Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 701938
Pressupost per l'exercici 2023 i plantilla de personal: Aprovació incial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2022, el Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2023, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, estaran a disposició del públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament per termini de 15 dies, durant els quals qualsevol habitant del terme municipal o persona interessada, podrà examinar-lo i presentar, davant el ple de l'Ajuntament, les reclamacions que consideri convenients, de conformitat amb l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb l'article 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

En el cas que no es presenti cap reclamació en contra, el Pressupost i plantilla es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d'un nou acord.

Signat per mi

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (25 de novembre de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit