Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 704371
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'ha intentat, pels mitjans establerts legalment, la notificació personal de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d'octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada per la senyora Cristina Reina Domínguez contra la negativa a emetre baixa laboral des de el dia 27 de juny de 2022.

Atès que a l'expedient no consta que hagi rebut la notificació, es publica aquest anunci a fi de complir allò que disposen els articles 44 al 46 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la Resolució esmentada es pot interposar una demanda davant dels jutjats socials, d'acord amb l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, dins dels 20 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquest anunci.

L'expedient administratiu complet està a disposició de la persona interessada a la Inspecció Mèdica del Servei de Salut (c/ Son Campos, 5 de Palma).

 

(Signat electrònicament: 25 de novembre de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón