Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 564562
Nomenament d'arquitecta funcionària interina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) ha dictat la Resolució núm. 2022-1499 de data 30 de setembre que textualement diu:

“FETS I FONAMENTS DE DRET

El Decret de la Batlia núm. 2022-0906, de 20 de juny procedeix a l'aprovació de la convocatòria, així com les bases d'una borsa de treball d'ARQUITECTE/A de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc. El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 82, de data 25 de juny de 2022, procedeix a la seva publicació.

El decret de la batlia núm. 2022-1123 de data 22 de juliol resol la llista provisional de persones admeses i excloses publicada en data 25 de juliol de 2022.

El decret de la batlia núm. 2022-1299 de data 29 d'agost resol la llista definitiva de persones admeses i excloses publicada en data 29 d'agost de 2022.

L'edicte de l'acta del Tribunal de valoració de mèrits publicada en data 8 de setembre de 2022 atorga 3 dies hàbils, d'acord amb la base 7.1 de la convocatòria, per a que les persones aspirants puguin sol·licitar revisió i/o audiència.

L'edicte de l'acta del Tribunal de valoració de mèrits ha atès les sol·licituds de revisió presentades per tres dels candidats i s'ha publicada en data 27 de setembre de 2022.

El decret de la batlia núm. 2022-1477 de data 28 de setembre de 2022 resol constituir la borsa de treball d'ARQUITECTE/A de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d'interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances.

Atesa la situació actual d'excedència de la persona titular de la plaça d'arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).

Atès l'informe de la interventora municipal en data 29 de setembre de 2022.

Atès que Ana Belén García Sacristán  ocupa el núm. 1 en l'ordre de prelació i, manifesta la seva disposició a ser contractat per a la cobertura temporal, per la plaça d'arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears),  mentrestant la persona titular de la plaça es troba en situació d'excedència.

Atès el Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic.

Vista la proposta de resolució PR/2022/236 de 30/de setembre/2022 fiscalitzada desfavorablement amb data de 30/de setembre/2022.

Vist que l'òrgan gestor va plantejar discrepància i a la vista de resolució d'aquesta a favor de l'òrgan gestor amb data 30/de setembre/2022.

D'acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria del règim local, i concretament d'acord amb l'article 21), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local.

RESOLUCIÓ

Primer.- Nomenar a Ana Belén García Sacristán amb DNI ***2153** amb efectes a la data 3 d'octubre de 2022 per a la cobertura, com a funcionària interina d'una plaça vacant d'arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mentrestant duri la situació d'excedència de la persona titular de la plaça i en tot cas per un termini màxim i improrrogable de fins a tres anys.

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte,  al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera (sonservera.eadministracio.cat), a l'objecte de donar-ne coneixement públic.

Tercer.- Donar compte de la present al Servei de Personal i al Departament d'Intervenció per al seu coneixement i efectes.

A Son Servera, a la data de la signatura electrònica”

 

Son Servera, document signat electrònicament (4 d'octubre de 2022

La batlessa Natalia Troya Isern)