Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 701301
Segona aprovació inicial del Pla especial de protecció del bé d’interès cultural (zona arqueològica) dels Closos de Can Gaià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient electrònic 1529/2019

De conformitat amb el que estableix l'article 36.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i en el marc, entre d'altres disposicions, de l'article 165.1.a) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca, en la sessió ordinària celebrada el 14 de novembre de 2022 el Ple de l'Ajuntament de Felanitx va adoptar l'acord següent:

«Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades en relació amb el Pla especial de protecció del bé d'interès cultural (zona arqueològica) dels Closos de Can Gaià aprovat inicialment el 23 de maig de 2019 i comunicar una resposta motivada a les persones que les varen presentar, en els termes que s'estableix a l'informe emès l'octubre de 2022 per l'equip redactor.

Segon. Aprovar inicialment per segona vegada el Pla especial de protecció dels Closos de Can Gaià que ha estat modificat com a conseqüència de les al·legacions presentades i dels informes emesos per les administracions afectades, instrument que han redactat l'octubre de 2022 l'advocat Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, els arquitectes Antonio Ramis Ramos i José María Mayol Comas i l'arqueòleg David Javaloyas Molina.

Tercer. Determinar que el Pla especial de protecció dels Closos de Can Gaià no està subjecte a avaluació ambiental estratègica, d'acord amb l'informe tècnic emès l'octubre de 2022 per la geògrafa Mª Pilar Ramírez Roig i que consta incorporat dins de l'expedient.

Quart. Sotmetre a una nova informació pública el Pla especial de protecció dels Closos de Can Gaià per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de la darrera de les publicacions obligatòries.

Aquesta informació pública s'ha d'anunciar, almenys, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels diaris de major circulació de Mallorca i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), on ha de constar la documentació completa per a la seva consulta.

Durant el període d'informació pública la documentació aprovada inicialment per segona vegada també es pot consultar, de manera presencial i amb cita prèvia, al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9.00h fins les 14.00h, excepte festius.

Cinquè. Sol·licitar, dins del termini d'informació pública, un informe de les administracions o entitats les competències de les quals es puguin veure afectades i, com a mínim, de les següents:

- De la Comissió d'emergències i protecció civil de les Illes Balears

- De l'Institut balear de la dona

- De la Comissió Insular de patrimoni històric

- De la Comissió Insular d'ordenació del territori i urbanisme

- De la Direcció General d'aviació civil

- De la Direcció General de recursos hídrics

- De la Comissió de medi ambient de les Illes Balears

Sisè. Publicar aquest acord en la forma que legalment correspongui.»

 

Recursos

Contra aquest acord, que és un acte de tràmit, no hi cap la interposició de cap recurs, sense perjudici que durant el nou termini d'informació pública es puguin presentar les al·legacions o els documents que es considerin oportuns perquè es tenguin en compte en la resolució que posarà fi al procediment.

 

Felanitx, document signat electrònicament (24 de novembre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer