Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 701315
Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears (RGE núm. 11825/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre d'enguany, ha acordat d'admetre a tràmit el Projecte de llei d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears (RGE núm. 11825/22), per tal de fer efectiu l'article 124.2 del Reglament del Parlament es publica el projecte de llei esmentat, el text del qual es transcriu a continuació.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (24 de novembre de 2022)

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet

 

PROJECTE DE LLEI D'ÀREES MUNICIPALS D'IMPULS COMERCIAL DE LES ILLES BALEARS

ÍNDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL PRELIMINAR. GENERALITATS

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit

Article 3. Finalitat de la Llei

TÍTOL I. ÀREES MUNICIPALS D'IMPULS COMERCIAL

Article 4. Definició de l'AMIC

Article 5. Objectius de l'AMIC

Article 6. Naturalesa jurídica

Article 7. Funcions

TÍTOL II. CONSTITUCIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Capítol I. Constitució i funcionament d'una AMIC

Article 8. Iniciativa per constituir una AMIC

Article 9. Formalització de la iniciativa de constitució d'una AMIC

Article 10. Superfície construïda ponderada

Article 11. Procediment de constitució d'una AMIC

Article 12. Informació Pública i ratificació

Article 13. Autorització i constitució

Article 14. Pla d'actuació.

Article 15. Estatuts

Article 16. Conveni

Article 17. Pròrroga del conveni

Article 18. Comunicació i notificació

Article 19. Constitució d'un Àrea Municipal d'Impuls Comercial que superi l'àmbit d'un terme municipal

Capítol II. Organització

Article 20. Assemblea General

Article 21. Junta Directiva

Article 22. Presidència

Article 23. Gerència

Article 24. Fòrum social participatiu

TÍTOL III. FINANÇAMENT

Article 25. Fonts de finançament

Article 26. Quotes (general)

Article 27. Contribuents

Article 28. Exempts

Article 29. Quantia de les quotes obligatòries

Article 30. Pagament de les quotes

Article 31. Bonificacions

Article 32. Gestió del cobrament de quotes

Article 33. Impagament de quotes

Article 34. Pressupost/generalitats

Article 35. Elaboració i aprovació del pressupost

TÍTOL IV. DURADA I EXTINCIÓ

Article 36. Vigència i renovació

Article 37. Dissolució

Article 38. Liquidació

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. NORMES QUE ES DEROGUEN

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Constitució espanyola, en l'apartat 1 de l'article 130 estableix que els poders públics han d'atendre a la modernització i desenvolupament de tots els sectors econòmics, la qual cosa comprèn el comerç urbà i les activitats obertes al públic. Al mateix temps, l'apartat 1 de l'article 131 del text constitucional reforça l'ambició de contribuir a l'equilibri entre sectors productius per part de l'Estat, quan obre la possibilitat mitjançant llei «d'atendre les necessitats col·lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial». En paral·lel, reparteix les competències en matèria d'activitat econòmica entre l'administració de l'Estat i les administracions autonòmiques, reservant de manera exclusiva al primer en l'article 149, apartat 1, disposició tretzena, la competència sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, i reconeixent a les Autonomies el dret a assumir competències de foment del desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma en l'article 148, apartat 1, disposició tretzena.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en l'apartat vint-i-unè de l'article 30, recull com a competències exclusives de la comunitat autònoma el foment del desenvolupament econòmic en el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica. Així mateix, l'apartat quaranta-dosè d'aquest article estableix com a competència exclusiva de la comunitat autònoma —sempre sense perjudici del que s'estableix en els articles 38, 131 i 149 de la Constitució espanyola— l'ordenació del comerç interior i l'activitat comercial, així com la regulació de les modalitats de venda —sense perjudici de la legislació mercantil—, les condicions per exercir l'activitat comercial, i la promoció de la competència en l'àmbit autonòmic —sense perjudici de la legislació estatal i europea—.

En l'àmbit de l'Administració autonòmica, les competències d'ordenació del comerç interior, d'equipaments comercials i de foment en matèria de comerç corresponen a la Direcció General de Comerç, incardinada en la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en virtut de les funcions i competències materials de cada òrgan de govern determinades mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el marc constitucional i estatutari exposat, es dicten les disposicions d'aquesta Llei, amb respecte ple a les normes bàsiques en matèria de règim local, i al principi d'autonomia municipal.

II

El paisatge comercial en els centres urbans es pot veure dramàticament alterat pel cessament de l'activitat a causa de la inviabilitat sobrevinguda dels seus models de negoci, i no menys a causa dels tancaments estratègics que anuncien multinacionals de tot origen, amb el consegüent abandó massiu de locals comercials i d'atenció al públic. No obstant això, la inviabilitat dels negocis tradicionals no és una destinació ineluctable si en la immensa majoria dels casos s'obra per modernitzar-los i s'ofereixen des dels poders públics eines per enfrontar, de manera col·laborativa, els reptes del futur. En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears duu diversos exercicis donant suport a negocis comercials urbans de tot àmbit sectorial en la via de la digitalització, la renovació dels seus locals, el mancomunat de despeses i l'enfortiment de la seva identitat en el seu entorn urbà amb línies específiques d'ajut al comerç detallista, als establiments emblemàtics, a les polítiques comercials dels municipis i a la creació i el manteniment de centres comercials urbans a cel obert. És moment de tancar el cercle amb una norma que plantegi de manera inequívoca el marc de cooperació finalista que necessiten els nostres centres comercials tradicionals per competir cooperant (coopetir) de manera més eficaç. No en va, la vigent Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, fa una aposta decidida pel comerç en el seu preàmbul, amb la inclusió de la figura dels centres comercials urbans, per impulsar la realització de projectes dinamitzadors del comerç en els nuclis urbans dels municipis de les nostres illes, que propiciï la revitalització de l'activitat comercial amb la promoció del comerç de proximitat i eviti els desplaçaments.

El comerç en sòl urbà en general viu durant els últims temps un procés accelerat de metamorfosi derivat dels canvis socials que aporta la innovació tecnològica. Les ciutats de les Illes Balears no són alienes a una dinàmica que posa a l'abast del consumidor cada vegada més serveis i béns sense necessitat que aquest es desplaci del seu domicili per obtenir-los. El comerç electrònic representa en l'actualitat un percentatge elevat de l'activitat, amb un 52,4 % de la ciutadania balear realitzant compres en línia regularment, alhora que nombroses petites i mitjanes empreses transformen la seva organització logística per competir en un context de desconcentració urbana creixent. A més de servir per a les tradicionals àrees comercials de cada barri o districte de cada ciutat, aquesta incipient descentralització suposa un repte també per als poders públics responsables d'oferir i gestionar els serveis públics municipals evitant desequilibris econòmics, demogràfics i mediambientals rellevants.

La conjuntura sanitària global vigent durant part de la tramitació d'aquest text legislatiu presenta, a més, aspectes d'impulsar entre la ciutadania, paral·lelament, el consum a distància i la temptació d'abandonar els centres urbans en favor d'entorns habitacionals menys densos. Res indica, fins al moment, que aquest procés vagi a detenir-se a curt termini.

S'obre davant la societat balear, doncs, una crucial fase de transició, i correspon als poders públics arbitrar marcs normatius i mecanismes de previsió enfront del risc de degradació i pèrdua d'identitat urbanes que pugui incidir, durant l'eventual període de reajustament, en la propietat i l'activitat dels tradicionals centres comercials. No és la primera vegada que les nostres societats viuen un moviment de reflux des del centre cap a les perifèries, de manera que l'experiència indica la conveniència d'anticipar-se als seus efectes perniciosos. Si, en el passat, la imprevisió ha propiciat la deterioració de les ciutats i de les oportunitats dels seus habitants, d'ara endavant la solució per la qual opta aquesta norma consisteix a promoure l'organització dels actors implicats en la prosperitat comercial, social i cultural en honor de mantenir la qualitat de vida, l'atractiu i el prestigi de les seves àrees urbanes més dedicades a l'activitat comercial.

III

Aquesta Llei autonòmica té com a objectiu possibilitar la creació d'Àrees Municipals d'Impuls Comercial (AMIC) en el territori de la comunitat autònoma d'Illes Balears amb la finalitat de promoure iniciatives que comportin la revitalització dels centres urbans, així com la millora i promoció d'altres entorns relacionats.

Reforçar, de manera planificada i sostinguda en el temps, la vitalitat de les artèries tradicionalment comercials en cada ciutat, exigeix que les propietàries i els propietaris de locals comercials —o els agents explotadors dels negocis— amb accés des de la via pública col·laborin amb les autoritats municipals, així com amb les associacions veïnals de l'entorn. No obstant això, és vital, sobretot, que cooperin entre si, encara que de vegades també estiguin destinats a competir entre si. Aquest competir cooperant (coopetir) es pot materialitzar de múltiples maneres, com ja ho demostra l'experiència acumulada durant dècades en països com Canadà, Regne Unit o Alemanya. La innovació o l'optimització dels sistemes de recollida i lliurament de béns, la càrrega i descàrrega de proveïments, l'acord i la coherència de les condicions de les campanyes i accions publicitàries, així com de l'estètica de rètols i ensenyes, la modernització i disseny comú del mobiliari embellidor en la via pública, l'acord del marc dels esdeveniments d'animació o gastronòmics, la posada en comú de guies sobre les instal·lacions durant les obres de construcció o remodelació de locals destinats al públic, l'optimització de la recollida de residus i fems, la planificació dels sistemes complementaris de seguretat, les iniciatives de promoció de la igualtat en el sector comercial, o els plans d'ofertes i bons de promocions i descomptes per a residents en una zona delimitada o per a la clientela en general són, a títol d'exemple no exhaustiu, oportunitats que pretén facilitar aquesta norma reguladora del marc per a la constitució d'àrees municipals d'impuls comercial en les Illes Balears.

Aquesta Llei ve a complementar el conjunt d'eines fins ara disponibles per facilitar la cooperació entre negocis urbans amb accés per al públic. Fins ara basades en associacions de caràcter voluntari, les solucions tradicionals es poden combinar ara amb aquesta eina per generar una major afiliació d'ensenyes, sortejar qualsevol eventual dependència dels ajuts públics, deixar enrere la seva endèmica escassetat de fons propis i encadenar una nova onada de professionalització. La figura de les àrees municipals d'impuls comercial (AMIC), inspirada en la figura canadenca coneguda com a Business Improvement Districts (BID) és la d'una organització dirigida i gestionada pels seus socis privats i autoritzada pel poder públic municipal, amb el propòsit de prestar serveis complementaris dins d'una zona geogràfica, el perímetre de la qual es fixa prèviament sobre plànol, amb càrrec a un pressupost d'ingressos amb origen fonamentalment en contribucions obligatòries efectuades cada any per les propietàries i els propietaris o el col·lectiu empresarial i els agents explotadors dels negocis de locals de negoci amb accés públic present en aquesta zona.

Aquestes àrees d'impuls comercial es gestionen de manera autònoma i democràtica, i actuen amb responsabilitat financera pròpia. Es caracteritzen —no està de més subratllar-ho— per la flexibilitat i la capacitat d'adaptació a cada entorn geogràfic, socioeconòmic o cultural. Entre els reptes relacionats que es vol abordar mitjançant aquesta Llei sobre àrees municipals d'impuls comercial a les Illes Balears es troben la regeneració comercial, la regeneració urbana i la revitalització de l'entorn històric. Com a eina de constitució voluntària i d'implicació obligatòria una vegada constituïda, l'AMIC reuneix els elements necessaris per al creixement de la captació d'inversions i té per missió aportar un marc segur i estable per a l'organització d'esdeveniments i espectacles que alhora atreguin la demanda, consolidin el dinamisme de la zona en qüestió i reforcin la seva imatge identitària, així com el seu prestigi. Aquesta norma pretén, a més, facilitar l'autoorganització de les propietàries i els propietaris i explotadors de locals de negoci oberts al públic per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat mediambiental, de facilitació de la mobilitat i de reforç de la responsabilitat social corporativa i veïnal. La norma proveeix del marge òptim per a un impuls de l'aparença del paisatge urbà mitjançant plans plurianuals de millora de la neteja, la senyalització, la il·luminació o l'ornamentació i el mobiliari del viari que li concerneix a cada àrea d'impuls comercial, així com la gestió compartida de serveis destinats als seus membres com logística, distribució de mercaderies, relacions amb proveïdors o digitalització. Finalment, aquesta norma s'obre a les possibilitats que els socis puguin rebre del propi AMIC, serveis d'assistència i formació puntual o permanent.

Només es constituiran àrees municipals d'impuls comercial allà on el col·lectiu empresarial i professional opti per promoure-les, reuneixin el suport dels potencials beneficiaris de les seves actuacions i es comprometin a finançar-les, per la qual cosa la seva creació mai es pot imposar des dels poders públics. A canvi, i atès que les actuacions de les AMIC poden afectar l'interès general i l'espai públic, cal ressaltar que aquestes no han de suposar en cap cas una gestió privada de l'espai públic, i que les actuacions de les AMIC no substitueixen les prestacions, serveis i responsabilitats a les quals està obligada l'Administració pública. Per garantir aquestes condicions se sotmet la constitució d'una AMIC a l'autorització de l'Ajuntament mitjançant un conveni en el qual es coordini la col·laboració i la defensa dels interessos publicoprivats, al mateix temps que l'autorització se sotmet, al seu torn, a la comprovació que el Pla d'actuació proposat ni contravé a l'interès general ni envaeix competències públiques. Seguidament, es garanteix la presència d'un representant de l'Ajuntament en l'assemblea general i la junta directiva de l'AMIC. Finalment, en coherència amb l'exposat, les AMIC tampoc poden tenir representació patronal alguna.

IV

L'AMIC és una eina, no una finalitat en sí mateixa. La seva existència es troba limitada en el temps, i el seu caràcter és marcadament finalista en el seu àmbit i capacitats d'actuació, per la qual cosa el seu objecte i abast s'han de limitar en exclusiva al projecte específic pel qual es crea i per un període de temps delimitat i predefinit des de la seva constitució.

Cada AMIC se sosté, bàsicament, en l'existència d'un interès de les empreses (comerços de béns o serveis en la seva majoria) d'una determinada zona geogràfica, que defineixen un projecte estratègic comú en combinació amb l'interès general. En la pràctica, l'AMIC constitueix una eina per canalitzar recursos econòmics del sector privat amb vista a materialitzar actuacions predefinides en un projecte o pla estratègic; totes les activitats de negoci han d'estar compreses en la zona definida i obligades al pagament de les quotes corresponents, una vegada aprovada la constitució d'aquesta AMIC. L'exigència de l'obligatorietat de pagament de les quotes suposa una excepció acceptada de la llibertat d'associació, atès que la posada en marxa comporta la consecució d'unes finalitats públiques beneficioses per a totes les parts implicades, entre d'altres: la modernització i promoció del comerç, la millora de la qualitat de l'entorn urbà, la consolidació d'un model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient, l'augment de la competitivitat del petit comerç, la diversificació econòmica del teixit econòmic balear, així com l'afavoriment de la creació d'ocupació i autoocupació de qualitat. D'una banda, constitueix no només una eina útil, urgent i necessària per a la revitalització comercial dels petits comerços en determinades àrees degradades dels municipis de l'arxipèlag balear, sinó que, a més, facilita la protecció i impuls del petit comerç i el dota d'un instrument amb el qual fer força davant la situació de vulnerabilitat que sofreixen enfront de les grans superfícies comercials, el comerç electrònic o la venda ambulant no autoritzada. D'altra banda, les AMIC constitueixen un espai urbà més atractiu al consumidor, amb el consegüent augment de les vendes per als integrants de l'àrea, de manera que seria injust que no participassin tots els comerços en el sosteniment econòmic de l'AMIC i es beneficiessin d'aquesta, podent comportar fins i tot situacions de competència deslleial entre comerços. A més, reverteix en beneficis no només al sector comercial, sinó en els propis veïnes i veïns residents en l'àrea que es beneficien de la seguretat dels espais públics per trànsit de persones que acudeixen a l'àrea a comprar i, fins i tot, afavoreix el proveïment necessari de determinats barris dels municipis. Aquestes quotes tenen la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributària.

En efecte, són trets fonamentals de les AMIC, d'una banda, l'obligatorietat del pagament de la quota per a cada membre i, de l'altra, la gestió pública del seu cobrament. La primera incentiva la implicació dels membres de l'AMIC, emfatitza el valor de les idees que aportin i de les iniciatives que proposin, enforteix i solidaritza la identitat de grup entre els membres, i tendeix a reforçar l'acceptació entre els habitants dins del seu entorn urbà. La segona neutralitza l'aparició d'agents que es beneficiïn de les actuacions de l'AMIC sense contribuir al seu sosteniment econòmic i minimitza controvèrsies entre els seus membres. Aquesta obligatorietat es basa, també, en raons imperioses d'interès general com les expressades en el considerant 40 de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relatiu als serveis en el mercat interior, especialment les de «prevenció de la competència deslleial, protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, inclosa la planificació urbana».

L'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que han de presidir l'exercici de la iniciativa legislativa. Aquesta Llei es basa, doncs en ells. El de necessitat se satisfà per la inexistència d'eines i figures que ajudin al petit comerç local a enfrontar de manera col·laborativa publicoprivada els reptes de la globalització i la digitalització del consum al detall, vinculant més intensament, com ja s'ha expressat, la població al seu territori. L'eficàcia d'aquesta norma resideix en que el seu objecte se centra en exclusiva sobre el sector terciari, després d'observar al llarg de les últimes dècades com altres legislacions homologables a Espanya i a la resta del món han demostrat aconseguir els seus objectius. És proporcional per cobrir un àmbit que no estava regulat anteriorment, sense que per això s'imposin restriccions que excedeixin de la finalitat de la Llei ni resultar especialment onerosa per al contribuent o les arques públiques. Quant a la seguretat jurídica, aquesta norma es promulga en coherència amb la resta de l'ordenament jurídic, de manera que la situació jurídica dels individus obligats per l'aplicació de la norma no es podrà veure modificada més que pels procediments regulars i els conductes legals establerts en aquesta norma i en el conjunt de l'ordenament jurídic. Acudint al principi de transparència, aquesta Llei ha estat aprovada garantint els tràmits d'audiència i d'informació pública que preveu l'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Finalment, aquesta Llei no preveu càrregues administratives innecessàries o accessòries per la consecució dels seus objectius finals, amb el que queda satisfet el principi d'eficiència.

V

L'estructura d'aquesta Llei autonòmica d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears es divideix en quatre títols, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El títol preliminar es limita a les disposicions generals en relació amb l'objecte de la Llei, el seu àmbit d'aplicació i les seves finalitats.

