Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 701149
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel Ple de la Corporació Municipal, reunit en sessió ordinària dia 24 de novembre de 2022, es va adoptar, entre d'altre, l'acord següent:

«Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

Considerant que es va emetre Memòria de la Batlessa en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre l'Estabilitat Pressupostària.

 Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa l'adopció del següent

 ACORD

 PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:

 Suplement en aplicacions de despeses 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes: 

Aplicació

Descripció

Suplement de crèdit crèdit extraordinari

Progr.

Econòmica

 

 

150

62900

DEMOLICIO C/RAMAT

3.900.000,00€

150

62900

DEMOLICIO C/TONYINA I GERRET

289.478,95€

1532

61000

ASFALT CRTA. ANDRATX-S'ARRACO

650.000,00€

933

60000

ADQUISICIO MOLINS

106.500,00€

1621

63300

CANONADA SA COMA

250.000,00€

231

62400

VEHICLES ELECTRICS

363.000,00€

1721

63200

PARC S'ARRACO

27.225,00 €

1532

61000

ASFALT VIES PUBLIQUES

500.000,00€

920

62600

INVERSIÓ MATERIAL INFORMÀTIC

336.226,33€

151

60000

PARKING SANT ELM

337.000,00€

342

63200

CESPED FUTBOL S'ARRACO

180.000,00€

342

63201

ZONA PETANCA SA COMA

50.000,00 €

171

63200

INVERSIÓ PARCS INFANTILS

250.000,00€

MULTIPARTIDA

COMPTE 413

17.631,59 €

 

 

TOTAL

7.257.061,87€

 

Suplement en concepte  d'Ingressos

Aplicació:econòmica

Descripció

Euros

 

 

 

87001

RTGG

7.257.061,87€

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

7.257.061,87€

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.  

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. »

 

Andratx, document signat electrònicament (25 de novimbre de 2022

La batlessa-presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)