Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Núm. 700019
Aprovació inicial de modificació de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de novembre del 2022 va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa.

Aprovat inicialment l'expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.ajestellencs.net

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Estellencs, 25 de novembre del 2022

El batle Bartomeu Jover Sánchez