El títol I se centra a definir les àrees d'impuls comercial, els seus objectius i la seva naturalesa jurídica, així com establir una llista de les seves potencials funcions.

El títol II es divideix en dos capítols orientats a regular el procés de constitució d'un àrea d'impuls comercial, els òrgans de govern i gestió que la conformen i el seu funcionament una vegada autoritzada per el poder públic. La constitució de les àrees d'impuls comercial s'ha de sotmetre a iniciativa exclusiva dels agents econòmics i està condicionada a uns mecanismes que garanteixin el seu origen i funcionament democràtics, així com un equilibri ponderat entre les tenidors de locals de petites i grans superfícies. Junt amb això, es confereix el poder d'autorització de constitució d'una AMIC als consistoris en els termes municipals dels quals es trobi delimitada. Aquest mateix títol conté les disposicions sobre el conveni que han de subscriure obligatòriament proponents i ajuntaments en honor de fixar el pla d'actuació i el pressupost de l'AMIC per als anys de la seva vigència, tot això sense envair competències ni assumir obligacions pròpies de l'Administració pública. Finalment, preveu un fòrum consultiu en el qual puguin participar veïns i representants de la societat civil.

El títol III es consagra a les fonts de finançament de les àrees d'impuls comercial, al càlcul de les quotes obligatòries i la seva distinció respecte de les aportacions voluntàries. A més, conté una disposició que posa en mans de la corporació local la gestió del cobrament de les quotes, la qual cosa suposa un important segur per evitar incompliments, desacords i disfuncions derivades.

El títol IV està dedicat a la durada i l'extinció d'un àrea d'impuls comercial, i reserva la possibilitat de la seva renovació per un altre període d'anys.

Seguidament, la disposició addicional primera estableix l'equivalència competencial entre l'ajuntament i el Consell Insular de Formentera a l'efecte d'aquesta Llei, mentre que la disposició addicional segona tracta de l'equivalència de gènere en relació amb els esments dins de la norma.

La disposició derogatòria única preveu que queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta Llei, ho contradiguin o siguin incompatibles.

Finalment, les disposicions finals se centren a habilitar el desenvolupament reglamentari d'aquesta Llei i establir l'entrada en vigor.

TÍTOL PRELIMINAR GENERALITATS

Article 1

Objecte

Aquesta Llei té per objecte regular la creació i el funcionament, mitjançant la col·laboració publicoprivada, de les Àrees Municipals d'Impuls Comercial orientades a la dinamització i la cohesió socials, la diversificació productiva, el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu, la modernització del teixit comercial, l'equilibri dels fluxos demogràfics i les activitats en sòl urbà, el proveïment de béns i serveis en condicions competitives a la ciutadania i l'assoliment dels objectius de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic en cada municipi de la comunitat autònoma.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquesta Llei s'aplica a les Àrees Municipals d'Impuls Comercial en el territori de la comunitat autònoma dels Illes Balears.

Article 3

Finalitat de la Llei

Aquesta Llei té per objectius els següents:

a) Facilitar la col·laboració publicoprivada que contribueixi a revitalitzar l'atractiu dels entorns urbans, exceptuant els polígons amb sòl dedicat de manera predominant a l'activitat industrial.

​​​​​​​b) Enfrontar amb èxit els desafiaments a l'equilibri urbà i socioeconòmic de les nostres ciutats que suposa la proliferació de grans superfícies comercials o centres de negocis, el comerç digital, la desaparició progressiva i continuada del petit comerç en les artèries comercials tradicionals, la reticència conjuntural a compartir l'espai públic i interactuar en ell produïda per l'alarma social derivada de crisis epidemiològiques, així com la inestabilitat dels fluxos turístics.

c) Reforçar les condicions propícies a la diversificació econòmica.

d) Generar les condicions propícies i les eines legals per a la modernització gestora i tecnològica al llarg de tota la vida dels negocis comercials presents en l'espai urbà en combinació amb la tendència assentada a la conversió en zona de vianants de les artèries comercials.

e) Articular una fórmula legal que permeti obtenir un finançament estable i suficient, mitjançant les aportacions obligatòries dels agents econòmics d'una determinada zona geogràfica.

f) Afavorir inversions addicionals destinades a enfortir l'economia local i la generació d'ocupació.

g) Propiciar actuacions rehabilitadores, renovadores i regeneradores d'iniciativa i gestió privada, en cooperació amb els ajuntaments.

h) Impulsar un enfocament estratègic i proporcionar un espai de col·laboració entre diferents interessos locals, que inclogui als qui tenguin la propietat de béns immobles, a professionals, a l'empresariat, a autoritats locals i comunitats de veïns i usuaris.

 

TÍTOL I ÀREES MUNICIPALS D'IMPULS COMERCIAL

Article 4

Definició de l'AMIC

1. Les àrees municipals d'impuls comercial són zones geogràfiques d'un municipi delimitades seguint les disposicions dels articles 8 i 9 d'aquesta Llei, autoritzades per la corporació local competent, orientades a la col·laboració mútua i gestionades per una entitat privada sense ànim de lucre.

2. Les àrees municipals d'impuls comercial estan constituïdes per qui tengui la titularitat de l'activitat econòmica o la propietat d'immobles desocupats susceptibles d'allotjar, segons el planejament urbà municipal vigent, activitats econòmiques terciàries dins del perímetre geogràfic de l'Àrea.

3. No s'han d'aplicar les disposicions d'aquesta Llei a aquelles zones urbanes dins les quals l'activitat econòmica predominant sigui de caràcter industrial i, especialment, els polígons industrials.

4. Les àrees municipals d'impuls comercial es financen amb càrrec a les contraprestacions econòmiques o quotes establertes de manera obligatòria, que duen aparellada la condició de prestacions no tributàries de caràcter públic en els termes previstos per l'article 31.3 de la Constitució espanyola, i la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, així com altres recursos esmentats en l'article 25 d'aquesta Llei.

5. Les prestacions patrimonials no tributàries de caràcter públic al fet que es refereix aquest article s'han de regular mitjançant ordenança municipal i calcular-se segons els paràmetres establerts per aquesta Llei i el conveni previst en l'article 16.

6. Aquestes entitats es gestionen de manera autònoma i actuen amb responsabilitat financera pròpia.

Article 5

Objectius de l'AMIC

1. Les àrees municipals d'impuls comercial s'han de constituir amb l'objectiu de promoure la modernització, la competitivitat i l'ocupació dels negocis adscrits a l'Àrea, així com l'atractiu de l'espai públic urbà en el qual es trobin delimitades. Així mateix, han de consolidar un model de ciutat compacta, diversificada, cohesionada i mediambientalment eficient.

2. A tals finalitats, cada Àrea Municipal d'Impuls Comercial deu:

a) Aprovar el seu pla d'actuació, executar els seus pressupostos i materialitzar les mesures d'aquest pla en el termini establert de la seva vigència.

b) Coordinar amb l'administració local competent la realització de quantes activitats, propostes i suggeriments siguin d'interès per al compliment de les seves finalitats.

c) Col·laborar amb quantes Administracions, entitats, corporacions de dret públic i privat i, en general, amb tots aquells agents que estiguin relacionats amb les activitats econòmiques que es desenvolupin o puguin incidir en la seva zona geogràfica delimitada.

 

Article 6

Naturalesa jurídica

Les àrees municipals d'impuls comercial estan gestionades per entitats privades sense ànim de lucre, amb capacitat d'obrar i personalitat jurídica pròpia i diferent de la de les persones físiques o jurídiques que les constitueixin, i estaran regides pel que disposa aquesta Llei, en les normes que la desenvolupin i en els seus respectius estatuts interns. De manera supletòria, es regiran per les normes de dret privat per a la seva organització i funcionament.

Article 7

Funcions

1. Les funcions de l'Entitat de Gestió de cada Àrea Municipal d'Impuls Comercial es defineixen en el seu Pla d'actuació.

2. El Pla d'actuació ha de preveure, com a mínim, alguna de les funcions següents:

a) La regeneració comercial, urbana o turística.

b) La diversificació econòmica mitjançant la captació inversora i l'ús de locals sense activitat.

c) L'organització d'esdeveniments i espectacles dins dels locals o en la via pública per enfortir els trets d'identitat de l'Àrea i multiplicar la interacció entre veïns i veïnes, visitants i negocis.

d) La intervenció per avançar en la descarbonització, l'eficiència i l'autoconsum energètics, l'optimització i millora dels recursos hídrics, la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient.

e) La seguretat dels espais públics i dels establiments, locals i negocis de la zona.

f) La millora de la mobilitat per als vianants o mecànica mitjançant propostes de reordenació acordades amb l'autoritat local competent.

g) La millora ornamental i estètica de l'espai urbà delimitat per l'Àrea mitjançant el desenvolupament d'actuacions suplementàries de neteja, il·luminació, senyalització, ornamentació o mobiliari, combinant mitjans tradicionals, innovació tecnològica i propostes d'avantguarda.

h) El reforç de la responsabilitat social corporativa, la promoció de la presència equilibrada de dones i homes en el sector, així com de la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de l'activitat econòmica.

i) La promoció de l'adhesió a sistemes d'arbitratge de consum.

j) L'assistència als seus membres i a la seva formació permanent en el desenvolupament de les seves activitats, així com la gestió compartida de serveis de logística, distribució de mercaderies, relacions amb proveïdors o digitalització.

k) Elevar a la corporació local competent la proposta d'elaboració d'eines de planificació urbanística, així com de regulació i ordenances.

l) Elevar a la corporació local competent una proposta de vigilància especial de l'Àrea, d'acord amb el previst en el Reial decret-llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.

m) Elevar a la corporació local competent la proposta de qualificació de zona turística.

n) Qualsevol altre que contribueixi a modernitzar, generar competitivitat i atractiu, així com millorar la vida dels negocis, dels seus empleats i empleades, i dels habitants de l'Àrea delimitada.

3. Les iniciatives dutes a terme per l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial no poden suposar substitució o menyscapte d'aquelles que, per llei o decisió de les autoritats, duguin a terme les diferents administracions públiques.

4. En cap cas l'entitat gestora de cada Àrea Municipal d'Impuls Comercial pot exercir les funcions que legalment corresponen a les diferents entitats empresarials que la constitueixen.

 

TÍTOL II CONSTITUCIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Capítol I Constitució i funcionament d'una AMIC

Article 8

Iniciativa per constituir una AMIC

1. La iniciativa per constituir una AMIC correspon a les persones que acreditin ser titulars de la possessió d'un 25 %, com a mínim, del conjunt dels locals definits en el punt 2 d'aquest article, i que alhora representin almenys un 25 % de la superfície construïda ponderada dels locals inclosos en l'àmbit geogràfic de l'AMIC que es proposa constituir.

2. A l'efecte d'aquesta Llei, es considera com a local tant un immoble com una part d'aquest, sempre que disposin d'un accés directe des de la via pública a l'espai en el qual s'exerceixi o en el qual sigui susceptible d'exercir-se una activitat econòmica empresarial terciària. Així mateix, es considera també com a local tot solar no edificat amb capacitat d'acollir una edificació en la qual poder desenvolupar qualsevol tipus d'activitat econòmica empresarial terciària, segons el planejament urbà municipal vigent.

3. Queden exclosos d'aquesta definició els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre, o activitats industrials, agrícoles o no empresarials.

Article 9

Formalització de la iniciativa de constitució d'una AMIC

1. Les persones que duguin a terme la iniciativa de constituir una AMIC han de formar una Comissió promotora encarregada de formalitzar la sol·licitud dirigida a l'autoritat municipal competent per a la seva autorització.

2. La iniciativa ha d'adoptar la forma d'una sol·licitud acompanyada d'almenys els documents següents:

a) Identificació dels qui integrin la comissió promotora, així com el seu domicili a l'efecte de notificacions.

b) Memòria justificativa dels motius de la constitució de l'AMIC en aquesta zona territorial recollint l'impacte benvolgut de l'AMIC respecte dels establiments comercials que es quedin fora d'ell, així com els efectes que la posada en marxa pugui tenir sobre el seu entorn, el o els municipis en què es trobi, inclosos els plànols a escala, de la delimitació exacta de l'àrea geogràfica i de la seva viabilitat econòmica.

c) Relació inicial i orientativa dels i les titulars d'activitats econòmiques i dels qui tenguin la propietat d'immobles desocupats susceptibles de poder allotjar activitats econòmiques terciàries segons el planejament urbà municipal vigent, situats en la zona prèviament delimitada. Aquesta relació té caràcter provisional i, en tot cas, ha de ser completada posteriorment, corroborada i detallada en el procediment de constitució de l'AMIC amb la informació que proporcioni l'Ajuntament a la Comissió promotora en aquesta fase posterior contemplada en l'apartat 5 de l'article 11 d'aquesta Llei.

d) Acreditació del suport a la proposta inicial d'almenys el 25 % dels subjectes referits en l'apartat anterior, que manifestaran fefaentment el consentiment a la constitució, al pla d'actuació proposat i, expressament, a l'obligació de contribuir al seu pressupost.

e) Proposta inicial d'Estatuts de l'entitat de gestió.

f) Proposta inicial de Pla d'actuació, que inclogui la descripció de les activitats previstes durant el període de vigència i un projecte de pressupost detallat, amb una memòria justificativa de la viabilitat de tots dos.

g) Proposta inicial de conveni amb l'autoritat municipal competent per a l'autorització.

3. Reglamentàriament es pot especificar el contingut de la documentació esmentada en l'apartat anterior i afegir, si calgués, una altra addicional. L'ens local competent pot establir una taxa per a la tramitació de la sol·licitud i per facilitar la informació pertinent per a la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial a la Comissió promotora.

4. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits en l'apartat 2 d'aquest article, l'autoritat municipal competent ha de requerir la Comissió promotora perquè esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius en el termini de deu dies hàbils, amb indicació que, si així no ho fa, la tindrà per desistida de la seva petició i donarà per acabat el procediment, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Després de comprovar la documentació presentada, en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, l'autoritat municipal competent, ha d'adoptar qualsevol dels acords següents:

a) Desestimació de la sol·licitud per causa justificada en exercici de les potestats públiques; per no reunir la iniciativa la solvència econòmica, financera o tècnica suficient; o en el cas que en la mateixa zona geogràfica ja existeixi o s'hagi proposat amb anterioritat un altre Àrea d'Impuls Comercial amb finalitats semblants.

b) Acceptació de la sol·licitud i inici del procediment per a la constitució de l'Àrea d'Impuls Comercial, conforme al que estableixen els articles següents.

6. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Article 10

Superfície construïda ponderada

La superfície construïda ponderada de l'AMIC (SCPA) és la suma de totes les superfícies construïdes ponderades dels locals (SCPL) inclosos en l'AMIC, calculades, al seu torn, per trams seguint la fórmula següent:

SCPA = sc1 + 0,5 sc2 + 0,25 sc3 + 0,1 sc4 + 0,05 sc5 + 0,01 sc6

SCPL = superfície construïda ponderada del local

sc1 = superfície construïda cadastral del local, fins a 300 m2

sc2 = superfície construïda cadastral del local, superior a 300 m2 fins a 800 m2

sc3 = superfície construïda cadastral del local, superior a 800 m2 fins a 1.300 m2

sc4 = superfície construïda cadastral del local, superior a 1.300 m2 fins a 2.500 m2

sc5 = superfície construïda cadastral del local, superior a 2.500 m2 fins a 10.000 m2

sc6 = superfície construïda cadastral del local, superior a 10.000 m2

Article 11

Procediment de constitució d'una AMIC

1. En el termini de deu dies hàbils des de l'acceptació de la sol·licitud, l'autoritat municipal crearà un grup de treball integrat per representants municipals i pels designats i les designades per la Comissió promotora, així com per un representant de cadascuna de les altres administracions públiques les competències de les quals es poguessin veure afectades. El grup de treball ha d'estar presidit per la o l'edil que designi l'Ajuntament.

2. El grup de treball ha d'elaborar una proposta del Pla d'actuació i del pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. Així mateix, ha de formular una proposta del conveni de col·laboració que ha de ser subscrit entre l'Ajuntament competent i l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, en el qual es concretin els compromisos adquirits per cadascuna de les parts i tots els extrems que s'especifiquen en l'article 16 d'aquesta Llei autonòmica. Aquests documents han de ser aprovats per la Comissió promotora de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. Si aquesta aprovació no es produís en el termini de tres mesos des de la data en què li fossin oficialment comunicades les propostes derivades de les actuacions del grup de treball, la sol·licitud serà desestimada per l'Ajuntament.

3. Aprovada la proposta del grup de treball, l'Ajuntament sol·licitarà als serveis municipals competents que emetin en el termini de un mes el corresponent informe preceptiu, que s'ha de pronunciar sobre:

a) L'adequació de les accions contingudes en el Pla d'actuació als interessos generals, vetlant perquè no es produeixi una invasió de les competències públiques amb les actuacions privades previstes, així com la viabilitat financera i la condició ajustada a la realitat sense coincidències amb altres AMIC de la zona geogràfica projectada.

 

​​​​​​​b) La raonabilitat i viabilitat del pressupost previst per executar el Pla d'actuació i de les aportacions obligatòries al fet que donarà lloc.

c) La legalitat del conveni proposat.

4. Aquest informe serà preceptiu i vinculant per l'Ajuntament que, en el cas que sigui desfavorable, haurà de resoldre denegant la sol·licitud i donant per acabat el procediment. No obstant, quan la proposta comporti defectes susceptibles d'esmena, es pot emetre un informe motivat en el qual es prevegi la seva devolució al grup de treball juntament amb el requeriment perquè esmeni la falta o acompanyi els documents pertinents en el termini de deu dies hàbils, amb indicació que, si així no ho fa, es denegarà la sol·licitud i donarà per acabat el procediment. A més de l'informe preceptiu, l'Ajuntament pot sol·licitar, facultativament, tots aquells informes que consideri convenients per valorar adequadament la sol·licitud de constitució de l'Àrea d'Impuls Comercial. En aquest últim cas, si algun dels informes facultatius sol·licitats no s'emetés en termini es podran prosseguir les actuacions, tret que es tracti d'un informe preceptiu.

5. En el termini de deu dies hàbils des de la recepció de l'informe preceptiu favorable, l'Ajuntament ha de fer lliurament a la Comissió promotora de la informació que disposi per identificar als i les titulars de les activitats econòmiques i els qui tenguin la propietat dels béns immobles desocupats aptes per poder allotjar activitats econòmiques en la zona, amb l'objecte que es pugui confeccionar un cens i dur a terme la campanya d'informació, difusió i d'adhesió, a l'efecte de la ratificació prevista en article 12 d'aquesta Llei autonòmica.

6. Els i les titulars d'activitats econòmiques i de béns immobles desocupats descrits en el paràgraf anterior han de facilitar les dades necessàries per a la formació del cens de participants en el procés de ratificació, en els termes de l'article 90 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Així mateix, l'Ajuntament ha de fer les projeccions pertinents per proporcionar a la Comissió promotora el total dels valors cadastrals dels béns immobles situats en la zona perquè els afectats puguin conèixer l'aportació que hauran de pagar obligatòriament per finançar el pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial projectada. Mitjançant ordenança municipal es determinarà la formació del cens i la publicitat que se li ha de donar, així com el procediment de presentació i resolució de reclamacions contra aquest.

7. En el termini màxim de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de l'emissió de l'informe preceptiu favorable, correspondrà al Ple de l'Ajuntament acordar l'aprovació provisional, conforme al procediment establert en la normativa de règim local aplicable, abans de convocar el procediment perquè la proposta pugui ser ratificada pels i per les titulars d'activitats econòmiques i pels qui tenguin la propietat de béns immobles desocupats susceptibles de poder allotjar activitats econòmiques compreses en l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial projectada.

Article 12

Informació Pública i ratificació

1. L'Ajuntament ha de sotmetre a informació pública durant un termini no inferior a trenta dies hàbils la proposta del Pla d'actuació, el pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial per a tot el seu període de vigència i el conveni provisionalment aprovats, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seva seu electrònica, amb indicació expressa que les i els participants en el procés de ratificació tenen dret a oposar-se a la constitució de l'Àrea d'Impuls Comercial. L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per garantir que la documentació sotmesa a informació pública tengui la màxima difusió entre el públic, utilitzant els mitjans electrònics i altres mitjans de comunicació.

2. Poden participar en el procés de ratificació els qui, en cas de constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, tenguin l'obligació de satisfer l'aportació per finançar el pressupost, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 27 d'aquesta Llei autonòmica. A tots ells, la Comissió Promotora els ha de comunicar l'obertura del tràmit d'informació pública, almenys quinze dies abans del seu inici. Els i les participants en el procés de ratificació poden sol·licitar a l'Ajuntament informació individualitzada relativa a l'import de l'aportació que, si escau, han de satisfer.

3. Si un 25 % dels i les participants en el procés de ratificació que, al seu torn, han de cobrir amb les seves aportacions obligatòries un 35 % del pressupost de l'entitat, declaren que s'oposen a la constitució de l'àrea, l'Ajuntament denegarà la sol·licitud de la Comissió Promotora. En cas que no aconseguir aquests percentatges d'oposició, la proposta de creació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial serà acceptada.

4. Els establiments comercials col·lectius definits en l'article 11.2 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, seran considerats com un únic local.

5. En el supòsit de cotitularitat del dret de possessió sobre un mateix local, les persones cotitulars han de designar formalment un representant que serà qui exerceixi el dret d'oposició durant el procés de ratificació.

6. En el termini màxim de deu dies hàbils des de la finalització del procés de ratificació, l'Ajuntament ha de fer públic el resultat de l'acceptació o denegació de la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial sol·licitada, tant a la web oficial com en el tauler d'anuncis, així com notificar-ho a tots els titulars del dret de possessió dels locals de l'AMIC.

 

​​​​​​​Article 13

Autorització i constitució

1. Verificada per l'Ajuntament la correcta ratificació de la proposta de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial en els termes assenyalats en l'article anterior, en el termini màxim de trenta dies hàbils des de la finalització del tràmit d'informació pública i conclusió del procés de ratificació, s'autoritzarà la constitució de l'entitat mitjançant l'acord favorable del Ple de la corporació, adoptat conforme al procediment establert en la normativa de règim local aplicable. En el cas que el Ple rebutgi la constitució, la Comissió promotora de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial tindrà per desestimada la seva sol·licitud.

2. En el cas que el Ple acordi la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, s'ha de celebrar una assemblea constituent de l'entitat gestora. A aquest efecte, la Comissió promotora ha de notificar la data i el lloc en què tindrà lloc l'acte de constitució als qui tenguin l'obligació de satisfer l'aportació prevista en l'apartat 1 de l'article 26 d'aquesta Llei autonòmica, fent-los saber que tenen dret, si així ho desitgen, a formar part de l'entitat gestora. L'acord de constitució de l'entitat gestora s'ha de formalitzar en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la notificació de l'acord favorable del Ple, mitjançant escriptura pública atorgada per les persones designades per l'assemblea constituent, que serà objecte d'inscripció en el corresponent registre, i ha d'incloure en tot cas:

a) La denominació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial i el seu domicili.

b) La identitat de les i els membres que constitueixen l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, que inclourà als qui tenguin l'obligació de pagar l'aportació per finançar el pressupost de l'entitat que manifestin la voluntat de formar part d'ella.

c) La ratificació de la voluntat de constituir una Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

d) Els Estatuts de l'entitat, el contingut dels quals s'ajustarà a les prescripcions de l'article 15.

e) La designació de les persones encarregades inicialment i provisionalment del govern i de la representació de l'entitat.

f) El patrimoni fundacional.

g) Lloc i data d'atorgament de l'acta fundacional, i signatura de les persones designades en la lletra e).

3. La ratificació i posterior autorització de l'AMIC vincula totes les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona geogràfica delimitada a partir de la notificació a la direcció general competent a la qual fa referència l'article 18.3 d'aquesta Llei. Les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona geogràficament delimitada quedaran subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l'Ajuntament durant tot el període de vigència de l'AMIC.

4. Els canvis de titularitat en el dret de possessió que es produeixin durant la vigència de l'AMIC implicaran la subrogació de la nova persona titular en els drets i obligacions inherents a la pertinença a l'AMIC. Amb antelació a la formalització dels canvis de titularitat en el dret de possessió dels locals s'haurà d'informar a l'aspirant a titular dels drets i obligacions inherents a la seva pertinença a l'AMIC.

Article 14

Pla d'actuació

1. El Pla d'actuació és l'eina que projecta les metes de l'AMIC i descriu els instruments, les funcions i les mesures que duu a terme per aconseguir-les. Ha de respectar en tota la seva extensió les finalitats d'interès general enumerades en l'article 3. El Pla d'actuació comprendrà com a mínim:

a) Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es pretenen desenvolupar amb la creació de l'AMIC, d'acord amb l'article 7.

b) Un programa d'actuacions que detalli les implicacions i problemes que es desitja abordar, les metes perseguides i la justificació de les mesures proposades, amb inclusió de les encaminades a afavorir la igualtat en l'àmbit de l'activitat econòmica. El programa d'actuacions ha de descriure de manera exhaustiva, detallada i segons les diferents i successives fases en què se subdivideixi aquells serveis, millores i accions de gestió i modernització que es proposin i farà el mateix amb els beneficis que hagin de comportar aquestes actuacions en relació amb els serveis existents o els de nova creació.

c) Un projecte de pressupost de la despesa necessària per al seu desenvolupament, precisant i individualitzant les partides per a la materialització o implantació dels serveis, accions, mesures i millores suggerides en funció de les fases previstes, així com els costos imputables a la gestió del procés de constitució de l'AMIC, inclosos els derivats de l'exercici del cobrament de les quotes de concert amb la hisenda local pertinent. Així mateix, el projecte de pressupost ha d'indicar la reserva financera destinada a compensar els increments imprevisibles de costos de les actuacions projectades i la provisió per pèrdues d'ingressos provocats per la morositat en el pagament de les quotes.

d) Una relació detallada i exhaustiva de les fonts de finançament de l'AMIC.

e) Les regles a seguir per al cobrament de les quotes de conformitat amb l'article 32, juntament amb la indicació de la forma i els termes d'abonament de les quotes.

f) El període de durada de les mesures contingudes en el projecte, que no pot ser inferior a tres anys ni superior a cinc, així com un cronograma per a la implantació dels serveis, millores, mesures o accions proposades.

g) La descripció dels mecanismes i criteris d'avaluació dels resultats obtinguts i de la consecució de les metes del Pla d'actuació en relació amb els beneficis i millores previstos.

 

Article 15

Estatuts

1. Els Estatuts de l'entitat de gestió de l'AMIC han de respectar els termes d'aquesta Llei autonòmica i contenir almenys les disposicions següents:

a) La denominació de l'entitat, que no pot coincidir ni induir a confusió amb la d'una altra ja existent. En la denominació ha de figurar necessàriament l'expressió «Àrea Municipal d'Impuls Comercial».

b) El domicili social.

c) L'objecte social, que ha d'incloure la promoció del desenvolupament, l'atractiu i la competitivitat econòmica i la cohesió social de l'àmbit territorial d'actuació.

d) La durada de l'AMIC.

e) L'àmbit territorial d'actuació i mecanismes per a l'ampliació o reducció de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

f) Els drets i les obligacions de les persones que integrin l'entitat de gestió.

g) El procediment d'adhesió i separació de les persones titulars del dret de possessió dels locals compresos en l'àmbit geogràfic de l'AMIC, que haurà, en tot cas, de garantir la no discriminació entre uns titulars i uns altres en relació amb les condicions i els costos de pertinença o de separació.

h) El règim dels òrgans de govern de l'Àrea d'Impuls Comercial ha de garantir la presencialitat equilibrada de dones i homes, i ha de respondre a un funcionament democràtic, en el qual es concretin la composició, funcions, durada, procediments d'actuació, majories en acords, dret de vot i garanties dels seus membres. Els estatuts han de preveure almenys un òrgan col·legiat de govern, l'assemblea general, de la qual formaran part tots els membres; així com la presidència, la secretaria i una gerència com a òrgan d'administració.

i) El procediment per a la modificació dels estatuts.

j) El procediment per modificar i prorrogar el conveni amb l'Ajuntament.

k) Una relació de les fonts de finançament de l'entitat.

l) Les causes i el procediment de dissolució i liquidació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, així com una previsió de la destinació del patrimoni sobrant en cas de dissolució de l'entitat de gestió.

2. Els Estatuts poden ser objecte de desenvolupament mitjançant reglaments de règim intern.

Article 16

Conveni

1. Una vegada constituïda l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial i la seva entitat gestora, l'Ajuntament ha de formalitzar el conveni de col·laboració amb l'entitat en el termini màxim de trenta dies hàbils.

2. El conveni subscrit entre l'Ajuntament i l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial té la naturalesa de conveni de col·laboració en els termes de l'article 47, apartat 2, lletra c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; en els termes de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 41/2011, de 20 de maig, pel qual es regula el Registre de convenis i acords de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Inclourà, com a mínim, les matèries que assenyala l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i especificarà, almenys, els extrems següents:

a) La identificació de les parts que subscriuen el conveni i de les persones físiques que actuen en la seva representació.

b) Les actuacions que l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial es compromet a executar, així com les modalitats de col·laboració amb l'Ajuntament, indicant la distribució temporal per anualitats i la imputació pressupostària.

c) Les obligacions i compromisos econòmics que, si escau, assumeix l'Ajuntament.

d) La forma de participació de l'Ajuntament en els òrgans de l'Àrea d'Impuls Comercial.

e) Les fórmules de control municipal sobre els acords, els comptes anuals i les actuacions realitzades per l'Àrea d'Impuls Comercial, tot això sense perjudici de les competències atribuïdes a l'Ajuntament per la legislació de règim local aplicable.

f) Les conseqüències aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per determinar la possible indemnització per l'incompliment.

g) Els mecanismes de seguiment, vigilància i control tant de l'execució del conveni com dels compromisos adquirits per les parts, en el si de les quals es resoldran els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar, sense perjudici de la competència dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre contenciós administratiu per conèixer de les qüestions litigioses.

h) El règim de modificació del conveni.

i) El criteri d'equilibri entre dones i homes, com a principi de participació, també ha de quedar reflectit en els convenis.

4. En el conveni s'acompanyaran, com a annexos:

a) L'acord municipal pel qual s'aprova la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. En el cas d'Àrees Municipals d'Impuls Comercial que s'estenguin en més d'un terme municipal, calen els acords municipals aprovatoris dels tots els ajuntaments afectats.

b) L'acta fundacional de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, que ha d'incloure els estatuts de l'entitat.

c) El Pla d'actuació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

d) El pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial per a tot el període de vigència autoritzat.

 

Article 17

Pròrroga del conveni

1. El conveni es pot prorrogar abans que finalitzi el termini de vigència, per acord unànime de les parts i per un període no superior a quatre anys, sempre que la part interessada en la pròrroga ho sol·liciti a l'altra durant el primer trimestre de l'últim any de vigència.

2. En cap supòsit es pot prorrogar el conveni de manera tàcita.

Article 18

Comunicació i notificació

1. L'acord municipal d'autorització, així com el conveni de col·laboració signat, s'han de notificar als qui tenguin l'obligació de pagament de l'aportació obligatòria per finançar l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, sent vàlida la notificació per edictes en cas de no ser possible la notificació personal, sense perjudici del que es disposa en l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més, aquests documents s'han de mantenir publicats durant sis mesos en el portal electrònic de l'Ajuntament i quedaran permanentment a la disposició de totes les persones interessades en la seu de l'entitat constituïda i en les dependències municipals.

En la notificació s'ha de fer constar expressament que els qui tenguin l'obligació de pagament de l'aportació tenen el dret, però no el deure, de ser membres de l'entitat de gestió de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

2. A la seva vegada, en el termini d'un mes des de la signatura del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat de gestió de l'AMIC, aquesta ha de notificar a la direcció general competent en matèria de comerç del Govern de les Illes Balears, a través del registre electrònic general, la documentació següent:

a) Un exemplar del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat de gestió de l'AMIC.

b) Un exemplar dels estatuts i de l'acta de constitució de l'entitat gestora de l'AMIC.

c) Un exemplar del pla d'actuació.

d) Certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la constitució de l'AMIC adoptat per l'Ajuntament.

e) Plànol a escala en el qual es ressalti la delimitació de l'AMIC, s'assenyalin els locals implicats amb indicació de la superfície construïda de cadascun, i s'identifiquin les persones titulars del dret de possessió dels locals, amb indicació del nom o raó social, NIF i domicili de l'establiment titular del dret de possessió en la zona delimitada.

3. Igualment, l'entitat de gestió de l'AMIC ha de notificar a la direcció general competent en matèria de comerç del Govern de les Illes Balears, per la mateixa via i en el termini de un mes des del seu esdeveniment, els nomenaments i modificacions dels titulars dels òrgans de govern, així com els cessaments, prèvia notificació a l'interessat.

4. Amb la finalitat de garantir la transparència, l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial publicarà en el seu portal electrònic els pressupostos anuals de l'entitat, la memòria anual d'activitats, així com la composició dels òrgans gestors, sense perjudici que reglamentàriament es puguin ampliar aquestes obligacions.

Article 19

Constitució d'un Àrea Municipal d'Impuls Comercial que superi l'àmbit de un terme municipal

1. En el cas que la zona geogràfica prevista per a la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial comprengui més d'un municipi, la Comissió promotora ha de presentar la sol·licitud davant l'Ajuntament del municipi de major població, el qual s'ha d'encarregar de coordinar amb els restants l'adopció de les actuacions prèvies a l'inici del procediment contemplades en l'article 9 d'aquesta Llei autonòmica.

2. En el grup de treball previst hi ha d'haver representants de tots els ajuntaments afectats. La proposta de Pla d'actuació, de pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial i de conveni de col·laboració presentada pel grup de treball ha de ser sotmesa a l'autorització del Ple de cadascun dels ajuntaments. Tots s'hauran de pronunciar positivament sobre la constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. Si algun d'ells no ho fes, la Comissió Promotora pot tornar a presentar la sol·licitud davant els ajuntaments que s'hagin pronunciat favorablement, complint en tot cas els requisits establerts en els articles 8 i 9 d'aquesta norma i excloent de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial la zona geogràfica corresponent a l'Ajuntament que s'hagi pronunciat negativament. En tot cas, se signarà un únic conveni entre les Entitats locals afectades i l'entitat privada.

 

Capítol II Organització

Article 20

Assemblea General

1. L'Assemblea General és l'òrgan d'adreça superior i control de l'entitat, de la qual formen part:

a) Els qui tenguin l'obligació de satisfer les quotes previstes en l'apartat 1 de l'article 26 d'aquesta Llei, que decideixin voluntàriament ser membres de l'entitat. Cada membre participa en l'Assemblea General en proporció a la superfície construïda ponderada, d'acord amb el que es disposa en l'article 10.

b) Les persones representants de les administracions públiques afectades, en el nombre i amb les facultats que determini el conveni.

c) Les associacions de veïns i veïnes afectades per l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

2. Les reunions de l'Assemblea General han de ser ordinàries i extraordinàries. L'ordinària s'ha de celebrar una vegada a l'any per aprovar els pressuposts i els comptes anuals de l'entitat dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici; les extraordinàries s'han de celebrar quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer de la Presidència, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels membres de l'entitat.

3. Els Estatuts de l'entitat han de determinar les normes per a la celebració de les assemblees, terminis i publicitat de la convocatòria, les majories necessàries per a l'adopció d'acords i qualsevol altre extrem necessari per al normal funcionament.

4. No obstant el que estableix l'apartat 3 d'aquest article, la modificació de l'àmbit de l'AMIC, la modificació dels estatuts de l'entitat gestora, la modificació o pròrroga del conveni i la dissolució de l'entitat gestora o de l'AMIC han de requerir l'assistència de un mínim de tres quartes parts dels seus membres, que representin almenys les tres quartes parts de la superfície construïda ponderada dels locals representats pels titulars del dret de possessió adherits a l'entitat de gestió.

5. L'Assemblea General tindrà atribuïdes les facultats següents:

a) Triar i revocar els membres de la Junta Directiva.

b) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.

c) Examinar i aprovar els pressupostos i els comptes anuals.

d) Aprovar, si escau, la constitució de un fons de reserva per atendre possibles contingències extraordinàries, d'acord amb el previst en l'apartat 5 de l'article 34 d'aquesta Llei autonòmica.

e) Modificar els Estatuts.

f) Disposar o alienar els béns.

g) Aprovar la proposta de renovació de l'entitat.

h) Dissoldre l'entitat.

i) Qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts o les normes de desenvolupament d'aquesta Llei.

6. Amb caràcter general, sempre que els estatuts o el conveni no prevegin un altre extrem, els acords de l'assemblea general s'han d'adoptar per majoria simple dels vots que representin la majoria simple de la superfície ponderada construïda dels locals, excepte en els supòsits descrits en l'apartat 4 d'aquest article, l'aprovació del qual només es produirà amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que representin, a més, la majoria absoluta de la superfície construïda ponderada dels locals.

