de millorar l'agilitat de les borses d'interins, els aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten, sempre que aprovin, com a mínim, un exercici de l'oposició de les proves selectives corresponents.

També la poden fer constar amb posterioritat, abans que s'exhaureixi la borsa corresponent, i en aquest cas passaran a ocupar el darrer lloc de la llista.

En cas que hagin designat la notificació electrònica com a preferent, els avisos de la posada a la disposició de la notificació en la «Dirección Electrónica Habilitada Única» (DEHú) (https://dehu.redsara.es) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant que hagin consignat en la sol·licitud de participació. En el cas que hagin designat com a preferent la notificació per correu postal, el domicili que figuri en la sol·licitud de participació es considerarà vàlid a l'efecte de notificacions.

1.3 Seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud. Es considerarà vàlid a efectes de notificacions el canal preferent que hagin assenyalat a la sol·licitud de participació, i seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

La sol·licitud s'ha de signar. Quedaran exclosos del procediment els aspirants que no signin les seves sol·licituds o que no esmenin la manca de signatura en el termini que s'hi concedeixi en la publicació de les llistes provisionals de persones admeses.

2. Persones amb discapacitat

Les persones aspirants han de fer constar en la sol·licitud el percentatge de discapacitat que tenen reconegut i les adaptacions de temps o mitjans que necessiten per realitzar les proves.

3. Torn de reserva per a persones amb discapacitat

Les persones aspirants han de fer constar en la sol·licitud, mitjançant la declaració responsable, el percentatge de discapacitat que tenen reconegut.

Pel que fa a les persones que no s'hi oposin, l'EBAP sol·licitarà d'ofici l'informe d'aptitud o adaptació a l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la plaça. Si la persona aspirant s'oposa a l'obtenció d'ofici d'aquest informe, l'haurà d'aportar en el termini de deu dies hàbils que s'estableixen en aquestes bases.La participació en el procés selectiu de les persones que optin per aquest torn quedarà condicionada al fet que l'informe esmentat, relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça, sigui favorable.

4. Declaració responsable

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits per participar en les proves selectives convocades. No és necessari aportar cap document addicional per acreditar els aspectes declarats.

No obstant tot l'anterior, l'Administració, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que les persones aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o la omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació relativa als requisits de participació que, si escau, s'ha requerit per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

En qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no compleix un o diversos requisits dels que s'exigeixen en aquesta convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquin la proposta. El conseller o la consellera haurà de resoldre el que procedeixi en dret.

5. Formularis de sol·licitud

Els impresos de les sol·licituds per participar en les proves selectives estaran a disposició de les persones interessades a l'EBAP i al web de l'EBAP (http://oposicionscaib2019.caib.es).

Es recomana emplenar les sol·licituds a través d'Internet, a l'efecte d'agilitar-ne la gestió, d'acord amb les instruccions següents:

- La pàgina web http://oposicions.caib.es ofereix la possibilitat registrar les sol·licituds o d'emplenar i imprimir les sol·licituds a través d'Internet.

- La persona interessada ha d'emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat, seguint les instruccions que s'indiquen en el formulari. El sistema comprovarà la coherència de les dades introduïdes, per a la qual cosa indicarà els errors amb relació a la convocatòria corresponent.

6. Presentació de la sol·licitud

6.1 Modalitats de presentació

S'ha de presentar la sol·licitud en una de les tres modalitats alternatives següents:

6.1.1. Sol·licitud telemàtica

La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d'alta a Cl@ve, té la possibilitat d'emplenar i registrar la sol·licitud de forma telemàtica,

Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant i l'apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa i finalitzar el procés.

El sistema li assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament.

No es podrà fer ús d'aquesta modalitat si la persona interessada s'oposa a la consulta de dades o s'oposa a que l'EBAP sol·liciti i recapti l'informe d'aptitud, atès que haurà presentar la documentació esmentada a l'apartat 3 d'aquest annex.

Tampoc es podrà fer ús d'aquesta modalitat si el certificat de coneixements de llengua catalana és un dels declarats equivalents segons l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer del 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març), atès que també s'haurà de presentar la documentació acreditativa del nivell de català exigit per participar en la convocatòria.

6.1.2. Sol·licitud semitelemàtica

L'aspirant pot emplenar la sol·licitud per via telemàtica. En aquest cas, l'aspirant ha d'emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica. Un cop finalitzat el procés en el web (http://oposicions.caib.es), el sistema li assignarà un número de preregistre.

A continuació la persona interessada ha d'imprimir la sol·licitud, signar-la i presentar-la, juntament amb la documentació requerida (vegeu l'apartat 3 d'aquest annex), en el Registre de l'EBAP o d'acord amb alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud no serà vàlida fins que no s'hagi presentat degudament.

6.1.3. Sol·licitud manual

Les sol·licituds manuals s'han d'ajustar al model oficial que s'estableix en l'annex 4 i que estan a disposició de les persones aspirants a la seu de l'EBAP i al web del Govern http://oposicionscaib2019.caib.es.

La persona interessada ha d'emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat i, a continuació, ha de signar-lo i presentar-lo, juntament amb la documentació requerida (vegeu l'apartat 3 d'aquest annex), en el Registre de l'EBAP o d'acord amb alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La no presentació de la sol·licitud dins el termini establert i en alguna de les modalitats esmentades suposarà l'exclusió de l'aspirant.

6.2 El procediment per a la presentació de sol·licituds en l'annex 4

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els aspirants han d'indicar en la sol·licitud el torn a les places del qual opten. Són incompatibles entre si el torn lliure, la reserva de persones amb discapacitat o una de les modalitats del torn de promoció interna. Així mateix, han d'indicar l'illa a la qual opten (Mallorca, Menorca o Eivissa).

Per tal de millorar l'agilitat de les borses d'interins, les persones aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten, sempre que aprovin com a mínim un exercici de les proves selectives corresponents.

7. Consentiment

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Així, l'EBAP ha de comprovar d'ofici a través de la plataforma d'interoperabilitat corresponent, les dades d'identitat dels aspirants.

Pel que fa a la resta de requisits i als mèrits declarats, la persona aspirant ha de manifestar en la sol·licitud de participació si s'oposa que l'EBAP, en el moment que correspongui segons l'establert en les bases d'aquesta convocatòria, consulti d'ofici les dades i els documents següents en poder o expedits per les administracions públiques: la titulació acadèmica que consti en el Registre del Ministeri d'Educació i Formació Professional, les dades que constin en el Registre de Personal i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística)

— els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública

En el cas de persones amb discapacitat, també hauran de manifestar si s'oposen que l'EBAP consulti el certificat de condició legal de persona amb discapacitat i que sol·liciti d'ofici l'informe de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar d'ofici aquests documents, malgrat que la persona interessada no s'hi oposi, podrà requerir-li que els aporti en el moment que pertoqui.

Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici per part de l'EBAP, haurà d'aportar els documents acreditatius dels requisits i dels mèrits en el moment que pertoqui segons les bases d'aquesta convocatòria.

8. Informació estadística d'indicadors de qualitat de l'EBAP

Està previst fer una enquesta de satisfacció sobre el procés de selecció entre totes les persones que presentin una sol·licitud i participin en la convocatòria. Per a això s'utilitzarà el correu electrònic que facilitin les persones interessades. Aquesta enquesta és de participació voluntària i té la finalitat de recopilar informació per millorar futurs processos d'aquestes característiques.

 

ANNEX 6 Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: c. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu per a l'accés a les places ofertes en aquesta convocatòria per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Titulació acadèmica, nivell de llengua catalana, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, l'Escola Balear d'Administració Pública, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificat de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials, el certificat acreditatiu de discapacitat (si escau) i els mèrits que constin inscrits en el Registre de Personal de l'Administració de la CAIB. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de les diverses proves i fases del procés selectiu previstes en la convocatòria.

Conselleria competent en matèria de funció pública: per al nomenament del personal funcionari de carrera.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Escola Balear d'Administració Pública la confirmació de que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix l'RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

Els aspirants tenen dret a retirar el consentiment del tractament de les seves dades. No obstant això, serà lícit tot el tractament de les seves dades personals anterior a la retirada del consentiment.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (EBAP), mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

Documents adjunts