Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 704507
Aprovació inicial de modificació de crèdit 32/2022 en la modalitat  de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposen  els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,  i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, la modificació de crèdit 32/2022, aprovada inicialment per l'ajuntament en Ple a la sessió de dia 24 de novembre de 2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Organ davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

(Signat electrònicament: 28 de novembre de 2022)

El batle Andres Nevado Rodríguez