Article 21

Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de govern al que correspon l'alta gestió de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. Els Estatuts n'han d'establir la composició i hi ha d'haver, en tot cas:

a) Una Presidència i una Secretaria.

b) Els i les vocals que determinin els Estatuts en representació dels qui tenguin l'obligació de pagament de les aportacions obligatòries.

 

​​​​​​​c) Almenys una persona representant de les administracions públiques afectades, d'acord amb el que es determini en el conveni, que vetlarà pels interessos públics.

2. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva han de ser gratuïts, sense perjudici de la compensació per les despeses que pugui ocasionar l'exercici de les seves funcions. Seran designats i revocats per l'Assemblea General i la durada del seu mandat s'ha de establir en els Estatuts.

3. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades determini la Presidència i a iniciativa o petició de la tercera part dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i, perquè els seus acords siguin vàlids, han de ser presos per majoria de vots, tret que els Estatuts o el conveni estableixin majories absolutes per a l'adopció d'acords determinats. En cas d'empat, el vot de la Presidència serà de qualitat.

4. Les facultats de la Junta Directiva s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, sempre que no requereixin, segons els seus Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General. Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l'entitat, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.

b) Executar els acords de l'Assemblea General.

c) Designar a la Gerència de l'entitat.

d) Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General els pressupostos i els comptes anuals.

e) Qualsevol altra facultat que no sigui de l'exclusiva competència de l'Assemblea General.

 

Article 22

Presidència

1. La Presidència ha de ser triada per l'Assemblea General mitjançant sufragi universal entre els i les titulars d'activitats econòmiques situades en l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial, i la durada del seu mandat ha d'estar establerta en els Estatuts.

2. Són atribucions de la Presidència les següents:

a) Representar legalment l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial davant tota classe d'organismes públics o privats.

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l'Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions d'una i altra.

c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència.

d) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l'entitat aconselli o que en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici d'avisar posteriorment la Junta Directiva.

e) Totes aquelles que siguin inherents a la condició de president o presidenta.

 

Article 23

Gerència

1. La Gerència és l'òrgan encarregat d'executar els acords de l'Assemblea i la Junta Directiva i exerceix les funcions de normal administració de l'entitat.

2. La Gerència pot encomanar-se a una persona física o jurídica, en tot cas amb professionalitat i experiència acreditades.

3. La Gerència ha d'estar present en les sessions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, amb veu, però sense vot.

4. Són funcions de la Gerència:

a) Elaborar el pressupost anual i els comptes anuals de l'entitat.

b) Elaborar una memòria anual de gestió de l'entitat.

c) Implementar el Pla d'Actuació i proposar plans i programes d'actuació d'interès per a l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

d) Dirigir al personal contractat per l'entitat de gestió.

e) La resta de tasques i funcions que l'Assemblea General o la Junta Directiva encomanin o deleguin.

 

Article 24

Fòrum social participatiu

L'Àrea Municipal d'Impuls Comercial ha de constituir un fòrum consultiu per promoure la participació de tots aquells afectats per les actuacions i la gestió de l'àrea. El seu funcionament i composició s'ha de desenvolupar en el conveni i ha d'incloure representants de les organitzacions empresarials i sindicals que tenguin la condició de més representatives, dels qui tenguin la propietat de béns immobles i de les organitzacions veïnals de la zona compresa per l'AMIC.

 

TÍTOL III FINANÇAMENT

Article 25

Fonts de finançament

1. Els recursos de l'AMIC han de ser administrats per l'entitat de gestió, i les seves fonts són les següents:

a) Les quotes regulades en els articles 26 a 33 d'aquesta Llei autonòmica, que tindran la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

b) Subvencions i ajuts públics.

c) Aportacions extraordinàries i donacions.

d) Rendiments derivats dels serveis que puguin prestar tant als seus membres com a tercers.

e) Rendiments derivats de l'explotació del seu propi patrimoni.

2. Els ingressos procedents dels recursos recollits en l'apartat anterior s'han de destinar a cobrir les despeses en què incorrin en la realització de les activitats que els són pròpies. Queda prohibida la distribució entre els seus membres. En particular, els ingressos procedents de les aportacions referides en la lletra a) de l'apartat anterior han de cobrir, com a mínim, el 50 % del total de les despeses previstes en el pressupost per a tota la vigència de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. L'Àrea Municipal d'Impuls Comercial ha de comptabilitzar i gestionar els ingressos procedents d'aquestes aportacions obligatòries de forma diferenciada respecte dels ingressos restants. Aquestes quantitats s'han de destinar necessàriament a les finalitats establertes en el Pla d'actuació de cada Àrea Comercial d'Impuls Comercial i a les despeses de funcionament conforme al pressupost recollit en el conveni amb l'Ajuntament.

Article 26

Quotes (general)

1. Els ajuntaments que autoritzin la constitució d'un Àrea Municipal d'Impuls Comercial han d'establir l'obligació de tots els o les titulars d'activitats econòmiques que s'exerceixin en un local determinat compreses en la seva àrea geogràfica de contribuir al finançament del seu pressupost. En el cas de béns immobles aptes per allotjar activitats econòmiques terciàries segons el planejament urbà municipal vigent situats en aquesta àrea que es trobin desocupats, els qui tenguin la propietat d'aquests béns quedaran també obligats al pagament de la quota.

2. L'exacció de l'aportació obligatòria ha d'aprovar-se mitjançant ordenança en els termes establerts en el capítol III del títol V de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Article 27

Contribuents

1. Queden subjectes al pagament de la quota les persones físiques o jurídiques, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, fins i tot en el cas de no tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, beneficiades per les actuacions de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

Es consideren persones o entitats beneficiades:

a) Els qui exerceixin una activitat econòmica en local determinat situat en l'àrea geogràfica d'un Àrea Municipal d'Impuls Comercial, siguin propietaris o no de l'immoble.

b) Els qui tenguin la propietat sobre immobles desocupats aptes per allotjar activitats econòmiques terciàries segons el planejament urbà municipal vigent situats en l'Àrea esmentada.

2. A l'efecte d'aquest precepte, es consideren activitats econòmiques les subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques, en els termes establerts en la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears o, en defecte d'això en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que s'exerceixin en un local determinat.

3. En el supòsit de concurrència de diversos titulars de l'activitat econòmica o de diversos copropietaris d'un local desocupat tots ells han de quedar solidàriament obligats al pagament de la quota.

4. En el cas que un mateix titular d'una activitat econòmica disposi de més d'un establiment, ha de satisfer quotes diferents per cadascun dels establiments, amb independència que es dediquin a la mateixa activitat o de si formen una mateixa unitat empresarial.

5. En casos de baixa per cessament de l'exercici de l'activitat, de canvi de titularitat, d'alta en l'exercici de l'activitat i d'ocupació o desocupació del local, el nou titular de l'activitat o qui tengui la propietat de l'immoble desocupat s'ha de subrogar en la posició de l'anterior obligat al pagament de la quota, en proporció al mateix temps que resti de l'any natural.

6. L'obligació del pagament de les quotes per al finançament de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial no comporta per sí mateixa la condició de membre de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. Els qui tenguin l'obligació de pagar la quota i desitgin ser membres de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial han de formalitzar l'alta, bé en el moment de constitució de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial previst en l'article 11 d'aquesta Llei autonòmica, bé en un moment posterior, en la forma prevista en els Estatuts.

Article 28

Exempts

Estan exempts de satisfer la quota obligatòria els qui gaudeixin de l'exempció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en els termes establerts en l'article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 29

Quantia de les quotes obligatòries

1. L'import de les quotes obligatòries i aportacions extraordinàries voluntàries ha de respondre als principis d'equitat i suficiència pressupostària i basar-se en criteris objectius per satisfer el finançament de la materialització del pla d'actuació durant tota la vigència de l'AMIC.

2. Les quotes s'han de fixar en funció de la superfície cadastral del local, escalonades en trams de superfície als quals s'han d'aplicar els coeficients següents:

Superfície construïda cadastral (scc) Coeficient

scc <300 m2  1

300 m2 < scc < 800 m2 1,5

800 m2 < scc < 1.300 m2 2

1.300 m2 < scc < 2.500 m2 3

2.500 m2 < scc < 10.000 m2 4

scc >10.000 m2 5

Article 30

Pagament de les quotes

1. L'import total de la quota calculada d'acord amb el que estableix l'article 29 s'ha de prorratejar en quotes anuals corresponents als anys naturals de vigència temporal de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial. El pagament de cada quota serà exigible semestralment.

2. L'Ajuntament pot establir mitjançant Ordenança l'exigència del pagament de les quotes semestrals a qui tengui la titularitat de l'activitat econòmica exercida en el local i als qui tenguin la titularitat dels immobles aptes per allotjar activitats econòmiques terciàries segons el planejament urbà municipal vigent situats en l'àrea geogràfica de l'AMIC.

Article 31

Bonificacions

Els ajuntaments poden establir bonificacions:

a) De fins al 80 % respecte d'activitats que persegueixin finalitats benèfiques o d'interès general.

b) De fins al 20 % en els immobles desocupats aptes per allotjar activitats econòmiques.

 

Article 32

Gestió del cobrament de quotes

1. L'Ajuntament ha de gestionar i recaptar les quotes obligatòries per compte de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial en els termes establerts en l'Ordenança municipal.

2. L'Ajuntament ha de lliurar l'import de les aportacions recaptades en l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial i es pot reservar una quantitat en compensació per les despeses de gestió i recaptació en què incorri. Aquesta quantitat no pot superar el 5 % de l'import total de les quantitats recaptades.

3. En el cas que en expirar la seva vigència l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial no hagi gastat l'import total de les quantitats rebudes per aquest concepte, ha de retornar l'excedent a l'Ajuntament, que a la seva vegada ha de reintegrar aquestes quantitats als qui tenguin l'obligació en proporció a les quotes que varen abonar en el seu moment.

4. Les quotes anuals i les aportacions extraordinàries s'han de gestionar a partir del cens que formarà l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial i que remetrà a l'Ajuntament, amb actualitzacions trimestrals, seguint els termes de l'article 90 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

5. La gestió i recaptació de les quotes obligatòries per finançar les Àrees Municipals d'Impuls Comercial s'ha d'ajustar al que disposi l'ordenança municipal que les estableixi i, si escau, a les normes relatives a la gestió dels ingressos no tributaris de dret públic en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i resultarà aplicable el règim jurídic disposat per als drets de naturalesa pública en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. Els actes de gestió i recaptació d'aquesta aportació poden ser impugnats en la forma prevista en el títol V de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Article 33

Impagament de quotes

Els deutes per aquestes quotes obligatòries es poden exigir pel procediment administratiu d'apressament que donarà lloc, si escau, a la meritació dels interessos de demora i els recàrrecs corresponents, d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, d'acord amb l'article 2. L'import dels interessos de demora percebuts, si escau, s'ha de lliurar a l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial.

Article 34

Pressupost/generalitats

1. Les àrees municipals d'impuls comercial han d'ajustar l'activitat al pressupost aprovat en el moment de la seva constitució per a tot el període de vigència.

2. L'estat de despeses del pressupost ha d'especificar la totalitat de despeses que pretén realitzar l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial convenientment desglossades. Hi han de constar les despeses que s'han de cobrir mitjançant les aportacions obligatòries; els pressuposts proposats, si escau, pels diferents proveïdors de béns i serveis, així com els costos imputables a la gestió del procés de constitució de l'AMIC en els quals hagi pogut incórrer l'organisme públic local competent i els imputables a la gestió del cobrament de les quotes en els termes concertats amb la hisenda local.

3. L'estat d'ingressos del pressupost ha d'especificar la totalitat dels ingressos que es preveuen per cobrir les despeses de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial desglossats, inclosos la quantia de les quotes obligatòries, les aportacions voluntàries i donacions, així com les subvencions i ajuts públics compromesos per les diferents administracions públiques.

4. El Pla d'actuació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial ha d'exposar amb claredat com s'han de finançar les despeses que no es cobriran mitjançant les quotes obligatòries i les alternatives si finalment no s'obtenen les subvencions o ajuts públics previstos.

5. Per atendre possibles contingències extraordinàries, previ acord de l'Assemblea General, es pot constituir un fons de reserva al que contribuiran proporcionalment els qui tenguin l'obligació de satisfer les quotes previstes en l'apartat 1 de l'article 26 d'aquesta Llei autonòmica. En cap cas, el fons de reserva pot ser superior al 15 % del seu últim pressupost anual.

6. L'estat de despeses del pressupost de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial pot incloure una reserva destinada a compensar els increments no previsibles de costos de les mesures incloses en el Pla d'actuació i els ingressos previstos procedents de les quotes obligatòries que no es produeixin si es donés la circumstància de retard en el pagament, pagament incomplet o impagament de quotes per part dels obligats.

7. El pressupost pot preveure modificacions de les accions previstes en el Pla d'Actuació, tant quant al termini d'execució com al tipus d'acció. Aquestes modificacions en cap cas poden alterar l'import total pressupostat pel Pla d'actuació durant tot el període de vigència de l'AMIC, sense perjudici del previst en els estatuts en relació amb el procediment per a la modificació de l'àmbit de l'AMIC, la modificació del Pla d'Actuació, la modificació o pròrroga del conveni o pel procediment per a l'extinció de l'AMIC.

Article 35

Elaboració i aprovació del pressupost

1. L'Assemblea General de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial ha d'aprovar anualment el pressupost per a cada exercici econòmic proposat per la Junta Directiva. L'Àrea Municipal d'Impuls Comercial ha d'ajustar l'activitat al pressupost aprovat per a cada exercici. Reglamentàriament s'ha d'establir la documentació pressupostària i comptable que la Junta Directiva ha de sotmetre anualment a l'aprovació de l'Assemblea General.

2. Les àrees municipals d'impuls comercial queden sotmeses a les obligacions de comptabilitat, auditoria i pressupostàries previstes en l'article 11 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

TÍTOL IV DURADA I EXTINCIÓ

Article 36

Vigència i renovació

La vigència de les àrees municipals d'impuls comercial és de cinc anys, tret que en el conveni s'estableixi una durada inferior. Transcorregut aquest termini, l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial pot ser prorrogada sempre que, després de sotmetre-ho a consulta de l'Assemblea General, així es ratifiqui posteriorment pel mateix procediment exigit per a la seva constitució; a la Junta Directiva li corresponen les facultats previstes per a la Comissió promotora en l'article 9 d'aquesta Llei autonòmica. El conveni no pot prorrogar-ne la vigència pel procediment tàcit.

Article 37

Dissolució

1. L'Àrea Municipal d'Impuls Comercial es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l'Assemblea General extraordinària convocada a aquest efecte, per la majoria qualificada de les persones presents o representades.

2. La dissolució ha de tenir lloc automàticament quan es produeixi l'obertura de la fase de liquidació, una vegada declarada en concurs l'entitat.

3. L'Ajuntament, per acord del ple prèvia audiència a l'entitat, ha de declarar la seva dissolució quan concorri alguna de les causes següents:

a) Realització del Pla d'actuació aprovat o impossibilitat manifesta de concloure-ho.

b) Finalització del període de vigència de l'entitat sense haver iniciat el procés per a la seva renovació, o haver transcorregut més de sis mesos des del seu inici sense haver-se produït la seva conclusió.

c) Incompliment greu i reiterat, degudament justificat, dels compromisos o de les finalitats en el conveni de col·laboració.

d) Qualsevol altra causa establerta en els Estatuts o en l'ordenament jurídic.

 

Article 38

Liquidació

1. Declarada la dissolució, una comissió liquidadora designada segons l'establert en els Estatuts ha d'executar la liquidació de l'entitat conforme al procediment establert en la legislació vigent. Una vegada extingides els deutes, el sobrant líquid, excloses les quantitats procedents de les quotes obligatòries, es destinarà a finalitats que no desvirtuïn la naturalesa no lucrativa de l'entitat.

2. La dissolució i liquidació de l'Àrea Municipal d'Impuls Comercial comporta l'extinció de l'obligació de realitzar l'aportació econòmica recollida en l'apartat 4 de l'article 4 i en l'article 26 d'aquesta Llei autonòmica.

3. En el termini d'un mes des de la dissolució, l'Ajuntament ha de notificar a la direcció general autonòmica competent en matèria de comerç l'extinció de l'AMIC.

Disposició addicional primera

Consell Insular de Formentera

Tots els esments i disposicions efectuades en aquesta norma referides a ajuntaments o òrgans d'una corporació municipal s'han d'entendre aplicables, amb caràcter general, al Consell Insular de Formentera dins de l'àmbit territorial i competencial d'aquest, ja que els òrgans de l'Ajuntament de Formentera han quedat integrats en l'estructura institucional, política i administrativa del Consell Insular, que actua també, i simultàniament, com a institució de govern, administració i representació del municipi de Formentera. Les atribucions i obligacions reconegudes per aquesta Llei en els plens dels ajuntaments s'han d'entendre reconegudes, també, en el Ple del Consell Insular de Formentera.

Disposició addicional segona

Igualtat entre dones i homes

D'acord amb la Llei autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, la consecució de la igualtat efectiva és un objectiu assumit pel Govern de les Illes Balears per a tota la societat balear. En conseqüència, per contribuir a aquesta igualtat efectiva, aquesta Llei ha procurat utilitzar un llenguatge no discriminatori per raó de gènere, emprant un llenguatge inclusiu en totes aquelles nomenclatures en què sigui possible utilitzar tant el femení com el masculí. Així mateix, s'ha assegurat la participació equilibrada de dones i homes en els òrgans de representació, gestió o adreça de les àrees municipals d'impuls comercial que han de garantir, en tot cas, a través dels seus Estatuts, la presencialitat i la presa de decisions real i efectiva de les dones integrants d'aquests òrgans, de conformitat amb el que disposen les normes vigents sobre aquesta qüestió.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta Llei, ho contradiguin o siguin incompatibles.

Disposició final primera

Desenvolupament reglamentari

Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar quantes disposicions reglamentàries requereixi el desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei. Els ajuntaments han de determinar, si escau, quants aspectes substantius i procedimentals resultin necessaris; particularment, el procediment de constitució, el procés de ratificació, la formació del cens, la publicitat i l'acord municipal d'autorització de les àrees municipals d'impuls comercial. Així mateix, han d'establir les previsions normatives necessàries per quantificar l'import de les aportacions obligatòries per al finançament de les àrees municipals d'impuls comercial.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

 

El president

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius ​​​​​​​i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez

(Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, ​​​​​​​de 31 de gener del Govern de les Illes Balears) ​​​​​​​Juan Pedro Yllanes Suárez