Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 704365
Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris per mitjà de romanent líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de crèdits extraordinaris per mitjà de romanent líquid de Tresoreria ( Exp 174/2022).

Aprovat inicialment dit expedient, i en compliment del que disposen els articles 169.1 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà al de la publicació del present anunci en el BOIB.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord sense necessitat d'una nova publicació.

 

Ariany, 21 de novembre de 2022

El batle Joan Ribot i Mayol