Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 562167
Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el paper dels lípids de membrana en la patologia humana de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 24 de setembre de 2022, en el BOIB núm. 125 es varen publicar la bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el paper dels lípids de membrana en la patologia humana de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Atès que a la versió catalana i castellana de la referida convocatòria hi ha hagut errors materials, en virtut de l'article 109.2 de la Llei 39/2016 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, «les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

RESOLC

PRIMER: Corregir l'error detectat a la versió catalana de la convocatòria per a la contractació de personal graduat en Ciències de la Salut per al per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el paper dels lípids de membrana en la patologia humana de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 125 de data 24 de setembre de 2022, en els següents termes:

ON DIU:

VIII. Modalitat de contractació

  • Tipus de contracte: contracte indefinit per donar compliment a l'Oferta Pública d'Ocupació Investigadora, publicada el 28 de desembre de 2021, a temps complet (37.5 hores setmanals).
  • Remuneració anual: 42 438,88 € bruts anuals (en 12 pagaments).
  • Ubicació: IdISBa / Hospital Universitari Son Espases.

HA DE DIR:

VIII. Modalitat de contractació

  • Tipus de contracte: contracte indefinit per donar compliment a l'Oferta Pública d'Ocupació Investigadora, publicada el 28 de desembre de 2021, a temps complet (37.5 hores setmanals).
  • Remuneració anual: 42 926,40 € bruts anuals (en 12 pagaments).
  • Ubicació: IdISBa / Hospital Universitari Son Espases.

SEGON: Publicar la present resolució en el BOIB i en la pàgina web de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

 

Palma, 10 d'agost de 2022

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo