Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, SA

Núm. 753556
Convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir una plaça de personal laboral fix de tècnic de grau superior de la secció jurídica

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'administració de Palau de Congressos de Palma, S.A.(PALAU) en la sessió de dia 25 de novembre de 2022 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció de personal, mitjançant concurs oposició del grup professional A1 Tècnic/a de Grau Superior, que articula el procés d'estabilització contemplat a l'article 2 i a la disposició addicional setena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia fos diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el pròxim  dia hàbil.

La informació sobre el desenvolupament del procés es publicarà a la web: https://pcongressosdepalma.palma.cat/.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (1 de desembre de 2022)

La presidenta de Palau de Congressos de Palma, S.A Elena Navarro Duch

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA  DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR DE LA SECCIÓ JURÍDICA, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, QUE CONSTA DINS L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 PER L'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

Aquest document té per objecte establir la convocatòria, mitjançant concurs oposició, per a l'estabilització d'una (1) plaça de personal fix del grup professional A1 Tècnic/a de Grau Superior de la secció jurídica.

La necessitat d'estabilitzar aquesta plaça de tècnic/a superior de la secció jurídica està motivada per la necessitat de complir amb el que s'estableix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i de mantenir una taxa de temporalitat per sota del 8%.

Segons el que s'estableix en aquesta Llei 20/2021, de 28 de desembre, en  el procés selectiu s'haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

La naturalesa de la plaça a cobrir és la següent: Grup A, subgrup 1

 • Personal laboral fix.
 • Categoria professional: Tècnic/a superior en la secció jurídica.
 • Grup professional: A1 Tècnic/a superior amb les funcions pròpies del seu grup professional
 • Nombre de vacants a cobrir: 1 plaça
 • Horari de Treball: L'horari de feina és l'habitual a l'empresa, però podrà variar per condicions organitzatives de l'empresa.
 • Centre de Treball: actualment situat al Palau de Congressos de Palma al carrer de Felicià Fuster 4 de Palma, o a qualsevol altra que es pugui establir.

Així mateix, les funcions del lloc de feina són les següents:

 • Assessorar i emetre informes sobre les qüestions jurídiques que formuli la direcció de l'empresa.
 • Tramitar qualsevol expedient de caràcter jurídic i realitzar les tasques administratives de tràmit i col·laboració.
 • Formular diligències, actes, convocatòries, oficis, cartes, propostes de resolucions, resolucions, certificats, requeriments, notificacions, comunicacions, convenis i contractes, així com altres actes administratius.
 • Desenvolupar tasques de gestió jurídica i administrativa, en especial a les àrees de tramitació i ordenació de procediments administratius, de contractació i d'altres.
 • Supervisar jurídicament l'activitat contractual de l'empresa.
 • Preparar plecs per a licitacions, preparar i presentar recursos i reclamacions.

SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE

La present convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases específiques i en especial per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

En defecte, i respecte al que no contradigui la Llei esmentada, serà d'aplicació la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, el Reial Decret Llei 1/1995, pel qual s'aprova l'Estatut dels Treballadors; la Llei 7/1985, de 14 d'abril, reguladora de les bases del règim local; la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat, en el que sigui d'aplicació; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, amb les actualitzacions vigents; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

També seran d'aplicació el Reglament orgànic del Govern i l'administració de l'Ajuntament de Palma (BOIB 120 d'11 de setembre de 2004) i el Codi del bon govern de l'Ajuntament de Palma, de 28 de febrer de 2013.

TERCERA.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les següents condicions:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir 18 anys complits o 16 anys emancipat i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de grau en Dret, llicenciat/da en Dret o equivalent. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar del certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1998, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al sector públic. En el cas de ser un nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f) Abans de prendre possessió del lloc de treball, l'interessat haurà de fer constar que no està sotmès a cap supòsit d'incompatibilitat establert en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre en el seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.

g) Acreditar el coneixement C1 de llengua catalana.

h) Idioma castellà: Per als aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es presumeix el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat al RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent dins el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova especifica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels mèrits al·legats (full d'autobaremació, d'acord amb el model adjunt a l'ANNEX I).

j) Haver abonat la taxa per a drets d'examen, la qual, d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03, de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 163 de 29 de desembre de 2018) es fitxa en 26,52 euros, per al cas del grup A1 o bé la condició de la seva exempció. La seva justificació, que haurà de realitzar-se segons el previst a la base quarta d'aquesta convocatòria, s'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud per poder formar part del procés de selecció.

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits abans indicats dins del termini de presentació de sol·licituds i no haver perdut cap dels requisits en el moment de la contractació.

En qualsevol moment que PALAU esbrini o constati de manera fefaent la manca dels requisits o la falsedat de la documentació o declaració presentada, l'aspirant serà exclòs immediatament del procés.

QUARTA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

1. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (Annex I), s'hauran d'adreçar al PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. (PALAU) i es presentaran de forma telemàtica al correu electrònic del Palau creat a l'efecte (estabilitzacio.palau@palma.cat).  

El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web https://pcongressosdepalma.palma.cat/, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Bolletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament (Annex I), les persones aspirants han d'adjuntar:

a. L'acreditació d'haver abonat, al compte bancari de PALAU la taxa per a drets d'examen, la qual, d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03, de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 163 de 29 de desembre de 2018), es fitxa en 26,52 euros per al cas del grup A1. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.

 • Compte bancari d'abonament de la taxa: ES75 2100 0207 5202 0032 8480
 • Concepte: DNI/NIE PALAU CONCURS OPOSICIÓ

b. Una declaració responsable (Annex I) que la persona aspirant compleix els requisits exigits en la base tercera, amb referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

c. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

d. Document d'autobaremació de mèrits d'obligat emplenament, que tindrà la consideració de declaració responsable i que figura a l'Annex I i que serà així mateix publicat en la web de PALAU: https://pcongressosdepalma.palma.cat La presentació de dades fraudulentes en l'autobaremació determinarà l'exclusió del procés i la consideració de no haver participat, a més de les actuacions legals que en puguin derivar.

4. PALAU, d'ofici o a proposta del president del Tribunal Qualificador, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

5. Els errors materials es poden corregir en fase d'al·legacions, si queden acreditats. Es desenvoluparan procediments específics per a detectar i sancionar els intents de frau quant als mèrits al·legats de les persones aspirants i així assegurar la seva transparència.

6. Els actes administratius que es derivin del present procediment es publicaran a la pàgina web de Palau (https://pcongressosdepalma.palma.cat/). Tot això, sens perjudici que es publiquin al Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

Així mateix, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics, a través del correu electrònic del Palau creat a l'efecte (estabilitzacio.palau@palma.cat) i la pàgina web https://pcongressosdepalma.palma.cat/.

QUINTA.- ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ D'ASPIRANTS.  

1. En el termini màxim de dos mesos, comptats des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal Qualificador dictarà resolució aprovant la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta resolució serà publicada en la web de PALAU https://pcongressosdepalma.palma.cat

2. Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per a al·legar el que correspongui. Els aspirants que no esmenin el defecte o no presentin els documents preceptius es consideraran exclosos del procediment.

Les reclamacions o esmenes es presentaran telemàticament a l'adreça electrònica de PALAU (estabilitzacio.palau@palma.cat). 

Finalitzat el termini del paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el Tribunal Qualificador dictarà resolució definitiva, mitjançant la qual s'aprovarà  la llista definitiva de persones admeses i excloses, que serà publicada en la web de PALAU.

3. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

4. Juntament amb la llista de definitiva de persones admeses i excloses, el Tribunal publicarà al web de PALAU, https://pcongressosdepalma.palma.cat/,la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobaremació). Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació). Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

5. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

1. El Tribunal Qualificador és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu, i estarà constituït per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents.

2. El Tribunal estarà integrat per:

 • President: Sr. José María González Navarro, director gerent del PALAU.
 • Suplent: Sra. María Isabel González Carrasco, directora general de Turisme.
 • Vocal: Sr. Julio Pérez Amigo, director tècnic de PALAU.
 • Suplent: Sr. Alfredo Reyes González, TAG de Departament de turisme sanitat i consum.
 • Secretari: Damiana Isern Bibiloni, assessora jurídica de l'Agència d'Estratègia Turística de les lles Balears.
 • Suplent: Agustín Quintanilla Torres, tècnic d'administració de la Fundació Turisme Palma 365.

3. Correspon al Tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin en el desenvolupament dels exercicis o altres qüestions, com ara horaris, calendari, procediment de crida o desenvolupament dels exercicis. El tribunal pot adoptar les decisions motivades que consideri pertinents.

Durant el desenvolupament del procés el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

4. L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. Si l'elevat nombre d'aspirants o la logística del procés selectiu ho faci recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els seus membres queden adscrits al Tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seves instruccions. En aquest cas, seran també aplicables les prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

SETENA.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició, d'acord amb l'Oferta Pública de l'exercici 2022 del Palau de Congressos de Palma per l'estabilització de l'ocupació temporal; i d'acord amb l'article 2.4 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El concurs oposició consisteix en la realització successiva d'una fase d'oposició i d'una fase de concurs, per aquest ordre:

 • La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari superar-la per poder passar a la fase de concurs. Es considerarà superada i, per tant, podran passar a la fase de concurs, els aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 30 punts a l'exercici d'oposició (30% de la puntuació global del procés selectiu).
 • La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin els aspirants. Aquesta fase no té caràcter eliminatori.

La puntuació global del concurs oposició ha de resultar de les puntuacions en les fases d'oposició i concurs, i és d'un 60 % per a la fase d'oposició i d'un 40 % per a la fase de concurs, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts per a la fase d'oposició i d'entre 0 i 40 punts per a la fase de concurs.

A) Desenvolupament de la fase d'oposició (màxim 60 punts).

1. La fase d'oposició consta d'un sol exercici, amb caràcter eliminatori, amb una prova de tipus test d'un temari específic relacionat amb les funcions de la plaça a ocupar.

L'exercici de la fase d'oposició, el desenvolupament del procés selectiu i el temari corresponents són els que s'indiquen en l'Annex II.

El test que han de respondre els aspirants s'ha de triar per sorteig públic, duit a terme davants els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de 2 alternatives diferents.

Si per motius d'infraestructura degudament motivats, no fos possible fer el sorteig immediatament abans de començar les proves, el Tribunal pot escollir, per acord dels seus membres, el test que hauran de respondre els aspirants. En aquest supòsit el sistema determinat haurà de quedar reflectit de manera expressa en l'acta de la sessió del Tribunal que adopti l'acord.

 2. L'exercici es desenvoluparà entre l'1 de març i el 30 de maig de 2023.

3. Les persones aspirants s'han de convocar per a l'exercici en crida única mitjançant la web de PALAU: https://pcongressosdepalma.palma.cat, encara que hagi de dividir-se en diversos torns. Els aspirants han d'assistir al torn al qual hagin estat convocats. Queden exclosos de les proves selectives els qui no hi compareguin, excepte en els supòsits de força major degudament acreditats per l'aspirant, d'acord amb l'establert amb el paràgraf següent. En aquests casos el Tribunal haurà d'adoptar un acord motivat a l'efecte.

4. Si alguna de les persones aspirants no pot fer l'exercici en la data fixada a causa d'un embaràs de risc o de part o una altra causa de força major, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de l'exercici que hagi quedat ajornat, el qual no es podrà demorar de manera que es menystingui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada pel Tribunal; en tot cas, l'exercici haurà de dur-se a terme abans de la publicació de la llista definitiva de valoració mèrits dels aspirants.

5. En qualsevol moment el Tribunal pot requerir a les persones que participen en les proves que acreditin la seva identitat.

6. La consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com l'adopció de les decisions que es considerin pertinents, corresponen al Tribunal.

7. El Tribunal s'ha d'encarregar que els exercicis s'elaborin i es lliurin complint les previsions del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat, professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

En aquest sentit, el Tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer la identitat.

Així mateix, el Tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

9. Un cop acabat l'exercici de l'oposició, el Tribunal ha de publicar, a la pàgina web de PALAU https://pcongressosdepalma.palma.cat/ la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports,i amb indicació de la puntuació obtinguda, desglossada per torns d'accés.

Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des que es publiqui la llista provisional. El Tribunal disposa d'un termini de set dies hàbils per resoldre'n les reclamacions i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici.

B) Desenvolupament del Concurs de mèrits.

El sistema de concurs consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats documentalment juntament amb el full d'autobaremació  pels aspirants. La puntuació d'aquesta fase es distribuirà i atorgarà d'acord amb el barem inclòs en aquestes bases.

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització de presentació d'instàncies en aquest procés selectiu.

No seran valorats ni en cap cas puntuaran els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

El Tribunal podrà demanar a les persones interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats.

La puntuació màxima a obtenir serà de 40 punts, repartits de la següent forma:

 • Mèrits professionals: fins a un màxim de 35 punts (35%).
 • Altres mèrits: fins a un màxim de 5 punts (5%)

Mèrits professionals (màxim 35 punts)

- Per cada mes treballat a PALAU en la mateixa categoria professional i especialitat a la qual s'opta: 0,5 punts per mes de serveis prestats fins a un màxim de 64 mesos.

- Per cada mes treballat a PALAU en diferent categoria professional i especialitat a la qual s'opta: 0,2 punts per mes de serveis prestats fins a un màxim de 64 mesos.  

- Per cada mes treballat en administracions públiques o en una altra entitat del sector públic, en la mateixa categoria professional i especialitat a la qual s'opta: 0,15 punts per mes de serveis prestats, fins a un màxim de 64 mesos.    

- Per cada mes treballat en administracions públiques o en una altra entitat del sector públic en una altra categoria professional i especialitat a la qual s'opta: 0,07 punts per mes de serveis prestats fins a un màxim de 64 mesos

Aquests mèrits s'han d'acreditar documentalment mitjançant certificats acreditatius expedits per l'ens que s'hagin prestat aquests serveis.

Computaran com a serveis prestats les situacions administratives o suspensions de les relacions laborals següents:

 • Les persones que hagin tingut una excedència per cura de familiars.
 • Les persones que hagin tingut una excedència per raó de violència de gènere.
 • Les persones declarades en serveis especials.
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa per càrrec públic.

Altres mèrits (màxim 5 punts)

1. Formació Acadèmica (màxim 3 punts). 

Quant a la formació, ha d'estar directament relacionada amb les funcions de la plaça a la qual s'opta.

A aquests efectes es consideren relacionades amb les funcions de la plaça convocada, les titulacions de les branques de Dret, Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques, Ciències Polítiques i de l'Administració, Economia, Direcció i Administració d'Empreses.

Per a la valoració concreta amb un màxim de 3 punts, s'atorgarà la puntuació següent:

 • Llicenciatura o Grau: 2 punts.
 • Màsters o postgraus oficials de 60 o més ETCS o de 150 o més LRU: 1,5 Punts.
 • Altres títols propis universitaris (especialista, expert, curs d'actualització diploma): 0,015 punts per cada ECTS, i 0,005 punts per cada LRU, amb un màxim d'1,5 punts.

D'acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits es consideren 25 hores lectives per cada crèdit ECTS i 10 hores lectives per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel Reial Decret 1497/198, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comuns dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional). Formació en matèria de Compliance: (especialista, expert, curs d'actualització diploma): 0,10 punts per cada ECTS, i 0,05 punts per cada LRU, amb un màxim d'1,5 punts.

- Cursos rebuts, certificats amb aprofitament o assistència, relacionats amb la plaça a la qual s'opta.

La valoració dels cursos amb certificat d'aprofitament o assistència es valoraran segons la puntuació següent:

- Els cursos amb aprofitament es valoraran a raó de 0,03 punts per hora. Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,02 punts per hora.

- No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

- Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'ordenació universitària anterior (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

- En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

La forma d'acreditació dels mèrits corresponents a la formació acadèmica serà mitjançant la presentació documental de la fotocòpia compulsada del corresponent títol expedit pel centre o institució oficial.

2. Coneixements de llengua catalana (màxim 2 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 2 punts.

 • Per al nivell C2: 1,5
 • Per al llenguatge administratiu: 0,5 punts

La forma d'acreditació d'aquest mèrit serà la presentació del títol o certificació expedida per les institucions públiques oficials corresponents.

Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments.

Així com es recull en l'apartat quart de la base quinta, juntament amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, es publicarà la llista provisional dels mèrits al·legats.

Un cop esmenats els errors manifestats pels aspirants a aquesta llista provisional de mèrits, el Tribunal elevarà aquesta llista al Consell d'Administració de Palau per tal que dicti la llista definitiva de mèrits al·legats que es publicarà juntament amb la llista d'aspirants que han superat l'exercici de la fase d'oposició.

D'acord amb les llistes anteriors, el Consell d'Administració de Palau ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació al·legada en la declaració responsable, que serà publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de PALAU.

Juntament amb aquesta Resolució, es farà públic l'oferiment del lloc de feina.

En la mateixa llista informativa, es requerirà a l'aspirant que hagi obtingut la millor puntuació global perquè en el termini de deu dies hàbils acrediti els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, mitjançant la documentació senyalada en els apartats següents. No obstant això, els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats.

Acreditació del compliment dels requisits.

1. La documentació a presentar, per part de l'aspirant requerit, per a acreditar el compliment dels requisits, serà la següent:

a. Certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b. Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits. 

c. Declaració responsable de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir a la categoria de la qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

d. En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública. 

e. Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria i especialitat quan es tracti de personal laboral de nou ingrés.

2. Si no es presenta la documentació dins el termini de deu dies hàbils fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

Acreditació i comprovació dels mèrits.

1. Els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

2. Els mèrits al·legats pel personal laboral de PALAU que constin en el seu expedient personal s'incorporaran d'ofici per PALAU, sense que sigui necessari acreditar-los.

No obstant això, els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles de comprovació per part de PALAU mitjançant plataformes d'intermediació de dades, amb documents originals o còpies acarades dels certificats o títols corresponents.

Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

3. En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, quan el Tribunal ho consideri necessari, pot requerir a la persona interessada que adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

4. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, PALAU pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

5. El Tribunal ha de revisar la documentació acreditativa dels mèrits i requerits seguint el barem que figura en l'Annex I.

6. El Tribunal a través dels mitjans establerts en la base quarta, ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i ha d'atorgar un termini d'esmena de deu dies hàbils. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

7. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el Tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants. Aquesta llista serà publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de PALAU, per ordre de major a menor puntuació total.

8. Els aspirants disposaran d'un termini de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades podran sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat PALAU comunicarà en la seva pàgina web la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Els aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o còpia acarada corresponent en PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA S.A. o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat al Tribunal.

9. El Tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base quarta.

Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits. El Tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

VUITENA.- ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA.

A) Resultat del concurs oposició i desempat.

1. L'ordre de prelació dels aspirants que hagin superat el concurs oposició, quedarà determinat per la suma de la puntuació obtinguda en l'exercici obligatori i eliminatori de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits corresponents de la fase de concurs, calculada amb la fórmula següent:

Nota total (0 a 100 punts) = Nota de l'aspirant a la fase d'oposició (0 a 60 punts) + Punts mèrits de l'aspirant en la fase de concurs (0 a 40 punts).

2. En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris següents:

 • 1r. La major antiguitat en la mateixa categoria i especialitat acreditada a PALAU.
 • 2n. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.
 • 3r. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en la categoria i l'especialitat de què es tracti.
 • 4t. Les persones víctimes de violència de gènere.
 • 5è. La persona de més edat
 • 6è. Si finalment persisteix l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal com s'estableix en l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

B) Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu, presa de possessió i adjudicació del lloc de treball.

Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser contractat com a personal laboral fix, i aplicats els desempats quan escaigui, el Tribunal elevarà al Consell d'Administració de Palau la proposta de l'aspirant que ha superat el procés selectiu del concurs oposició.

D'acord amb la proposta del Tribunal, el Consell d'Administració dictarà una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva amb  el nom dels aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, que s'ha de publicar en el BOIB i en la web de PALAU. Aquesta Resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina.

La signatura del contracte s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui en el BOIB la resolució mitjançant la qual s'aprova la llista definitiva.

Abans de la signatura del contracte, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que duu a terme cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si duu a terme alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la signatura del contracte, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

Amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, en cas de renúncia de l'aspirant seleccionat abans de formalització del contracte, el Tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de la persona proposada, per ordre de puntuació, per a la seva possible contractació com a personal laboral fix en substitució de les qui renunciï a la plaça.

NOVENA.- EFECTES DE LA NO SUPERACIÓ O NO PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS SELECTIUS D'ESTABILITZACIÓ.

1. Al personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb PALAU en el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per la no superació d'aquest, li correspon una compensació econòmica, la qual consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongui percebre per l'extinció del seu contracte, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any. En cas que la resolució esmentada sigui reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.

2. La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu, i les persones que no han realitzat la fase d'oposició. Es considera que no han realitzat l'exercici de la fase d'oposició, les persones no presentades i les persones que lliuren el full de respostes de l'exercici en blanc.

DESENA.- PUBLICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES BORSES PREFERENTS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

Les persones que hagin participat en aquest procediment selectiu i que l'hagin superat formaran part d'una borsa de treball que servirà per a cobrir, per ordre de puntuació, les possibles necessitats relatives al lloc de feina objecte de la present convocatòria.

En haver-hi una substitució, vacant si és necessari proveir-la, s'oferirà un lloc a les persones incloses en aquesta borsa que es trobin en la situació disponible d'acord amb l'ordre de prelació i si compleixen els requisits que exigeix el lloc de treball per ocupar-lo.

En aquestes borses s'han d'integrar els candidats que, havent participat en el procés selectiu corresponent i no havent-lo superat, sí que hagin obtingut la puntuació mínima de 5 punts en la fase d'oposició.

ONZENA.- RECURSOS.

La convocatòria, les bases i els actes administratius que derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Documents adjunts