Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 757465
Desistiment del procediment selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de sa Pobla

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per fer constar que la Junta de Govern Local en sessió de dia 7 de desembre de 2022, ha acordat el desistiment del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm. 41 de 24 de març de 2022), conforme segueix: 

PRIMER. Desistir del procediment selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de sa Pobla, mitjançant procediment ordinari, sistema d'oposició (BOIB núm. 41 de 24 de març de 2022; BOE 84, de 8 d'abril de 2022), de conformitat amb l'article 93 de la Llei 39/2015. Destacar que no havent-se publicat la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu, en aplicació de la doctrina jurisprudencial continguda en la Sentència de 16 de juliol de 1982 (EC 156/1985, RJ 1982/5442), no pot considerar-se que s'hagi declarat cap dret a favor dels potencials participants en les proves, sinó, com a màxim, i respecte dels qui hagin presentat la seva sol·licitud d'admissió, que s'hagi generat una mera expectativa de dret a participar en les proves. Assenyalar que les esmentades 3 places de la categoria de policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponen a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021.

SEGON. Procedir a la devolució de la taxa abonada pels drets d'examen, de conformitat amb l'article 4.2 de l'Ordenança de taxes proves selectives (BOIB núm. 167 de 12 de desembre de 2019), que estableix que “Serà procedent la devolució de la quota ingressada quan no es realitzi el fet imposable per causa no imputable al subjecte passiu.”

TERCER. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis electrònic i al portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://sapobla.eadministracio.cat), als efectes oportuns.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició davant d'aquesta Entitat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós- administratiu, davant Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar-se qualsevol altres recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Sa Pobla.- Document signat electrònicament (9 de desembre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí