Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 701879
Modificació pressupostària núm. 23/2022, per crèdit extraordinari al pressupost per l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 24.11.2022, va aprovar inicialment l'expedient 23/2022, modalitat crèdit extraordinari procedint a la informació pública de l'expedient durant quinze dies, durant els quals qualsevol habitant del terme municipal o persona interessada, podrà examinar-lo i presentar, davant el ple de l'Ajuntament, les reclamacions que consideri convenients, de conformitat amb l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb l'article 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

En el cas que no es presenti cap reclamació en contra, la modificació es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d'un nou acord.

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit