Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 693639
Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per al reajustament i ordenació dels volums edificables, de la parcel·la lucrativa de la UA-04SE, situada entre els carrers César Puget Riquer, Josep Guasch Vic, Sant Joan i Joaquín Gadea, Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió de dia 28 de octubre de 2022, ha acordat l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall per al reajustament i ordenació dels volums edificables de la parcel·la lucrativa de la UA-04SE, situada entre els carrers César Puget Riquer, Josep Guasch Vic, Sant Joan i Joaquín Gadea, Santa Eulària des Riu, promogut per Propuestas y Promociones Santa Eulalia 2016 SL, el qual queda sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci al BOIB; al llarg d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient podrà ser examinat durant el termini d'exposició pública en les dependències del departament municipal d'obres al carrer Mariano Riquer Wallis nº 4, 3ª planta, Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, així com a la web municipal www.santaeulariadesriu.com.

                       

Signat digitalment a Santa Eulària des Riu (22 de novembre de 2022)

L'alcaldessa Mª Carmen Ferrer Torres